Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse forhold på telekommunikationsområdet og lov om radio- og fjernsynsvirksomhed(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ophæves 2. pkt., og i 3. pkt. udgår »eller indføres særrettigheder«.

2. § 2, stk. 4, nr. 7, ophæves.

Nr. 8 og 9 bliver herefter nr. 7 og 8.

3. § 2, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5 . Tilsynet med koncessionshaver på de af koncessionen omfattede områder, herunder behandling og afgørelse af klager, jf. stk. 4, varetages af Telestyrelsen.«

4. § 2, stk. 6, ophæves.

5. § 2 a affattes således:

»§ 2 a. Klager over Telestyrelsens afgørelser efter § 2, stk. 5, kan påklages til forskningsministeren, der afgør disse med bindende virkning for koncessionshaver.«

6. § 3 affattes således:

» § 3. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for de telenet og teletjenester, der er liberaliseret, herunder om indførelse af anmeldelses- eller tilladelsesordninger, der bl.a. tilgodeser følgende hensyn:

  • 1) Opfyldelsen af særlige brugergruppers, herunder handicappedes, behov.
  • 2) Sikring af samfundsvigtig telekommunikation uden omkostninger for staten i alarm- og beredskabssituationer på områder, der ikke er dækket af den generelle beredskabslovgivning.
  • 3) Sikring af væsentlige krav, herunder sikring af telenet og teletjenesters driftssikkerhed og integritet, driftskompatibilitet mellem telenet og teletjenester samt databeskyttelse.
  • 4) Sikring af universalitet for samfundsvigtige teletjenester.
  • 5) Hemmeligholdelse af telekommunikation.
  • 6) Gennemførelse af EU-regler.
  • 7) Regulering af radiobaserede telenet og teletjenester med henblik på løsning af kapacitetsproblemer.
  • 8) Sikring af frit operatørvalg på grundlag af samtrafikaftaler herom.
  • 9) Sikring af uhindrede opkaldsmuligheder og muligheder for samtrafik mellem offentlige telenet og teletjenester i såvel indland som udland på grundlag af fælles nummer- og adresseplaner, herunder overordnede rammer for tildeling af nummer- og adresseressourcer.
  • 10) Afgrænsningen mellem offentlige og ikkeoffentlige telenet og teletjenester.

Stk. 2. I forskrifter fastsat i medfør af stk. 1 kan forskningsministeren fastsætte bestemmelser om, at udbydere af telenet og teletjenester skal meddele alle oplysninger, der skønnes nødvendige for administrationen af forskrifterne.

Stk. 3. Bestemmelserne i straffelovens § 152 og §§ 152 d-152 f finder tilsvarende anvendelse på den, der er eller har været ansat hos udbydere af telenet og teletjenester m.v., der er omfattet af forskrifter fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 4. Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af de i medfør af stk. 1 fastsatte forskrifter og træffer afgørelse i sager herom. I forbindelse hermed kan Telestyrelsen meddele påbud til udbydere af telenet og teletjenester. Telestyrelsen kan pålægge dagbøder med henblik på at gennemtvinge overholdelse af de pågældende påbud. Der er udpantningsret for beløbene.

Stk. 5. Forskningsministeren kan ikke give Telestyrelsen tjenestebefaling om varetagelsen af myndighedsopgaven vedrørende konkrete sager eller om behandling og afgørelse af enkeltsager efter denne lov eller forskrifter udstedt med hjemmel heri. Dette gælder dog ikke konkrete sager efter stk. 1, nr. 2, og § 2, stk. 5.

Stk. 6. Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af de i medfør af § 3 f, stk. 1, fastsatte forskrifter og kan udstede påbud og pålægge dagbøder med henblik på gennemførelsen af de i forskrifterne fastsatte krav.

Stk. 7. Telestyrelsens afgørelser i medfør af stk. 4 og 6 og § 3 g, stk. 1, og klager over Telestyrelsens sagsbehandling i forbindelse med sådanne afgørelser kan påklages til det i medfør af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren nedsatte Teleklagenævn. Afgørelser vedrørende beredskabsmæssige forhold, jf. stk. 1, nr. 2, skal dog fortsat påklages til forskningsministeren.«

7. I § 3 a, stk. 2, ændres »det offentlige telefonnet« til: »telenet og teletjenester » .

8. I § 3 a indsættes efter stk. 6 som nye stykker:

»Stk. 7. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler for service 900-tjenester, herunder regler, der tilgodeser hensynet til beskyttelse af den enkelte forbruger af service 900-tjenester mod et uforholdsmæssigt stort forbrug på grund af tjenesternes indhold eller mod et forbrug, som forbrugeren ikke vil kunne betale for.

Stk. 8. Nævnet kan give en udbyder af service 900-tjenester påbud om, at en tjeneste skal lukkes, hvis de regler, som er fastsat for tjenesten, ikke overholdes.

Stk. 9. Nævnet kan give en udbyder af offentlige telenet og teletjenester påbud om at afbryde adgangen til dennes telenet og teletjenester, hvis påbud efter stk. 8 ikke efterkommes.«

9. §§ 3 b-3 d ophæves.

10. § 3 e, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6 . Satellit- og Kabelnævnet, jf. stk. 4, kan endvidere give udbydere af offentlige telenet og teletjenester påbud om at afbryde en tjenestes adgang til de pågældende telenet og teletjenester, hvis påbud efter stk. 5 ikke efterkommes.«

11 . Efter § 3 f indsættes:

» § 3 g. Telestyrelsen opkræver en omkostningsdækkende ydelse hos udbydere af offentlige telenet og teletjenester, som Telestyrelsen har tildelt numre, nummerserier eller adresser, eller som i medfør af regler fastsat i henhold til § 3, stk. 1, nr. 9, får tildelt numre, nummerserier eller adresser. Ydelsen fastsættes således, at den dækker omkostningerne til administration m.v. af §§ 2 og 3 og administrative forskrifter udstedt med hjemmel heri samt i den forbindelse omkostninger vedrørende tilsynet på beredskabsområdet m.v., omkostningerne til administrationen af lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren og administrative forskrifter udstedt med hjemmel heri, herunder omkostninger forbundet med Telebrugernævnets virksomhed, samt omkostningerne til administrationen af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren og forskrifter udstedt med hjemmel heri, herunder omkostninger forbundet med Teleklagenævnets virksomhed.

Stk. 2. Den omkostningsdækkende ydelse beregnes ud fra antallet af numre, nummerserier eller adresser, som Telestyrelsen har stillet eller stiller til rådighed for den enkelte udbyder.«

12. § 4 ophæves.

13. § 6 ophæves.

14. § 9 a affattes således:

» § 9 a. I forskrifter, som udfærdiges i medfør af §§ 3 a, 3 e og 3 f, kan der fastsættes regler om gebyr til dækning af de udgifter, som er forbundet med administrationen af forskrifterne.«

15. I § 10, stk. 1, indsættes efter »§§ 3,»: »3 a,».

§ 2

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 24. juni 1994, som ændret ved lov nr. 377 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »§ 5, stk. 1, nr. 4« til: »§ 5, nr. 3«.

2. § 5, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

3. Efter § 5 a indsættes i kapitel 2:

» § 5 b. Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af §§ 4, 5 og 5 a. Telestyrelsen kan i forbindelse med tilsynet meddele påbud til ejere af fællesantenneanlæg om overholdelse af §§ 4, 5 og 5 a.

Stk. 2. Forskningsministeren kan ikke give Telestyrelsen tjenestebefaling om varetagelsen af myndighedsopgaven vedrørende konkrete sager eller om behandling og afgørelse af enkeltsager efter §§ 4, 5 eller 5 a eller regler fastsat med hjemmel heri.

§ 5 c. For Telebrugernævnet, der er oprettet i medfør af lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren, kan indbringes klager over Telestyrelsens afgørelser om overholdelse af regler fastsat i medfør af § 5, nr. 2.

§ 5 d. For Teleklagenævnet, der er oprettet i medfør af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, kan indbringes klager over Telestyrelsens afgørelser, der ikke er omfattet af § 5 c, og som er truffet i medfør af denne lovs §§ 5 og 5 a.«

4. § 35 affattes således:

» § 35. Tilladelse kan ikke udstedes til foretagender, som har tilladelse til lokal programvirksomhed efter kapitel 6.«

5. I § 76, stk. 2, indsættes efter »§ 5,»: »§ 5 a,».

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

Stk. 2. Den for koncessionshaver i medfør af koncessionen fastsatte prisloftregulering videreføres indtil 31. december 1997 uanset liberaliseringen af de omfattede telenet og teletjenester.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Frank Jensen

Officielle noter

(* 1) Loven gennemfører Kommissionens direktiv 96/19/EF, EFT nr. L 74 af 22.3.1996, s. 13.