Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v.(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler, der er

nødvendige for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers

retsforskrifter om standarder for transmission af tv-signaler,

herunder regler om:

 • 1) Anvendelse af bestemte transmissionsstandarder ved kabel-, satellit- eller jordbaseret tv-transmission.
 • 2) Transmission af tv-udsendelser via 100 pct. digitale net, der er åbne for offentligheden.
 • 3) Teknisk indretning af tv-apparater, digitale dekodere og adgangsstyringssystemer.
 • 4) Krav til betalings-tv-operatører.
 • 5) Vilkår for overdragelse af brugsret til patent eller varemærke vedrørende adgangsstyringssystemer og -produkter hertil.
 • 6) Viderefordeling af tv-udsendelser i kabel-tv-anlæg.

Stk. 2. Ved kabel-tv-anlæg forstås i denne lov:

 • 1) Overordnede bredbåndsnet, der fremfører tv-programmer til fællesantenneanlæg.
 • 2) Fællesantenneanlæg med mere end 50.000 tilsluttede husstande.

§ 2. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om tilsyn og kontrol med overholdelse af loven og de i henhold til denne fastsatte regler, herunder om

 • 1) forbud mod salg, udlejning eller anden form for tilrådighedsstillelse af apparater, herunder dekodere og tilbehør til dekodere, hvor det er konstateret, at bestemmelsens krav ikke er overholdt, og
 • 2) pligt for udbydere til at tilbagetage apparater m.v. omfattet af forbud, jf. nr. 1, samt til at tilbagekalde sådanne apparater m.v.

Stk. 2. Virksomheder, som fremstiller, sælger, udlejer eller på anden måde stiller apparater m.v. til rådighed, skal til enhver tid give tilsynsmyndigheden adgang til at foretage undersøgelser af de omhandlede apparater m.v. eller udtage eksemplarer af disse til kontrol af overholdelse af de fastsatte regler.

§ 3. Telestyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelsen af denne lov og de i medfør af loven fastsatte regler.

Stk. 2. Forskningsministeren kan ikke give Telestyrelsen tjenestebefaling om varetagelsen af myndighedsopgaven vedrørende konkrete sager om standarder for transmission af tv-signaler eller om behandling og afgørelse af enkeltsager efter denne lov eller regler udstedt med hjemmel heri.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Telestyrelsen efter denne lov og Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse hermed kan påklages til Teleklagenævnet, der er oprettet i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren.

§ 4. Forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer i forbindelse med tilsyn og kontrol med overholdelse af loven og de i medfør heraf fastsatte regler.

§ 5. Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder § 2, stk. 2, eller
 • 2) overtræder regler fastsat i medfør af § 1 og § 2, stk. 1.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold måtte tilsige.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Frank Jensen

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa Parlamentets og Rådets Direktiv 95/47/EF, EFT nr. L 281 af 23.11.1995 s. 51.