Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v. (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter

§ 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til investeringer i forbindelse med gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter.

Stk. 2. Ud over tilskud efter stk. 1 kan der ydes et supplerende tilskud til investeringer, der gennemføres af yngre jordbrugere, der første gang driver en jordbrugsbedrift.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om

 • 1) de investeringer, der kan ydes tilskud til,
 • 2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og
 • 3) størrelse og udbetaling af tilskud.

§ 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde garanti for lån, der optages af jordbrugeren med henblik på gennemførelse af forbedringsplanen, jf. § 1. Ministeren fastsætter regler om ydelse af garanti.

Kapitel 2

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

§ 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til

 • 1) miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og
 • 2) demonstrationsprojekter af betydning for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet kan yde tilskud til de foranstaltninger, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om

 • 1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,
 • 2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og
 • 3) størrelse og udbetaling af tilskud.

Kapitel 3

Økologisk jordbrugsproduktion og økologiske jordbrugsprodukter

§ 4. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om

 • 1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,
 • 2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og
 • 3) størrelse og udbetaling af tilskud.

§ 5. Landbrugs- og fiskeriministeren nedsætter Det Økologiske Jordbrugsråd til at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne for en dansk økologisk jordbrugsproduktion. I spørgsmål, der vedrører de i § 4, stk. 1, nævnte områder, indhenter landbrugs- og fiskeriministeren en udtalelse fra Det Økologiske Jordbrugsråd.

Stk. 2. Det Økologiske Jordbrugsråd består af en repræsentant for henholdsvis Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Sundhedsministeriet, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Samarbejdsudvalget for Økologisk/Biodynamisk Jordbrug, De danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Dansk Erhvervsjordbrug, Landbrugsraadet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet. Landbrugs- og Fiskeriministeriets repræsentant er formand. Rådet kan supplere sig med særlig sagkyndige.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter Det Økologiske Jordbrugsråds forretningsorden og regler for udvalgets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening af rådet.

§ 6. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om produktion af økologiske jordbrugsprodukter, herunder regler om autorisation af og kontrol med økologiske jordbrugsbedrifter.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om virksomheders forarbejdning, behandling, opbevaring, mærkning, transport, salg og indførsel af økologiske levnedsmidler. Landbrugs- og fiskeriministeren kan endvidere fastsætte regler om autorisation, anmeldelse, godkendelse og kontrol af sådanne virksomheder.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan tilbagekalde en autorisation meddelt på grundlag af regler fastsat efter stk. 1 og 2, hvis vilkårene for autorisation ikke overholdes.

Kapitel 4

Fremme af udviklingen i særlige landdistrikter

(Mål 5 b-foranstaltninger)

§ 7. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til foranstaltninger til fremme af udviklingen i særlige landdistrikter.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til de foranstaltninger, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om

 • 1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,
 • 2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og
 • 3) størrelse og udbetaling af tilskud.

§ 8. Landbrugs- og fiskeriministeren nedsætter et udvalg med repræsentanter for de berørte myndigheder og interesseorganisationer til at bistå ved administrationen af de i § 7 omhandlede ordninger.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter regler om, at udvalget kan udøve tilsyns- og opfølgningsfunktioner.

Kapitel 5

Foranstaltninger i ugunstigt stillede områder

 • (Bjergdirektivet)

§ 9. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til foranstaltninger til fordel for landbrug i visse ugunstigt stillede områder.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om

 • 1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,
 • 2) de betingelser, som skal opfyldes for at opnå tilskud, og
 • 3) størrelse og udbetaling af tilskud.

Kapitel 6

Etablering af samarbejde mellem jordbrugere

§ 10. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde tilskud til administrationsudgifter ved igangsætning af samarbejde mellem jordbrugere.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler for ydelse af tilskud efter stk. 1.

Kapitel 7

Administration af loven

§ 11. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om ansøgning m.v. efter denne lov.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om administrationen af de i loven omhandlede ordninger.

§ 12. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at udbetaling af tilskud efter denne lov skal ske til en af ansøger oprettet konto i et pengeinstitut.

§ 13. Tilsagn om støtte i henhold til denne lov kan gives inden for beløbsrammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove, jf. dog § 3, stk. 2, og § 7, stk. 2.

Stk. 2. Tilskud i henhold til § 9 gives inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 14. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler, som tilpasser støtten efter forholdene i de forskellige områder af landet.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at en støtteordning alene skal kunne anvendes i særlige områder.

§ 15. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

§ 16. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bemyndige et direktorat under ministeriet til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige Hypotekbanken (Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning) til at træffe afgørelser efter loven.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet, kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter § 3, stk. 1, og § 7, stk. 1, herunder hvilke betingelser der skal opfyldes for at kunne udøve beføjelserne.

Stk. 4. Efter forhandling med vedkommende minister eller vedkommende kommunale organisation kan landbrugs- og fiskeriministeren fastsætte regler om andre myndigheders eller institutioners medvirken ved varetagelse af opgaver efter regler udstedt i medfør af § 6. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler for varetagelsen af disse opgaver.

§ 17. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 1, 2 og 4, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser, der i henhold til bemyndigelse efter § 16, stk. 3, træffes af et amtsråd, en kommunalbestyrelse eller privat organisation, kan indbringes for landbrugs- og fiskeriministeren.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist.

Kapitel 8

Fællesbestemmelser

§ 18. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn med de foranstaltninger, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.

Stk. 2. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven, eller til bedrifter eller virksomheder, som er autoriseret, anmeldt, godkendt eller kontrolleret i medfør af § 6, stk. 1 eller 2. På tilsvarende måde har landbrugs- og fiskeriministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, adgang til bedrifternes og virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger m.v.

Stk. 3. Den, der driver en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 4. Til brug for kontrollen kan landbrugs- og fiskeriministeren indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder.

§ 19. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på landbrugs- og fiskeriministerens forlangende, jf. dog § 16, stk. 3, afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage støtte fortsat opfyldes.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden underrette landbrugs- og fiskeriministeren, jf. dog § 16, stk. 3, hvis betingelserne for at modtage støtte ikke længere opfyldes.

§ 20. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at støtte efter denne lov bortfalder helt eller delvis, hvis

 • 1) støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
 • 2) betingelserne for støtte ikke længere opfyldes,
 • 3) støttemodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 18, stk. 1, eller pligter i medfør af § 18, stk. 3, og § 19 eller
 • 4) forudsætningerne for støtte i øvrigt efter landbrugs- og fiskeriministerens skøn er væsentligt forrykket.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan i de tilfælde, hvor støtte bortfalder i medfør af stk. 1, bestemme, at ydede beløb helt eller delvis skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 2.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet, kommunalbestyrelsen eller private organisationer kan udøve ministerens beføjelser efter stk. 1 og 2.

§ 21. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at der skal betales afgift og gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter ved autorisation, anmeldelse, godkendelse, administration og kontrol af regler fastsat i henhold til § 6. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om renter ved for sen indbetaling af afgifter og gebyrer, som opkræves efter regler udstedt i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om opkrævning af særskilt gebyr ved for sen indbetaling af afgifter og gebyrer, som opkræves efter regler udstedt i medfør af stk. 1.

Stk. 4. Afgifter og gebyrer med påløbne renter samt gebyr i medfør af stk. 3 kan inddrives ved udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 2.

§ 22. Hypotekbanken kan inddrive statskassens tilgodehavende efter § 20, stk. 2, og § 21 samt efter indfrielse af en i medfør af § 2 ydet statsgaranti, med tillæg af renter og omkostninger. Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Hypotekbanken i henhold til stk. 1 kan indbringes for finansministeren. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder om klagefrist.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 23. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold.

Stk. 3. Den, der overtræder § 18, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 4. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 5. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 6. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan landbrugs- og fiskeriministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 7. For så vidt angår den i stk. 6 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse m.v.

§ 24. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugs- og fiskeriministeren.

Stk. 2. Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995, ophæves med undtagelse af § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20 samt §§ 21-29, for så vidt bestemmelserne angår § 1, stk. 2, og §§ 19 og 20. Loven er fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovens ophævelse.

Stk. 3. Administrative forskrifter udstedt i medfør af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 30. august 1995, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Henrik Dam Kristensen

Officielle noter

(* 2) § 4 § 5, stk. 1 2. pkt. § 11 § 12 § 13, stk. 1 § 14, stk. 1 § 15 § 16, stk. 1 § 17, stk. 1 §§ 18-20 § 23. Jf. note 1) og § 37, stk. 2 om ophævelse med undtagelse

Redaktionel note
 • (* 1) Loven er sat i kraft den 24. marts 1997 jf. BEK nr. 199 af 17. marts 1997