Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr (* 1)


I medfør af §§ 2 og 3, § 4, stk. 1, § 5 og §§ 7 og 8 i lov nr. 299 af 24. april 1996 om husdyravl fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • a) hovdyr: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse,
 • b) registreret hovdyr: Hovdyr, som er registreret, eller som kan registreres i en stambog i henhold til bestemmelserne i §§ 6 og 7, og som er identificeret ved det i pkt. d) nævnte identifikationsdokument,
 • c) stambog: Enhver bog, ethvert register, kartotek eller database:

- som føres af en avlsorganisation eller -forening, der er officielt godkendt af den EU-medlemsstat, hvori avlsorganisationen eller -foreningen er oprettet, eller af en officiel tjeneste i den pågældende medlemsstat, og

- hvori hovdyr indføres eller registreres med angivelse af deres afstamning,

 • d) identifikationsdokument: Dokument, hvorefter et hovdyr identificeres, og som er udfærdiget i overensstemmelse med formularen i bilag 4, således at dokumentet som minimum indeholder de angivne oplysninger.

Officiel anerkendelse

§ 2. En avlsorganisation eller -forening vedrørende hovdyr med hjemsted i Danmark, som fører eller opretter stambøger, og som ønsker at blive anerkendt officielt, skal ansøge Veterinærdirektoratet herom.

Stk. 2. Officiel anerkendelse meddeles den pågældende avlsorganisation eller -forening, såfremt organisationen eller foreningen opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Veterinærdirektoratet kan dog afslå anerkendelse af en organisation eller forening, hvis der i Danmark allerede findes en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening for den pågældende race eller avlsretning, og

 • a) Veterinærdirektoratet skønner, at anerkendelse af en ny avlsorganisation eller -forening vil udgøre en fare for racens bevarelse eller skade gennemførelsen af en eksisterende avlsorganisations eller -forenings avlsprogram, eller
 • b) hvis hovdyr af den pågældende race eller avlsretning kan indføres eller registreres i et særligt afsnit af en stambog, der føres af en organisation eller forening, som for dette afsnits vedkommende opfylder pkt. 3 c) i bilag 1.

Stk. 4. Veterinærdirektoratet kan tilbagekalde en godkendelse meddelt i overensstemmelse med stk. 2, hvis organisationen eller foreningen ikke længere opfylder betingelserne i bilag 1.

§ 3. Den organisation eller forening, der er officielt anerkendt til at føre stambog, og som fører den oprindelige stambog for racen, skal sørge for et snævert samarbejde med andre organisationer og foreninger inden for Den Europæiske Union, der fører stambøger eller stambogsafsnit for samme race.

Afprøvning, godkendelse og stambogsføring

§ 4. Officelt anerkendte organisationer eller foreninger skal anvende metoder som angivet i bilag 2 ved individprøver og bedømmelse af alvsdyrs genetiske værdi.

§ 5. Hovdyr kan af den officielt anerkendte organisation eller forening godkendes til avlsbrug, og der kan ske udnyttelse af deres sæd samt befrugtede og ubefrugtede æg, såfremt betingelserne i bilag 3 er opfyldt.

Stk. 2. Enhver registreret hingst, som opfylder betingelserne i bilag 3, kan af den officielt anerkendte avlsorganisation eller -forening godkendes til naturlig bedækning.

Stk. 3. Enhver registreret hingst kan af officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger underkastes afprøvning i overensstemmelse med de i bilag 2 angivne metoder.

Stk. 4. En officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening kan beslutte, at kun hingste, der har været underkastet afprøvning, jf. § 4, og har gennemført afprøvningen med et af organisationen eller foreningen godkendt resultat, kan godkendes til avlsbrug.

Stk. 5. Officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger skal godkende registrerede hingste til naturlig bedækning og kunstig sædoverføring, såfremt hingstene efter afprøvning i overensstemmelse med kriterierne i bilag 2 er godkendt i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Stk. 6. Anvendelse af registrerede hingste eller sæd herfra til avl, jf. stk. 4, er dog betinget af, at hingste født efter 1. januar 1994 er identificerede i form af bekræftet forældreskabsattest på baggrund af blodtypebestemmelse eller efter anden af Veterinærdirektoratet godkendt metode.

§ 6. Indførelse eller registrering af hovdyr i officielt anerkendte stambøger skal ske i overensstemmelse med kriterierne i bilag 3.

§ 7. Hovdyr, der opfylder kriterierne i bilag 3, skal på begæring indføres eller registreres i vedkommende races stambog, der føres af en her i landet officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening.

Stk. 2. Der kan ikke stilles krav om medlemsskab af den stambogsførende avlsorganisation eller -forening til ejere af hovdyr med henblik på indførelse eller registrering i pågældende stambog.

§ 8. En officielt anerkendt eller godkendt avlsorganisation eller -forening udarbejder på begæring identifikationsdokument eller stamtavle for hovdyr som dokumentation for, at dyret og dets afstamning er optaget i stambogen for den pågældende race.

Stk. 2. En avlsorganisation eller -forening har til enhver tid ret til at foretage kontrol af dyr, for hvilke der, jf. stk. 1, er begæret udstedt identifikationsdokument eller stamtavle.

Stk. 3. Registrerede hovdyr, sæd eller befrugtede eller ubefrugtede æg af registrerede hovdyr skal ved afsendelse til EU-medlemsstater ledsages af et identifikationsdokument på en formular, der er godkendt af Veterinærdirektoratet med et indhold som angivet i bilag 4.

§ 9. Ved indførsel fra en anden medlemsstat i Den Europæiske Union skal hovdyr, der er registreret i en officielt anerkendt stambog i afsendelsesmedlemsstaten, registreres eller indføres i den relevante officielt anerkendte stambog i Danmark under samme navn med angivelse af fødselslandets landeforkortelse i overensstemmelse med internationale aftaler, medmindre de pågældende to organisationer eller foreninger har aftalt andet.

Stk. 2. Hvis avlsorganisationens eller -foreningens vedtægter tillader det, kan et andet navn, også et foreløbigt navn, foran- eller efterstilles dyrets oprindelige navn, hvis det oprindelige navn anføres i parentes i hele dyrets levetid, og dets fødselsland angives ved den i internationale aftaler anerkendte landeforkortelse.

Indførsel af hovdyr fra tredjelande

§ 10. Racerene hovdyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

 • 1) være indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, der står på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite,
 • 2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite.
 • 3) være ledsaget af et bevis for, at de vil blive indført eller registreret i en EU-medlemsstats stambog efter nærmere bestemmelser fastsat af Den Stående Zootekniske Komite.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført, skal racerene hovdyr ved indførsel fra tredjelande være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at dyret er indført i tredjelandets stambog.

§ 11. Sæd fra racerene hovdyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

 • 1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite og
 • 2) stamme fra dyr, der har været underkastet kontrol med individprøver efter metoder fastsat af Den Stående Zootekniske Komite.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført, skal sæd fra racerene hovdyr være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at sæden stammer fra racerene hovdyr.

§ 12. Befrugtede og ubefrugtede æg fra racerene hovdyr skal for at kunne indføres fra tredjelande

 • 1) stamme fra et dyr, der er indført eller registreret i en stambog eller et register, der føres af en instans, som findes på en liste udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite og
 • 2) være ledsaget af et zooteknisk afstamningscertifikat udfærdiget af Den Stående Zootekniske Komite.

Stk. 2. Indtil de i stk. 1 nævnte foranstaltninger er gennemført skal befrugtede eller ubefrugtede æg fra racerene hovdyr være ledsaget af et afstamningscertifikat, hvori en officielt anerkendt avlsorganisation eller -forening attesterer, at de befrugtede eller ubefrugtede æg stammer fra racerene hovdyr.

Betaling, oplysning, kontrol og straf

§ 13. Omkostninger i forbindelse med indførelse eller registrering i stambøger og udstedelse af identifikationsdokumenter eller stamtavler er det offentlige uvedkommende.

Stk. 2. Der kan ikke kræves betaling af særafgift for indførelse eller registrering i stambøger af hovdyr, der allerede er indført eller registreret i en stambog, der føres af en anerkendt avlsorganisation eller -forening i en anden EU-medlemsstat.

Stk. 3. En stambogsførende avlsorganisation eller -forening kan ikke af personer, der ikke er medlemmer af organisationen eller foreningen, kræve betaling af særafgift for indførelse eller registrering i stambøger af hovdyr.

§ 14. Alle oplysninger, der fremkommer i forbindelse med afprøvning af racerene hovdyr, jf. § 4, skal være tilgængelige for Veterinærdirektoratet.

Stk. 2. De endelige resultater, der fremkommer i forbindelse med officielt anerkendte avlsorganisationers eller -foreningers afprøvning, jf. stk. 1, skal være offentligt tilgængelige.

§ 15. Veterinærdirektoratet fører kontrol med overholdelsen af bekendtgørelsen.

Stk. 2. Officielt anerkendte avlsorganisationer eller -foreninger har pligt til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Veterinærdirektoratet i forbindelse med den i stk. 1 nævnte kontrol.

§ 16. Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, § 5, stk. 5, §§ 6 eller 7, § 8, stk. 1 og 3, § 9, stk. 1, §§ 10-12, § 14 eller § 15, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådan bødeansvar.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juni 1996.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 858 af 16. november 1995 om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr ophæves.

Veterinærdirektoratet, den 28. maj 1996

Erik Stougaard

/ Henrik Bak

Bilag 1

Betingelser for officiel anerkendelse af avlsorganisationer og -foreninger, der fører eller opretter stambøger for hovdyr

For at kunne anerkendes officielt må avlsorganisationer og -foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede hovdyr:

1. have status som juridisk person,

2. over for Veterinærdirektoratet godtgøre:

a. kvaliteten og effektiviteten af deres virksomhed,

b. at de kan udøve den nødvendige kontrol med føring af stambøger,

c. at de har en tilstrækkelig stor bestand af hovdyr til at kunne gennemføre et forbedrings- og udvælgelsesprogram eller til at sikre racens bevarelse, hvis dette anses for ønskeligt,

d. at de er i stand til at stille de oplysninger til rådighed, f.eks. om præstationer, som er nødvendige for gennemførelsen af et forbedrings- eller avlsprogram eller for racens bevarelse,

e. at de overholder de principper, der er opstillet af den organisation eller -forening, som fører den oprindelige stambog for racen, hvis det drejer sig om en organisation eller forening, der ikke fører den oprindelige stambog.

3. have regler, der:

 • a) omfatter et registreringssystem for afstamning,
 • b) omfatter et system for udlevering af oplysninger, f.eks. om præstationer, der kan anvendes til at bedømme hovdyr med henblik på racens forbedring, avl eller bevarelse,
 • c) for så vidt det drejer sig om en avlsorganisation eller -forening, som fører den oprindelige stambog for racen, omfatter
 • i) en definition af racens eller racernes karakteristika eller af den population, der omfattes af stambogen,
 • ii) et basissystem for identifikation af dyrene,
 • iii) en definition af det grundlæggende avlsmål,
 • iV) inddeling af stambogen i flere afsnit, hvis der er forskellige betingelser for dyrenes optagelse i stambogen, eller hvis der er forskellige fremgangsmåder ved klassificering af dyr, der indskrives i bogen,
 • v) bestemmelse om forældre og bedsteforældre fra en eller flere andre stambøger, hvis dette er nødvendigt.

4. have vedtægter eller en forretningsorden, der bl.a. foreskriver, at der ikke må forekomme forskelsbehandling af opdrætterne.

5. Hvis der for den samme race på Unionens område findes flere avlsorganisationer eller -foreninger, der dækker hele dette område, kan det i en organisations eller forenings vedtægter fastsættes, at hovdyr skal være født på et bestemt område eller i et bestemt land for at kunne indføres i stambogen på grundlag af identifikationsdokumentet. Denne begrænsning gælder ikke for indførsel til avl.

Bilag 2

Metoder til beregning af den genetiske værdi af hovdyr

Den genetiske værdi af et hovdyr kan beregnes ved hjælp af en af nedenstående metoder eller en kombination heraf.

1. Individprøver

1. Individprøver på en station

 • a) Navnet på det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for stationen, og som refererer til den officielt godkendte organisation eller forening, og navnet på det kontor eller den myndighed, der forestår udregninger og offentliggørelse af resultater, oplyses.
 • b) Afprøvningsplan og eventuelt antal dyr, der indgår i afprøvningen, anføres.
 • c) Følgende oplysninger gives

- betingelser for optagelse på stationen,

- længden af afprøvningsperioden på stationen,

- beskrivelse af træningens form og omfang,

- foderplan

 • d) De registrerede egenskaber, som er udtryk for præstationsevnen og dyrenes eksteriøre værdi samt andre relevante oplysninger, anføres.
 • e) Metoden til vurdering af avlsværdien skal være uvildig. Den genetiske værdi skal udtrykkes som en avlsværdi eller som en sammenligning med jævnaldrende dyr for hver af de afprøvede egenskaber.

2. Lokale individprøver og -bedømmelser samt prøver på væddeløbsbaner

Individprøver kan udføres på lokale pladser og væddeløbsbaner, forudsat at en avlsværdi kan beregnes ved prøvens afslutning på grundlag af anerkendte avls- og beregningsprincipper og de under pkt. 1, litra a og d nævnte oplysninger anføres.

II. Afkomsprøver

 • 1) a) Navnet på det kontor eller den myndighed, der er ansvarlig for stationen, og som refererer til den officielt godkendte organisation eller forening, og navnet på det kontor eller den myndighed, der forestår udregninger og offentliggørelse af resultater, oplyses.
 • b) Afprøvningsplan og eventuelt antal dyr, der indgår i afprøvningen, anføres.
 • c) Følgende oplysninger gives

- betingelser for optagelse på stationen,

- længden af afprøvningsperioden på stationen,

- beskrivelse af træningens form og omfang,

- foderplan

 • d) De registrerede egenskaber, som er udtryk for præstationsevnen og dyrenes eksteriøre værdi samt andre relevante oplysninger, anføres.
 • e) Metoden til vurdering af avlsværdien skal være uvildig. Den genetiske værdi skal udtrykkes som en avlsværdi eller som en sammenligning med jævnaldrende dyr for hver af de afprøvede egenskaber.
 • 2) Avlsdyrets genetiske værdi skal beregnes ud fra præstations- og eksteriøregenskaber hos et passende antal dyr, som er afkom og/eller søskende til dyret, og på følgende grundlag:
 • a) prøvemetoden skal være detaljeret beskrevet, eller der skal være henvist til den,
 • b) afkom og/eller søskende må ikke behandles selektivt,
 • c) tre typer afkomsprøver anerkendes:
 • i) central afprøvning på en station for afprøvning af afkom,
 • ii) planlagt afprøvning af afkom på lokale pladser og væddeløbsbaner. Afkom bør være fordelt, så der kan foretages en holdbar sammenligning af dyrene,
 • iii) oplysninger opsamlet om identificerede dyr fra konkurrencebaner.
 • 3) Alle relevante optegnelser skal anvendes ved vurderingen af avlsdyrenes genetiske værdi. Faktorer, der ikke vedrører den genetiske værdi, skal elimineres ved hjælp af passende procedurer, når avlsværdien beregnes.

Bilag 3

Kriterier for indførelse af hovdyr i stambøger

I. Hovedafsnittet i stambogen

For at kunne indføres i hovedafsnittet i sin races officielt godkendte stambog skal hovdyr:

 • 1) stamme fra forældre, bedsteforældre og oldeforældre, der alle er indført i en stambog for samme race, eller i en stambog for en race, der er godkendt til krydsning,
 • 2) være identificeret efter fødslen ifølge stambogens regler og
 • 3) have en afstamning, der er fastlagt ifølge stambogens regler.
 • 4) Uanset nr. 1) kan et dyr indføres i hovedafsnittet med henblik på deltagelse i et krydsningsprogram, som avlsorganisationen eller -foreningen har godkendt i henhold til den pågældende stambogs regler. Krydsningsprogrammet bør indeholde angivelse af de racer, der må deltage.

II. Opdeling af stambogens hovedafsnit i flere klasser

Hovedafsnittet i stambogen kan opdeles i flere klasser, afhængigt af dyrenes kvalitet. Kun hovdyr, der opfylder kriterierne efter punkt I, kan indføres i en af disse klasser.

III. Indførelse af hundyr i bilag til stambogen

1. En avlsforening eller -organisation, der fører en stambog, kan beslutte, at et hundyr, der ikke opfylder kriterierne efter punkt I, kan indføres i et supplerende afsnit i stambogen. Som forudsætning herfor skal hundyret:

 • a) være identificeret efter fødslen ifølge de regler, der er fastsat i stambogen,
 • b) være bedømt som værende i overensstemmelse med racens standard og
 • c) opfylde minmumskriterierne for karakteristika ifølge de regler, der er fastsat i stambogen.

Avlsforeningen eller -organisationen bør fastsætte regler, der åbner mulighed for, at sådanne hovdyrs afkom kan indføres i hovedafsnittet.

IV. Opdeling i klasser

Omfatter stambogen flere klasser, skal hovdyr, der kommer fra en anden EU-medlemsstat, indføres i stambogen i den klasse, som det opfylder kriterierne for.

Bilag 4

Minimumsangivelser i identifikationsdokument for stambogsførte hovdyr

 • (1) Identifikationsnummer:
   
  
   (2) Navn:             (3) Køn: 
  
   (4) Farve (lød): 
  
   (5) Race: 
  
   (6) af:              (7) og af: 
  
  
 • (8) Fødselsdato:
 • (9) Opdrætssted:
 • (10) Opdrætter(e):
 • (11) Identifikationsdokument godkendt den:

af:

- Den officielt anerkendte forenings eller organisations navn:

- Adresse:

- Tlf. nr.:

- Telefax:

- Underskrift:

(Underskriveres navn med blokbogstaver samt stillingsbetegnelse):

- Stempel:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 • (19) Beskrivelse af dyret foretaget af:

Hoved:

Venstre forben:

Højre forben:

Venstre bagben:

Højre bagben:

Krop:

Mærker:

Den:

 • (20) Distrikt:
 • (21) Den officielt anerkendte forenings eller organisations underskrift (med blokbogstaver) og stempel:
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 90/427/EØF, EF-Tidende L 224, s 55, Kommissionens beslutning 92/353/EØF, EF-Tidende L 192, s. 63, Kommissionens beslutning 92/354/EØF, EF-Tidende L 192, s. 66, Rådets direktiv 94/28/EØF, EF-Tidende L 178, s. 66, Kommissionens beslutning 96/78/EF, EF-Tidende L 19, s. 39 og Kommissionens beslutning 96/79/EF, EF-Tidende L 19, s. 41.