Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Danmarks Journalisthøjskole

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Danmarks Journalisthøjskole er en statsinstitution, som har til opgave at varetage videregående uddannelse, efter- og videreuddannelse samt analyse-, udviklings- og forskningsopgaver inden for journalistiske og hermed beslægtede fagområder.

§ 2. Danmarks Journalisthøjskole ledes af en bestyrelse, som sammensættes således:

 • 1) 1 udefra kommende formand udpeget af undervisningsministeren.
 • 2) 2 medlemmer udpeget af Danske Dagblades Forening.
 • 3) 1 medlem udpeget af fagpressens og magasinpressens udgiverforeninger i fællesskab.
 • 4) 1 medlem udpeget af Danmarks Radio og TV 2 i fællesskab.
 • 5) 2 medlemmer udpeget af Dansk Journalistforbund.
 • 6) 1 repræsentant for højskolens medarbejdere.
 • 7) 1 repræsentant for højskolens studerende.

Stk. 2. Rektor og lederen af Center for Journalistisk Efteruddannelse deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Statsministeriet kan udpege en tilforordnet, som deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§ 3. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af højskolen, varetager dens interesser og fastlægger retningslinjer for højskolens langsigtede virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver indstilling til undervisningsministeren om ansættelse og afskedigelse af rektor og ansætter og afskediger centerlederen, jf. § 8, medmindre andet følger af tjenestemandslovgivningen.

§ 4. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens virksomhed, herunder for forvaltningen af de statslige bevillinger m.v.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra undervisningsministeren om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan undervisningsministeren beslutte,

 • 1) at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af undervisningsministeren, eller
 • 2) at bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal vælges efter reglerne i institutionens statut.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer institutionens videreførelse i fare, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed indsætte et midlertidigt styre, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i institutionens vedtægt.

§ 5. Danmarks Journalisthøjskole ledes af en rektor under ansvar over for bestyrelsen. Rektor har den daglige personalemæssige, administrative og økonomiske ledelse af højskolen. Rektor har endvidere med ansvar over for bestyrelsen den faglige ledelse af grunduddannelserne.

Stk. 2. Rektor fastsætter nærmere regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.

§ 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om de kompetencegivende uddannelser og om adgang til uddannelserne.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om:

 • 1) Kvalitetskontrol, herunder censorinstitutionen.
 • 2) Ansættelse af lærere, herunder i stillinger med forskningsforpligtelse.
 • 3) Klager til højskolen fra de studerende, herunder om klagefrist i forbindelse med eksaminer og prøver.

Stk. 3. Undervisningsministeren godkender Danmarks Journalisthøjskoles udbud af uddannelser, jf. stk. 1. Hvis uddannelsernes kvalitet og faglige niveau ikke svarer til de fastsatte krav, kan undervisningsministeren begrænse udbudet af og optagelsen til uddannelserne.

Stk. 4. Undervisningsministeren godkender en statut for højskolen efter indstilling fra bestyrelsen. Af statutten skal bl.a. fremgå højskolens organisation, bestyrelsens funktionsperiode, valg af interne medlemmer til bestyrelsen, valg til studienævn m.v. Undervisningsministeren kan beslutte fravigelser af § 2, stk. 1, i forbindelse med godkendelse af statut.

§ 7. Der nedsættes for grunduddannelserne et studienævn, som består af et lige stort antal lærere og studerende, i alt højst 8. Lærerne skal have hovedstilling på højskolen. Valgperioden fastsættes i statutten.

Stk. 2. Studienævnet vælger af sin midte blandt lærerne en formand, der tillige er studieleder.

Stk. 3. Rektor godkender studielederen, som efter rektors bemyndigelse forestår den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen.

Stk. 4. Studienævnet udarbejder forslag til studieordning og kan dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen efter regler fastsat heri og fra studieordningen inden for bekendtgørelsens rammer.

Stk. 5. Studienævnet skal høres om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og andre bekendtgørelser og forhold, der vedrører studienævnets arbejde.

Stk. 6. Ved stemmelighed afgør rektor sagen.

§ 8. Til at varetage højskolens efter- og videreuddannelsesvirksomhed etableres et center for journalistisk efteruddannelse.

Stk. 2. Der ansættes en centerleder, der med ansvar over for bestyrelsen har den faglige ledelse af efteruddannelsesvirksomheden, og som i øvrigt varetager den daglige ledelse efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 5, stk. 1, og efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 3. Centrets uddannelsesvirksomhed kan tilrettelægges såvel efter reglerne om åben uddannelse som efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Centret kan endvidere drive rådgivningsvirksomhed m.v. som indtægtsdækket virksomhed.

§ 9. Staten giver bevillinger til højskolens undervisningsvirksomhed og til andre formål, herunder til højskolens analyse-, udviklings- og forskningsopgaver, administration og bygninger.

Stk. 2. Højskolen disponerer frit ved anvendelse af bevillinger, tilskud og indtægter under et. Det er en betingelse, at højskolen overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet bevilling til efter stk. 1.

Stk. 3. Bevillinger til undervisningsvirksomhed fastlægges ud fra takster fastsat på de årlige finanslove for henholdsvis fuldtidsuddannelserne og uddannelse udbudt efter reglerne om åben uddannelse. Undervisningsministeren fastsætter regler for opgørelse af antal årsstuderende.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan ved fuldtidsuddannelserne fastlægge minimums- og maksimumsrammer for den tilgang af studerende, der kan udløse bevillinger til uddannelserne.

Stk. 5. Højskolen kan modtage tilskud fra anden side end fra bevillingslovene. Sådanne ikkestatslige tilskud kan holdes adskilt fra statslige midler, og der kan oprettes fonde og legater for sådanne tilskudsmidler.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan godkende, at højskolen opkræver gebyr eller depositum for deltagelse i optagelsesprøverne.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan bestemme, at højskolen skal anvende administrative systemer, som er fælles med andre videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 10. Højskolens afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår klager over retlige spørgsmål, påklages til undervisningsministeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser, med undtagelse af klager over retlige spørgsmål ved afgørelser om en studerendes retsstilling, ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan bestemme, at afgørelser kan indbringes for en særlig klageinstans, og om klageinstansen i så fald har den endelige administrative afgørelse af sagen.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. september 1996.

Stk. 2. Rektor på tidspunktet for lovens ikrafttræden fortsætter, indtil den hidtidige valgperiode er udløbet. Medlemmer og formænd for de nuværende råd og udvalg m.v. fortsætter i deres hverv og træffer alene de beslutninger, der er nødvendige for højskolens drift, indtil der er nedsat en bestyrelse, jf. § 2.

Stk. 3. Der kan ikke ansættes en leder af Center for Journalistisk Efteruddannelse, jf. § 8, før en bestyrelse er nedsat.

§ 12. Lov om Danmarks Journalisthøjskole, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 29. juli 1992, ophæves.

Stk. 2. Endvidere ophæves bekendtgørelse nr. 79 af 16. februar 1987 om styrelse af Danmarks Journalisthøjskole. Øvrige regler, der er fastsat med hjemmel i lov om Danmarks Journalisthøjskole, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Vig Jensen