Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygdomme hos honningbier

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 894 af 23. november 1995 om sygdomme hos honningbier foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »stenyngel« : »den lille stadebille eller Tropilaelaps-mider«.

2. § 4, stk. 1 , affattes således:

»Den, der ejer eller har tilsyn med en bifamilie, der har eller mistænkes for at være angrebet af ondartet bipest (forårsaget af bakterien Bacillus larvae ) eller stenyngel (forårsaget af svampene Aspergillus flavus og A. fumigatus ), den lille stadebille ( Aethina tumida ) eller Tropilaelaps-mider, skal straks anmelde dette til den lokale bisygdomsinspektør eller til Danmarks JordbrugsForskning«.

3. I § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 og 2, § 6, § 7, stk. 1, nr. 2, § 9 stk. 1 og § 10 ændres: »Statens Planteavlsforsøg« til: »Danmarks JordbrugsForskning«.

4. I § 4, stk. 5, ændres »med ondartet bipest eller stenyngel« til: »der er angrebet af de i stk. 1 nævnte organismer«.

5. I § 5, stk. 1 og stk., 2 ændres »have udbrud af« til: »være angrebet af«.

6. I § 8 stk. ,1 ændres »§ 7, stk. 2, nr. 2« til: »§ 7, stk. 1, nr. 2«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2004.

Plantedirektoratet, den 13. september 2004

Ole P. Kristensen

/Pernille Balslev-Erichsen