Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden (* 1)


INDHOLD

CIRKULÆRE

Generelle bemærkninger

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

ORGANISATIONSAFTALE

 

 § 1.  Løn 

 § 2.  Overgang til månedsløn 

 § 3.  Arbejdstid 

 § 4.  Deltidsansættelse 

 § 5.  Overarbejde 

 § 6.  Konvertering af overarbejdsbetaling til omsorgsdage 

 § 7.  Skifteholdsarbejde og vagttjeneste 

 § 8.  Arbejde på forskudt tid 

 § 9.  Pension 

 § 10.  Organisationsaftalens varighed 

Bilag 1 Protokollat I (lønvilkår for lager- og handelsarbejdere beskæftiget med dyrepasning)

Bilag 2 Protokollat II

Bilag 3 Protokollat III

Bilag 4 Protokollat IV (pensionsaftale)

Bilag 5 Protokollat V (lønvilkår for dyreassistentelever i hovedstaden)

Bilag 6 Protokollat VI (om deltidsbestemmelsen i organisationsaftalens § 4)

Bilag 7 Oversigt over lønninger mv. pr. 1. april 1995

1. Det meddeles hermed, at Finansministeriet med Lager- og Handelsarbejdernes Forbund har indgået medfølgende organisationsaftale.

Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten (* 2) det samlede overenskomstgrundlag.

Organisationsaftalen afløser overenskomst af 22. september 1993 (* 3) for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden.

Organisationsaftalens dækningsområde.

2. Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund omfatter de ved nedenstående institutioners arbejdspladser i hovedstadsområdet beskæftigede lager- og handelsarbejdere:

Statens Seruminstitut

Københavns Universitet

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Statens Husdyrbrugsforsøg

Levnedsmiddelstyrelsen

Statens Veterinære Serumlaboratorium

Statens Filmcentral

Told * Skat

Nationalmuseet

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Danmarks Turistråd

Tøjhusmuseet

Kontrollen med den kemiske sammensætning

af mejeriprodukter mv.

Statens Skadedyrslaboratorium

Institut for Fjerkræsygdomme

Landbrugsministeriets Slagteri- og Konserveslaboratorium

Danmarks Højskole for Legemsøvelser

Københavns Tandlægehøjskole

Det Danske Filmmuseum

Statens Foderstofkontrol, Lyngby

Bemærkninger til de enkelte paragraffer

Til § 5, stk. 4.

3. Opmærksomheden henledes på muligheden for ansættelse af vikarer i forbindelse med afvikling af afspadsering.

Til § 5, stk. 5.

4. Det henstilles, at der i videst muligt omfang gives den enkelte medarbejder indflydelse på afspadseringstidspunktet, og at dette fastsættes med et rimeligt varsel.

Til § 6.

5. Som led i overenskomstforhandlingerne 1995 blev det i aftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen) (* 4) indført ret til 10 omsorgsdage som følge af barsel og adoption for ansatte, der bliver forældre efter den nye aftales ikrafttræden.

I tilknytning hertil er der samtidig åbnet mulighed for, at ansatte, herunder også medarbejdere, der ikke opfylder betingelserne for at opnå omsorgsdage i henhold til barselsaftalen, kan opspare omsorgsdage ved konvertering af eventuel tilgodehavende betaling for overtidstillæg, henholdsvis ikke-afviklet afspadseringsfrihed, der er givet som kompensation for tidligere udført overarbejde.

Ordningen er frivillig, således at det er den ansatte, der vælger, om overtidstillæg, henholdsvis ikke-afviklet frihed ved afspadseringsfristens udløb, skal honoreres efter reglerne om overarbejdsbetaling eller konverteres til omsorgsdage.

Der kan fastsættes et maksimum for antallet af afspadseringstimer, der kan omdannes til omsorgsdage. Maksimum fastsættes af ansættelsesmyndigheden, dog således at de ansatte som minimum skal have mulighed for at opspare 10 omsorgsdage.

Cirkulæret har virkning fra 1. april 1995. Samtidig ophæves cirkulære af 6. oktober 1993 (APD.nr. 76/93) (* 3) om overenskomst for lager- og handelsarbejdere i hovedstadsområdet.

Finansministeriet

Den 18. januar 1996

P.M.V.

E.B.

Carsten Holm

ORGANISATIONSAFTALE FOR

LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

I HOVEDSTADEN

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes kartel.

§ 1. Løn

Begyndelseslønnen er pr. 1. april 1995: 15.341,96 kr. pr. måned.

Med virkning fra 1. april 1996 forhøjes begyndelseslønnen til 15.455,80 kr. pr. måned.

Med virkning fra 1. oktober 1996 forhøjes begyndelseslønnen til 15.577,23 kr. pr. måned.

Stk. 2. Pr. 1. april 1996 foretages der eventuelt en ekstraordinær regulering af begyndelseslønnen i stk. 1 efter reglerne i reguleringsordningen for offentligt ansatte, jf. § 10, stk. 2, i aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. pr. 1. april 1995. Månedslønnen afrundes til nærmeste hele kroner.

Stk. 3. Der ydes anciennitetstillæg efter følgende regler:

 

                 kr. pr. måned 

 Efter 1 års 

 ansættelse             313,97 

 Efter 3 års 

 ansættelse             443,53 

 Efter 5 års 

 ansættelse             605,43 

Stk. 4. Vedrørende aflønning af lager- og handelsarbejdere, der er beskæftiget med dyrepasning, samt dyreassistentelever henvises til protokollat I og protokollat V til denne organisationsaftale.

Stk. 5. Der kan efter godkendelse fra Finansministeriet i ganske særlige tilfælde ydes tillæg for særligt betroet arbejde.

Stk. 6. I perioden fra 15. november til 15. marts kan det pålægges indtil 4 ad gangen af de i Slots- og Ejendomsstyrelsens fejeafsnit beskæftigede lager- og handelsarbejdere at stå til rådighed uden for normal arbejdstid med henblik på snerydning mv. Rådighedsforpligtelsen fordeles ligeligt mellem de af ordningen omfattede arbejdere.

I perioden fra 15. november til 15. marts ydes der de af ovennævnte rådighedsvagtordning omfattede arbejdere et fast månedligt, ureguleret tillæg på 750,00 kr.

§ 2. Overgang til månedsløn.

Overgang til månedsløn sker efter 6 måneders beskæftigelse på timeløn.

Den månedlige udbetaling er den til enhver tid gældende begyndelsesløn, hvortil kommer anciennitets- og andre faste tillæg. Ved kortvarige ansættelser (fx ferieafløsere og lign.) vil der lokalt kunne aftales andre former for lønudbetaling.

§ 3. Arbejdstid.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, der kan lægges mellem kl. 06.00 og 17.00 med 1/2 times spisepause. Arbejdstiderne og spisepausens tilrettelæggelse drøftes lokalt.

Den ugentlige arbejdstid kan, hvis der mellem institutionen og tillidsmanden er enighed herom, tilrettelægges således, at arbejdstidsnedsættelsen opspares til senere afvikling.

Stk. 2. Med hensyn til frihed på 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdagen følges de hidtil i de enkelte institutioner gældende regler.

§ 4. Deltidsansættelse.

Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid.

Stk. 2. Der kan mellem institutionen og en allerede ansat træffes aftale om overgang til deltidsansættelse.

Stk. 3. Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler om deltidsansættelse.

Stk. 5. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer og højst 30 timer, og der ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 6. Overarbejde i forbindelse med deltidsansættelse bør kun undtagelsesvis finde sted.

Der henvises i øvrigt til protokollat VI til denne organisationsaftale.

§ 5. Overarbejde

Overarbejde bør i videst muligt omfang undgås.

For overarbejde betales følgende tillæg:

De første 3 timer efter normal arbejdstids ophør 50 pct. af begyndelses-lønnen. Derefter ydes 100 pct. tillæg af samme løndel.

For overarbejde på søn- og helligdage samt fridage betales et tillæg på 100 pct. af begyndelseslønnen.

Stk. 2. Hvis der forlanges overarbejde, skal dette meddeles arbejderen senest 3 timer inden normal arbejdstids ophør, den dag overarbejdet skal udføres. I modsat fald ydes en godtgørelse på en overarbejdstime a 50 pct.

Stk. 3. Ved tilsigelse til overarbejde uden forbindelse med den normale arbejdstid betales på søn- og helligdage og fridage for mindst 7,4 timer, på andre dage for mindst 3,7 timer.

Søndagsarbejde skal varsles senest dagen før inden normal arbejdstids ophør, i modsat fald ydes en varskotime a 50 pct.

Stk. 4. Alt overarbejde afspadseres inden for 6 måneder efter dets udførelse.

Afvikling af afspadsering kan ske enten i form af afspadsering time for time med udbetaling af overtidstillæg, jf. stk. 1, eller i form af afspadsering med tillæg i tid svarende til de i stk. 1 nævnte satser.

Stk. 5. Afvigelser fra den i stk. 4 nævnte ordning kan dog finde sted efter forhandling med tillidsrepræsentanten i den enkelte institution.

Tidspunktet for afspadsering aftales i øvrigt lokalt mellem den enkelte arbejder og lederen i den enkelte institution, om fornødent med tillidsrepræsentantens medvirken.

§ 6. Konvertering af overarbejdsbetaling til omsorgsdage

Hvis der i medfør af § 5, stk. 4, er truffet beslutning om afspadsering af overarbejde time for time med udbetaling af overtidstillæg, kan den ansatte i stedet for udbetaling af overtidstillægget vælge at få godskrevet tillægget som omsorgsdage/-timer.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvis der i medfør af § 5, stk. 5 er etableret adgang til at yde overarbejdsbetaling for overarbejde, der ikke har kunnet afvikles inden for den angivne frist.

Stk. 3. Sådanne omsorgsdage/-timer registreres sammen med eventuelle omsorgsdage, som den ansatte måtte have opnået i forbindelse med barsel og adoption, jf. den mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgåede aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (* 4). Omsorgsdagene/-timerne afvikles efter anmodning i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4 i nævnte aftale.

Stk. 4. Afspadseringsfrihed, der efter bestemmelsen i stk. 1 og 2 er konverteret til omsorgsdage/-timer, kan ikke senere tilbageføres og godtgøres med overarbejdsbetaling.

Stk. 5. Den enkelte ansættelsesmyndighed kan fastsætte et maksimum pr. medarbejder for antallet af overarbejdstimer, der kan konverteres til omsorgsdage/-timer. Maksimum kan dog ikke fastsættes lavere end et timetal svarende til i alt 10 omsorgsdage.

§ 7. Skifteholdsarbejde og vagttjeneste

Arbejdstiden for 2. og 3. hold er 37 timer ugentlig. For hver 40 timer, der arbejdes på 2. og 3. skift, opnås der ret til 3 timers betalt frihed, som opspares og gives som hele fridage i det følgende ferieår.

Ved arbejde på 2. og 3. skift i dele af en uge opspares forholdsmæssig frihed.

Fridagene lægges efter aftale mellem institutionen og arbejderen samtidig med aftale om ferielægning.

Stk. 4. Ved etablering af skiftehold skal der gives 72 timers varsel, og varigheden skal mindst andrage 1 uge.

Stk. 5. Betaling for overarbejde i forbindelse med holddrift er for alle hold de i overenskomsten fastsatte tillæg for overarbejde i forbindelse med dagarbejde regnet ud fra holdenes normale arbejdstid.

§ 8. Arbejde på forskudt tid

Ved etablering af arbejde på forskudt arbejdstid skal der gives mindst 3 dages varsel, således at der efter varslets udløb intet tillæg betales for den tid, der ligger uden for kl. 06.00 til kl. 17.00.

Stk. 2. Såfremt varslet ikke er givet, betales indtil varslets udløb efter reglerne om overarbejde for den tid, der falder uden for institutionens normale arbejdstid.

§ 9. Pension

I stedet for fællesoverenskomstens § 6 gælder følgende:

Som bidrag til den ansattes pensionering betaler styrelsen 2,9 pct. af 100/98,55 af den pensionsgivende løn, der udgør 91 pct. af grundlønnen efter § 1, stk. 1 og 3. Endvidere tilbageholder styrelsen som eget pensionsbidrag i den ansattes løn et beløb på 1,45 pct. af de samme løndele. Pensionsbidrag udgør hermed i alt 4,35 pct.

Pr. 1. oktober 1995 betaler styrelsen 6,4 pct. af 100/96,8 af den pensionsgivende løn, jf. ovenfor, og tilbageholder som eget pensionsbidrag i den ansattes løn et beløb på 3,2 pct. af de samme løndele. Pensionsbidrag udgør herefter i alt 9,6 pct.

Pensionsbidragene indbetales indtil udgangen af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år.

Vedrørende pensionsbidrag for lager- og handelsarbejdere beskæftiget med dyrepasning henvises til protokollat I.

Stk. 2. Pensionsbidraget indbetales til Pensionskassen for Kvindelige arbejdere og Specialarbejdere.

Stk. 3. Pensionsordningen omfatter ansatte, der ikke er omfattet af anden obligatorisk pensionsordning, hvis den pågældende

 

    * er fyldt 25 år 

    * har i alt 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige 

     før eller efter det 25. år 

    * har mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse i gennemsnit. 

Med virkning fra 1. oktober 1995 indbetales pensionsbidrag endvidere, hvis den pågældende

 

    * har mindre end 15 timers ugentlig beskæftigelse, men 

     opfylder organisationsaftalens, henholdsvis 

     pensionsosrdningens betingelser i øvrigt og ansættelsen 

     har varet i 6 måneder. I sådanne tilfælde indbetales 

     pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft fra ansættelsen 

     eller fra det senere tidspunkt, hvor øvrige betingelser 

     er opfyldt. 

Stk. 4. Med virkning fra 1. oktober 1995 gælder følgende:

For personer, der overgår til ansættelse i staten i stillinger omfattet af organisationsaftalen med mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse fra en privat ansættelse, og som under denne har været omfattet af en pensionsordning som led i ansættelsen, udgør pensionsbidraget 2,1 pct. af den pensionsgivende løn på det pågældende løntrin - hvor 1/3 er egetbidraget og 2/3 er arbejdsgiverbidraget - indtil de pågældende opfylder betingelserne i stk. 3.

Egetbidraget udgør 0,7 pct. og beregnes som 100/99,3 af den pensionsgivende løn, inkl. procentregulering. Styrelsens bidrag udgør 1,4 pct. af de samme løndele.

Stk. 5. Vedtægter/regulativer for pensionsordningen og fremtidige ændringer heri skal godkendes af Finansministeriet.

Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden (bortset fra emigration) kan ikke finde sted.

90 pct. af pensionsbidraget skal anvendes til løbende, livsvarige ydelser. Som overgangsordning kan der aftales undtagelser i tilfælde, hvor løbende, livsvarige ydelser er sikret på længere sigt.

Stk. 6. Efter anvisning af pensionsordningen og med Finansministeriets forudgående godkendelse kan bidragene indbetales til en anden pensionsordning, hvis indhold kan godkendes af Finansministeriet.

Stk. 7. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. Den etablerede overgangsordning for ydelse af supplementunderstøttelse omfattes ikke af denne bestemmelse.

§ 10. Organisationsaftalens varighed.

Denne organisationsaftale gælder fra 1. april 1995 og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 1997.

København, den 22. november 1995

Lager- og Handels- Finansministeriet

arbejdernes Forbund P.M.V.

Erik Juel Larsen E.B.

Karsten Ole Knudsen

Bilag 1

PROTOKOLLAT I

Lønvilkår for lager- og handelsarbejdere beskæftiget med dyrepasning.

Med virkning fra 1. oktober 1995 fastsættes følgende lønvilkår:

1. Lager- og handelsarbejdere med en erhvervsuddannelse som dyreassistent/dyrebruger eller veterinærsygeplejerske, der er beskæftiget med pasning af dyr, aflønnes efter skalatrin 20, 21, 22 og 23 (alle trin er 2-årige).

Indplacering i lønforløbet sker på grundlag af den enkelte ansattes lønanciennitet som faglært dyrebruger/veterinærsygeplejerske, jf. reglerne i fællesoverenskomstens § 5, pkt. 2.

2. Lager- og handelsarbejdere, der ikke har gennemført de i pkt. 1 nævnte erhvervsuddannelser, men som pr. 1. april 1995 har været beskæftiget med pasning af forsøgsdyr i mindst 5 år inden for organisationsaftalens område, aflønnes efter det i pkt. 1 nævnte lønforløb som en personlig ordning.

Indplacering i lønforløbet sker på grundlag af længden af den periode, den pågældende har været beskæftiget med pasning af forsøgsdyr inden for organisationsaftalens område.

3. Ansatte, der ikke er omfattet af pkt. 1 eller pkt. 2, aflønnes efter reglerne i organisationsaftalens § 1, stk. 1 - 3.

4. Pr. 1. oktober 1995 betaler styrelsen 6,4 pct. af 100/96,8 af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin, og tilbageholder som eget pensionsbidrag 3,2 pct af de samme løndele. Det samlede pensionsbidrag udgør således 9,6 pct. Pensionbidragets størrelse fremgår af Finansministeriets lønoversigter, tabel 9.1. I øvrigt gælder organisationsaftalens § 9.

København, den 22. november 1995

Lager- og Handels- Finansministeriet

arbejdernes Forbund P.M.V

Erik Juel Larsen E.B.

Karsten Ole Knudsen

Bilag 2

PROTOKOLLAT II

Mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund er der i forbindelse med overenskomsten af d.d. indgået følgende aftale:

1. Det til 4 lager- og handelsarbejdere ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ydede tillæg for udførelse af nattevagt udgør 418,25 kr. pr. uge (grundbeløb oktober 1984). Tillægget reguleres som tjenestemændenes særlige tillæg.

2. I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, kapitel 4, § 11, aftales for 1 lager- og handelsarbejder ved afdelingen for fysiologi, endokrinologi og blodtypeforskning ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, at det ugentlige fridøgn kan omlægges således, at der maksimalt kan være 12 døgn mellem 2 fridøgn. En sådan omlægning vil blive aktuel 5 til 12 gange årlig.

Såfremt der måtte blive behov for yderligere fravigelse af hviletids- og fridøgnsbestemmelserne i arbejdsmiljøloven og ovennævnte bekendtgørelse, forelægges sådanne spørgsmål til forhandling mellem denne aftales parter.

København, den 22. november 1995

Lager- og Handels- Finansministeriet

arbejdernes Forbund P.M.V

Erik Juel Larsen E.B.

Karsten Ole Knudsen

Bilag 3

PROTOKOLLAT III

Mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund er der i forbindelse med overenskomsten af d.d. indgået følgende aftale:

I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, kap. 4, § 11, aftales for dyrepasserne ved Panuminstituttet, Københavns Universitet, at det ugentlige fridøgn kan omlægges således, at der maksimalt kan være 12 døgn mellem 2 fridøgn.

Såfremt der måtte blive behov for yderligere fravigelse af hviletids- og fridøgnsbestemmelserne i arbejdsmiljøloven og ovennævnte bekendtgørelse, forelægges sådanne spørgsmål til forhandling mellem denne aftales parter.

København, den 4. november 1983

Lager- og Handels- Finansministeriet

arbejdernes Forbund P.M.V.

Kurt Johansen E.B.

Agnete Halmind

Bilag 4

PROTOKOLLAT IV

Pensionsaftale

Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund er enige om, at indbetaling af pensionsbidragene for personer ansat i henhold til overenskomsten til pågældendes pensionsordning i pensionskasse eller livsforsikringsselskab forudsætter, at

1. pensionsformålet sikres

2. tilbagekøb i utide ikke finder sted

3. overenskomstparterne sikres et vist indseende med de overenskomstansattes pensionsordning.

Disse forudsætninger vil være opfyldt ved, at

- den væsentligste del af pensionsbidraget til pensionsordningen giver ret til løbende, livsvarige alderspension, løbende, livsvarig invalidepension og løbende børnepension længst til det 24. år samt eventuel løbende ægtefællepension, således at den del af pensionsbidraget, der anvendes til sumydelser, ikke overstiger 10 pct. af de samlede bidrag. Som overgangsordning for enkeltpersoner kan parterne aftale undtagelser i tilfælde, hvor løbende livsvarige ydelser er sikret på længere sigt,

- tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden ikke kan finde sted. Ved emigration kan tilbagekøb dog finde sted efter godkendelse i det enkelte tilfælde,

- alle, der efter overenskomsten indbetaler bidrag til pensionsordningen, skal have samme mulighed for at opnå ydelser efter pensionsordninger,

- udtrædelsesgodtgørelse/tilbagekøbsværdi ikke uden Finansministeriets forudgående godkendelse kan overføres til anden pensionsordning eller andet - eller omdannet - pensionsinstitut,

- parterne forudsætter, at en arbejdsgiverorganisation er repræsenteret i pensionsordningens eventuelle bestyrelse eller lignende, og at pensionsordningen løbende giver parterne mindst samme information om pensionsordningens virksomhed, som pensionsordningens medlemmer modtager, det vil sige årsberetninger, regnskaber, oplæg til generalforsamling og lign.

København, den 22. september 1993

Lager- og Handels- Finansministeriet

arbejdernes Forbund P.M.V.

Erik Juel Larsen E.B.

Carsten Holm

Bilag 5

PROTOKOLLAT V

LØNVILKÅR FOR

DYREASSISTENTELEVER I HOVEDSTADEN

Lønnen udgør pr. 1. april 1995 følgende:

 

 Under 18 år      i alt pr. måned 

 1. uddannelsesår    4.625,28 

 2. uddannelsesår    5.926,69 

 3. uddannelsesår    7.373,20 

 4. uddannelsesår    8.657,02 

 Over 18 år 

 1. uddannelsesår    6.221,27 

 2. uddannelsesår    7.531,48 

 3. uddannelsesår    8.973,58 

 4. uddannelsesår    10.415,68 

 Lønnen udgør pr. 1. april 1996 følgende: 

 Under 18 år     i alt pr. måned 

 1. uddannelsesår    4.659,60 

 2. uddannelsesår    5.970,67 

 3. uddannelsesår    7.427,91 

 4. uddannelsesår    8.721,26 

 Over 18 år 

 1. uddannelsesår    6.267,43 

 2. uddannelsesår    7.587,37 

 3. uddannelsesår    9.040,17 

 4. uddannelsesår    10.492,97 

 Lønnen udgør pr. 1. oktober 1996 følgende: 

 Under 18 år    i alt pr. måned 

 1. uddannelsesår    4.696,21 

 2. uddannelsesår    6.017,58 

 3. uddannelsesår    7.486,27 

 4. uddannelsesår    8.789,78 

 Over 18 år 

 1. uddannelsesår    6.316,67 

 2. uddannelsesår    7.646,98 

 3. uddannelsesår    9.111,20 

 4. uddannelsesår    10.575,41 

Stk. 2. Pr. 1. april 1996 foretages der eventuelt en ekstraordinær regulering af lønnen i stk. 1 efter reglerne i reguleringsordningen for offentligt ansatte, jf. § 10, stk. 2, i aftalen om justering af tjenestemandslønninger mv. pr. 1. april 1995. Ugelønnen afrundes til nærmeste hele kroner.

København, den 22. november 1995

Lager- og Handels- Finansministeriet

arbejdernes Forbund P.M.V

Erik Juel Larsen E.B.

Karsten Ole Knudsen

Bilag 6

PROTOKOLLAT VI

OM DELTIDSBESTEMMELSEN

I ORGANISATIONSAFTALENS § 4

Der er enighed om, at stk. 1 skal forstås således:

Udgangspunktet er ansættelse på fuld tid.

Nyansættelse på deltid kan finde sted, såfremt det er begrundet i institutionens forhold.

Inden der i konkrete tilfælde sker ansættelse på deltid, drøftes spørgsmålet med tillidsrepræsentanten. Såfremt der ikke opnås enighed, kan institutionen gennemføre deltidsansættelsen. Organisationen kan påtale spørgsmålet i henhold til de fagretlige regler, hvis det gøres gældende, at deltidsansættelsen ikke er begrundet i institutionens forhold.

Der er i øvrigt enighed om:

Inden den nye deltidsbestemmelse bringes i anvendelse på institutionen, skal der finde en generel drøftelse sted mellem institutionen og tillidsrepræsentanten.

I tilfælde af, at der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, finder ovennævnte drøftelser sted med Lager- og Handelsarbejdernes Forbund.

København, den 22. november 1996

Lager- og Handels- Finansministeriet

arbejdernes Forbund P.M.V.

Erik Juel Larsen E.B.

Karsten Ole Knudsen

Bilag 7

Oversigt over lønninger og pensionsbidrag til lager- og handelsarbejdere i hovedstaden i henhold til § 1 og § 9 i organisationsaftalen mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejderenes Forbund.

 

                       1. april 1995 

 Pr. måned 

                      Eget   Arbg.-  Bidrag 

                Nettoløn  bidrag  bidrag  i alt 

 Indtil 1 års ansættelse    15.341,96  205,42  410,83  616,25 

 efter 1 års ansættelse    15.655,93  209,62  419,24  628,86 

 efter 3 års ansættelse    15.785,49  211,35  422,71  634,06 

 efter 5 års ansættelse    15.947,39  213,52  427,04  640,57 

                      1. oktober 1995 

                      Eget   Arbg.  Bidrag 

                      bidrag  bidrag i alt 

 Indtil 1 års ansættelse          461,53  923,05 1.384,58 

 efter 1 års ansættelse          470,97  941,94 1.412,92 

 efter 3 års ansættelse          474,87  949,74 1.424,61 

 efter 5 års ansættelse          479,74  959,48 1.439,22 

                      1. april 1995 

 Overarbejdstillæg og tillæg for      pr. time  pr. time 

 arbejde på søn- og helligdage       50 pct.   100 pct. 

 samt varskotillæg, jf. § 5          kr.     kr. 

                      47,84    95,69 

Redaktionel note
 • (* 4) Jf. F CIR 134 19950626
 • (* 3) Jf. F CIR 6752 19931006
 • (* 2) Jf. F CIR 6482 19950624
 • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 1/96