Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og virksomhedsskatteloven (* 1)

(Vindmøller)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 401 af 22. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 O indsættes:

» § 8 P. Fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst en gang for alle vælge at medregne indkomst ved vindmølledriften efter reglerne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten fra vindmølledriften, der overstiger 3.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomst ved vindmølledriften medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med vindmølledriften, herunder afskrivninger.

Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses vindmøllerne eller vindmølleandelene for udelukkende benyttet til private formål.

Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger at medregne indkomst fra vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler i stedet for efter reglerne i stk. 2 og 3, anses vindmøllerne eller vindmølleandelene for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.«

2. I § 29 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ejere af vindmøller eller vindmølleandele, der anvender reglerne i § 8 P, stk. 2 og 3, medregnes ikke ved opgørelsen af antallet af ejere i stk. 1.«

§ 2

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 9. september 1995, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 399 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Ejere af vindmøller eller vindmølleandele, der anvender reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, medregnes ikke ved opgørelsen af antallet af ejere i stk. 1, nr. 10.«

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 28. juli 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, udgår »og vindmøller«.

2. I § 2, stk. 6, udgår »og vindmøller«.

§ 4

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 1996.

Stk. 3. Fysiske personer, der udelukkende ejer vindmøller eller vindmølleandele, der er erhvervet før den 22. maj 1996, kan vælge at holde indtægter og udgifter, herunder afskrivninger, vedrørende vindmølledriften uden for indkomstopgørelsen for indkomståret 1996 og senere indkomstår. Det er dog en betingelse, at vindmølleejerne for indkomståret 1995 har anvendt reglerne i punkt 1.1.1. i Ligningsrådets bindende anvisning fra 1987 om den skattemæssige behandling af vindmøller. Hvis der erhverves yderligere vindmølleandele m.v. efter det i 1. pkt. nævnte tidspunkt, opgøres indkomsten fra vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler eller efter reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, fra og med det indkomstår, hvori der er erhvervet yderligere andele m.v.

Stk. 4. Reglerne i afskrivningslovens § 32, stk. 2, jf. § 9, finder ikke anvendelse, når fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, som benyttes til både erhvervsmæssige og private formål, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1996 vælger at medregne indkomst ved vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, eller vælger at anvende reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3. Har vindmølleejeren valgt at medregne indkomst ved vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler, overgår den del af anskaffelsessummen for vindmøllerne eller vindmølleandelene, der henstår uafskrevet ved begyndelsen af indkomståret 1996, til afskrivning efter reglerne i afskrivningslovens afsnit I fra og med indkomståret 1996. Har vindmølleejeren valgt at anvende reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, finder bestemmelserne i afskrivningslovens § 32, stk. 2, jf. § 9, anvendelse ved et senere salg.

Stk. 5. Vælger fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1996 at medregne indkomst ved vindmølledriften efter reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, indebærer valget uanset bestemmelserne i afskrivningslovens § 32, stk. 1, og ligningslovens § 8 P, stk. 4, ikke, at vindmøllerne eller vindmølleandelene anses for solgt. Ved et senere salg finder reglerne i afskrivningslovens afsnit I anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

(* 1) Loven er sat i kraft den 15. juli 1996 jf. BEK nr. 657 af 04/07/1996