Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (Godkendelse, tilskud og bestemmelser om visse skoler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1993, som ændret ved § 1 i lov nr. 319 af 17. maj 1995 og § 2 i lov nr. 310 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

 • »2) skolen skal i sit virke som selvejende uddannelsesinstitution være uafhængig, og skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode,».

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

2. I § 10, stk. 1, ændres i nr. 3, der bliver nr. 4, »enhed og« til: »enhed,», i nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »grundlag.« til: »grundlag og«, og efter nr. 4, der bliver nr. 5, indsættes som nyt nummer:

 • »6) for så vidt angår skoler, som efter den 7. maj 1996 har indsendt eller indsender forslag til vedtægter med henblik på at blive godkendt, være ejer af skolens bygninger eller hovedparten heraf og må ikke eje bygninger sammen med andre.«

3. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan undlade at godkende en skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i § 10, stk. 1, nr. 2, om uafhængighed og forvaltning af skolens midler. Ministeren træffer sin beslutning navnlig på grundlag af en vurdering af de forhold, der er nævnt i § 11 a, 2. pkt., nr. 1-4.«

4. I § 11, stk. 1, nr. 1, ændres »nr. 1-3« til: »nr. 1-4 og 6«.

5. Efter § 11 indsættes:

» § 11 a. Undervisningsministeren kan endvidere tilbagekalde godkendelsen, såfremt der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i § 10, stk. 1, nr. 2, om uafhængighed og forvaltning af skolens midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

 • 1) skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre,
 • 2) skolens midler anvendes til formål uden for skolen,
 • 3) skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl. eller
 • 4) skolens elever udfører arbejde, herunder indsamlings- eller agitationsarbejde eller lignende, på en måde, der er usædvanlig for skoleformen.«

§ 2

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 524 af 22. juni 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 310 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Skolen skal i sit virke som selvejende uddannelsesinstitution være uafhængig, og skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Skoler med kostafdeling, der ikke har modtaget tilskud i 1996, og skoler, der ikke har modtaget tilskud til kostafdeling i 1996, skal være ejer af skolens bygninger eller hovedparten heraf og må ikke eje bygninger sammen med andre.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

2. Efter § 21 indsættes før overskriften »Tilskud til kombinerede skoler«:

»§ 21 a. Undervisningsministeren kan endvidere træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til en skole, herunder en ny skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i § 5, stk. 2, om uafhængighed og forvaltning af skolens midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

 • 1) skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre,
 • 2) skolens midler anvendes til formål uden for skolen,
 • 3) skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl. eller
 • 4) skolens elever udfører arbejde, herunder indsamlings- eller agitationsarbejde eller lignende, på en måde, der er usædvanlig for skoleformen.«

§ 3

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 536 af 23. juni 1995, som ændret ved § 7 i lov nr. 310 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Skolen skal i sit virke som selvejende uddannelsesinstitution være uafhængig, og skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Undervisningsministeren kan undlade at godkende en skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet om uafhængighed og forvaltning af skolens midler. Ministeren træffer sin beslutning navnlig på grundlag af en vurdering af de forhold, der er nævnt i stk. 7, 3. pkt., nr. 1-4.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

2. I § 7, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Undervisningsministeren kan endvidere tilbagekalde godkendelsen, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i stk. 6 om uafhængighed og forvaltning af skolens midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

 • 1) skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre,
 • 2) skolens midler anvendes til formål uden for skolen,
 • 3) skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl. eller
 • 4) skolens elever udfører arbejde, herunder indsamlings- eller agitationsarbejde eller lignende, på en måde, der er usædvanlig for skoleformen.«

3. I § 7 indsættes efter stk. 6, der bliver stk. 7, som nyt stykke:

»Stk. 8. Skoler med kostafdeling, der ikke har modtaget tilskud i 1996, og skoler, der ikke har modtaget tilskud til kostafdeling i 1996, skal være ejer af skolens bygninger eller hovedparten heraf og må ikke eje bygninger sammen med andre.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 9.

§ 4

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 23. juni 1995, som ændret ved § 8 i lov nr. 310 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Kurset skal i sit virke som selvejende uddannelsesinstitution være uafhængig, og kursets midler må alene komme kursets kursus- og undervisningsvirksomhed til gode. Undervisningsministeren kan undlade at godkende et kursus, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at kurset opfylder kravet om uafhængighed og forvaltning af kursets midler. Ministeren træffer sin beslutning navnlig på grundlag af en vurdering af de forhold, der er nævnt i stk. 7, 3. pkt., nr. 1-4.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

2. I § 18, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Undervisningsministeren kan endvidere tilbagekalde godkendelsen, hvis der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at kurset opfylder kravet i stk. 6 om uafhængighed og forvaltning af kursets midler. Der kan herved navnlig lægges vægt på, om

 • 1) kurset indgår i et fællesskab eller et samarbejde med skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at kurset styres af andre,
 • 2) kursets midler anvendes til formål uden for kurset,
 • 3) kursets ledelse og lærere står i et juridisk eller økonomisk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institutioner m.fl. eller
 • 4) kursets elever udfører arbejde, herunder indsamlings- eller agitationsarbejde eller lignende, på en måde, der er usædvanlig for kursusformen.«

3. I § 18 indsættes efter stk. 6, der bliver stk. 7, som nyt stykke:

»Stk. 8. Kurser med kostafdeling, der ikke har modtaget tilskud i 1996, og kurser, der ikke har modtaget tilskud til kostafdeling i 1996, skal være ejer af kursets bygninger eller hovedparten heraf og må ikke eje bygninger sammen med andre.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

Stk. 2. For skoler, der efter den 7. maj 1996 indsender vedtægter til godkendelse i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, nedsættes fristen for indsendelse af vedtægtsforslag med henblik på at blive godkendt til 12 måneder.

§ 6

Stk. 1. Efter den 31. december 1996 ydes der ikke statslige og kommunale tilskud i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler til følgende skoler:

Den rejsende Højskole

Skorkærvej 8, Tvind

6990 Ulfborg

Den rejsende Højskole på Sejrens Vej

Skorkærvej 8, Tvind

6990 Ulfborg

Den rejsende Højskole i Vamdrup

Kærmindevej 8

6580 Vamdrup

Den rejsende Højskole i Juelsminde

Kystvej 15

7130 Juelsminde

Den rejsende Højskole i Bogense

Stegøvej 2

5400 Bogense

Den rejsende Højskole på Sydsjælland

Lindersvoldvej 5

4640 Fakse

Tvind Håndarbejdsskole

Skorkærvej 8, Tvind

6990 Ulfborg

Juelsminde Husholdningsskole

Kystvej 15

7130 Juelsminde

Nordfyns Husholdningsskole

Stegøvej 2

5400 Bogense

Nordjyllands Husholdningsskole

Knivholtvej 24

9900 Frederikshavn

Sydsjællands Husholdningsskole

Lindersvoldvej 5

4640 Fakse

Husholdningsskolen på Søgårdhus

Flensborg Landevej 23

6200 Åbenrå

Asserbohus Efterskole

Skånstrømsvej 1

3300 Frederiksværk

Bustrup Efterskole

Sdr. Lemvej 3

7860 Spøttrup

Juelsminde Efterskole

Kystvej 15

7130 Juelsminde

Vamdrup Efterskole

Kærmindevej 8

6580 Vamdrup

Roskilde Efterskole

Thomas Bredsdorffs Alle 25

4000 Roskilde

Bogense Efterskole

Stegøvej 2

5400 Bogense

Starreklinte Efterskole

Møllevangen 11

4534 Hørve

Den Internationale Efterskole på Skydebanegård

Avderødvej 42

2980 Kokkedal

Den Internationale Efterskole i Helsingør

Nordre Strandvej 95

3150 Hellebæk

Den Internationale Efterskole på Boserup

Boserupvej 100

4000 Roskilde

Den Internationale Efterskole i Bustrup

Sdr. Lemvej 3

7860 Spøttrup

Den Internationale Efterskole i Juelsminde

Kystvej 15

7130 Juelsminde

Den Internationale Efterskole og Højskole på Nebbegård

Nebbegårds Alle 2-9

2970 Hørsholm

Stk. 2. Efter den 31. december 1996 ydes der ikke statslig og kommunal elevstøtte eller andre elevydelser i henhold til den lov, der er nævnt i stk. 1, til elever på de skoler, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, om retten til at afholde folkeskolens afsluttende prøver og § 13 om tilsyn m.v. i den i stk. 1 nævnte lov finder efter den 31. december 1996 ikke anvendelse på de skoler, der er nævnt i stk. 1. Undervisningsministeriet kan dog fortsat indhente statistiske oplysninger og oplysninger om økonomiske forhold og regnskaber fra de nævnte skoler for perioden indtil den 1. januar 1997.

§ 7

Stk. 1. Efter den 31. december 1996 ydes der ikke statslige og kommunale tilskud i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. til følgende skoler:

Samid Skole

Gersonsvej 43

2900 Hellerup

Hellebæk Friskole

Nordre Strandvej 95

3150 Hellebæk

Roskilde Friskole

Boserupvej 100

4000 Roskilde

Friskolen i Veddinge Bakker

Riisvej 3

4540 Fårevejle

Juelsminde Friskole

Kystvej 15

7130 Juelsminde

Friskolen i Tvind

Skorkærvej 8, Tvind

6990 Ulfborg

Al Menar

Rådmandsgade 58

2200 København N.

Stk. 2. Efter den 31. december 1996 ydes der ikke statslige og kommunale ydelser i henhold til den lov, der er nævnt i stk. 1, til elever på de skoler, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Meddelelse om ret til at afholde folkeskolens afsluttende prøver efter § 1, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om friskoler og private grundskoler m.v. bortfalder med virkning fra den 31. december 1996 for de skoler, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. For skoler, der har modtaget tilsagn om tilskud indtil 31. juli 1997, har stk. 1-3 først virkning fra den 1. august 1997, for så vidt angår disse tilsagn.

§ 8

Stk. 1. Der kan ikke ydes statslige tilskud i henhold til lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. til Det Nødvendige Seminariums hf- og studenterkursus under godkendelse.

Stk. 2. Der kan ikke ydes statslige og kommunale elevydelser efter de love, der er nævnt i stk. 1, til kursister på de kurser, der er nævnt i stk. 1.

§ 9

Til de i §§ 6-8 nævnte skoler og kurser ydes der ikke statslige tilskud i medfør af § 11, stk. 1 og 2, i lov om den fri ungdomsuddannelse til uddannelsesplaner, der indgås eller ændres væsentligt efter den 24. maj 1996.

§ 10

Stk. 1. De skoler, der er nævnt i §§ 6 og 7, skal, for så vidt angår undervisningsforløb, der fortsætter efter den 31. december 1996, inden undervisningsforløbets begyndelse skriftligt underrette elever og forældre til mindreårige elever om, at skolen og eleverne ikke kan modtage de i §§ 6 og 7 nævnte offentlige ydelser efter den 31. december 1996.

Stk. 2. For så vidt angår efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, skal skolen samtidig skriftligt underrette elever og for elever i den undervisningspligtige alder også forældre og hjemkommuner om bestemmelsen i § 6, stk. 3.

Stk. 3. For så vidt angår friskoler og private grundskoler, skal skolen samtidig skriftligt underrette elever, forældre og elevernes hjemkommuner om bestemmelsen i § 7, stk. 3.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Vig Jensen