Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om offentliggørelse af kontrolresultater og om ændring af visse love under Landbrugs- og Fiskeriministeriet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte bestemmelser om

offentliggørelse af kontrolresultater på levnedsmiddelområdet,

herunder analyseresultater fra laboratorieundersøgelser, der

indsamles i forbindelse med kontrol af levnedsmidler i henhold til

Landbrugs- og Fiskeriministeriets lovgivning om kontrol, herunder

kvalitetskontrol, med levnedsmidler af animalsk oprindelse.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere bestemmelser om formen for og omfanget af offentliggørelsen. Ministeren kan herved bestemme, at visse resultater ikke skal offentliggøres eller alene skal offentliggøres på en særlig måde.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

§ 3. I lov nr. 290 af 29. april 1992 om æg og ægprodukter foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan af hensyn til menneskers og dyrs sundhed forbyde eller fastsætte særlige vilkår for indførsel og udførsel af de af loven omfattede produkter.«

2. § 13 ophæves.

3. I § 14 ophæves stk. 3, og i stedet indsættes som nye stykker:

»Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for erindringsskrivelser samt om betaling af morarenter ved ikke rettidig betaling af de i stk. 1 og 2 omhandlede beløb.

Stk. 4. Der er udpantningsret for de i stk. 1-3 nævnte beløb.«

§ 4. I lov nr. 342 af 14. maj 1992 om mælk, mælkeprodukter, margarine m.v. (mælkeproduktloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 11 affattes 1. pkt. således:

»Landbrugs- og fiskeriministeren kan af hensyn til menneskers og dyrs sundhed forbyde eller fastsætte særlige vilkår for indførsel og udførsel af de af loven omfattede produkter.«

2. § 18 ophæves.

3. I § 19 ophæves stk. 3, og i stedet indsættes som nye stykker:

»Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for erindringsskrivelser samt om betaling af morarenter ved ikke rettidig betaling af de i stk. 1 og 2 omhandlede beløb.

Stk. 4. Der er udpantningsret for de i stk. 1-3 nævnte beløb.«

§ 5. I lov nr. 343 af 14. maj 1992 om kød (kødloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 14 affattes 1. pkt. således:

»Landbrugs- og fiskeriministeren kan af hensyn til menneskers og dyrs sundhed forbyde eller fastsætte særlige vilkår for indførsel og udførsel af de af loven omfattede produkter.«

2. § 23 ophæves.

3. I § 24 ophæves stk. 3, og i stedet indsættes som nye stykker:

»Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr for erindringsskrivelser samt om betaling af morarenter ved ikke rettidig betaling af de i stk. 1 og 2 omhandlede beløb.

Stk. 4. Der er udpantningsret for de i stk. 1-3 nævnte beløb.«

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Henrik Dam Kristensen

Officielle noter

Ingen