Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om tandplejere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Autorisation

§ 1. Ret til at udøve virksomhed som tandplejer og betegne sig som tandplejer har kun den, der har modtaget autorisation som tandplejer i henhold til § 2, stk. 1, eller § 4, stk. 2.

§ 2. Den, der har bestået en af undervisningsministeren godkendt uddannelse for tandplejere, har ret til autorisation som tandplejer.

Stk. 2. Regler om uddannelse af tandplejere fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med sundhedsministeren.

§ 3. Autorisation som tandplejer meddeles af Sundhedsstyrelsen, der fører fortegnelse over autoriserede tandplejere.

Stk. 2. Autorisation kan dog ikke meddeles den, der må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af sin virksomhed som tandplejer enten på grund af udvist grov uduelighed eller på grund af legemlige eller sjælelige mangler. Autorisation kan endvidere nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.

Stk. 3. For autorisation betales et af sundhedsministeren fastsat gebyr.

§ 4. Sundhedsministeren kan fastsætte bestemmelser om udøvelse af virksomhed som tandplejer, som er nødvendige for gennemførelsen af overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked og direktiver vedtaget af Den Europæiske Union.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan meddele autorisation som tandplejer til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med den i § 2, stk. 1, nævnte uddannelse. Autorisationen kan tidsbegrænses.

§ 5. Autorisation som tandplejer kan fratages og generhverves efter reglerne i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Stk. 2. En tandplejer kan over for Sundhedsstyrelsen fraskrive sig autorisationen for tid eller indtil videre. Autorisationen generhverves, når en fastsat tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, og kan i øvrigt, også inden for en fastsat tidsfrist, generhverves efter ansøgning til Sundhedsstyrelsen, såfremt de omstændigheder, der begrundede fraskrivelsen, ikke længere findes at være til stede.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsens afgørelse kan påklages til sundhedsministeren. Afslår sundhedsministeren klagen, kan klageren forlange afgørelsen indbragt for domstolene, såfremt der er forløbet mindst 1 år, efter at den pågældende har fraskrevet sig autorisationen, eller efter at generhvervelse senest er nægtet ved dom. Sundhedsministerens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 4. Begæring efter stk. 3 om domstolsprøvelse skal fremsættes over for sundhedsministeren inden 3 uger efter, at sundhedsministerens afgørelse er meddelt den pågældende. Sundhedsministeren anlægger sag i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 5. Er dansk autorisation som tandplejer givet på grundlag af autorisation i et andet land, kan Sundhedsstyrelsen fratage vedkommende autorisationen, dersom autorisationen i vedkommende andet land bliver frataget den pågældende eller på anden måde taber sin gyldighed.

§ 6. Sundhedsstyrelsen giver offentlig meddelelse om autorisationer samt om fratagelser og fraskrivelser i medfør af § 5.

Kapitel 2

Rettigheder og pligter

§ 7. Virksomhed som tandplejer omfatter patientundersøgelse, fjernelse af hårde tandbelægninger og rodafglatning, pudsning og polering af tandrestaureringer, herunder fjernelse af fyldningsoverskud samt anlæggelse af infiltrationsanalgesi (lokalbedøvelse).

Stk. 2. Virksomhed som tandplejer omfatter endvidere instrumentel fjernelse af bløde tandbelægninger samt afpudsning af tænderne og indsætning og aftagning af tandreguleringsapparatur.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om tandplejernes virksomhedsområde.

Stk. 4. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om ordination og anvendelse af lægemidler som led i udøvelsen af tandplejervirksomhed.

§ 8. Tandlægers virksomhed berøres ikke af denne lov.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om tandplejeres adgang til at anvende medhjælpere ved instrumentel behandling af patienter.

Stk. 3. Klinikassistenters virksomhed berøres ikke af § 7, stk. 2.

§ 9. Tandplejere skal føre journal over deres virksomhed efter nærmere af Sundhedsstyrelsen fastsatte regler.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte journaler, herunder røntgenbilleder, skal opbevares i mindst 10 år fra seneste optegnelse.

§ 10. En tandplejer er under udøvelse af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved valg og instruktion af medhjælp.

§ 11. En tandplejer skal ved udfærdigelse af erklæringer, som vedkommende afgiver i sin egenskab af tandplejer, udvise omhu og upartiskhed.

Stk. 2. En tandplejer er forpligtet til på begæring fra en offentlig myndighed at afgive attest til offentligt brug om fagmæssige iagttagelser vedrørende en person, som tandplejeren har undersøgt eller behandlet. De oplysninger, der modtages i henhold til denne bestemmelse, er at betragte som tjenestehemmeligheder.

Stk. 3. En tandplejer er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhedspleje afkræves den pågældende af sundhedsmyndighederne.

§ 12. Reklamering for virksomhed som tandplejer må kun ske ved meddelelse af navn, stilling, adresse og træffetid samt om eventuel tilslutning til overenskomst med det offentlige.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke reklamering, der udelukkende sker over for tandplejepersonale.

Kapitel 3

Tilsyn

§ 13. Tandplejere er undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen efter lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Stk. 2. En tandplejer er forpligtet til på begæring af tilsynsmyndigheden at afgive alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af tilsynet.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 14. Den, der uden at have autorisation som tandplejer betegner sig som tandplejer eller på anden måde bidrager til forhold, der er egnede til at vække forestilling om, at den pågældende har en sådan autorisation, straffes med bøde.

§ 15. En tandplejer, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed under udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller hæfte.

§ 16. Uberettiget virksomhed som tandplejer straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Overtrædelse af § 9, stk. 2, § 11, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 3. I forskrifter, der er udfærdiget i medfør af denne lov, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

Stk. 2. En person, der ved lovens ikrafttræden udøver virksomhed som tandplejer, kan uanset bestemmelserne i denne lov fortsætte sin virksomhed indtil 2 år og 6 måneder efter lovens ikrafttræden, jf. bekendtgørelse nr. 230 af 29. april 1974 om tandplejere.

§ 18. Personer, der har bestået den 2-årige uddannelse som tandplejer, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 668 af 13. juli 1994 om uddannelse af tandplejere og kliniske tandteknikere, og derudover forud for lovens ikrafttræden har udøvet klinisk virksomhed som tandplejer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 år i løbet af de forudgående 5 år, har ret til autorisation som tandplejer.

Stk. 2. For personer, der ikke har gennemført et af Sundhedsstyrelsen godkendt kursus i infiltrationsanalgesi, meddeles autorisation efter stk. 1 med den begrænsning, at den pågældende ikke har ret til at foretage infiltrationsanalgesi.

Stk. 3. Personer, der har bestået den 2-årige tandplejeruddannelse og derudover har gennemført og bestået et af undervisningsministeren godkendt supplerende kursus i teoretisk og klinisk odontologi, har ret til autorisation som tandplejer.

Stk. 4. Personer, der alene har bestået den 2-årige tandplejeruddannelse, har ret til autorisation som tandplejer med de begrænsninger, at den pågældende ikke har adgang til at udøve selvstændig virksomhed som tandplejer eller til at foretage infiltrationsanalgesi.

§ 19. Sundhedsstyrelsen træffer afgørelse om autorisation efter § 18. Ansøgning om autorisation efter § 18 skal indsendes til Sundhedsstyrelsen inden 2 år efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan dispensere fra denne tidsfrist, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, at ansøgning ikke er indsendt i overensstemmelse med stk. 1.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen

Officielle noter

Ingen