Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om hjemmeservice (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Erhvervsministeren kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, etablere en permanent hjemmeserviceordning.

Omfattede serviceydelser

§ 2. Bidrag kan ydes til forbrugeres køb af hjemmeservice, som en virksomhed, jf. § 4, udfører for en husstand på eller i direkte tilknytning til husstandens bopæl eller anden bolig, som husstanden jævnlig benytter. Bidrag kan alene ydes til husstandens køb af hjemmeservice til privatforbrug. Ved hjemmeservice forstås

 • 1) indkøb af dagligvarer,
 • 2) rengøring,
 • 3) vinduespudsning, rensning af tagrender,
 • 4) madlavning, opvask, syltning m.v.,
 • 5) vask, strygning, småreparationer af tøj,
 • 6) snerydning, fejning og almindeligt forekommende havearbejde,
 • 7) ned- og udpakning af genstande i forbindelse med flytning,
 • 8) luftning m.v. af hunde og andre husdyr og
 • 9) andet almindeligt forekommende husholdningsarbejde.

Stk. 2. Følgende former for husholdningsarbejde er ikke omfattet:

 • 1) Arbejde, som en virksomhed udfører for virksomhedens ejere og for husstande, der er nærtstående i forhold til virksomhedens ejere.
 • 2) Pasning og pleje.
 • 3) Madlavning og servering ved enkeltstående lejligheder.

Stk. 3. Følgende ydelser anses ikke for husholdningsarbejde:

 • 1) Anlægs-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
 • 2) Skorstensfejning.
 • 3) Skadedyrsbekæmpelse.
 • 4) Frisørarbejde, terapeutarbejde, fodpleje m.v.
 • 5) Rådgivningsvirksomhed, herunder rådgivning om juridiske, tekniske, økonomiske eller regnskabsmæssige forhold.
 • 6) Undervisning.
 • 7) Klargøring, opsyn m.v. af sommerhuse i forbindelse med udlejning.
 • 8) Flytning.

Stk. 4. Ved husstand forstås en eller flere personer, der bor sammen på en og samme adresse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der præciserer begrebet husstand.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorved arten og omfanget af det arbejde, der er omfattet, indskrænkes eller udvides.

Bidrag

§ 3. Bidraget ydes til husstanden. Bidraget udbetales til den virksomhed, der har udført arbejdet. Det er en betingelse, at arbejdet er udført af en virksomhed, der ved arbejdets udførelse er optaget under hjemmeserviceordningen, jf. § 4.

Stk. 2. Bidraget udgør 50 pct. af det fakturerede beløb inklusive moms fratrukket udgifter inklusive moms til materialer. Bidraget kan ikke overstige det beløb, hvormed virksomheden har foretaget fradrag for bidrag i regningen til forbrugeren.

Stk. 3. En husstand kan højst få 10.000 kr. pr. kvartal i bidrag til hjemmeservice udført af en enkelt virksomhed.

Stk. 4. Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorved de i stk. 2 og 3 angivne bidragsstørrelser ændres. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte et loft over, hvor meget en husstand maksimalt kan få ydet i bidrag under hjemmeserviceordningen.

Optagelse af virksomheder under hjemmeserviceordningen

§ 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen optager efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori den pågældende hjemmeservicevirksomhed er beliggende, virksomheden under hjemmeserviceordningen.

Stk. 2. Virksomheder kan optages, hvis

 • 1) virksomheden er registreret efter lov om merværdiafgift (momsloven),
 • 2) virksomheden har tegnet ansvarsforsikring mod skader påført husstandens personer eller ting under arbejdets udførelse,
 • 3) virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,
 • 4) virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, ikke er udelukket, jf. § 7, stk. 1,
 • 5) virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, ikke tidligere har været dømt for et strafbart forhold, jf. dog stk. 6,
 • 6) virksomhedens ejer ikke modtager etableringsydelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik eller igangsætningsydelse efter lov om kommunal aktivering og
 • 7) virksomheden har miljømål for sine aktiviteter inden for hjemmeservice.

Stk. 3. Virksomheden skal skriftligt indgive anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når der sker ændringer i virksomhedens ejerkreds eller ledelse.

Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger virksomhederne skal afgive efter stk. 2 og 3, samt fastsætte krav til ansvarsforsikringens omfang og art samt dens tidsmæssige udstrækning.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte yderligere betingelser for virksomheders optagelse under hjemmeserviceordningen.

Stk. 6. Uanset stk. 2, nr. 5, kan virksomheden optages, hvis det strafbare forhold ikke begrunder en risiko for misbrug af adgangen til at udøve hjemmeservicevirksomhed.

Udbetaling af bidrag m.v.

§ 5. Bidraget udbetales på grundlag af en registrering af husstandens betaling og en indberetning af det udførte arbejde. Betaling sker ved benyttelse af særlige servicegirokort, der udleveres til husstanden af den virksomhed, der har udført det arbejde, som betalingen vedrører.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af bidrag, at servicegirokortet indeholder oplysninger til identifikation af virksomhed, husstand og ydelse. Husstandens betaling anses som accept af rigtigheden af de oplysninger, der er anført på servicegirokortet. Virksomheden indestår for rigtigheden af de oplysninger, den anfører på servicegirokortet.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler til lovens gennemførelse, herunder om servicegirokort og udbetaling. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte, hvilke oplysninger der skal afgives om det bidragsberettigede arbejde, og hvordan de skal afgives. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om virksomhedernes fakturering af hjemmeserviceydelser.

Kontrol

§ 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afgør, om husstanden og det udførte arbejde er berettiget til bidrag, samt om bidragets størrelse er i overensstemmelse med § 3, stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan træffe afgørelse om, at en virksomhed skal tilbagebetale bidrag, virksomheden uretmæssigt har fået udbetalt.

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan af husstandene og virksomhederne samt ledelsen i disse forlange de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om betingelserne for udbetaling af bidrag er opfyldt, samt kræve, at der indsendes dokumentation for de givne oplysninger. Erhvervsfremme Styrelsen kan endvidere af virksomhederne kræve de oplysninger, der er nødvendige for at kunne følge udviklingen inden for hjemmeserviceerhvervet. Afgiver en husstand ikke de krævede oplysninger, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen træffe afgørelse om, at husstanden ikke er bidragsberettiget, så længe de krævede oplysninger ikke er afgivet.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder og kommunalbestyrelserne kan til kontrolbrug indhente de oplysninger, der registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om hjemmeservice. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan til kontrolbrug indhente moms- og skatteoplysninger fra de statslige told- og skattemyndigheder og kommunalbestyrelserne, for så vidt angår virksomheder, der er eller har været omfattet af denne lov, og sammenligne dem med egne registrerede oplysninger. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ligeledes til kontrolbrug indhente oplysninger om virksomheder, der er eller har været omfattet af denne lov, fra andre offentlige myndigheder samt indhente oplysninger om hjemmeservicevirksomheders indbetaling af ATP-bidrag m.v. til ordninger, der administreres af ATP. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan meddele oplysninger til Erhvervsfremme Styrelsen til brug for overvågningen af hjemmeserviceerhvervet.

Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller en af styrelsen udmeldt regnskabskyndig har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmaterialer samt korrespondance m.v.

Stk. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og kommunalbestyrelserne kan undersøge virksomhedernes forhold med henblik på at føre tilsyn med, om denne lov er overholdt. Finder kommunalbestyrelsen, at en virksomhed ikke har overholdt loven, kan kommunalbestyrelsen indstille til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at virksomheden skal udelukkes fra hjemmeserviceordningen, jf. § 7, stk. 1. Bestemmelserne i stk. 3, 1. pkt., og stk. 5 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår den af kommunalbestyrelsen udøvede undersøgelsesvirksomhed.

Stk. 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan forlange, at der for en af loven omfattet virksomhed udarbejdes en erklæring af en registreret eller statsautoriseret revisor. Erklæringens nærmere indhold fastsættes af styrelsen. I særlige tilfælde kan det endvidere forlanges, at en virksomhed underkastes revision af en af styrelsen udpeget registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 8. Virksomheder, der udøver andre erhvervsmæssige aktiviteter end hjemmeservice, skal til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsende et særskilt regnskab for hjemmeserviceaktiviteterne. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om det særskilte regnskab og dets indsendelse.

Stk. 9. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan videregive oplysninger til virksomheder omfattet af denne lov om de husstande, der ikke er berettiget til at modtage bidrag.

Udelukkelse

§ 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan, eventuelt tidsbegrænset, udelukke en virksomhed, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, fra hjemmeserviceordningen, hvis

 • 1) virksomheden pålægges at tilbagebetale bidrag, som virksomheden uretmæssigt har fået udbetalt, jf. § 6, stk. 2,
 • 2) virksomheden undlader at afgive de i § 4, stk. 3 og 4, samt § 6, stk. 3, 6 og 8, krævede oplysninger eller virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang har afgivet mangelfulde eller urigtige oplysninger eller virksomheden nægter adgang til at foretage det i § 6, stk. 5, nævnte eftersyn eller virksomheden nægter revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor finder nødvendige for udførelsen af dennes opgaver i henhold til § 6, stk. 7,
 • 3) virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger til brug for merværdiafgiftskontrollen eller skattekontrollen,
 • 4) virksomheden har anvendt personale eller andre virksomheder som anført i § 8, stk. 1 og 3, til at udføre bidragsberettiget arbejde,
 • 5) virksomheden ikke er registreret efter lov om merværdiafgift (momsloven) eller ikke er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring som nævnt i § 4, stk. 2, nr. 2,
 • 6) virksomheden i en ansættelseskontrakt med en person, der udfører bidragsberettiget arbejde, og som ikke indtager en særlig betroet stilling, aftaler en konkurrenceklausul,
 • 7) virksomheden tilsidesætter god skik inden for branchen i forbindelse med ansættelsesforholdene eller ikke følger bestemmelserne i de kollektive overenskomster,
 • 8) virksomheden har ansatte og virksomheden ikke overholder gældende lovgivning, der har til formål at sikre de ansattes arbejdsvilkår, eller
 • 9) virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, oparbejder forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Stk. 2. Hvis de anførte oplysninger på det af husstanden anvendte servicegirokort ikke er korrekte, jf. § 5, stk. 2 og 3, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udelukke husstanden fra hjemmeserviceordningen, uanset om oplysningerne er påført af husstanden eller af virksomheden.

Stk. 3. En udelukkelse fra hjemmeserviceordningen gælder fra det tidspunkt, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har meddelt beslutningen til den pågældende, og har virkning for arbejde udført herefter.

§ 8. Bidragsberettiget arbejde må ikke udføres af arbejdstagere, som

 • 1) er under 18 år, medmindre dette sker som led i et offentligt anerkendt uddannelsesforløb,
 • 2) er ansat med offentlige løntilskud eller
 • 3) modtager folkepension.

Stk. 2. Arbejde udført af de i stk. 1 anførte personer er ikke bidragsberettiget.

Stk. 3. Hjemmeservicevirksomheder må ikke lade bidragsberettiget arbejde udføre af andre virksomheder, herunder af andre hjemmeservicevirksomheder.

Stk. 4. Arbejde, der udføres af en hjemmeservicevirksomhed som led i kommunalt visiteret hjemmehjælp, er ikke bidragsberettiget.

Klageadgang

§ 9. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter § 4, stk. 1 og 2, § 6, stk. 2, og § 7, stk. 1 og 2, kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn. Indbringelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser efter § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 1 og 2, har ikke opsættende virkning.

Straffebestemmelser m.v.

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til regnskabskyndige, jf. § 6, stk. 5, eller til en kommunalbestyrelse, jf. § 6, stk. 6, eller til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Med bøde straffes overtrædelser af § 4, stk. 3, og § 8, stk. 1 og 3.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

Stk. 4. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

§ 11. I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved lov nr. 305 af 24. april 1996, foretages følgende ændring:

1. § 7, litra å, affattes således:

 • »å) Bidrag efter lov om hjemmeservice.«

§ 12. I § 4, stk. 1, i lov nr. 455 af 30. juni 1993 om statstilskud til hjemmeservice, som ændret ved lov nr. 288 af 27. april 1994, indsættes efter 2. pkt.:

»Det er endvidere en betingelse for optagelse, at virksomhedens ejer ikke modtager etableringsydelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik eller igangsætningsydelse efter lov om kommunal aktivering.«

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af erhvervsministeren. Bestemmelserne i § 4, § 5, stk. 3, § 9, § 10, stk. 1, 3 og 4, samt § 12 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte tidspunktet for ophævelse af lov nr. 455 af 30. juni 1993 om statstilskud til hjemmeservice.

Stk. 3. Såfremt en ansøgning om etableringsydelse eller igangsætningsydelse er indgivet før den 2. maj 1996, kan en virksomhed optages under hjemmeserviceordningen uanset bestemmelserne i § 4, stk. 2, nr. 6, og § 12, selv om virksomhedens ejer modtager etablerings- eller igangsætningsydelse.

Stk. 4. For arbejde, der er udført før ophævelsen af lov nr. 455 af 30. juni 1993 om statstilskud til hjemmeservice, udbetales bidrag i henhold til bestemmelserne i lov nr. 455 af 30. juni 1993 om statstilskud til hjemmeservice.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Redaktionel note
 • (* 1) Loven er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 1103 af 13. december 1996.