Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betingelser for stambogsføring m.v., som kan påvirke samhandelen med visse husdyr (* 1)


I medfør af §§ 2 og 3, § 4, stk. 1, § 5 og §§ 7 og 8 i lov nr. 299 af 24. april 1996 om husdyravl fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter avlsforeninger og -organisationer for følgende husdyr:

 • 1) fjerkræ (høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns),
 • 2) tamkaniner,
 • 3) duer,
 • 4) hjortedyr,
 • 5) pelsdyr,
 • 6) hunde og
 • 7) katte.

Stk. 2. Kriterierne for de i stk. 1 nævnte foreningers og organisationers indførelse eller registrering af de nævnte dyrearter i registre eller stambøger må ikke indeholde bestemmelser om forskelsbehandling i relation til dyr, sæd eller befrugtede eller ubefrugtede æg med oprindelse i andre medlemsstater i Den Europæiske Union.

Stk. 3. De kriterier, som fastsættes af de i stk. 1 nævnte foreninger og organisationer for anvendelse af dyrenes sæd og befrugtede og ubefrugtede æg må ikke indeholde bestemmelser om forskelsbehandling i relation til sæd og embryoner fra andre medlemsstater i Den Europæiske Union.

Stk. 4. En avlsforening og -organisation vedrørende hunde og katte kan beslutte, at stambogsføring og avlsanvendelse af dyr, der allerede er stambogsført af en anden avlsforening eller -organisation, er betinget af, at dyret er avlet og stambogsført efter regler, der er i overensstemmelse med foreningens egne registreringsregler.

§ 2. Racerene dyr som nævnt i § 1, stk. 1, skal for at kunne indføres fra tredjelande

 • 1) være indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, der står på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite,
 • 2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite og
 • 3) være ledsaget af et bevis for, at de vil blive indført eller registreret i en EU-medlemsstats stambog efter nærmere bestemmelser fastsat af Den Stående Zootekniske Komite.

§ 3. Sæd fra racerene dyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

 • 1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite og
 • 2) stamme fra et dyr, der har været underkastet kontrol med individprøver og vurdering af den genetiske værdi efter metoder fastsat af Den Stående Zootekniske Komite.

§ 4. Befrugtede og ubefrugtede æg fra racerene dyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

 • 1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite og
 • 2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite

§ 5. Overtrædelse af § 1, stk. 2 og 3, eller §§ 2-4, straffes med bøde.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juni 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 860 af 16. november 1995 om betingelser for stambogsføring m.v., som kan påvirke samhandelen med visse husdyr.

Veterinærdirektoratet, den 28. maj 1996

Erik Stougaard

/ Henrik Bak

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/174/EØF, EF-Tidende 1991, L 85, s. 37 og Rådets direktiv 94/28/EF, EF-Tidende 1994, L 178, s. 66.