Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om brevstemmeafgivning til menighedsrådsvalg

(Brevstemmecirkulæret)

(til biskopperne, provsterne, valgbestyrelserne og folkeregistrene)

I medfør af § 26, stk. 4 og 8, samt § 27 i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 24. januar 1996, fastsættes følgende regler om brevstemmeafgivning til menighedsrådsvalget tirsdag den 12. november 1996.

Folkeregistrene

Folkeregistrene yder bistand ved brevstemmeafgivning til menighedsrådsvalg, jf. afsnit I, II og VI.

Stemmeberettigede

Berettigede til at stemme pr. brev er vælgere, der er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

Tidsrum

Stemmeafgivning pr. brev kan finde sted i de sidste 3 uger før valgets afholdelse, dog senest 3. sidste hverdag før valgdagen. Da valgdagen er fastsat til tirsdag den 12. november 1996, kan stemmeafgivning finde sted i tidsrummet fra tirsdag den 22. oktober 1996 til og med fredag den 8. november 1996.

Stemmeafgivning

Stemmeafgivning sker ved indsendelse af brevstemme til menighedsrådet i den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten. Vælgeren må selv skaffe sig oplysning om de kandidater, der er opstillet i den pågældende menighedsrådskreds.

Stemmemateriale

Ved stemmeafgivning skal anvendes stemmemateriale, der er fremstillet af Kirkeministeriet. Dette materiale, der består af en stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og yderkuvert, udleveres af stemmemodtageren.

Kontrol

Stemmemodtageren skal ikke undersøge, om den pågældende er stemmeberettiget, idet kontrollen med, at de brevstemmende er opført på valglisten, foretages efterfølgende af valgbestyrelsen i vedkommende menighedsrådskreds, ligesom kontrollen med, at en person ikke kan stemme flere gange, sker efterfølgende.

Afstemning

Straks efter modtagelsen af stemmematerialet skal afstemningen foretages. Vælgeren skal have adgang til ugeneret at udfylde stemmesedlen.

På stemmesedlen anfører vælgeren enten navnet på en af de opstillede kandidater i den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten, eller betegnelsen på den kandidatliste vedkommende vil stemme på.

Når stemmesedlen er udfyldt, lægger vælgeren sedlen i den tilhørende konvolut, som tilklæbes. Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer følgebrevet.

Følgebrevet og konvolutten med stemmeseddel lægges i yderkuverten, der tilklæbes af vælgeren og adresseres til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten. På yderkuverten skal desuden angives vælgerens navn og bopæl. Brevstemmen afleveres herefter til stemmemodtageren.

Stemmemodtagerens kontrol

Stemmemodtageren kontrollerer, at yderkuvert og følgebrev er udfyldt, og attesterer følgebrevet. Stemmemodtageren skal sørge for, at stemmematerialet snarest sendes til vedkommende menighedsråd.

Rekvisition af stemmemateriale

Materiale til brevafstemmeafgivning kan rekvireres hos Barfod & I. Chr. Petersen A/S, Postboks 1332, Fabriksparken 56, 2600 Glostrup, Fax nr. 43451871 (tlf. 43 45 15 16).

I. Stemmeafgivning på et folkeregister

Sted

Afstemning kan finde sted på folkeregistret i den kommune, hvor vælgeren bor, samt på et hvilket som helst folkeregister her i landet, samt på Grønland og Færøerne.

Legitimation

Vælgeren skal forinden stemmeafgivningen forevise fornøden legitimation.

Stemmemateriale på folkeregister

Uden særlig rekvisition vil firmaet Barfod og I. Chr. Petersen A/S tilsende folkeregistrene et antal eksemplarer af materialet.

II. Stemmeafgivning på sygehuse, plejehjem, daghjem, dagcentre, beskyttede boliger, døgninstitutioner samt ældreboliger.

Folkeregistrets bistand

Afstemningen afholdes ved det stedlige folkeregisters foranstaltning efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse.

Senest dagen før brevstemneafgivningen kan påbegyndes, d.v.s. senest mandag den 21. oktober 1996, henvender folkeregistret sig til de enkelte sygehuses/institutioners ledelse for at få oplyst, om der er vælgere, som må antages at opfylde betingelserne for at afgive stemme og i bekræftende fald, hvornår afstemning mest praktisk kan finde sted. Folkeregistret giver snarest efter, at svar er modtaget, meddelelse om dato og klokkeslæt for, hvornår en repræsentant fra folkeregistret vil komme til stede for som stemmemodtager at gennemføre afstemningen. Afstemningen bør så vidt muligt foretages i løbet af een dag for hver enkelt institution.

Stemmemodtageren skal være ledsaget af en af folkeregistrets leder udpeget person, således at bistand ved stemmeafgivningen til fx blinde eller svagtsynede vælgere kan ydes. Det må sikres, at vælgeren har adgang til ugeneret at udfylde stemmesedlen.

Adgang til at afgive stemme har kun patienterne og beboerne. Det ansatte personale kan ikke afgive stemme på sygehuset eller institutionen. Det er en betingelse, at de pågældende er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i den menighedsrådskreds, hvor de er optaget på valglisten, eller er forhindret i at afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel efter de almindelige regler.

Afgørelsen af, om en person opfylder betingelserne for at afgive stemme på institutionen, træffes af folkeregistrets repræsentant.

De enkelte institutioner bør drage omsorg for, at patienterne eller beboerne bliver gjort bekendt med adgangen til at afgive stemme.

Stemmeafgivning på sygehuse og andre institutioner

Vælgere, der er indlagt på eller optaget i følgende institutioner, kan brevstemme i institutionen:

  • 1) Sygehuse
  • 2) Plejehjem, herunder særlige plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i bistandsloven.
  • 3) Daghjem og dagcentre, institutioner for voksne personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der drives efter reglerne i bistandsloven, døgninstitutioner for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser, samt ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Daghjem og dagcentre samt øvrige institutioner

Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på de i nr. 3 nævnte daghjem og dagcentre.

Endvidere kan kommunalbestyrelsen efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brevstemmeafgivning i de i nr. 3 øvrige nævnte institutioner (dvs. institutioner for voksne personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der drives efter reglerne i bistandsloven, døgninstitutioner for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser, og ældreboliger der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap) i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit VI.

Afgørelsen af om en person opfylder betingelserne for at afgive stemme på institutionen træffes af folkeregistrets repræsentant.

I nogle tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt, at vælgerne på daghjem eller dagcentre, hvor de pågældende ikke har bolig, henvises til de almindelige regler om stemmeafgivning, herunder brevstemmeafgivning i hjemmet, samt at afstemning på de øvrige institutioner med få bosiddende vælgere gennemføres efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet.

Valgbestyrelserne i de menighedsrådskredse, hvor der skal være afstemningsvalg, må snarest efter 15. oktober 1996 underrette kommunalbestyrelsen om valget, således at kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med valgbestyrelsen om, hvorledes brevstemmeafgivning på de i nr. 3 nævnte institutioner skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen underretter institutionerne om aftalen med valgbestyrelsen og gennemfører afstemningen.

Stemmelokale

Stemmeafgivningen bør så vidt muligt finde sted i et særligt stemmelokale i den bebyggelse, hvori de ovennævnte institutioner og boliger indgår, således at stemmeafgivning i vælgerens bolig kun finder sted i de tilfælde, hvor vælgeren ikke kan afgive stemme andre steder. Det må sikres, at vælgerne har adgang til ugeneret at foretage afstemningen. Dette gælder også, såfremt stemmeafgivningen finder sted i boligen.

III. Stemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Stemmeberettigede

Vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan stemme på institutionen.

Adgangen til af afgive stemme tilkommer ikke alene domfældte, men også anholdte og varetægtsarrestanter. Det ansatte personale kan ikke afgive stemme på institutionen.

Stemmemodtagere

Stemmeafgivningen skal ske over for institutionens leder eller en af denne udpeget overordnet funktionær.

Lederen af den enkelte institution er ansvarlig for afstemningen og bør drage omsorg for, at alle indsatte bliver gjort bekendt med adgangen til at stemme.

Stemmelokale

Inden for afstemningsperioden vil afstemningen på den enkelte institution kunne tilrettelægges således, at de på en bestemt dag gives de indsatte adgang til at komme til stede i et særligt stemmelokale.

Såfremt forholdene taler derfor, kan stemmeafgivningen endvidere finde sted i den indsattes opholdsrum.

IV. Stemmeafgivning på afsides beliggende øer.

Stemmeberettigede

Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, kan afgive brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af menighedsrådet.

Stemmemodtagere

Det kan være hensigtsmæssigt at udpege to stemmemodtagere, således at der om nødvendigt kan ydes bistand ved stemmeafgivningen. Disse stemmemodtagere vil også kunne medvirke som stemmemodtagere ved stemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit VI.

Personer, som skal virke som stemmemodtagere, skal opfylde betingelserne for valgret til menighedsråd.

V. Stemmeafgivning på danske skibe og havanlæg.

Stemmeberettigede

Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat på danske havanlæg kan brevstemme på vedkommende skib eller havanlæg.

Ved »danske skibe« forstås skibe, der er registreret med hjemsted her i landet. Det er kun skibets besætning, der kan stemme om bord. Besætninger på færger og rutebåde med daglig afgang til udlandet kan ikke stemme om bord.

Stemmeafgivning

Stemmeafgivning skal ske hos skibsføreren, henholdsvis chefen for havanlægget, der er ansvarlig for afstemningen, og som bør drage omsorg for, at besætningen bliver gjort bekendt med muligheden for at afgive stemme.

Stemmemateriale

Ved stemmeafgivningen kan anvendes det stemmemateriale, som Indenrigsministeriet har ladet fremstille til brug for offentlige valg, når det ved påtegning af følgebrevet og omslaget anføres, at stemmeafgivning vedrører menighedsrådsvalg.

Vælgeren adreesserer brevstemmen til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten.

VI. Stemmeafgivning i hjemmene.

Stemmeberettigede

Adgangen til at afgive stemme pr. brev i hjemmet omfatter vælgere, der opholder sig her i landet, og som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen.

Opholdssted

Det er ikke en betingelse, at vælgeren opholder sig på den adresse, hvor vedkommende ifølge folkeregistret har fast bopæl. Vælgere vil således kunne afgive brevstemme på et midlertidigt opholdssted uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at opholdsstedet har karakter af vælgerens »hjem«, hvorfor vælgere, der midlertidigt har ophold på et hotel, ikke vil kunne begære at afgive stemme der.

Institutionerne

Vælgere, der har mulighed for at stemme på de i afsnit II nævnte institutioner, har ikke adgang til at vælge i stedet af afgive brevstemme i hjemmet.

Begæring

Begæring om at afgive stemme i hjemmet skal indgives til folkeregistret i opholdskommunen senest 12. dage før valgdagen (31. oktober 1996) og kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen (15. oktober 1996). Begæringen skal underskrives af vælgeren med dato, fule navn, fødselsdato (CPR nummer) og adresse samt af en myndig person, der attesterer, at vedkommende kender vælgeren, og at vælgeren på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet på valgdagen.

Afstemningens foretagelse

Afstemningen i hjemmet skal ske i overværelse af to repræsentanter for det stedlige folkeregister.

Fejl

Mangler underskrift eller attestation, eller er begæringen i øvrigt behæftet med fejl, der ikke uden videre kan rettes af folkeregistret, skal vælgeren skriftligt underrettes herom. Man skal henstille, at folkeregistret underretter vælgere, når deres begæringer ikke kan imødekommes. Kan fejlen umiddelbart rettes af folkeregistret (forkert fødselsdato eller -år, unøjagtig adresseangivelse o.lign.), kan folkeregistret berigtige begæringen.

Tidspunkt

Kirkeministeriet skal henstille, at folkeregistret i det omfang, det er praktisk muligt, underretter vælgerne om dato og omtrentligt klokkeslæt for, hvornår stemmeafgivningen skal finde sted.

Der er ikke pligt til at opsøge en vælger mere end een gang, men især i de tilfælde, hvor besøget er aflagt, uden at vælgeren i forvejen er orienteret herom, vil det være ønskeligt, om vælgeren kun aflægge endnu et besøg.

Nyt opholdssted

Meddeler vælgeren efter udløbet af fristen for begæringens indsendelse, at vedkommende har skiftet opholdssted, har folkeregistret ikke pligt til at opsøge vedkommende på det nye opholdssted.

Forgæves besøg

I de tilfælde, hvor stemmemodtagerne aflægger forgæves besøg, skal de lægge en meddelelse herom til vælgeren med angivelse af tidspunktet for besøgets aflæggelse.

Blandt andet af hensyn til behandlingen af eventuelle klager er det nødvendigt, at der føres nøjagtig optegnelse over alle relevante begivenheder. Det nøjagtige tidspunkt for begæringens modtagelse og tidspunktet for et besøgs aflæggelse bør noteres på begæringen eller på en kopi af denne. Endvidere bør det noteres, om der har gjort sig særlige forhold gældende i forbindelse med stemmeafgivningen.

Folkeregistrets ansvar

Ansvaret for afstemningens tilrettelæggelse og gennemførelse påhviler det stedlige folkeregister.

Et antal begæringsformularer vil blive sendt til folkeregistrene herfra. Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Barfod & I Chr. Petersen A/S, Postboks 1332, Fabriksparken 56, 2600 Glostrup, Fax 43451871, (tlf. 43451516).

Kirkeministeriet, den 1. april 1996

Niels Bjerregaard

konsulent i registrerings- og valgsprøgsmål

Officielle noter

Ingen