Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr


I medfør af § 7, § 14, § 15, stk. 1, § 16, stk. 2, og § 35, stk. 2,

i lov om husdyrsygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 7. juni

1993, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter samlinger af husdyr, herunder auktioner, markeder og dyrskuer, der afholdes højst 4 gange om året.

Stk. 2. Ved husdyr forstås klovbærende dyr, herunder hjortedyr og lamaer, fjerkræ, herunder strudsefugle i fangenskab, prydfugle, pelsdyr, heste, hunde, katte og gnavere.

§ 2. Enhver samling af husdyr med henblik på fremstilling, præsentation, bedømmelse, præmiering, vurdering, kåring eller lignende eller med henblik på omsætning, skal anmeldes til kredsdyrlægen senest 3 uger før afholdelse af samlingen.

Stk. 2. Anmeldelsen, som skal foretages på den i bilag 1 angivne formular, skal indeholde oplysning om, hvilken personkreds, selskab eller forening, der er arrangør af samlingen, samt tidspunkt og sted for samlingens afholdelse.

Stk. 3. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om arter og antal dyr, samt i hvilket tidsrum disse forventes tilført samlingen.

Stk. 4. Undtaget fra kravet om anmeldelse, jf. stk. 1, er konkurrencer og stævner med heste eller hunde samt dressurskoler for hunde.

§ 3. Arrangøren af en samling skal skriftligt underrette hver enkelt udstiller om betingelserne for tilførsel af dyr til samlingen, jf. §§ 7-13.

Stk. 2. Forventes samlingen tilført dyr fra andre lande, skal arrangøren skriftligt anmode Veterinærdirektoratet om betingelserne for indførsel af disse dyr. Indførselsbetingelserne samt betingelserne for tilførsel af dyr til samlingen, jf. stk. 1, meddeles skriftligt den udenlandske udstiller.

Stk. 3. Ved samlinger af husdyr, hvortil der ikke er udpeget en tilsynsførende dyrlæge, påhviler det arrangøren at påse, at de veterinære betingelser for tilførsel af dyr til samlingen er overholdt, jf. stk. 2 samt § 7 og § 12.

§ 4. Arrangøren skal tilkalde en dyrlæge, hvis der blandt de dyr, som er tilført samlingen, findes tegn på sygdom.

Stk. 2. Arrangøren af samlingen skal tilkalde kredsdyrlægen, hvis der blandt dyr, som er tilført samlingen direkte fra udlandet, konstateres manglende identifikation af dyrene eller manglende attestation med hensyn til dyrenes sundhedsstatus eller oprindelse.

§ 5. Såfremt der til samlingen forventes tilført klovbærende dyr, skal arrangøren til kredsdyrlægen oplyse, hvilken tilsynsførende dyrlæge, der ønskes tilknyttet samlingen.

Stk. 2. Inden dyrene gives adgang til samlingen, skal dyrlægen sikre sig, at de er mærket, jf. bekendtgørelse om mærkning og registrering af kvæg, svin, får og geder, og ledsaget af de påkrævede attester og erklæringer, jf. § 12, bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg og bekendtgørelse om BVD hos kvæg.

Stk. 3. Dyrlægen skal endvidere foretage en sundhedsundersøgelse af samtlige tilførte dyr og i den forbindelse have opmærksomheden henledt på symptomer på smitsomme sygdomme. Dyr med forstyrret almenbefindende, haltende og savlende dyr, skal underkastes en nøjere undersøgelse og afvises.

Stk. 4. Finder dyrlægen, at der sker tilsidesættelse af gældende veterinære regler, eller at dyr tilføres på en måde, som kan give anledning til betænkelighed med hensyn til sundhedsforholdene, skal dyrlægen omgående indberette dette til kredsdyrlægen.

§ 6. Udgifter i forbindelse med betaling af dyrlægetilsyn påhviler arrangøren af samlingen.

Stk. 2. Det påhviler arrangøren at stille fornøden medhjælp til rådighed for den tilsynsførende dyrlæge og i øvrigt sørge for, at dyrlægen har tilstrækkelige praktiske muligheder for at varetage tilsynsarbejdet.

§ 7. Fjerkræ skal være mærket, således at deres oprindelse og identitet kan fastslås.

§ 8. Lakterende køer må ikke tilføres fra besætninger, der er registreret som angrebet af B-mastitis, hvis der foretages malkning under afviklingen af samlingen.

Stk. 2. Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for samlingen, må ikke tilføres.

§ 9. Søer og gylte, der har kastet inden for de sidste 14 dage før samlingen, må ikke tilføres.

§ 10. Får og geder, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for samlingen, må ikke tilføres.

§ 11. Hjorte og lamaer må ikke tilføres samlinger, hvortil der føres kvæg og svin.

§ 12. Duer skal til samlingen være ledsaget af den i bilag 2 anførte attest, hvorved dyrlægen attesterer, at duerne er vaccineret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om særligt smitsomme sygdomme hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan duer, der tilføres samlinger, hvortil der alene føres duer til udstilling og konkurrence, være ledsaget af anden af en dyrlæge udstedt attestation for, at vaccinationen er udført.

§ 13. Udstilleren skal, inden der sendes dyr til samlingen, tilkalde en dyrlæge, hvis noget dyr i udstillerens besætning eller varetægt viser ophørt ædelyst, feber, savlen, halthed eller andre sygdomstegn, der kan vække mistanke om en anmeldepligtig sygdom. Dette gælder, selvom det pågældende dyr ikke skal tilføres samlingen.

Stk. 2. Dyr, der viser sygdomstegn som beskrevet i stk. 1, må ikke tilføres samlingen. Udstilleren skal, hvis der måtte blive konstateret alvorlige smitsomme sygdomme i besætningen efter, at der er fraført dyr til en samling, straks meddele dette til kredsdyrlægen.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Med bøde straffes den, der overtræder§ 2, stk. 1, §§ 3-5, § 6, stk. 2, eller §§ 7-13.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der i medfør af § 36 i lov om husdyrsygdomme pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf.§ 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juni 1996.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 613 af 17. juli 1995 ophæves.

§ 16. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Veterinærdirektoratet, den 3. juni 1996

Erik Stougaard

/ Susie Hosainzadeh

Bilag 1

Anmeldelse til kredsdyrlægen om afholdelse af dyrskue, udstilling eller lignende samling af husdyr

Dato for samlingens afholdelse:

Samlingens formål:

Stedet for samlingens afholdelse:

Arrangøren af samlingen:

Dyrearter og antallet af dyr,

som forventes tilført samlingen:

Ved tilførsel af klovbærende dyr:

Tilsynsførende dyrlæge:

Tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen:

 

 Dato: 

                Arrangørens underskrift eller stempel 

 Bilag 2 

 Vaccinationsattest for duer til dyrskuer, udstillinger og lignende 

  samlinger af husdyr 

 Identifikation af duerne ved fodringe: 

   DUENUMMER       DUENUMMER 

 -------------------  ----------------- 

 1           16 

 -------------------  ----------------- 

 2           17 

 -------------------  ----------------- 

 3           18 

 -------------------  ----------------- 

 4           19 

 -------------------  ----------------- 

 5           20 

 -------------------  ----------------- 

 6           21 

 -------------------  ----------------- 

 7           22 

 -------------------  ----------------- 

 8           23 

 -------------------  ----------------- 

 9           24 

 -------------------  ----------------- 

 10           25 

 -------------------  ----------------- 

 11           26 

 -------------------  ----------------- 

 12           27 

 -------------------  ----------------- 

 13           28 

 -------------------  ----------------- 

 14           29 

 -------------------  ----------------- 

 15           30 

 -------------------  ----------------- 

 Ejererklæring: 

 Undertegnede ejer af ovennævnte duer erklærer herved på tro og love: 

 1) at duerne har været i min besiddelse i mindst 3 måneder eller 

  siden klækningen, 

 2) at duerne holdes i dueslag, i hvilket der ikke findes andet 

  fjerkræ, 

 3)     andre duer end brevduer 

 a) at der er foretaget vaccination mod paramyxovirus i min dueflok 

  af duer over 10 uger gamle med henblik på forebyggelse af 

  paramyxovirus hos duer 

 eller 

       brevduer 

 b) at der er foretaget vaccination af samtlige brevduer over 10 uger 

  i mit dueslag mod paramyxovirusinfektion hos duer. 

            den 

            ------------------------------- 

            ------------------------------- 

                 underskrift 

 Veterinærerklæring: 

 Undertegnede dyrlæge erklærer hermed: 

 a) at de ovenfor anførte duer d.d. er fundet fri for tegn og 

  symptomer på smitsomme sygdomme, 

 b) at ovenstående duer d.d. er vaccineret med en inaktiveret vaccine 

  mod paramyxovirus-infektion hos duer. 

                den 

     vaccinens navn 

 lot-no 

 Stempel                   underskrift 

Officielle noter

Ingen