Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udrykningskørsel


I henhold til § 7, stk. 1, og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, som senest ændret ved lov nr. 1123 af 20. december 1995, fastsættes:

Kapitel 1

Udrykningskørsel

§ 1. Motorkøretøj må kun føres efter reglerne om udrykningskørsel, når

  • 1) det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader, og
  • 2) motorkøretøjet er registreret som udrykningskøretøj, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kravet om registrering som udrykningskøretøj gælder ikke for

  • 1) motorkøretøjer, der tilhører politiet og normalt anvendes til kontrolkørsel og lignende formål og kun undtagelsesvis til udrykningskørsel, og
  • 2) motorkøretøjer, der i et enkelt tilfælde benyttes til kørsel med alvorligt syge eller tilskadekomne eller i andet lignende øjemed, som ikke tåler opsættelse, jf. færdselslovens § 7, stk. 4.

Kapitel 2

Godkendelse og registrering af udrykningskøretøjer

§ 2. Motorkøretøj kan kun registreres som udrykningskøretøj, såfremt det forinden er godkendt til udrykningskørsel af Statens Bilinspektion eller er godkendt til ambulancekørsel ved standardtypegodkendelse.

Stk. 2. Motorkøretøj, der tilhører forsvaret, godkendes af Hærens Materielkommando.

§ 3. Som udrykningskøretøj kan registreres motorkøretøj, der tilhører:

  • 1) politi, det statslige eller kommunale redningsberedskab og forsvaret,
  • 2) indsatsledere, der af kommunalbestyrelsen er udpeget til at varetage ledelsen af den tekniske indsats på et skadested.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan tillade, at motorkøretøj, der tilhører anden offentlig myndighed, samt ambulance, redningskøretøj eller lignende motorkøretøj, der tilhører private, registreres som udrykningskøretøj.

Kapitel 3

Udrykningssignaler

§ 4. Motorkøretøjer, der er registreret som udrykningskøretøj, skal være forsynet med en eller flere blå udrykningslygter, der opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr udstedt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Udrykningskøretøj skal endvidere være forsynet med et klart lydende to-tonet udrykningshorn, der opfylder bestemmelserne i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr udstedt af Færdselsstyrelsen. Udrykningskøretøjet kan yderligere være forsynet med enten et tilsvarende særligt kraftigt horn eller et elektronisk horn, der udsender hurtige periodiske signaler med kontinuerligt stigende frekvenser (»Mc Cloud-horn«) til anvendelse på landevej, i vejkryds eller andre steder, hvor omstændighederne gør anvendelse heraf påkrævet. Færdselsstyrelsen kan tillade, at udrykningskøretøjer, der er omfattet af § 3, stk. 2, godkendes og registreres uden at være udstyret med udrykningshorn.

Stk. 3. Lygtebroer med udrykningssignaler på motorkøretøjer, der tilhører politiet eller det statslige redningsberedskab, og som er godkendt til udrykningskørsel, kan afmonteres ved anden form for kørsel.

Stk. 4. Færdselsstyrelsen kan tillade, at supplerende lydsignaler anvendes i særlige situationer.

§ 5. Motorkøretøj, der af politiet anvendes til kontrolkørsel og lignende formål og kun lejlighedsvis til udrykningskørsel, kan udstyres med udrykningssignaler.

§ 6. Udrykningslygte skal anvendes under udrykningskørsel. Udrykningslygte kan tillige anvendes under standsning ved uheldssted eller lignende.

Stk. 2. Udrykningshorn skal anvendes under udrykningskørsel, medmindre anvendelse af udrykningslygte efter omstændighederne skønnes tilstrækkeligt til at advare andre trafikanter. De i § 4, stk. 2, nævnte udrykningshorn må ikke anvendes samtidigt.

Stk. 3. Ved udrykningskørsel med motorkøretøj tilhørende politiet kan anvendelse af udrykningslygte og udrykningshorn dog undlades, såfremt sådan undladelse skønnes nødvendig af hensyn til formålet med udrykningskørslen, og omstændighederne i øvrigt ikke taler imod. Ved kørsel med sådanne køretøjer kan endvidere gøres ganske kortvarig brug af udrykningshorn uden samtidig anvendelse af udrykningslygte, f.eks. i forbindelse med standsning af andet køretøj.

Stk. 4. I øvrigt må udrykningssignaler ikke anvendes andet end ved reparation og prøvning.

Kapitel 4

Færdselsregler

§ 7. Under udrykningskørsel kan føreren af køretøjet i tilfælde, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed, undlade at følge reglerne i færdselslovens

  • 1) § 4, stk. 1, om efterkommelse af anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg, m.v.,
  • 2) kapitel 4 om færdselsregler for kørende,
  • 3) kapitel 5 om hastighed, og
  • 4) kapitel 6 om særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej.

Stk. 2. Føreren skal dog altid efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller andre, som trafikministeren har bemyndiget til at regulere færdslen. Føreren skal endvidere altid efterkomme signaler eller andre anvisninger for færdslen ved jernbaneoverkørsler og broer.

Stk. 3. Ved fremkørsel i lysreguleret kryds mod rødt eller gult lys skal føreren endvidere nedsætte hastigheden så meget, at der straks kan standses for eventuel tværgående trafik.

Stk. 4. Anvendelse af udrykningssignal fritager ikke føreren for pligten til at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed over for andre trafikanter.

Kapitel 5

Straf

§ 8. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 4, § 6 og § 7 straffes med bøde.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1996.

Stk. 2. Tilladelser til udrykningskørsel, der er meddelt i henhold til tidligere regler, forbliver gældende, forudsat at de pågældende udrykningskøretøjer opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 10. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 143 af 15. april 1977 om udrykningskørsel ophæves.

Trafikministeriet, den 11. juni 1996

Jan Trøjborg

/ Vibeke R. von Stemann

Officielle noter

Ingen