Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om racerene avlssvin og hybridavlssvin (* 1)


I medfør af §§ 2 og 3, § 4, stk. 1, § 5, §§ 7 og 8 i lov nr. 299 af 24. april 1996 om husdyravl fastsættes:

Definitioner

§ 1. Ved racerene avlssvin forstås alle svin, hvis afstamning i de to foregående led er indført eller registreret i en stambog for samme race, og som selv enten er indført heri eller er registreret og vil kunne indføres heri.

Stk. 2. Ved hybridavlssvin forstås alle svin, som opfylder følgende betingelser:

 • 1) De skal være fremkommet ved bevidst krydsning
 • a) mellem racerene dyr af forskellig race eller linie,
 • b) mellem dyr, som selv er resultat af en krydsning mellem forskellige racer eller linier,
 • c) mellem racerene dyr og dyr af den ene eller anden af ovennævnte kategorier.
 • 2) De skal være indført i et register.

Stk. 3. Ved en stambog forstås enhver bog, ethvert kartotek eller enhver databærer,

 • 1) der føres af en avlsorganisation eller -forening, som er officielt anerkendt i den EU-medlemsstat, hvori avlsorganisationen eller -foreningen er oprettet, eller af en officiel tjeneste i den pågældende medlemsstat, og
 • 2) hvori racerene avlssvin af en bestemt race indføres eller registreres med angivelse af deres afstamning.

Stk. 4. Ved et register forstås enhver bog, ethvert kartotek eller enhver databærer,

 • 1) der føres af en avlsforening, avlsorganisation eller privat virksomhed, som er officielt anerkendt i den EU-medlemsstat, hvori denne forening, organisation eller virksomhed er oprettet, eller af en officiel tjeneste i den pågældende medlemsstat, og
 • 2) hvori hybridavlssvin indføres eller registreres med angivelse af deres afstamning.

Stk. 5. Ved tredjeland forstås et land, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

Officiel anerkendelse

§ 2. En avlsorganisation eller avlsforening vedrørende svin, der fører eller opretter stambøger, og som ønsker at blive anerkendt officielt, skal fremsætte anmodning herom til Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. Officiel anerkendelse meddeles den pågældende avlsorganisation eller -forening uanset hvilken race eller hvilke racer, der stambogsføres, såfremt organisationen eller foreningen opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Veterinærdirektoratet kan dog afslå anerkendelse af en avlsorganisation eller -forening, der fører stambøger for racerene avlssvin, hvis der allerede findes en anerkendt avlsorganisation eller -forening for den pågældende race, såfremt Veterinærdirektoratet skønner, at anerkendelse af en ny avlsorganisation eller -forening vil udgøre en fare for racens bevarelse eller for gennemførelsen af en eksisterende avlsorganisations eller -forenings avlsprogram.

Stk. 4. En avlsorganisation, avlsforening eller privat virksomhed vedrørende svin, der fører eller opretter registre, og som ønsker at blive anerkendt officielt, skal fremsætte anmodning herom til Veterinærdirektoratet.

Stk. 5. Officiel anerkendelse meddeles en forening, organisation eller privat virksomhed, der, jf. stk. 3, har anmodet om officiel anerkendelse, uanset hvilke hybrider af svin, der registreres, såfremt organisationen, foreningen eller virksomheden opfylder bestemmelserne i bilag 2.

Stk. 6. Veterinærdirektoratet kan tilbagekalde anerkendelse meddelt i overensstemmelse med stk. 2 og stk. 5, såfremt betingelserne for anerkendelsen ikke overholdes.

Afprøvning, godkendelse og stambogsføring af racerene avlssvin

§ 3. Officielt anerkendte organisationer eller foreninger skal i forbindelse med afprøvning med henblik på vurdering af racerene avlssvins genetiske værdi anvende metoder i overensstemmelse med bilag 3.

§ 4. Enhver raceren so eller gylt, der opfylder kriterierne i bilag 4, skal godkendes til avlsbrug.

Stk.2. Godkendelse, jf. stk. 1, omfatter også anvendelse af befrugtede eller ubefrugtede æg.

Stk. 3. Enhver raceren orne, der opfylder kriterierne i bilag 4, skal godkendes til naturlig bedækning.

Stk. 4. Enhver raceren orne kan af officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger underkastes afprøvning, jf. § 3.

Stk. 5. En officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening kan beslutte, at kun sæd fra racerene orner, der har været underkastet afprøvning, jf. § 3, kan godkendes til kunstig sædoverføring.

Stk. 6. Officielt anerkendte organisationer eller foreninger skal godkende racerene orner til kunstig sædoverføring, såfremt ornerne i overensstemmelse med kriterierne i bilag 3 er godkendt i en anden EU-medlemsstat til kunstig sædoverføring.

§ 5. Indførelse eller registrering af racerene avlssvin i stambøger skal ske efter kriterierne i bilag 4.

§ 6. Racerene avlssvin, der opfylder kriterierne i bilag 4, skal på begæring indføres eller registreres i vedkommende races stambog, der føres af en her i landet officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening.

Stk.2. Der kan ikke stilles krav om medlemsskab af den stambogsførende organisation eller forening til ejere af racerene avlssvin med henblik på indførelse eller registrering i pågældende stambog.

§ 7. En anerkendt avlsorganisation eller -forening udarbejder på begæring afstamningscertifikat eller stamtavle for racerene avlssvin som dokumentation for, at dyrene og deres afstamning er optaget i stambogen for den pågældende race.

Stk. 2. En avlsorganisation eller -forening har til enhver tid ret til at foretage kontrol af dyr, for hvilke der, jf. stk. 1, er begæret udstedt afstamningscertifikat eller stamtavle.

Stk. 3. Racerene avlssvin eller, sæd, befrugtede eller ubefrugtede æg af racerene avlssvin, skal ved afsendelse til EU-medlemsstater, hvis nationale bestemmelser indeholder krav herom, ledsages af et afstamningscertifikat på en formular, der er godkendt af Veterinærdirektoratet.

Afprøvning, godkendelse og registrering af hybridavlssvin

§ 8. Officielt anerkendte organisationer, foreninger eller private virksomheder skal i forbindelse med afprøvning med henblik på vurdering af hybridavlssvins genetiske værdi anvende metoder i overensstemmelse med bilag 3.

§ 9. Enhver hybridavlsso eller -gylt, der opfylder kriterierne i bilag 5, skal godkendes til avlsbrug.

Stk. 2. Godkendelse, jf. stk. 1, omfatter også anvendelse af befrugtede og ubefrugtede æg.

Stk. 3. Enhver hybridavlsorne, der opfylder kriterierne i bilag 5, skal godkendes til naturlig bedækning.

Stk. 4. Enhver hybridavlsorne kan af officielt anerkendte avlsorganisationer, -foreninger eller private virksomheder underkastes afprøvning, jf. § 8.

Stk. 5. En officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening kan beslutte, at kun sæd fra hybridavlsorner, der har været underkastet afprøvning, jf. § 8, kan godkendes til kunstig sædoverføring.

Stk. 6. Officielt anerkendte organisationer eller -foreninger skal godkende hybridavlsorner til kunstig sædoverføring, såfremt ornerne i overensstemmelse med kriterierne i bilag 3, er godkendt i en anden EU-medlemsstat til kunstig sædoverføring.

§ 10. Indførelse eller registrering af hybridavlssvin i registre skal ske efter kriterierne i bilag 5.

§ 11. Hybridavlssvin, der opfylder kriterierne i bilag 5, skal på begæring indføres eller registreres i vedkommende linies register, der føres af en her i landet officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening.

Stk.2. Der kan ikke stilles krav om medlemsskab af den registerførende organisation eller forening til ejere af hybridavlssvin med henblik på indførelse eller registrering i pågældende register.

§ 12. En anerkendt avlsorganisation eller -forening udarbejder på begæring afstamningscertifikat eller stamtavle for hybridavlssvin som dokumentation for, at dyrene og deres afstamning er optaget i registret for den pågældende linie.

Stk. 2. En avlsorganisation eller -forening har til enhver tid ret til at foretage kontrol af dyr, for hvilke der, jf. stk. 1, er begæret udstedt stamtavle.

Stk. 3. Hybridavlssvin eller sæd, befrugtede eller ubefrugtede æg af hybridavlssvin, skal ved afsendelse til EU-medlemsstater, hvis nationale bestemmelser indeholder krav herom, ledsages af et afstamningscertifikat på en formular, der er godkendt af Veterinærdirektoratet.

Indførsel af racerene avlssvin og hybridavlssvin fra tredjelande

§ 13. Racerene avlssvin og hybridavlssvin skal for at kunne indføres fra tredjelande

 • 1) være indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, der står på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite,
 • 2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite og
 • 3) være ledsaget af et bevis for, at de vil blive indført eller registreret i en EU-medlemsstats stambog efter nærmere bestemmelser fastsat af Den Stående Zootekniske Komite.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført, skal racerene avlssvin og hybridavlssvin ved indførsel fra tredjelande være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at dyret er indført i tredjelandets stambog.

§ 14. Sæd fra racerene avlssvin og hybridavlssvin skal for at kunne indføres fra tredjelande

 • 1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite og
 • 2) stamme fra et dyr, der har været underkastet kontrol med individprøver og vurdering af den genetiske værdi efter metoder fastsat af Den Stående Zootekniske Komite.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført, skal sæd fra racerene avlssvin og hybridavlssvin være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at sæden stammer fra racerene avlssvin eller hybridavlssvin.

§ 15. Befrugtede og ubefrugtede æg fra racerene avlssvin eller hybridavlssvin skal for at kunne indføres fra tredjelande

 • 1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite og
 • 2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført, skal befrugtede og ubefrugtede æg fra racerene avlssvin og hybridavlssvin være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at de befrugtede eller ubefrugtede æg stammer fra racerene avlssvin eller hybridavlssvin.

Betaling, oplysning, kontrol og straf

§ 16. Alle omkostninger i forbindelse med indførelse eller registrering i stambøger eller registre og udstedelse af afstamningscertifikater eller stamtavler er det offentlige uvedkommende.

Stk. 2. Det er forbudt at kræve betaling af særafgift for indførelse eller registrering i stambøger af racerene avlssvin eller for indførelse eller registrering af hybridavlssvin i registre, hvis disse allerede er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en anerkendt avlsorganisation eller -forening i en anden EU-medlemsstat.

Stk. 3. Der må ikke kræves betaling af særafgift for indførelse eller registrering i stambøger for racerene avlssvin eller for indførelse eller registrering i registre for hybridavlssvin af personer, der ikke er medlemmer af den stambogsførende organisation eller forening.

§ 17. Alle oplysninger, der fremkommer i forbindelse med afprøvning af racerene avlssvin og hybridavlssvin, jf. §§ 3 og 8, skal være tilgængelige for Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. De endelige resultater, der fremkommer i forbindelse med officielt anerkendte avlsorganisationers eller -foreningers afprøvning, jf. stk. 1, skal være offentligt tilgængelige.

§ 18. Veterinærdirektoratet fører kontrol med overholdelsen af bekendtgørelsen.

Stk. 2. Officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger har pligt til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Veterinærdirektoratet i forbindelse med den i stk. 1 nævnte kontrol.

§ 19. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, § 4, stk. 1, 2, 3 og 6, §§ 5 og 6, § 7, stk. 1 og 3, § 8, § 9, stk. 1, 2, 3 og 6, §§ 10 og 11, § 12, stk. 1 og 3, §§ 13-15, § 16, stk. 2 og 3, § 17 eller § 18, stk. 2, straffes med bøde.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juni 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 857 af 16. november 1995 om racerene avlssvin og hybridavlssvin.

Veterinærdirektoratet, den 28. maj 1996

Erik Stougaard

/ Henrik Bak

Bilag 1

Betingelser for officiel anerkendelse af avlsforeninger og -organisationer, der fører eller opretter stambøger vedrørende racerene avlssvin

For at kunne anerkendes officielt må avlsforeninger og -organisationer, der fører eller opretter stambøger vedrørende racerene svin

 • 1) have status som juridisk person,
 • 2) over for Veterinærdirektoratet bevise
 • a) at de fungerer effektivt,
 • b) at de kan udøve den nødvendige kontrol med føring af stambøger,
 • c) at de har tilstrækkeligt mange dyr til at kunne gennemføre et raceforbedringsprogram eller til i givet fald at sikre racens bevarelse,
 • d) at de er i stand til at udnytte de oplysninger vedrørende husdyrenes ydelse, der er nødvendige for gennemførelsen af programmet for racens forbedring eller bevarelse,
 • 3) have et sæt regler, der omfatter
 • a) bestemmelse af racens (eller racernes) karakteristika,
 • b) et identifikationssystem for dyrene,
 • c) et registreringssystem for afstamning,
 • d) en definition af avlsmål,
 • e) et system til beregning af avlsværdi på grundlag af resultater af præstationer,
 • f) inddeling af stambogen, hvis der er forskellige betingelser for dyrenes optagelse i stambogen, eller hvis der er forskellige fremgangsmåder ved klassificering af dyr, der indskrives i bogen og
 • 4) have en forretningsorden, som især foreskriver, at der ikke må forekomme forskelsbehandling af medlemmerne.

Bilag 2

Betingelser for officiel anerkendelse af avlsforeninger, -organisationer og private virksomheder, der fører eller opretter registre vedrørende hybridavlssvin

For at kunne anerkendes officielt må avlsforeninger, -organisationer eller private virksomheder, der fører eller opretter registre vedrørende hybridavlssvin

 • 1) have status som juridisk person,
 • 2) over for Veterinærdirektoratet bevise,
 • a) at de fungerer effektivt,
 • b) at de kan udøve den nødvendige kontrol med føring af registre,
 • c) at de har tilstrækkeligt mange dyr til at kunne gennemføre et avlsprogram,
 • d) at de er i stand til at udnytte de oplysninger vedrørende husdyrenes ydelse, der er nødvendige for gennemførelsen af et forbedringsprogram,
 • 3) have et sæt regler, der omfatter
 • a) et identifikationssystem for dyrene,
 • b) et registreringssystem for afstamning,
 • c) en definition af avlsmål og
 • d) et system til beregning af avlsværdi på grundlag af resultater af præstationer.

Bilag 3

Metoder til beregning af den genetiske værdi af hybridavlssvin og racerene svin

Den genetiske værdi af racerene avlssvin eller hybridavlssvin kan beregnes ved hjælp af en af nedenstående metoder eller en kombination heraf.

I. Individprøver

 • 1) Individprøver på en station
 • a) Navnet på det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for stationen, og navnet på det kontor eller den myndighed, der forestår udregninger og offentliggørelse af resultater, oplyses.
 • b) Afprøvningsplan anføres.
 • c) Følgende oplysninger gives

- betingelser for optagelse på stationen, især maksimumsalderen på eller vægten af unge avlsdyr ved afprøvningens begyndelse,

- længde af afprøvningsperioden på stationen og

- foderplan og fodringssystem.

 • d) De registrerede parametre (f.eks. levende vægt, foderudnyttelse, udtryk for kropssammensætning og andre relevante oplysninger) anføres.
 • e) Metoden til vurdering af den genetiske værdi skal udtrykkes som en avlsværdi eller som en sammenligning med jævnaldrende dyr for hvert parameter.
 • 2) Individprøver på bedriften

Individprøver kan udføres på bedriften, forudsat at en avlsværdi kan beregnes ved prøvens afslutning på grundlag af anerkendte avlsprincipper.

II. Afkomsprøver og/eller søskendeprøver

 • 1) Navnet på det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for afprøvningen, og navnet på det kontor eller den myndighed, der forestår udregning og offentliggørelse af resultater, oplyses.
 • 2) Avlsdyrets genetiske værdi skal beregnes ud fra produktionsegenskaberne hos et passende antal dyr, som er afkom og/eller søskende til dyret
 • a) prøvemetoden skal være detaljeret beskrevet, eller der skal være henvist til den,
 • b) afkom og/eller søskende må ikke behandles selektivt og
 • c) tre typer afkomstprøver og/eller afprøvninger af søskende anerkendes:

- central afprøvning på en station for afprøvning af afkom og/eller søskende.

- planlagt afprøvning af afkom og/eller søskende på en bedrift. Afkom og/eller søskende bør være fordelt på besætninger på en sådan måde, at der kan foretages en holdbar sammenligning af avlsdyrene.

- oplysningerne indsamlet om identificerede slagtekroppe af afkom og/eller søskende.

 • 3) Afkom og/eller søskende skal udvælges uvildigt. Alle relevante optegnelser skal anvendes ved vurderingen af avlsdyrenes genetiske værdi. Faktorer, der ikke vedrører den genetiske værdi, skal elimineres ved hjælp af passende procedurer, når avlsværdien beregnes.
 • 4) De registrede parametre (f.eks. tilvækst, foderudnyttelse, slagtekroppens kvalitet, reproduktionsegenskaber, frugtbarhed, frodighed og levedygtighed hos afkom og/eller søskende eller andre relevante oplysninger) anføres.
 • 5) Den metode, der anvendes til vurdering af den genetiske værdi, skal være videnskabeligt acceptabel i henhold til anerkendte avlsprincipper.

III. Afprøvning af dyr, der er jævnaldrende med avlsdyr af hybridavlslinien

Betingelserne, der gælder for afkom og/eller søskende som fastsat i afsnit 1-5 i punkt II, finder tilsvarende anvendelse på dyr, der er jævnaldrende med avlsdyr af hybridlinie.

Bilag 4

Kriterier for indførsel af racerene avlssvin i stambøger

I. Hovedafsnittet i stambogen

For at kunne indføres i hovedafsnittet i sin races stambog skal racerene avlssvin

 • 1) stamme fra forældre og bedsteforældre, der alle er indført i en stambog for samme race,
 • 2) være identificeret efter fødslen ifølge stambogens regler og
 • 3) have en afstamning, der er fastlagt ifølge stambogens regler.

II. Opdeling af stambogens hovedafsnit i flere klasser

Hovedafsnittet i stambogen kan opdeles i flere klasser afhængigt af dyrenes karakteristika. Kun racerene avlssvin, der opfylder kriterierne efter punkt I, kan indføres i en af disse klasser.

III. Indførsel af hundyr i bilag til stambogen

 • 1) En avlsforening eller -organisation, der fører en stambog, kan beslutte, at en so eller gylt, der ikke opfylder kriterierne efter punkt I, kan indføres i et bilag til stambogen. Som forudsætning herfor skal soen eller gylten
 • a) være identificeret efter fødslen ifølge de regler, der er fastsat i stambogen,
 • b) være bedømt som værende i overensstemmelse med racens standard og
 • c) opfylde minimumskriterier for karakteristika ifølge de regler, der er fastsat i stambogen.
 • 2) Kravene i punkt 1, b og c, kan variere afhængigt af, om soen eller gylten tilhører den pågældende race, skønt dens oprindelse er ukendt, eller den hidrører fra et krydsningsprogram, som er godkendt af den avlsforening eller -organisation, der fører stambogen.
 • 3) Datteren af en so, hvis moder og mormoder er indført i stambogen som omhandlet i punkt 1, og hvis fader og de to bedstefædre er indført i stambogens hovedafsnit i overensstemmelse med kriterierne i punkt I, betragtes som et racerent hundyr og indføres i stambogens hovedafsnit ifølge punkt I.

IV. Opdeling i klasser

Omfatter stambogen flere afsnit, skal et racerent avlssvin, der kommer fra et andet EU-land og har særlige egenskaber, der adskiller det fra populationen af samme race i stambogen på bestemmelsesstedet, indføres i stambogen i det afsnit, som det opfylder kriterierne for.

Bilag 5

Kriterier for indførelse af hybridavlssvin i registre

For at kunne indføres i et register skal hybridavlssvin

 • 1) være identificeret efter fødslen ifølge registrets regler, og
 • 2) have en afstamning, der er fastlagt ifølge registrets regler.
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 88/661/EØF, EF-Tidende L 382, s. 36, Kommissionens beslutning 89/501/EØF, EF-Tidende L 247, s. 19, Kommissionens beslutning 89/502/EØF, EF-Tidende L 247, s. 21, Kommissionens beslutning 89/504/EØF, EF-Tidende L 247, s. 31, Kommissionens beslutning 89/505/EØF, EF-Tidende L 247, s. 33, Kommissionens beslutning 89/507/EØF, EF-Tidende L 247, s. 43, Rådets direktiv 90/118/EØF, EF-Tidende L 71, s. 34, Rådets direktiv 90/119/EØF, EF-Tidende L 71, s. 36 og Rådets direktiv 94/28/EF, EF-Tidende L 178, s. 62.