Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. (Pædagogisk grunduddannelse)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 20. juli 1994, som ændret ved § 12 i lov nr. 1133 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet«.

2. § 1 affattes således:

     »§ 1. Som led i et samordnet system af social- og sundhedsuddannelser fastlægger undervisningsministeren rammerne for trinvis opbyggede grundlæggende uddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet samt pædagogmedhjælper- og dagplejeområdet.

     Stk. 2. De grundlæggende uddannelser består af en grunduddannelse til social- og sundhedshjælper, en overbygningsuddannelse til social- og sundhedsassistent samt en grundlæggende pædagogisk uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper m.v. Uddannelserne tilrettelægges sådan, at der gives adgang for både voksne og unge.

     Stk. 3. Uddannelserne har hver for sig til formål at give de færdiguddannede kvalifikationer til at varetage opgaver inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet eller pædagogmedhjælper- og dagplejeområdet, jf. §§ 10, 11 og 11 a.

     Stk. 4. Uddannelserne skal tilrettelægges under hensyn til de social-, sundheds- og personalepolitiske mål henholdsvis de pædagogiske mål inden for uddannelsernes beskæftigelsesområder og skal tilgodese områdernes kvalifikationsbehov. Uddannelserne skal tillige give eleverne mulighed for at erhverve almene uddannelseskvalifikationer af hensyn til videre uddannelse.«

3. § 3, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Optagelse til uddannelser efter denne lov sker ved ansættelse som elev på grundlag af en kontrakt mellem den ansættende kommunale myndighed og eleven. Kontrakten omfatter en af de i § 10, § 11 eller § 11 a omtalte uddannelser, jf. dog § 7 om optagelse på indgangsåret.«

4. I § 4, stk. 1, indsættes efter »sundhedshjælper«: »eller den grundlæggende pædagogiske uddannelse«.

5. I § 5, stk. 1, ændres »de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet« til: »uddannelserne«.

6. I § 7 indsættes efter »grunduddannelsen«:», jf. § 10, eller den grundlæggende pædagogiske uddannelse, jf. § 11 a«.

7. Efter § 11 indsættes:

     »§ 11 a. Den grundlæggende pædagogiske uddannelse varer 11/2 år og har til formål at kvalificere til det pædagogiske og omsorgsrettede arbejde med børn, unge og voksne og til samarbejde med forældre og kolleger i bred forstand.«

8. § 12, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren fastsætter regler om uddannelsernes formål med angivelse af forholdet mellem praktikuddannelse og skoleundervisning, af faglige mål for uddannelsernes fag og disses vægt inden for den samlede uddannelsestid og af krav til praktikuddannelse og bedømmelse. Det råd, der er omtalt i § 30, afgiver indstilling herom. Reglerne fastsættes efter forhandling med socialministeren og sundhedsministeren.«

9. I § 12, stk. 2, indsættes efter »voksenuddannelse«: », jf. § 10, stk. 2, og § 11, stk. 2«, og i § 12, stk. 3, ændres »grunduddannelsen eller overbygningsuddannelsen« til: »uddannelserne efter §§ 10-11 a«.

10. Efter § 13 indsættes:

     »§ 13 a. Der skal tilbydes eleverne rådgivning om valg af uddannelse og erhverv samt om personlige forhold.

     Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom efter indstilling fra det råd, der er omtalt i § 30.«

11. I § 14, stk. 1, ændres »de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet« til: »uddannelserne«.

12. I § 17, stk. 1, ændres »på grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet og« til: »for uddannelser efter denne lov samt«.

13. I § 18, stk. 1, ændres »de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet« til: »uddannelser efter denne lov«.

14. § 21, stk. 4, affattes således:

     »Stk. 4. Fællesbestyrelsen godkender uddannelsesordninger for uddannelser efter denne lov. Det uddannelsesråd, der er omtalt i § 23, afgiver indstilling om uddannelsesordningen for indgangsåret og uddannelserne efter §§ 10 og 11. Det uddannelsesråd, der er omtalt i § 23 a, afgiver indstilling om uddannelsesordningen for uddannelsen efter § 11 a. Forinden fællesbestyrelsen godkender uddannelsesordningen for indgangsåret, indhentes en udtalelse fra det uddannelsesråd, der er nedsat i henhold til § 23 a. Fællesbestyrelsen godkender praktiksteder.«

15. I § 22, stk. 2, ændres »de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet« til: »uddannelser efter denne lov«.

16. I § 23, stk. 1 og 2, ændres »de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet« til: »uddannelser efter §§ 10 og 11«.

17. Efter § 23 indsættes:

     »§ 23 a. Fællesbestyrelsen nedsætter et uddannelsesråd, der er rådgivende over for fællesbestyrelsen og skolelederen vedrørende uddannelsen efter § 11 a. Uddannelsesrådet sammensættes sådan, at der er ligelig repræsentation for de ansættende kommunale myndigheder og for de lokale arbejdstagere. Repræsentanter for skoleledere, lærere og elever tilforordnes rådet.

     Stk. 2. Fællesbestyrelsen kan beslutte, at uddannelsesrådet afgør klager over en skoleleders faglige afgørelser og klager over eksamination i forbindelse med uddannelsen efter § 11 a.«

18. I § 26, stk. 1, ændres »de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet« til: »uddannelser efter denne lov«.

19. I § 29 ændres »på grunduddannelsen og overbygningsuddannelsen« til: »i uddannelser efter denne lov«.

20. § 30, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren nedsætter et råd for social- og sundhedsuddannelserne og udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges således:

 

 Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen        2 

 Socialministeriet                  2 

 Amtsrådsforeningen i Danmark             2 

 Kommunernes Landsforening              2 

 Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening   1 

 Hovedstadens Sygehusfællesskab            1 

 Landsorganisationen i Danmark            5 

 Dansk Sygeplejeråd                  2 

 Erhvervsuddannelsesrådet               1«. 

21. I § 30 indsættes som stk. 5:

     »Stk. 5. Rådets funktionsperiode udløber den 31. marts året efter, at der har været afholdt valg til kommunalbestyrelser og amtsråd.«

22. I § 31, stk. 1, ændres »de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet« til: »uddannelser efter denne lov«.

23. § 31, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Rådet udtaler sig til undervisningsministeren om:

 • 1) Regler om indgangsåret, jf. § 5, stk. 3.
 • 2) Regler om uddannelser efter efter §§ 10-11 a.
 • 3) Regler om fritagelse for dele af uddannelserne, jf. § 12, stk. 3.
 • 4) Regler om rådgivning og om valg af uddannelse og erhverv, jf. § 13 a, stk. 1.
 • 5) Amtsrådene og kommunalbestyrelserne opfylder forpligtelsen efter §§ 26 og 27, jf. § 26 a og § 27 a.
 • 6) Forsøg efter § 33.«

24. I § 34, stk. 1, ændres »de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet« til: »uddannelser efter denne lov«.

25. I § 34, stk. 1, indsættes efter »§ 23, stk. 2,»: »eller § 23 a, stk. 2,».

     § 2 Reglerne i denne lov tages op til revision i folketingsåret 1999-2000.

§ 3

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1996.

     Stk. 2. § 1, nr. 20-23, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Ole Vig Jensen