Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (International sambeskatning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, som senest ændret ved lov nr. 399 af 22. maj 1996 og lov nr. 401 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 4 A, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Genvundne afskrivninger på aktiver, der anses for afskrevet forud for inddragelse under dansk beskatning, kan højst udgøre det beløb, hvormed summen af foretagne afskrivninger efter skattepligtens indtræden overstiger det faktiske værditab efter inddragelse under dansk beskatning. Fortjeneste i forhold til anskaffelsessummen kan højst medregnes med et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for inddragelse under dansk beskatning. For aktiver, der afskrives efter saldometoden, ansættes afståelsessummen til den nedskrevne værdi på afståelsestidspunktet med tillæg af genvundne afskrivninger og fortjeneste efter 1. og 2. pkt.«

2. § 4 A, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 4 A, stk. 6, der bliver stk. 5, indsættes efter »skattepligtig efter § 1«: »eller fondsbeskatningslovens § 1«.

4. I § 5, stk. 7, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Den skattepligtige fortjeneste nedsættes med beløb genbeskattet efter ligningslovens § 33 D, stk. 5.«

5. I § 13, stk. 4, udgår »§ 2 a eller«.

6. I § 13 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Reglerne i stk. 1, nr. 2, og stk. 4 anvendes kun for udbytte fra selskaber, som har været hjemmehørende i udlandet, såfremt det udbyttemodtagende selskab m.v. godtgør, at udbyttet hidrører fra et eller flere selskaber, hvori den til grund for det modtagne udbytte liggende selskabsindkomst er beskattet efter regler, der ikke i væsentlig grad afviger fra reglerne her i landet.«

Stk. 6-9 bliver herefter stk. 7-10.

7. I § 13, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 7 og 8« til: »stk. 8 og 9«.

8. I § 13, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

9. I § 13, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 7« til: »stk. 8« og »stk. 6« til: »stk. 7«.

10. I § 17, stk. 2, ændres »der er hjemmehørende i udlandet, og som ikke er omfattet af skattefritagelsen i § 13, stk. 3,» til: »der er eller har været hjemmehørende i udlandet, og som ikke er omfattet af skattefritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 2, eller stk. 3,».

11. I § 17, stk. 3, ændres »der er hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af § 13, stk. 5« til: »der er eller har været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af § 13, stk. 4 eller 5«.

12. I § 31, stk. 1, indsættes efter 5. pkt.:

»Tilladelse til sambeskatning med et datterselskab, der er eller har været hjemmehørende i udlandet, kan ikke meddeles, hvis mere end 50 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet er erhvervet fra et eller flere koncernforbundne selskaber m.v., jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, medmindre moderselskabet direkte eller indirekte har ejet mere end 50 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet i hele perioden, hvor moderselskabet har været koncernforbundet med datterselskabet, jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3.«

13. § 31, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Genvundne afskrivninger på aktiver, der anses for afskrevet forud for inddragelse under sambeskatning, kan højst udgøre det beløb, hvormed summen af foretagne afskrivninger efter indtræden i sambeskatningen overstiger det faktiske værditab efter inddragelse under sambeskatning. Fortjeneste i forhold til anskaffelsessummen kan højst medregnes med et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for inddragelse under sambeskatning. For aktiver, der afskrives efter saldometoden, ansættes afståelsessummen til den nedskrevne værdi på afståelsestidspunktet med tillæg af genvundne afskrivninger og fortjeneste efter 1. og 2. pkt.«

14. § 31, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 og 10 bliver herefter stk. 8 og 9.

15. I § 32, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Ved bedømmelsen af, om moderselskabet anses for at kontrollere datterselskabet, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 1, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse.«

16. I § 32 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Datterselskabet anses for overvejende at drive finansiel virksomhed, hvis mere end 50 pct. af dets indtægter stammer fra finansiel virksomhed, eller hvis handelsværdien af dets finansielle aktiver udgør mere end 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Ved denne bedømmelse ses bort fra udbytte, aktieavancer og aktier hidrørende fra selskaber kontrolleret af datterselskabet, hvis selskaberne er hjemmehørende i samme land som datterselskabet. I stedet inddrages indkomst og formue i de kontrollerede selskaber forholdsmæssigt efter datterselskabets direkte eller indirekte ejerandel.«

Stk. 2-10 bliver herefter stk. 3-11.

17. I § 32, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »Stk. 8« til: »Stk. 9«.

18. I § 32, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-8«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved lov nr. 399 af 22. maj 1996 og lov nr. 401 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 B indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Tilsvarende gælder, hvis en skattepligtig efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende her i landet eller i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.«

2. Efter § 5 F indsættes:

» § 5 G. Skattepligtige omfattet af kildeskattelovens § 1, selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1 kan ikke opnå fradrag for udgifter, der efter udenlandske skatteregler kan fradrages i indkomst, som ikke indgår ved beregning af dansk skat. Tilsvarende gælder, hvis fradrag for udgiften efter udenlandske skatteregler kan overføres til fradrag i indkomst oppebåret af koncernforbundne selskaber m.v., jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, hvis indkomst ikke indgår ved beregningen af dansk skat.

§ 5 H. Underskud fra et fast driftssted eller en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, erhvervet af skattepligtige omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1 fra et koncernforbundet selskab m.v., jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, kan alene fremføres efter § 15 til modregning i senere overskud fra samme faste driftssted eller faste ejendom.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis overskud i selskabet m.v., hvorfra det faste driftssted eller den faste ejendom blev erhvervet, på overdragelsestidspunktet beskattes her i landet efter skattelovgivningens almindelige regler, og selskabet ikke selv har erhvervet det faste driftssted eller den faste ejendom fra et koncernforbundet selskab m.v., jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3.

§ 5 I. Afskrivninger eller udgifter, som efter skatteyderens valg efter de almindelige regler kan vælges fradraget i det pågældende indkomstår eller i senere indkomstår, skal fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra et fast driftssted eller et udenlandsk sambeskattet datterselskab i det omfang, den skattepligtige indkomst overstiger beregningsgrundlaget for den udenlandske skat i det land, hvor det faste driftssted er beliggende eller datterselskabet er hjemmehørende, omregnet til danske kroner ved udløbet af samme indkomstår.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på faste ejendomme beliggende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.«

3. § 16 A, stk. 6-8, affattes således:

»Stk. 6. Den skattefri del af udlodningerne efter stk. 5 opgøres som forskellen mellem på den ene side udlodningerne og på den anden side den del af udlodningerne, som hidrører fra investeringsforeningens nettoindtægter som nævnt i § 16 C, stk. 3, nr. 1-9, nedsat efter § 16 C, stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 5, nr. 1 og 2, og stk. 6, jf. stk. 4, 1. og 2. pkt.

Stk. 7. Uanset stk. 6 kan den skattefri del af udlodningerne efter stk. 5 ikke overstige den del af udlodningerne, som hidrører fra investeringsforeningens nettogevinster som nævnt i § 16 C, stk. 3, nr. 10, nedsat efter § 16 C, stk. 5, nr. 3.

Stk. 8. Uanset stk. 1 skal beløb, der udloddes i forbindelse med en kapitalnedsættelse i anpartsselskaber med en anpartskapital, der ikke overstiger nominelt 225.000 kr., ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis anpartskapitalen i selskabet er forhøjet ved kontant indskud, apportindskud eller konvertering af gæld i perioden fra og med den 6. december 1991 til og med den 31. maj 1996 eller selskabet er stiftet i denne periode. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis anparterne i selskabet er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej, jf. aktieavancebeskatningslovens § 3, hvis kapitalnedsættelsen medfører, at anpartshavernes indflydelse i selskabet forrykkes, eller hvis det udloddede beløb helt eller delvis er fritaget for beskatning efter stk. 1, jf. stk. 2. 1. pkt. finder endvidere kun anvendelse på den del af det udloddede beløb, der ikke overstiger den nominelle værdi af de annullerede anparter.«

4. Efter § 16 G indsættes som ny paragraf:

» § 16 H. Såfremt en skattepligtig omfattet af kildeskattelovens § 1 kontrollerer et udenlandsk selskab eller en forening m.v. (selskabet), hvis virksomhed overvejende er af finansiel karakter, og hvis afkast beskattes væsentlig lavere end efter danske regler, medregnes selskabets indkomst opgjort efter danske regler ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder, hvis den skattepligtige i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse kontrollerer et udenlandsk selskab som nævnt i 1. pkt. Den skattepligtige anses for at kontrollere et selskab, hvis vedkommende direkte eller indirekte eller i fællesskab med nærtstående ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i selskabet eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold.

Stk. 2. Selskabsskattelovens § 32, stk. 1, sidste pkt., og stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse på skattepligtige omfattet af stk. 1, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige. Den skattepligtige beskattes dog ikke af indkomsten i udenlandske selskaber som nævnt i stk. 1, i det omfang indkomsten skal medregnes til et selskabs eller en fonds skattepligtige indkomst efter selskabsskattelovens § 32 eller fondsbeskatningslovens § 12.

Stk. 3. For skattepligtige omfattet af stk. 1 medregnes udbytte fra selskaber m.v. omfattet af stk. 1 ikke til den skattepligtige indkomst i det omfang, udbyttet ikke overstiger den danske skat, som den skattepligtige skal betale af indkomsten i selskabet.«

5. I § 33, stk. 4, indsættes efter »i et fast driftssted«: »eller faste ejendomme«.

6. I § 33, stk. 4, indsættes 2 steder efter »det faste driftssted«: »eller den faste ejendom«.

7. I § 33, stk. 5, ændres »det faste driftssted, såfremt dette var afstået på samme tidspunkt« til: »et fast driftssted eller en fast ejendom, såfremt det faste driftssted eller den faste ejendom var afstået på samme tidspunkt«.

8. I § 33 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Fragtskat betalt til en fremmed stat, som overstiger den danske skat, der falder på indkomsten fra den fremmede stat, jf. stk. 1, 2. ptk., kan fremføres til fradrag i skatten i de nærmest efterfølgende 5 indkomstår. En fremført fragtskat, jf. 1. pkt., kan kun fradrages i et senere år i det omfang, den med tillæg af den i dette år betalte fragtskat ikke overstiger den danske skat, der i dette år falder på den udenlandske indkomst. Sidstnævnte fragtskat fradrages først. Fremføres der fragtskatter fra flere indkomstår, fradrages de ældste fragtskatter først, jf. dog 3. pkt. Som fragtskat anses skat på bruttofortjenesten ved international skibstrafik.«

9. I § 33 D, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »eksemptionsmetoden«: », jf. dog stk. 5 og 6«.

10. I § 33 D, stk. 2, 1. pkt., ændres »afhændes, ophører eller omdannes til selskab« til: »afhændes eller ophører«.

11. I § 33 D indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5 . Afhændes et fast driftssted eller en del heraf beliggende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland til et koncernforbundet selskab m.v., jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, eller flyttes ledelsens sæde, jf. selskabsskattelovens § 5, stk. 7, skal fratrukket underskud, der ikke modsvares af senere års overskud, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder, uanset hvilken lempelsesmetode der anvendes. Stk. 1, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Stk. 5 finder ikke anvendelse, hvis det faste driftssted, jf. stk. 1, 2. og 3. pkt., overdrages til et selskab omfattet af sambeskatning med det overdragende selskab, jf. selskabsskattelovens § 31, hvis underskud fra det faste driftssted efter udenlandske regler overføres til det erhvervende selskab. I så fald foretages genbeskatning af fratrukne underskud, der ikke modsvares af senere års overskud, efter bestemmelserne i ligningslovens § 33 E hos det erhvervende selskab. Tilsvarende finder stk. 5 ikke anvendelse, hvis selskabet, efter at ledelsens sæde er flyttet, jf. selskabsskattelovens § 5, stk. 7, omfattes af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31.

Stk. 7. Eventuelt underskud, der ikke er genbeskattet efter stk. 1-4, medregnes ved opgørelsen af den tidligere ejers skattepligtige indkomst, hvis det faste driftssted er solgt til et selskab, som den tidligere ejer alene eller sammen med koncernforbundne selskaber m.v. inden 5 år efter salget opnår kontrol over, jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3. Tilsvarende gælder, hvis en fast ejendom inden 5 år efter salget generhverves af den tidligere ejer eller et hermed koncernforbundet selskab, jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3.

Stk. 8. Stk. 2 finder ikke anvendelse på afhændelser og ved ophør, når et selskab fusionerer efter reglerne i fusionsskatteloven, hvis underskud for det faste driftssted efter udenlandske regler overføres til det modtagende selskab og det modtagende selskabs overskud beskattes her i landet efter lovgivningens almindelige regler. I så fald foretages genbeskatning af underskud og fradragsbegrænsning efter stk. 2 og 3 hos det modtagende selskab.

Stk. 9. Hvis et overskud har medført beskatning i henhold til § 33 E, stk. 9, 4. pkt., finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse.«

12. § 33 E affattes således:

» § 33 E. Hvis et udenlandsk selskab, som udtræder af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, i sambeskatningsperioden har haft underskud, som er fradraget i andre selskabers skattepligtige indkomst, og som ikke modsvares af senere års overskud, forhøjes moderselskabets skattepligtige indkomst med et tilsvarende beløb i det indkomstår, hvor selskabet udtræder af sambeskatningen. Indgår flere selskaber fra samme land i sambeskatningen, opgøres disse selskabers indkomst samlet. Nettounderskud fordeles forholdsmæssigt mellem de underskudsgivende selskaber, og nettooverskud fordeles forholdsmæssigt mellem de overskudsgivende selskaber.

Stk. 2. Stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis et udenlandsk sambeskattet selskab helt eller delvis afhænder virksomheden til et koncernforbundet selskab m.v., jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvis samtlige aktiver overdrages til et datterselskab omfattet af sambeskatningen, jf. selskabsskattelovens § 31, og underskuddet for det overdragende selskab efter udenlandske regler overføres til det erhvervende selskab. I så fald genbeskattes underskuddet hos det erhvervende selskab.

Stk. 3. Hvis sambeskatningen ophører som følge af salg af aktier, således at moderselskabet sammen med koncernforbundne selskaber m.v., jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, ikke længere kontrollerer det udtrædende selskab, eller hvis sambeskatningen ophører som følge af datterselskabets konkurs eller likvidation, uden at datterselskabets virksomhed helt eller delvis overføres til koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, medregnes højst et beløb svarende til den fortjeneste, som datterselskabet ville have opnået ved ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af aktiver, der er i behold hos selskabet ved udløbet af det sidste indkomstår under sambeskatningen, med tillæg af et beløb svarende til skattefri udbytter og aktieavancer hidrørende fra det udenlandske selskab i de seneste fem år af sambeskatningsperioden.

Stk. 4 . Underskud, som ikke er genbeskattet efter stk. 3, anses for genbeskattet, efterhånden som udbytter eller aktieavancer hidrørende fra det udenlandske selskab medregnes ved opgørelsen af moderselskabets eller andre hermed koncernforbundne selskabers skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 5 og 6. Hvis moderselskabet eller det hermed koncernforbundne selskab ikke skal beskattes i Danmark af udbytter eller aktieavancer hidrørende fra det udenlandske selskab, sker genbeskatning ved, at et beløb svarende til disse udbytter og avancer medregnes ved opgørelsen af moderselskabets skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder, hvis en dobbeltbeskatningsoverenskomst nedsætter dansk beskatning af udbytter eller avancer efter eksemptionsmetoden, jf. § 33 D. Avancer opgøres efter aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 2 og 3.

Stk. 5. Eventuelt underskud, der ikke er genbeskattet efter stk. 3 og 4, medregnes ved opgørelsen af moderselskabets skattepligtige indkomst, hvis moderselskabet alene eller sammen med koncernforbundne selskaber m.v. inden 5 år efter ophør af sambeskatning genvinder kontrol med det udtrædende selskab.

Stk. 6. Hvis moderselskabet ophører med at være skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, eller hvis moderselskabet efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, medregnes et beløb svarende til genbeskatningssaldoen på fraflytningstidspunktet ved indkomstopgørelsen.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse, når et moderselskab fusionerer efter reglerne i fusionsskatteloven, hvor det modtagende selskab er hjemmehørende her i landet og det udenlandske datterselskab efter fusionen er omfattet af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31. I så fald videreføres genbeskatningssaldoen på udenlandske sambeskattede datterselskaber i det modtagende selskab.

Stk. 8. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse, hvis datterselskaber omfattet af sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 fusionerer og underskud efter udenlandske regler overføres til det modtagende selskab. I så fald genbeskattes underskud i det modtagende selskab.

Stk. 9. Stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse på danske sambeskattede datterselskaber, der har været hjemmehørende i udlandet, for så vidt angår underskud for denne periode. Det samme gælder, hvis selskabet har erhvervet samtlige aktiver fra et udenlandsk sambeskattet selskab, jf. stk. 2, eller et fast driftssted fra et sambeskattet selskab, jf. § 33 D, stk. 6. Det genbeskatningspligtige underskud reduceres med udenlandsk skattepligtig indkomst indtjent efter, at selskabet er blevet hjemmehørende her i landet. Oppebærer datterselskabet overskud fra et fast driftssted eller en fast ejendom omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvorefter Danmark skal lempe dobbeltbeskatning efter eksemptionsmetoden, jf. § 33 D, stk. 1, sker genbeskatningen ved, at et beløb svarende til dette overskud medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.«

13. I § 33 G, stk. 1, 1. pkt., ændres »en person« til: »en skattepligtig omfattet af kildeskattelovens § 1«.

14. I § 33 G, stk. 1, 1. pkt., ændres »der er hjemmehørende i udlandet« til: »der er eller har været hjemmehørende i udlandet«.

15. Efter § 33 G indsættes:

» § 33 H. Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst kan et selskab eller en fond m.v., der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, vælge at se bort fra underskud ved virksomhed her i landet eller i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder underskud, der er overført fra tidligere indkomstår. Der ses bort fra så stor en del af de samlede underskud, at den skattepligtige indkomst svarer til de samlede positive indkomster fra fremmede stater, Færøerne og Grønland, der er omfattet af dobbeltbeskatningslempelse efter § 33 eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det beløb, der ses bort fra, overføres i stedet til senere indkomstår efter reglerne i § 15. Hvis der ses bort fra et mindre beløb end de samlede underskud, fordeles beløbet forholdsmæssigt på de enkelte underskudsgivende kilder.

Stk. 2. For en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, finder reglerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse på underskud, der indgår i virksomhedsordningen.«

§ 3

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som senest ændret ved lov nr. 398 af 22. maj 1996 og lov nr. 401 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra a, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Det er uden betydning for skattepligten, om retten til indkomsten eller ydelsen er erhvervet efter ophør af virksomheden her i landet.«

2. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Genvundne afskrivninger på aktiver, der anses for afskrevet forud for inddragelse under dansk beskatning, kan højst udgøre det beløb, hvormed summen af foretagne afskrivninger efter skattepligtens indtræden overstiger det faktiske værditab efter inddragelse under dansk beskatning. Fortjeneste i forhold til anskaffelsessummen kan højst medregnes med et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for inddragelse under dansk beskatning. For aktiver, der afskrives efter saldometoden, ansættes afståelsessummen til den nedskrevne værdi på afståelsestidspunktet med tillæg af genvundne afskrivninger og fortjeneste efter 1. og 2. pkt.«

3. § 9, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 65, stk. 6, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 4 og 6« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 4 og 8«.

5. I § 67, stk. 6, ændres 2 steder »§ 1, stk. 1, nr. 1-5« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-4«.

§ 4

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 10. juli 1995, som senest ændret ved lov nr. 104 af 28. februar 1996, ophæves § 8 B, stk. 2, 2. pkt.

§ 5

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 9. september 1995, som senest ændret ved lov nr. 399 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »og aktieindkomst« til: », aktieindkomst og CFC-indkomst«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »og 6« til: », 6 og 7«.

3. I § 4 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »eller 5 a,»: »medmindre de har været hjemmehørende i udlandet, jf. nr. 5,».

4. I § 4 a, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »1, 2, 4 eller 5 a,»: »medmindre de har været hjemmehørende i udlandet, jf. nr. 6,».

5. I § 4 a, stk. 1, nr. 5, ændres »der er hjemmehørende i udlandet« til: »der er eller har været hjemmehørende i udlandet«.

6. I § 4 a, stk. 1, nr. 6, ændres »der er hjemmehørende i udlandet« til: »der er eller har været hjemmehørende i udlandet«.

7. I § 4 a, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

  • »7) Aktieudbytte og avancer vedrørende aktier eller andele i selskaber eller foreninger m.v., hvis resultat skal beskattes som CFC-indkomst efter § 4 b, når den CFC-skattepligtige person i mindst tre år har opfyldt betingelserne i ligningslovens § 16 H. Hvis personen ikke har opfyldt betingelserne i ligningslovens § 16 H i tre år, gælder det tilsvarende for udbytte svarende til den CFC-skattepligtige indkomst efter fradrag af den danske og udenlandske skat, der falder på CFC-indkomsten.«

8. I § 4 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »Stk. 1«: », nr. 1-6,».

9. Efter § 4 a indsættes som ny paragraf:

»§ 4 b. CFC-indkomst (Controlled Foreign Company) omfatter det samlede beløb af indkomst som omhandlet i ligningslovens § 16 H.

Stk. 2. CFC-indkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst ved beregning af skat efter §§ 6-8 a og 15.«

10. I § 5, nr. 4, ændres »§ 8 og« til: »§ 8,», i nr. 5 ændres »§ 8 a.« til: »§ 8 a og«, og efter nr. 5 indsættes som nyt nummer:

  • »6) skat af CFC-indkomst efter § 8 b.«

11. Efter § 8 a indsættes som ny paragraf:

»§ 8 b. Af CFC-indkomst svares skat med 34 pct.«

§ 6

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 650 af 26. juli 1995, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 1104 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 indsættes:

» § 3 A. Såfremt en skattepligtig omfattet af kildeskattelovens § 1, selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1 indskyder midler i en udenlandsk fond eller trust, som er stiftet eller oprettet i et land, hvor fonde eller truster beskattes væsentlig lavere end efter danske regler, svarer indskyderen en afgift på 20 pct. af indskuddet. Dette gælder dog kun den del af de årlige indskud, der overstiger 10.000 kr.

Stk. 2. Skatteministeren kan meddele indskydere, der er afgiftspligtige efter stk. 1, dispensation fra afgiften, såfremt indskyderen godtgør, at midlerne i den udenlandske fond eller trust anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Stk. 3. Indskud, der foretages af udenlandske selskaber og foreninger m.v., som kontrolleres, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 1, af en afgiftspligtig omfattet af stk. 1, anses for foretaget af den afgiftspligtige.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på afgiftspligtige, som bliver fuldt skattepligtige efter en af de i stk. 1 nævnte bestemmelser, såfremt de tidligere har været omfattet af en af disse bestemmelser og inden for de sidste 5 år forud for den fulde skattepligts genindtræden har foretaget indskud i en udenlandsk fond eller trust som nævnt i stk. 1. Indskud anses i disse tilfælde for foretaget ved den fulde skattepligts genindtræden.

Stk. 5. En udenlandsk fond eller trust anses tillige for beskattet væsentlig lavere end efter danske regler, hvis der er indgået en aftale om skattesats eller beskatningsgrundlag med skattemyndighederne i den stat, hvori den er hjemmehørende, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller hvis skattereglerne i den pågældende stat er indrettet efter, hvor indskyderen er hjemmehørende.

Stk. 6. Indskudsafgiften forfalder til betaling, når indskuddet foretages. Indskyderen skal samtidig give meddelelse til Told- og Skattestyrelsen om det afgiftspligtige indskud. Indbetalingen anses for rettidig, når den finder sted senest en måned efter forfaldsdagen. Såfremt der ikke indgives meddelelse efter 2. pkt., finder §§ 41-43 i lov om afgift af dødsboer og gaver tilsvarende anvendelse. Betales indskudsafgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af indskyderen.«

2. Efter § 11 indsættes:

» § 12. Selskabsskattelovens § 32, stk. 1-9, finder tilsvarende anvendelse på fonde og foreninger omfattet af § 1.«

§ 7

I lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, ophæves § 5.

§ 8

I lov nr. 312 af 17. maj 1995 om ændring af forskellige skattelove. (International beskatning) § 11, stk. 5, ændres »kildeskattelovens § 9, stk. 5« til: »kildeskattelovens § 9, stk. 6«.

§ 9

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 6. oktober 1995, som ændret ved lov nr. 1078 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Tilsvarende gælder for personer, der oppebærer anden indkomst omfattet af lovens § 2 eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, forudsat at personen vælger beskatning efter kildeskattelovens afsnit I A.«

§ 10

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 19. juli 1995, som senest ændret ved lov nr. 401 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 5, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Er besidderen af aktierne undergivet beskatning efter ligningslovens § 16 H i hele ejerperioden eller i mindst tre indkomstår, finder 1. pkt. ikke anvendelse.«

2. I § 6, stk. 9, ændres »ligningslovens § 16 A, stk. 6« til: »ligningslovens § 16 A, stk. 8«.

3. I § 13, stk. 3, udgår 4. pkt., og 5. pkt., der bliver 4. pkt., affattes således:

»Fusionsskattelovens §§ 9-11 finder tilsvarende anvendelse«.

4. I § 13, stk. 3, sidste pkt., ændres »§ 2« til: »§§ 2-3«.

§ 11

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af 19. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, udgår »§ 2 a«, og som nyt 4. pkt. indsættes:

»Er ombyttede aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, anses modtagne aktier i det modtagende selskab for omfattet af denne bestemmelse i de for selskabsdeltageren følgende tre indkomstår efter fusionsdatoen.«

2. § 15, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Ligningsrådet kan tillade, at bestemmelserne i §§ 9 og 11 tilsvarende finder anvendelse ved fusion af selskaber eller foreninger, der alle er hjemmehørende i udlandet, hvis selskaberne ikke beskattes efter reglerne i stk. 3. Ligningsrådet kan fastsætte vilkår for tilladelsen.«

3. I § 15 a affattes stk. 2 således:

»Stk. 2. Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i henhold til en pro rata-regel at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter i det eller de modtagende selskaber og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi.«

4. I § 15 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ophører det indskydende selskab ikke ved en spaltning, skal de aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab eller til hvert af de modtagende selskaber, udgøre en gren af en virksomhed, jf. § 15 c, stk. 2.«

5. I § 15 b, stk. 1, ændres »Ophører et i udlandet hjemmehørende selskab ved spaltning« til: »Spaltes et selskab hjemmehørende i udlandet«.

6. I § 15 b, stk. 1, ændres »§ 7, stk. 1, § 8 og § 10« til: »§ 8«.

7. I § 15 b, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:

»§ 7, stk. 1, og § 10 finder endvidere tilsvarende anvendelse, hvis det udenlandske selskab ophører ved spaltningen. Ophører det udenlandske selskab ikke ved spaltningen, indgår fortjeneste eller tab på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som følge af spaltningen er knyttet til et her hjemmehørende modtagende selskab eller et i udlandet hjemmehørende modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet, ikke i det indskydende selskabs skattepligtige indkomst.«

8. I § 15 b, stk. 1, indsættes i 6. pkt., der bliver 8. pkt., efter »pengeinstitutter«: »kan«.

9. I § 15 b, stk. 1, affattes 7. pkt., der bliver 9. pkt., således:

»Ophører det indskydende selskab, beskattes fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver efter reglerne i selskabsskattelovens § 7.«

10. I § 15 b, stk. 2, ændres »Ophører et her i landet hjemmehørende selskab ved spaltning« til: »Spaltes et selskab hjemmehørende her i landet«.

11. I § 15 b, stk. 2, ændres »§ 7, stk. 1, § 8 og § 10« til: »§ 8«.

12. I § 15 b, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nye punktummer:

»§ 7, stk. 1, og § 10 finder endvidere tilsvarende anvendelse, hvis selskabet ophører ved spaltningen. Ophører selskabet ikke ved spaltningen, indgår fortjeneste eller tab på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som følge af spaltningen er knyttet til et her hjemmehørende modtagende selskab eller et i udlandet hjemmehørende modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet, ikke i det indskydende selskabs skattepligtige indkomst.«

13. I § 15 b, stk. 2, indsættes i 6. pkt., der bliver 8. pkt., efter »pengeinstitutter«: »kan«.

14. I § 15 b, stk. 2, affattes 7. pkt., der bliver 9. pkt., således:

»Ophører det indskydende selskab, beskattes fortjeneste eller tab på andre aktiver og passiver efter reglerne i selskabsskattelovens § 5.«

15. I § 15 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »Det påhviler« til: »Ophører det indskydende selskab, påhviler det«.

16. I § 15 b, stk. 3, 2. pkt., ændres »De« til: »Det eller de«.

17. I § 15 b, stk. 3, 3. pkt., ændres »De modtagne selskaber indtræder« til: »Ophører det indskydende selskab, indtræder de modtagende selskaber«.

18. I § 15 b affattes stk. 4 således:

»Stk. 4. Spaltes et selskab, og beskattes selskaberne efter reglerne i stk. 1 eller 2, skal beskatningen af selskabsdeltagerne i det indskydende selskab ske efter reglerne i 2.-14. pkt. I det omfang aktierne i det indskydende selskab vederlægges med andet end aktier i de modtagende selskaber, anses aktierne for afhændet til tredjemand til kursen på spaltningsdatoen. § 9, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, anses vederlag med andet end aktier eller anparter i det eller de modtagende selskaber som udbytte. Bortset fra de afståede aktier anses aktierne i det indskydende selskab for ombyttet med aktier i de modtagende selskaber efter forholdet mellem kursværdien af aktierne i hvert enkelt af de modtagende selskaber og den samlede kursværdi af aktierne i de modtagende selskaber på spaltningsdatoen. Ophører det indskydende selskab, finder § 11 tilsvarende anvendelse på aktierne i hvert af de modtagende selskaber. Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, anses dets deltagere for at have anskaffet aktierne i det eller de modtagende selskaber på samme tidspunkt som aktierne i det indskydende selskab. Anskaffelsessummen inden spaltningen for aktierne i det indskydende selskab fordeles som anskaffelsessum for aktierne i det indskydende selskab efter spaltningen og det eller de modtagende selskaber efter forholdet mellem kursværdien af aktierne i det indskydende selskab og hvert enkelt af de modtagende selskaber og den samlede kursværdi af aktierne i det indskydende selskab og det eller de modtagende selskaber på spaltningsdatoen. Er aktierne i det indskydende selskab anskaffet som led i selskabsdeltagerens næringsvej, anses aktierne i det eller de modtagende selskaber også for anskaffet som led heri. Er aktierne i det indskydende selskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 a, anses aktierne i det eller de modtagende selskaber for omfattet af denne bestemmelse i de for selskabsdeltageren følgende tre indkomstår efter spaltningsdatoen. Er aktierne i det indskydende selskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 b eller § 2 c, anses aktierne i det eller de modtagende selskaber også for omfattet af disse bestemmelser. Har aktierne i det indskydende selskab ikke samme skattemæssige status, eller er de anskaffet på forskellige tidspunkter, foretages en forholdsmæssig fordeling for aktierne i det eller de modtagende selskaber. De forholdsmæssige andele beregnes efter kursværdien af aktierne i det indskydende selskab på spaltningsdatoen. Er de modtagne aktier forbundet med forskellige rettigheder, foretages beregningen særskilt for hver art af de modtagne aktier.«

19. § 15 b, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ligningsrådet kan tillade, at bestemmelserne i stk. 4, 2.-14. pkt., tilsvarende finder anvendelse, når et selskab hjemmehørende i udlandet spaltes og selskaberne ikke beskattes efter reglerne i stk. 1. Ligningsrådet kan fastsætte vilkår for tilladelsen.«

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 1996, jf. dog stk. 3-15. Er indkomståret 1996 påbegyndt før den 6. december 1995, har loven dog først virkning fra og med indkomståret 1997, jf. dog stk. 3-15.

Stk. 3. § 1, nr. 1, 2, 13 og 14, og § 3, nr. 2 og 3, har virkning fra og med indkomståret 1995. Er dette påbegyndt inden den 2. november 1994, har bestemmelserne først virkning fra og med indkomståret 1996.

Stk. 4. § 1, nr. 3, og § 8 har virkning fra og med den 6. april 1995.

Stk. 5. § 3, nr. 5, og § 4 har virkning fra og med indkomståret 1995.

Stk. 6. § 9 har virkning fra og med indkomståret 1992.

Stk. 7. Selskabsskattelovens § 31, stk. 1, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 12, finder anvendelse i forhold til anmodninger om sambeskatning, hvor samtlige aktier i datterselskabet ikke var erhvervet inden den 6. december 1995.

Stk. 8. For selskaber m.v., som den 2. november 1994 opfyldte betingelserne i selskabsskattelovens § 32, har bestemmelserne i § 32, stk. 1 og 2, som ændret henholdsvis indsat ved § 1, nr. 15 og 16, først virkning fra og med indkomståret 1998. Var indkomståret 1995 for et selskab eller en forening påbegyndt før den 2. november 1994, har bestemmelsen i selskabsskattelovens § 32, stk. 1 og 2, som ændret henholdsvis indsat ved § 1, nr. 15 og 16, dog først virkning fra og med indkomståret 1999.

Stk. 9. Ligningslovens § 5 G som indsat ved § 2, nr. 2, har virkning fra og med den 1. januar 1996.

Stk. 10. Ligningslovens § 5 H som indsat ved § 2, nr. 2, har virkning for faste driftssteder og faste ejendomme, der erhverves fra og med den 6. december 1995.

Stk. 11. For skattepligtige, som den 6. december 1995 opfyldte betingelserne i ligningslovens § 16 H som indsat ved § 2, nr. 4, har bestemmelserne i ligningslovens § 16 H som indsat ved § 2, nr. 4, og personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 5, som ændret ved § 5, nr. 2, og § 4 a, stk. 1, nr. 7, som indsat ved § 5, nr. 7, først virkning fra og med indkomståret 1998. Er indkomståret 1996 påbegyndt før den 6. december 1995, har bestemmelserne dog først virkning fra og med indkomståret 1999. Virkningstidspunktet efter 1. og 2. pkt. gælder tilsvarende for fonde m.v., som den 6. december 1995 opfyldte betingelserne i fondsbeskatningslovens § 12 som indsat ved § 6, nr. 2. Bestemmelserne i 1.-3. pkt. gælder også aktionærer, der i forbindelse med en fusion eller spaltning beskattes efter reglerne i fusionsskatteloven, når de som aktionærer i det indskydende selskab er omfattet af 1. eller 2. pkt. Tilsvarende gælder dødsboer efter aktionærer omfattet af 1. eller 2. pkt. samt arvinger, ægtefælle eller legatarer, der indtræder i afdødes eller længstlevendes skattemæssige stilling med hensyn til de udlagte aktiver.

Stk. 12. Ligningslovens § 33 D som affattet ved § 2, nr. 9, 10 og 11, og § 33 E som affattet ved § 2, nr. 12, finder anvendelse på underskud for indkomstår, der påbegyndes efter den 6. december 1995.

Stk. 13. Beslutning om ophør af sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, der er meddelt ved indgivelse af selvangivelse den 6. december 1995 eller senere, kan omgøres, hvis anmodning herom er indgivet inden den 1. september 1996.

Stk. 14. Ligningslovens § 33 H som indsat ved § 2, nr. 15, har virkning fra og med indkomståret 1996. Hvis der ses bort fra underskud efter bestemmelsen i ligningslovens § 33 H som indsat ved § 2, nr. 15, kan lempelse efter § 4 i lov nr. 486 af 30. juni 1993 om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) og lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven). (Ophævelse af udlandslempelsen) ikke overstige den lempelse, som kunne opnås uden anvendelse af ligningslovens § 33 H.

Stk. 15. Fondsbeskatningslovens § 3 A som indsat ved § 6, nr. 1, har virkning for personer, selskaber og fonde, der foretager indskud i en udenlandsk fond eller trust den 6. december 1995 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch