Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er at fremme fornyelse og tilpasning af strukturerne for erhvervsmæssigt fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsætning af produkter herfra. Formålet er endvidere at fremme omstillingen i de fiskeriafhængige områder i Danmark.

Kapitel 2

Strukturforanstaltninger

Omstrukturering og fornyelse af sektoren

§ 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde støtte til:

 • 1) Modernisering og forbedring af danske fiskerfartøjer.
 • 2) Køb eller bygning af nye fiskerfartøjer.
 • 3) Etablering og modernisering af akvakulturanlæg.
 • 4) Beskyttelse og udvikling af fiskeressourcer i kystområder, navnlig ved etablering af faste eller mobile anlæg, der skal afgrænse de beskyttede områder.
 • 5) Investeringer vedrørende forarbejdning, opbevaring og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter med henblik på anvendelse som fødevarer.
 • 6) Investeringer i fiskerihavnes faciliteter navnlig med henblik på forbedring af vilkårene i havnene for fiskens håndtering og for fartøjernes forsyning.
 • 7) Ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst.

Tilpasning af fiskerflådens kapacitet og fiskeriindsats

§ 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde støtte til:

 • 1) Fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.
 • 2) Foranstaltninger vedrørende midlertidigt aktivitetsophør inden for dansk erhvervsfiskeri.
 • 3) Oprettelse af fællesforetagender og blandede selskaber med henblik på danske fiskerfartøjers fiskeri uden for EU's farvande.

Rådgivning, undersøgelser og afsætningsfremme

§ 4. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde støtte til teknisk bistand, undersøgelser, pilotprojekter, samordnede aktioner og konsulentbistand, der navnlig har til formål at forberede, ledsage og evaluere gennemførelsen af lovens foranstaltninger.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde støtte til udgifter til konsulentvirksomhed, der etableres af organisationer inden for fiskerisektoren.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde støtte til projekter og foranstaltninger, hvis formål er at fremme afsætningen af fiskeriprodukter.

Særlige initiativer vedrørende omstillingen i fiskerisektoren

§ 5. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde støtte til særlige initiativer vedrørende omstillingen i fiskerisektoren samt støtte med henblik på fremme af omstillingen i fiskeriafhængige områder i Danmark.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde støtte til engangsydelser til fiskere i forbindelse med omstilling i sektoren.

Støtte til yngre fiskeres førstegangsetablering

§ 6. Landbrugs- og fiskeriministeren kan yde statsgaranti for lån i Kongeriget Danmarks Fiskeribank til yngre erhvervsfiskere samt yde støtte til betaling af ydelserne på lånet.

Stk. 2. Lånet ydes i øvrigt på de betingelser, der til enhver tid er gældende for lån i Fiskeribanken til anskaffelse af nyt eller brugt fiskerfartøj.

Stk. 3. Lånet ydes til førstegangsanskaffelse af fiskerfartøj og udgør op til 15 pct. af fartøjets kontantværdi, højst af en kontantværdi på 5.000.000 kr. Lånet skal have sikkerhed inden for 85 pct. af fartøjets kontantværdi.

Stk. 4. Støtten til ydelserne gives til 75 pct. af det statsgaranterede lån. Støtten dækker ydelserne på lånet i 4 år. Den nedsættes i det 5. år til 80 pct., i det 6. år til 60 pct. og i det 7. år til 40 pct. af ydelserne. Støtten ophører efter 7 år.

Stk. 5. En erhvervsfisker kan indgive ansøgning, første gang den pågældende erhverver eget fartøj for at etablere sig som selvstændig erhvervsfisker. Ansøgning skal indgives, inden den pågældende fylder 40 år og inden erhvervelsen af fartøjet.

Stk. 6. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende

 • 1) ansøgerens hovederhverv som erhvervsfisker, egenkapital og uddannelse,
 • 2) krav til fartøjet, herunder fartøjets alder, fiskeriet og fartøjets drift,
 • 3) sikkerhed og løbetid for lånet, herunder om at lånet kan rykke tilbage for nye lån, dog inden for den i stk. 3 anførte lånegrænse,
 • 4) konsekvenser ved ændringer i ejerforhold, herunder om overførsel af lån i forbindelse med afhændelse af fartøj og erhvervelse af et andet fartøj samt om supplerende lån i forbindelse med erhvervelse af en større anpart i samme fartøj,
 • 5) fradrag i grundlaget for statsgaranti og støtte til ydelserne, hvis der tidligere er ydet tilskud til det pågældende fartøj,
 • 6) størrelsen af Fiskeribankens stiftelsesgebyr og løbende bidrag,
 • 7) indfrielse af lånet og tilbagebetaling og forrentning af tilskuddet, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt eller der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger.

Stk. 7. Uanset betingelsen om førstegangsetablering ifølge stk. 5 kan ansøgningen indgives af en erhvervsfisker, der allerede ejer eller har ejet et fiskerfartøj eller en part i et fiskerfartøj, forudsat at kontantværdien heraf ikke overstiger 300.000 kr. Kontantværdien fradrages i det anskaffede fartøjs kontantværdi ved opgørelsen af grundlaget for lån og garanti ifølge stk. 3.

Kapitel 3

Administration

§ 7. Landbrugs- og fiskeriministeren kan inden for beløb, der afsættes på de årlige bevillingslove, give tilsagn om støtte til formål, der er omfattet af loven, samt afholde udgifter til oplysnings- og vejledningsvirksomhed.

§ 8. Landbrugs- og fiskeriministeren nedsætter et rådgivende udvalg. Udvalgets opgave er at rådgive landbrugs- og fiskeriministeren om langsigtede indsatsområder til udvikling af fiskerisektoren og om anvendelsen af de støtteordninger, der retter sig mod fiskerisektoren.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren beskikker udvalgets formand.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter udvalgets forretningsorden.

§ 9. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bemyndige et direktorat under ministeriet til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan efter aftale med Kongeriget Danmarks Fiskeribank bemyndige Fiskeribanken til at udøve sine beføjelser efter lovens §§ 6, 14 og 16.

§ 10. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 9, stk. 1, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser truffet efter bemyndigelse i henhold til § 9, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 11. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om betingelser for støtte, herunder om, hvilke foranstaltninger der er støtteberettigede, og om størrelse og udbetaling af støtte.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om administrationen af de i loven omhandlede støtteordninger.

§ 12. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

§ 13. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at udbetalingen af støtte efter denne lov skal ske til en af ansøger oprettet konto i et pengeinstitut.

Stk. 2. Støtten efter § 6 anvises til Fiskeribanken som långiver.

§ 14. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilsyn med de foranstaltninger, hvortil der ydes støtte efter denne lov.

Stk. 2. Med henblik på at kontrollere gennemførte foranstaltninger efter loven har landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til virksomheder m.v., der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, adgang til virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger m.v.

Stk. 3. Politiet yder de kontrollerende myndigheder bistand ved udøvelsen af disses opgaver. Justitsministeren kan efter forhandling med landbrugs- og fiskeriministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Den ansvarlige og beskæftigede personer skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 5. Til brug for kontrollen kan landbrugs- og fiskeriministeren indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder.

§ 15. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden på forlangende afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for at modtage støtte fortsat opfyldes.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele støtteperioden underrette den tilsagnsgivende myndighed, hvis betingelserne for at modtage støtte ikke længere opfyldes.

§ 16. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at støtte efter loven bortfalder helt eller delvis, hvis

 • 1) støttemodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
 • 2) støttemodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af regler udstedt efter § 14, stk. 1, eller pligter i medfør af § 14, stk. 4, og § 15,
 • 3) vilkårene for ydelse af støtte eller tilsagn herom ikke opfyldes eller
 • 4) forudsætningerne for støtten eller tilsagn herom i øvrigt efter landbrugs- og fiskeriministerens skøn er væsentligt forrykket.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde bestemme, at ydede beløb helt eller delvis skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 2.

§ 17. Statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en i henhold til § 6, stk. 1, ydet statsgaranti og statskassens tilgodehavende efter § 16, stk. 2, kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og ved udpantning.

Stk. 2. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Hypotekbanken i henhold til stk. 1 kan indbringes for finansministeren. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.

Kapitel 4

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der overtræder vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse.

Stk. 2. Den, der i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold.

Stk. 3. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 5. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan landbrugs- og fiskeriministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 6. For så vidt angår den i stk. 5 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

§ 19. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugs- og fiskeriministeren.

Stk. 2. Lov om støtte til visse strukturforanstaltninger inden for fiskeriet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 30. april 1993, lov nr. 124 af 29. marts 1978 om tilskud til strukturforanstaltninger inden for konsumfiskeindustrien og lov nr. 113 af 29. marts 1978 om tilskud til fiskerikonsulentvirksomhed ophæves samtidig med lovens eller dele af lovens ikrafttræden efter stk. 1. Ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovens ikrafttræden behandles efter den hidtil gældende lovgivning.

Stk. 3. Administrative forskrifter udstedt i medfør af de i stk. 2 nævnte love forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Henrik Dam Kristensen

Redaktionel note
 • (* 1) Ikrafttrædelsestidspunktet er endnu ikke fastsat. Forskrifter der ophæves ved denne forskrifts ikrafttræden er fortsat markeret gældende.