Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af vurderingsloven og skattestyrelsesloven (Justering vedrørende vurderingsorganisation, ophævelse af anonymitet i landsskatteretskendelser og genoptagelsesregler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 18. oktober 1994, som ændret ved § 5 i lov nr. 1113 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Et medlem af et vurderingsråd skal senest fratræde hvervet med udgangen af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år.«

2. § 23, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Har en vurderingsformand forfald, fungerer en anden vurderingsformand inden for skyldkredsen, jf. § 24, efter skyldrådsformandens bestemmelse i den forhindredes sted. Har en vurderingsmand forfald, kan skyldrådsformanden beslutte, at den pågældendes suppleant fungerer i stedet.«

3. § 47 affattes således:

»§ 47. Ligningsrådet kan bestemme, at offentlige myndigheder og selskaber, fonde, foreninger, selvejende institutioner m.v. efter anmodning er forpligtet til uden betaling at meddele vurderingsmyndighederne de oplysninger, der kan tjene dem til vejledning ved udførelse af deres hverv. Det samme gælder oplysninger til Landsskatteretten. Vægrer nogen sig ved at meddele de begærede oplysninger, kan skatteministeren om fornødent fremtvinge meddelelse af oplysningerne ved pålæg af daglige bøder.«

4. Efter § 47 indsættes:

»§ 47 A. Når et dokument om overdragelse af fast ejendom indleveres til påtegning efter § 38 i lov om stempelafgift, skal erhververen give oplysning om overdragelsen og vilkårene for denne i en salgsindberetning. Dokumentet må ikke forsynes med påtegning om ejendomsværdien, før behørig salgsindberetning er modtaget.

Stk. 2. Skatteministeren bestemmer indberetningsskemaernes udformning og kan fastsætte bestemmelser, hvorefter de skal afgives i indtil 3 eksemplarer.

Stk. 3. De myndigheder, der giver påtegning efter § 38 i lov om stempelafgift, sender salgsindberetningerne til den centrale told- og skatteforvaltning og andre myndigheder efter regler, der fastsættes af skatteministeren.«

§ 2

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 7. februar 1995, som ændret ved § 2 i lov nr. 1104 af 20. december 1995 og lov nr. 310 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, 1. pkt. , ændres »stk. 2« til: »stk. 1 og 2«.

2. I § 28, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Kendelsen skal i øvrigt angive navnene på dem, der har deltaget i afgørelsen.«

3. § 37 ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 1997.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

/ Agnete Laustsen