Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om klassificering og omklassificering (* 1) (* 2)


INDHOLD

 

 1. Indledning 

 2. Begreberne klassificering og omklassificering 

 3. Klassificering af nyoprettede stillinger ved brug af friliste 

   3.1. Frilisten 

   3.2. Frilistens anvendelse 

   3.3. Ændringer i frilisten 

 4. Klassificering af nyoprettede stillinger uden for friliste 

   4.1. Enkeltstillinger under lønramme 35 

   4.3. Stillingsgrupper 

 5. Klassificering/omklassificering af topchefer 

 6. Omklassificering 

   6.1. Enkeltstillinger under lønramme 37 

   6.2. Enkeltstillinger i lønramme 37 og derover 

   6.3. Stillingsgrupper 

 7. Overgangsordning 

   7.1. Tjenestemænd 

   7.2. Overenskomstansatte 

 8. Særlige bestemmelser 

 9. Ikrafttræden 

Bilag 1

Aftale om klassificering af nyuoprettede tjenestemandsstillinger

1. Indledning

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har den 20. juni 1995 indgået aftale om klassificering af nyoprettede tjenestemandsstillinger. Aftalen er optaget som bilag til cirkulæret.

Cirkulærets bestemmelser vedrørende klassificering og omklassificering af tjenestemænds- og tjenestemandslignende stillinger har endvidere virkning for stillinger, der besættes på overenskomstvilkår i lønramme 35 og derover.

Med cirkulæret er der foretaget en sammenskrivning af de klassificeringsregler, der tidligere har været indeholdt i »cirkulære om lokalløn og chefløn af 7. april 1993« (APD.nr.24/93) (* 3) og reglerne i »cirkulære om klassificering af nyoprettede stillinger af 3. marts 1992« (APD.nr.20/92) (* 4).

Der er ikke med sammenskrivningen tilsigtet ændringer i regelgrundlaget. Ministerier og styrelser skal ved klassificering og omklassificering af stillinger fortsat være opmærksom på hidtidig praksis, herunder også den lønmæssige sammenhæng mellem den pågældende stilling og de øvrige stillinger på området. Det gælder også stillinger på friliste.

Opskrivning af cheflønspuljen er dog ændret, jf. aftalens § 4.

Centralorganisationen kan delegere aftaleretten til at klassificere og omklassificere stillinger til en tilsluttet organisation.

Finansministeriet udsender i forbindelse med dette cirkulære en ny vejledning om klassificering og omklassificering.

Bevillingsreglerne om oprettelse af stillinger fremgår af Finansministeriets Budgetvejledning.

Opmærksomheden henledes på, at oprettelse og nedlæggelse af stillinger ikke er et aftalespørgsmål.

2. Begreberne klassificering og omklassificering

Begrebet klassificering anvendes i forbindelse med lønfastsættelsen (lønramme og evt. særligt tillæg) for nyoprettede stillinger.

Begrebet omklassificering anvendes i forbindelse med ændring af lønnen for bestående stillinger. Omklassificeringer kan være individuelle (personlige, varige, tidsbegrænsede) eller gruppevise.

3. Klassificering af nyoprettede stillinger ved brug af friliste

3.1. Frilisten

Frilister er fortegnelser over allerede klassificerede stillinger og angiver stillingsbetegnelse, lønramme, evt. særligt tillæg og normalt en funktionsbeskrivelse. Frilisters klassificeringer kan indeholde uddannelseskrav for besættelse af stillingerne, hvor sådanne krav er fastsat i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovens § 4. Frilisternes indhold, der er meddelt de enkelte ministerområder, er aftalt mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer. Det fremgår af frilisten, hvem der er forhandlingsberettiget centralorganisation for de enkelte frilistestillinger.

3.2. Frilistens anvendelse

Nyoprettede stillinger, hvis stillingsbetegnelse og funktionsbeskrivelse svarer til en af frilistens stillinger, er klassificeret med den lønramme og evt. særlige tillæg, som fremgår af frilisten. Der skal ikke indgås en konkret aftale med vedkommende organisation.

Samtidig med, at stillingen opslås, underrettes centralorganisationen om, at klassificeringen er foretaget i henhold til frilisten.

For stillinger i lønramme 35 og derover skal opskrivningen af ministeriets cheflønspulje fremgå af brevet til centralorganisationen. For stillinger i lønramme 35 og 36 opskrives cheflønspuljen med 23.000 kr. og for stillinger i lønramme 37 og derover med 37.000 kr. (begge okt. 84-niveau).

Stillinger, der har en særlig markering herom i frilisten, må dog ikke opslås, før der er givet centralorganisationen en frist på 3 uger til at fremsætte eventuelle indsigelser mod ministeriets anvendelse af frilisten.

3.3. Ændringer i frilisten

Hvis ministeriet ønsker at udvide frilisten med nye grupper af stillinger, skal forslag indsendes til Finansministeriet efter eventuel forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Forslaget skal indeholde de fornødne oplysninger om stillingernes betegnelse, stillingsbeskrivelse og forslag til lønramme.

Finansministeriet kan på grundlag af det indsendte materiale indgå aftale med tjenestemændenes centralorganisationer om udvidelse af ministeriets friliste og fremsender denne til ministeriet.

Frilisterne ajourføres løbende af Finansministeriet.

4. Klassificering af nyoprettede stillinger uden for friliste

4.1. Enkeltstillinger under lønramme 35

Klassificeringen af nyoprettede enkeltstillinger under lønramme 35, sker ved konkret aftale mellem ministeriet og vedkommende centralorganisation.

Stillingen klassificeres i en lønramme, og der kan eventuelt aftales et særligt tillæg.

Forslag til klassificering sendes til organisationen bilagt en udtømmende stillingsbeskrivelse.

Den valgte stillingsbetegnelse skal fremgå af Statens Regnskabsdirektorats KLASS.STIKO over klassificerede stillingskoder og -betegnelser.

Organisationen kan inden for en frist af 3 uger fremsætte krav om forhandling.

Stillingen kan opslås, hvis organisationen ikke har bedt om forhandling inden fristens udløb.

Det enkelte ministerium kan overlade klassificeringskompetencen til den enkelte styrelse.

Centralorganisationerne orienteres om videredelegering af aftalekompetence.

4.2. Enkeltstillinger i lønramme 35 - 40

Klassificering af nyoprettede enkeltstillinger i lønramme 35 og 36 og tilsvarende stillinger på overenskomstvilkår sker ved aftale mellem ministeriet og vedkommende centralorganisation.

Klassificeringen af nyoprettede enkeltstillinger i lønramme 37 - 40 og tilsvarende stillinger på overenskomstvilkår sker ved aftale mellem Finansministeriet og vedkommende centralorganisation.

Stillingen klassificeres i en lønramme uden tillæg.

Forslag til klassificering af stillinger i lønramme 35 og 36 sendes til organisationen bilagt en udtømmende stillingsbeskrivelse.

Forslag til klassificering af stillinger i lønramme 37 - 40 sendes til Finansministeriet bilagt en udtømmende stillingsbeskrivelse og en organisationsplan.

Den valgte stillingsbetegnelse skal fremgå af Statens Regnskabsdirektorats KLASS.STIKO over klassificerede stillingskoder og -betegnelser.

Den berørte organisation kan inden for en frist af 3 uger fremsætte krav om forhandling.

Stillingen kan opslås, hvis organisationen ikke har bedt om forhandling inden fristens udløb.

Eventuelt tillæg til stillingen aftales decentralt af ministerområdets cheflønspulje. Tillægget aftales som et ikke-pensionsgivende tillæg.

Når klassificering af den nyoprettede stilling er sket, opskrives ministeriets cheflønspulje med 23.000 kr. for stillinger i lr. 35 og 36 og med 37.000 kr. for stillinger i lr. 37 - 40 (begge okt. 84-niveau).

Særligt for stillinger besat på overenskomstvilkår

For stillinger, der besættes på overenskomstvilkår, aftales, hvilken lønramme stillingen skal henføres til.

Eventuelt personligt tillæg aftales decentralt af ministerområdets cheflønspulje. Tillægget kan gøres pensionsgivende, og staten indbetaler arbejdsgiverbidraget (10 pct. for akademikere), mod at den ansatte indbetaler eget bidrag (5 pct. for akademikere).

For ansatte i henhold til overenskomst om akademikere i staten ydes overenskomstmæssig løn svarende til den lønramme, som stillingen er henført til på tjenestemandsvilkår. Der ydes pension af lønnen i henhold til ovenskomstens bestemmelser herom.

Hvis stillingen besættes med en ikke-akademiker, sker ansættelse i henhold til den pågældendes normale overenskomst. Der ydes et pensionsgivende tillæg, der udligner forskellen mellem overenskomstens lønskala på det aktuelle løntrin og den lønramme, som stillingen er henført til på tjenestemandsvilkår (dvs. uden tillæg).

4.3. Stillingsgrupper

Klassificering af flere nyoprettede stillinger (stillingsgrupper), som ikke er på ministeriets friliste, sker ved konkret aftale mellem Finansministeriet og vedkommende centralorganisation.

5. Klassificering/omklassificering af topchefer

Det særlige cheflønsudvalg afgiver indstilling om klassificering/omklassificering - lønramme, særligt stillingsmæssigt tillæg, personligt tillæg, engangsvederlag, samt åremålstillæg - for stillinger som f.eks.:

 

               Departementschef 

               Præsident for Højesteret 

               Rigsstatistiker 

               Direktør i Udenrigsministeriet 

Cheflønsudvalget afgiver endvidere indstilling om alle stillinger, der ønskes klassificeret i eller omklassificeret til lønramme 41-42.

Udvalget kan ændre den kreds af stillinger, hvorom der afgives indstilling.

Forslag til klassificering/omklassificering af ovennævnte stillinger kan fremsættes af såvel Finansministeriet som vedkommende centralorganisation.

Finansministeriet indgår herefter aftale med vedkommende centralorganisation om lønnen for de øverste stillinger i staten.

6. Omklassificering

6.1. Enkeltstillinger under lønramme 37

Omklassificering af enkeltstillinger under lønramme 37 sker ved konkret aftale mellem ministeriet og vedkommende centralorganisation.

Udgift til omklassificeringer af enkeltstillinger under lønramme 35 afholdes af ministeriets lokallønspulje.

Udgift til omklassificeringer af stillinger i lønramme 35 og derover afholdes af ministerområdets cheflønspulje.

Ved omklassificering fra stilling på lavere niveau til lønramme 35 og 36 afholdes udgiften til oprykningen af lokallønspulje.

6.2. Enkeltstillinger i lønramme 37 og derover

Omklassificering af enkeltstillinger til lønramme 37 og derover sker ved konkret aftale mellem Finansministeriet og vedkommende centralorganisation.

Forslag til omklassificering af stillinger til lønramme 37 og derover forelægges Finansministeriet. Der udsendes særskilt brev om frist for indsendelse af forslag mv.

Udgift til omklassificeringer af stillinger til lønramme 37 og derover afholdes af ministeriets cheflønspulje.

6.3. Stillingsgrupper

Omklassificering af flere stillinger (stillingsgrupper) sker ved konkret aftale mellem Finansministeriet og vedkommende centralorganisation.

7. Overgangsordning

I tilknytning til ændring af klassificeringsregler for stillinger i lønramme 35 og derover pr. 1. april 1991 aftalte Finansministeriet og centralorganisationerne følgende overgangsordning for allerede ansatte:

7.1. Tjenestemænd

Ansatte i stillinger i lønramme 35 - 40, der er klassificeret med særligt tillæg efter klassificeringsreglerne før 1. april 1991, bevarer dette tillæg som en personlig ordning. Tilsvarende gælder personlige tillæg, der er ydet før 1. april 1991 til hindring af lønnedgang i forbindelse med f.eks. omklassificering som følge af stillingsvurdering.

7.2. Overenskomstansatte

Ansatte på overenskomstvilkår i stillinger i lønramme 35-40 med et pensionsgivende kvalifikationstillæg, der er ydet efter klassificeringsreglerne før 1. april 1991, bevarer dette tillæg som en personlig ordning. Tilsvarende gælder personlige tillæg, der er ydet før 1. april 1991 til hindring af lønnedgang i forbindelse med omklassificering som følge af stillingsvurdering.

Hvis stillingen ikke er klassificeret i en lønramme, foretages klassificeringen senest ved ledighed i stillingen.

8. Særlige bestemmelser

Bestemmelserne i cirkulærets punkt 2 - 7 anvendes også ved klassificering af tjenestemandslignende stillinger ved tilskudsinstitutioner.

I overenskomsterne for kontorfunktionærer (HK), laboratoriefunktionærer (HK) og korrespondenter (EsF) er der fastsat klassificeringsprocedurer for nyoprettede stillinger, herunder frilisteproceduren, som svarer til proceduren på tjenestemandsområdet. Dette cirkulæres punkt 2, 3 og 4 gælder tilsvarende for disse overenskomster.

Ansættelse på individuelle lønvilkår forudsættes godkendt af Finansministeriet, hvis den samlede løn svarer til eller overstiger lønnen for en tjenestemandsstilling i lønramme 37.

9. Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 1995. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 3. marts 1992 om klassificering af nyoprettede stillinger (APD. nr. 20/92) (* 4).

Finansministeriet

København, den 28. august 1995

P.M.V.

E.B.

Charlotte Markussen

Bilag 1

Aftale

om klassificering af

nyoprettede tjenestemandsstillinger

I henhold til tjenestemandslovens § 45 aftales følgende:

§ 1. Den almindelige klassificeringsprocedure

Finansministeriet eller det ministerium, som er bemyndiget hertil, udarbejder forslag til klassificering af nyoprettede tjenestemandsstillinger.

Stk. 2. Forslaget sendes til vedkommende centralorganisation eller den tilsluttede organisation, som centralorganisationen bemyndiger hertil.

Såfremt der kan være tvivl om, hvilken centralorganisation der har forhandlingsretten, sendes forslaget tillige til Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, med angivelse af, til hvilken centralorganisation forslaget er sendt.

Stk. 3. Forslaget anses for godkendt, hvis ingen centralorganisation inden for en frist af 3 uger har meddelt Finansministeriet/vedkommende ministerium, at den ønsker særskilt forhandling om stillingens klassificering.

§ 2. Frilisteproceduren

Finansministeriet og vedkommende centralorganisation kan aftale, at nyoprettede tjenestemandsstillinger, hvis stillingsbetegnelse og funktionsbeskrivelse svarer til en stillingsbetegnelse og en eventuel funktionsbeskrivelse, der er optaget på en særlig fortegnelse (friliste), anses for klassificeret som angivet i listen.

§ 3. Tillæg

Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelse af særlige tillæg til nyoprettede stillinger under lønramme 35.

§ 4. Opskrivning af cheflønspuljen

Samtidig med klassificeringen af nyoprettede stillinger i lønramme 35 og 36 opskrives ministerområdets cheflønspulje med et fast beløb på 23.000 kr. og for stillinger i lønramme 37 og derover med et fast beløb på 37.000 kr. (begge okt. 84-niveau).

§ 5. Ikrafttræden

Aftalen har virkning for tjenestemandsstillinger, der oprettes 1. april 1995 og derefter.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 29. januar 1992 om klassificering af nyoprettede tjenestemandsstillinger.

København, den 20. juni 1995

Statsansattes Kartel Finansministeriet

Ove Hygum P.M.V.

E.B.

Carsten Holm

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Bjørn Wikkelsøe

Akademikernes

Centralorganisation,

Tjenestemandsudvalget

Søren Vang Rasmussen

Lærernes Centralorganisation

Anni Herfort Andersen

Redaktionel note
 • (* 4) Forefindes i Retsinformation, jf. F CIR 6173 19920303
 • (* 3) Forefindes i Retsinformation, jf. F CIR 6270 19930407
 • (* 2) Optaget i Personaleadministrativ Vejledning, kap. 12
 • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 23/95