Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Spredning ved hjælp af satellit)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 24. juni 1994, som ændret ved lov nr. 377 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Spredningen kan foregå ved hjælp af radioanlæg, herunder satellit, eller fællesantenneanlæg.«

2. I § 18, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Spredningen kan foregå ved hjælp af radioanlæg, herunder satellit, eller fællesantenneanlæg.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Jytte Hilden

Officielle noter

Ingen