Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0373
 
31980L0511
 
31982L0471
 
31982L0475
 
31993L0074
 
31994L0039
 
31995L0053
 
31996L0025
 
31998L0067
 
32001L0018
 
32001L0046
 
32002L0032
 
32003L0100
 
32003L0104
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over bilag
Bilag 2 Definitioner
Bilag 3 Forbudte stoffer
(Til § 4)
tabel 3 ,Bilag 4, tabel 3 Fodermidler hvis anvendelse er begrænset
(Til § 5, stk. 4)
Bilag 5 Produkter, der tilfører protein eller kvælstof
(Til § 9)
Bilag 6
Bilag 7 Pakning
tabel 3 ,Bilag 8, tabel 3 Foder til særlige ernæringsformål. Liste over anvendelsesområder
tabellen ,Bilag 8A, tabellen
tabellen ,Bilag 8B, tabellen Mærkning af foderblandinger
tabellen ,Bilag 8C, tabellen Mærkning af diætetisk foder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foderstoffer) )/

I medfør af § 1 og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000 som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003, og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter fremstilling, transport, salg, indførsel, udførsel og anvendelse af foderstoffer.

§ 2. I denne bekendtgørelse anvendes en række definitioner som anført i bilag 2.

§ 3. Ved indførsel og ved salg skal foderstoffer opfylde de regler og bestemmelser, der er fastsat efter § 2 i lov om foderstoffer, være sunde og uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet. Foderstoffer må ikke ved salg og ved hensigtsmæssig anvendelse kunne udgøre nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og må ikke sælges på en måde, der kan virke vildledende.

Stk. 2. Foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, må ikke anvendes til fodring.

Stk. 3. Er der begrundet formodning om, at anvendelsen af et parti foderstoffer til fodring vil udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forbyde salg og anvendelse af partiet, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger.

Stk. 4. Foderstoffer skal anvendes i overensstemmelse med mærkningen.

§ 4. Stoffer nævnt i bilag 3 må ikke omsættes eller anvendes som fodermidler.

§ 5. Fodermidler må kun sælges og anvendes efter bestemmelserne i bilag 4, I. og II.

Stk. 2. Fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, må kun sælges på de betingelser, der er anført i bilag 4, I., nr. 1.

Stk. 3. Andre fodermidler jf. bilag 4, tabel 2, skal, jf. bilag 4, I., nr. 2, sælges med en tillægsbetegnelse, der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1.

Stk. 4. Fodermidler af animalsk oprindelse som omfattet af bilag 4, tabel 3, må kun anvendes som anført i dette bilag.

§ 6. Hvis det er nødvendigt at forarbejde et fodermiddel, må andre fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1 og 2, tilsættes som denaturerings- eller bindemidler, jf. bilag 4, II. , uden at foderstoffet derfor anses for en foderblanding. Mængden af anvendte bindemidler må ikke overstige 3 % af den samlede vægt.

§ 7. Til fremstilling af foderblandinger må der anvendes fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1 og 2.

Stk. 2. En foderblanding skal opfylde de særlige krav til indholdet, der er fastsat i bilag 4, III.

Stk. 3. I en foderblanding skal indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 8, tabel 1, være ensartet fordelt.

§ 8. Foderblandinger må kun sælges som foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder), hvis de er af en sådan art og sammensætning, at de er egnet til det særlige ernæringsformål, de er bestemt til, jfr. bilag 8, tabel 3.

§ 9. Et produkt, som er fremstillet med henblik på direkte eller indirekte at tilføre protein eller kvælstof til foderstoffer, samt foderstoffer med indhold af dette produkt må kun sælges, hvis

1) produktet er nævnt i bilag 5, kolonne 2, og

2) kravene i bilag 5, kolonne 3-5 er opfyldt.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan dog efter skriftlig ansøgning i hvert enkelt tilfælde og på nærmere fastsatte betingelser tillade, at bestemmelserne i stk. 1 fraviges, hvis der er tale om forsøg eller videnskabelige undersøgelser.

§ 10. Foderstoffer, som indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 6, må ikke sælges eller anvendes til fodring. Er der i bilag 6 ikke fastsat nogen tilladt største mængde af uønskede stoffer i tilskudsfoder, gælder den tilladte største mængde uønskede stoffer, som gælder for fuldfoder under hensyn til den mængde der foreskrives for anvendelsen af tilskudsfoderet.

Stk. 2. Foderstoffer, jf. stk. 1, der indeholder større mængder af uønskede stoffer end nævnt i bilag 6, må ikke blandes med det samme eller andet foderstof med henblik på fortynding.

§ 11. Den, der besidder eller ejer et parti foderstoffer, der ikke overholder bestemmelserne i § 10, skal straks underrette Plantedirektoratet herom, uanset om partiet er tilintetgjort eller agtes tilintetgjort. Tilsvarende gælder, hvis et parti ikke overholder øvrige forskrifter om foderstoffer, herunder forordninger om foderstoffer, og det udgør en alvorlig risiko for mennesker eller dyrs sundhed eller for miljøet.

Stk. 2. Underretningen skal indeholde oplysninger, som kan identificere foderstofpartiet samt alle tilgængelige oplysninger til at spore partiet og skal beskrive den risiko, det eller de pågældende partier udgør. Underretningen skal endvidere omfatte en beskrivelse af, hvilke aktioner, der er iværksat for at modvirke risici for menneskers eller dyrs sundhed ellers for miljøet.

Stk. 3. Registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af de fastsatte bestemmelser, og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen, jf. § 3, stk. 2, i lov om foderstoffer.

§ 12. Ved salg skal foderstoffer være pakket efter bestemmelserne i bilag 7.

§ 13. Ved salg skal foderstoffer være mærket efter bestemmelserne i bilag 8, herunder bilagene 8A, 8B eller 8C.

Stk. 2. Ved salg her i landet skal mærkningen være affattet på dansk og skal være anført klart synligt, let læseligt og uudsletteligt.

Stk. 3. Ved salg til en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab skal mærkningen være affattet på mindst et af modtagerlandets officielle sprog.

Stk. 4. Det angivne indhold af analytiske bestanddele og af produkter skal svare til det indhold, der kan påvises ved officielle analysemetoder.

§ 14. Plantedirektoratet og fødevareregionerne fører tilsyn med, at produktion, salg og anvendelse af foderstoffer sker efter bestemmelserne i foderstoflovgivningen, herunder forordninger om foderstoffer udstedt af Det Europæiske Fællesskab.

Stk. 2. Plantedirektoratet og fødevareregionerne udtager prøver af foderstoffer til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen. Foderstoffer, der fremstilles med henblik på salg i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, er omfattet af kontrollen. Prøverne analyseres ved officielle analysemetoder.

Stk. 3. Efter § 3, stk. 2, i lov om foderstoffer skal registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer give Plantedirektoratet og fødevareregionerne de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen af foderstoffer og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen. Ved forsendelser af foderstoffer, herunder forsendelser fra en anden medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab, kan Plantedirektoratet i særlige tilfælde anmode den erhvervsdrivende om at give oplysninger om foderstoffets ankomst til bestemmelsesstedet og, ved formodning om overtrædelse, foretage kontrol under foderstoffets befordring.

Stk. 4. Plantedirektoratets og fødevareregionernes kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

Stk. 5. Efter § 2, stk. 4, i lov om foderstoffer kan Plantedirektoratet meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af § 3 samt af øvrige fastsatte bestemmelser. Plantedirektoratet kan herunder forbyde anvendelsen af et parti eller en sending foderstoffer, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger. Plantedirektoratet kan endvidere bestemme, at foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, skal bringes i overensstemmelse med disse, at de skal avendes til andet formål end fodring, at de skal tilintetgøres, at foderstofferne skal kaldes tilbage fra senere omsætningsled, at fremstilling m.v. eller salg af foderstoffer midlertidigt skal indstilles, eller for så vidt angår foderstoffer, der er indført i landet fra udlandet, skal tilbagesendes.

Stk. 6. Udgifterne til påbud og forbud meddelt efter stk. 5 påhviler den, som foranstaltningerne er rettet imod.

§ 15. Bestemmelser om salg, herunder omsætning eller handel, gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller enhver anden form for overdragelse af foderstoffer til tredjemand med eller uden vederlag. Bestemmelserne om salg gælder tillige besiddelse af foderstoffer med henblik på salg.

Stk. 2. Virksomheder, der sælger foderstoffer, må ikke i forbindelse med salget af et foderstof omtale, at foderstoffet eller virksomheden er under Plantedirektoratets eller fødevareregionernes kontrol eller tilsyn.

§ 16. Bestemmelserne i §§ 5-9 og 12-13 gælder ikke for foderstoffer, der fremstilles med henblik på salg i en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab.

Stk. 2. Ved salg af foderstoffer til en stat, der ikke er medlem af Det Europæiske Fællesskab, gælder bestemmelserne i artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

§ 17. Overtrædelse af følgende bestemmelser straffes med bøde:

1) §§ 1-13, § 14, stk. 3 og 6, § 15, stk. 2, og § 16, stk. 2,

2) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed,

3) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, med senere ændringer,

4) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med senere ændringer,

5) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF, og

6) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 878 af 23. august 2004 om foderstoffer ophæves.

Plantedirektoratet, den 12. oktober 2004

Ole P. Kristensen

/Henrik Oftebro-SvendsenBilag 1

Fortegnelse over bilag

Bilag 2:

 

Definitioner

Bilag 3:

 

Forbudte stoffer

Bilag 4:

 

Fodermidler og foderblandinger

 

Tabel 1:

Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler

 

Tabel 2:

Angivelse af bestanddele i de fodermidler, som ikke er optaget på listen i bilag 4, tabel 1

 

Tabel 3:

Fodermidler hvis anvendelse er begrænset

Bilag 5:

 

Produkter, der tilfører protein og kvælstof

Bilag 6:

 

Tilladt størsteindhold af uønskede stoffer

Bilag 7:

 

Pakning

Bilag 8:

 

Mærkning

 

Bilag 8A:

Mærkning af fodermidler

 

Bilag 8B:

Mærkning af foderblandinger

 

Bilag 8C:

Mærkning af diætetisk foder

 

Tabel 1:

Analytiske bestanddele i foderblandinger

 

Tabel 2:

Kategoribetegnelser for fodermidler til foderblandinger til selskabsdyr

 

Tabel 3:

Foder til særlige ernæringsformål. Liste over anvendelsesområder

 Bilag 2

Definitioner

I bekendtgørelsen forstås ved

1. Foder (eller foderstoffer): Alle stoffer eller produkter, herunder fodertilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr.1)

2. Opdrættede dyr: Dyr af arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum .

3. Selskabsdyr: Dyr, dog ikke pelsdyr, af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum

4. Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 pct., der gennemsnitligt er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede daglige behov for næring.

5. Fodermidler: Forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde fodertilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret stand eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger.

6. Fodertilsætningsstoffer, jf. definitionen i artikel 2, stk. 2, a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer:
Stoffer, mikroorganismer og præparater, der ikke er fodermidler og forblandinger, og som med forsæt er tilsat foderstoffer eller vand for specielt at opfylde en eller flere af de funktioner, der er nævnt i forordningens artikel 5, stk. 3.
Af forordningens artikel 5, stk. 3, fremgår, at et fodertilsætningsstof skal

a) påvirke foderstoffers egenskaber positivt

b) påvirke animalske produkters egenskaber positivt

c) påvirke farven hos akvariefisk og stuefugle positivt

d) opfylde dyrs ernæringsbehov

e) påvirke den animalske produktions miljøvirkninger positivt

f) påvirke animalsk production, ydelse og velfærd positivt, især ved at påvirke tarmfloraen eller fordøjeligheden af foderstoffer, eller

g) have coccidiostastisk eller histomonostastisk virkning.

 

7. Foderblandinger: Blandinger af fodermidler, med eller uden indhold af fodertilsætningsstoffer, der er beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder, tilskudsfoder eller diætetisk foder.

8. Fuldfoder: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning dækker den daglige ration.

9. Tilskudsfoder: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer dækker den daglige ration.

10. Mineralsk foder: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 pct. råaske.

11. Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller til slagtekalve.

12. Melassefoder: Tilskudsfoder fremstillet på grundlag af melasse med et samlet sukkerindhold på mindst 14 pct. beregnet som saccharose.

13. Forblandinger, jf. definitionen i artikel 2, stk. 2, e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer:
Blandinger af fodertilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere fodertilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer, der ikke er bestemt til direkte fodring.

14. Diætetisk foder: Foderblandinger, der ved deres særlige sammensætning eller særlige fremstillingsproces klart adskiller sig fra såvel almindelige foderblandinger som fra foderlægemidler, og som sælges til særlige ernæringsformål.

15. Særlige ernæringsformål: Opfyldelse af særlige ernæringsbehov hos bestemte kategorier af selskabs- eller brugsdyr, hvis fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte kan blive forstyrret midlertidigt eller er forstyrret, midlertidigt eller kronisk, og som derfor kan have gavn af foder, der er særlig velegnet i deres situation.

16. Datoen for mindste holdbarhed for en foderblanding: Den dato indtil hvilken foderblandingen bevarer sine egenskaber, når den opbevares under egnede forhold.

17. Forarbejdet animalsk protein: Som defineret i bilag I, nr. 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med senere ændringer.

 

1) Foderstoffer omfatter alle produkter defineret i nr. 5-14.

 Bilag 3

Forbudte stoffer
(Til § 4)

1. Fæces, urin og separeret indhold af fordøjelseskanalen efter tømning eller fjernelse af denne, uanset eventuel behandling eller blanding.

2. Huder behandlet med garvestoffer, herunder affald herfra.

3. Frø og andet planteformeringsmateriale, herunder materiale der efter høst er behandlet med plantebeskyttelsesmidler under hensyn til det pågældende anvendelsesformål, og eventuelle biprodukter heraf.

4. Træ, herunder savsmuld og andet materiale hidrørende fra træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF1).

5. Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industrispildevand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/271/EØF2), uanset om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor spildevandet stammer fra3).

6. Fast byaffald4), som f.eks. husholdningsaffald.

7. Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien.

 

1) Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24. april 1998, s. 1).

2) Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30. maj 1991, s. 40) som implementeret i Miljøministeriet s bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

3) Udtrykket »spildevand« omfatter ikke »procesvand«, d.v.s. vand fra uafhængige ledninger i fødevare- eller foderstofvirksomheder. Når disse ledninger forsynes med vand, må vand kun anvendes til foder, hvis det er sundt og rent vand som specificeret i artikel 4 i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand som implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsynet med vandforsyningsanlæg.
Ledninger i fiskerivirksomheder kan også forsynes med rent havvand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer som implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land.
Procesvand må kun anvendes til foder, hvis det indeholder foderstof- eller fødevaremateriale og det er teknisk frit for rensemidler, desinfektionsmidler og andre stoffer, der ikke er tilladt efter foderstoflovgivningen.

4) Udtrykket »fast byaffald« omfatter ikke køkken- og madaffald som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002.Bilag 4

Fodermidler og foderblandinger
(Til §§ 5-7)

I. Generelle bestemmelser for fodermidler

1. Fodermidler, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, må kun sælges under de navne, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, kolonne 2, hvis de svarer til beskrivelsen i bilag 4, tabel 1, kolonne 3, og indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, kolonne 4, er anført.

2. Andre fodermidler end de, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, skal sælges med en tillægsbetegnelse, der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 1. For andre fodermidler end de, der er nævnt i bilag 4, tabel 1, skal indholdet af analytiske bestanddele, der er nævnt i bilag 4, tabel 2, kolonne 2, være anført.

3. Som fodermidler må ikke omsættes eller anvendes stoffer nævnt i bilag 3.

4. Fodermidler omfattet af bilag 4, tabel 3, må kun anvendes, som anført i dette bilag, herunder hvilke dyrearter, de må anvendes til, og hvilke betingelser de skal anvendes under.

5. Fodermidlers navne

a) I tabellen anvendes de almindelige navne/udtryk, som er defineret i bilag 4, I., nr. 9, »Ordforklaringer«. Hvis betegnelserne på fodermidlerne indeholder et almindeligt navn/udtryk, skal den benyttede proces være i overensstemmelse med den givne definition.

b) Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie.

6. Botanisk renhed:

a) Den botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i tabellerne, må ikke være mindre end 95 %, med mindre andet er anført sammesteds.

b) Nedenstående betragtes som botaniske urenheder:

– Naturlige, men uskadelige urenheder (f.eks. strå og avner, korn og frø af andre dyrkede arter eller frø af ukrudt).

– Uskadelige rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces, hvis indholdet heraf ikke overstiger 0,5 %.

c) De angivne værdier henviser til det uforarbejdede produkts/biprodukts vægt.

7. Kemisk renhed:

a) Fodermidler skal, i det omfang det er muligt gennem god fremstillingspraksis, være fri for kemiske urenheder, der skyldes, at der i fremstillingsprocessen er anvendt tekniske hjælpestoffer som omhandlet i bestemmelserne om fodertilsætningsstoffer. Dog tillades indhold af tekniske hjælpestoffer i fodermidler, hvis maksimumindholdet af disse stoffer er fastsat for de enkelte fodermidler i bilag 4, tabel 1.

b) Fedt, hvis indehold af nikkel er på 10 mg/kg eller derover, må ikke anvendes til fremstilling af foderstoffer eller sælges og anvendes til fodring.

8. Angivelse af indhold af analytiske bestanddele:

a) Det indhold, som er angivet, eller som skal angives, refererer til fodermidlets vægt, med mindre andet er anført.

b) Med mindre der i bilag 4, tabel 1, stilles særlige krav til fodermidlets vandindhold, skal dette indhold angives, hvis det overstiger 14 % af fodermidlets vægt.

For fodermidler, hvis vandindhold ikke overstiger ovennævnte værdi, skal dette indhold angives, hvis køberen anmoder herom.

Vandindholdet skal dog ikke angives, ved salg af vegetabilske eller animalske biprodukter, der anvendes som fodermidler, og som har et vandindhold på over 50 %.

c) Hvis der ikke er fastsat et andet indhold i bilag 4, tabel 1 og 2, skal fodermidlers indhold af aske, der er uopløselig i saltsyre, angives, hvis det overstiger 2,2 % af tørstoffet.

9. Ordforklaringer:

Nedenfor henvises til de almindeligste processer, der er nævnt i bilag 4, tabel 1 og 2.

Proces

Definition

Almindeligt navn/udtryk

Koncentrering

Forøgelse af visse indhold ved fjernelse af vand eller andre bestanddele

Koncentreret, koncentrat

Afskalning1)

Hel eller delvis fjernelse af ydre lag fra korn, frø, frugter, nødder m.v.

Afskallet, delvis afskallet

Tørring

Naturlig eller kunstig tørring

Tørret (soltørret eller kunsttørret)

Ekstraktion

Fjernelse af olie eller fedt fra nogle plantematerialer ved hjælp af organisk opløsningsmiddel eller af sukker og andre vandopløselige bestanddele ved hjælp af vandigt opløsningsmiddel. Ved benyttelse af organisk opløsningsmiddel skal varen være teknisk fri for dette middel

Ekstraheret, skrå (olieholdige plantematerialer)

Melasse, pulp (fra plantematerialer som indeholder sukker eller andre vandopløselige bestanddele)

Ekstrudering

Presning, trykning eller udklemning af materiale gennem åbninger under tryk. Se også prægelatinering

Ekstruderet

Flagefremstilling

Valsning af dampbehandlet vare

Flager

Melfremstilling

Fysisk bearbejdning af korn for at nedsætte partikelstørrelsen og lette adskillelsen af de fraktioner, kornet består af (navnlig mel, klid og strømel/fodermel)

Mel, klid, strømel, fodermel

Varmebehandling

Generelt udtryk, som dækker over en række varmebehandlinger, der foretages på særlige betingelser for at påvirke foderstoffets næringsværdi eller struktur

Toasted, kogt, varmebehandlet

Hærdning

Omdannelse af umættede glycerider til mættede glycerider (hærdning af olie og fedtstoffer)

Hærdet, delvis hærdet

Hydrolyse

Nedbrydning til enklere kemiske bestanddele ved passende behandling med vand og eventuelt enten enzymer eller syre/lud

Hydrolyseret

Presning

Fjernelse af olie eller fedt fra olierige plantematerialer eller saft fra frugt og andre planteprodukter ved mekanisk tryk og eventuelt nogen varme

Kage2) (olieholdige plantematerialer)

Kvas (frugt osv.)

Pressede roesnitter (sukkerroer )

Pelletering

Presning gennem en form

Piller

Prægelatinering

Modificering af stivelse for at få væsentligt bedre kvældningsegenskaber i koldt vand

Prægelatineret, puffed

Raffinering

Hel eller delvis fjernelse af urenheder i sukkerarter, olier og andre naturlige materialer ved fysisk/kemisk behandling

Raffineret, delvis raffineret

Vådformaling

Mekanisk adskillelse af kerne-/korndelene ved kvældning i vand eventuelt tilsat svovldioxid til ekstraktion af stivelse

Kim, gluten, stivelse

Formaling

Mekanisk forarbejdning af korn eller andre fodermidler for at reducere partikelstørrelsen

Formalet, knust

Afsukring

Hel eller delvis ekstraktion af mono- og disaccharider af melasse og andre stoffer, der indeholder sukker, ved hjælp af kemiske eller fysiske processer.

Afsukret, delvist afsukret

 

 

 

1) Ordet »afskalning« kan erstattes af ordet »skrællet«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det almindeligt anvendte ord/udtryk skal i så fald være »skrællet«.

2) Når det er hensigtsmæssigt, kan »kage« erstattes af ordet »expeller«.

II. Bestemmelser for fodermidler, der anvendes som denaturerings- eller bindemidler

Hvis de produkter, der er anført i bilag 4, tabel 1, kolonne 2, og i bilag 4, tabel 2, kolonne 1, anvendes til denaturering eller binding af andre fodermidler, skal følgende oplysninger gives:

– Denatureringsmidler: Arten og mængden af de anvendte produkter

– Bindemidler: De anvendte produkters art.

For bindemidlers vedkommende må mængden af de anvendte produkter ikke overstige 3 % af den samlede vægt.

III. Bestemmelser for foderblandinger

1. Tilsætning af formaldehyd til foderblandinger i forbindelse med eller efter afslutning af blandeprocessen er ikke tilladt.

2. Indholdet af aske, der er uopløseligt i saltsyre, må ikke overstige følgende andel af tørstoffet:

a) i foderblandinger, der hovedsageligt indeholder biprodukter af ris: 3,3 % og

b) i andre foderblandinger (dog ikke foderblandinger, der indeholder tilladte mineralske bindemidler, mineralske foderblandinger, foderblandinger med et indhold på over 50 % spåner eller pulp af sukkerroer og foderblandinger til fisk med et indhold af fiskemel på over 15%), jf. bilag 8B, tabellen, nr. 8, hhv. bilag 8C, tabellen, nr. 8: 2,2 %.

3. Indholdet af jern i mælkeerstatninger til kalve med en levende vægt på indtil 70 kg skal være mindst 30 mg/kg fuldfoder omregnet til et vandindhold på 12 %.Bilag 4, tabel 1

Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler
(Til § 5)

I. Forklarende bemærkninger

A. Fodermidlerne er angivet og benævnt i tabellen efter følgende kriterier:

– produktets/biproduktets oprindelse, f.eks. vegetabilsk, animalsk eller mineralsk

– den del af produktet/biproduktet, der er anvendt, f.eks. hele produktet, frø, knolde, ben

– den proces, som produktet/biproduktet har været underkastet, f.eks. afskalning, ekstraktion, opvarmning, og/eller det fremstillede produkt/biprodukt, f.eks. flager, klid, kvas, fedt

– produktets/biproduktets modenhed og/eller kvalitet, f.eks. lavt glukosinolatindhold, fedtrigt, lavt sukkerindhold.

B. Tabellen er opdelt i 12 afsnit:

1. Korn samt produkter og biprodukter heraf

2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf

4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf

5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

6. Tørrede planteprodukter og grovfoder

7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf

8. Mejeriprodukter

9. Produkter af landdyr

10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf

11. Mineralstoffer

12. Diverse produkter

II. Anvendte betegnelser og udtryk

Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan f.eks. soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie.


1. Korn samt produkter og biprodukter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske

Angivelser

1

2

3

4

1.01

Havre

Korn af Avena sativa L. og andre dyrkede arter af havre

 

1.02

Havreflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling og valsning af afskallet havre. Varen kan have et ringe indhold af skaldele

Stivelse

1.03

Havrefodermel

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn og mel af renset, afskallet havre. Varen består hovedsagelig af havreklid og dele af endosperm

Træstof

1.04

Havreskalmel

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af havregryn og renset havre. Varen består hovedsagelig af havreskaller og –klid.

Træstof

1.05

Byg

Korn af Hordeum vulgare L.

 

1.06

Bygfodermel

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af perlegryn, semuljegryn eller mel af renset, afskallet byg

Træstof

1.07

Bygprotein

Tørret biprodukt fra fremstilling af bygstivelse. Varen består hovedsagelig af protein fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

Stivelse

1.08

Brudris

Biprodukt fra fremstilling af polerede eller glaserede ris Oryza sativa L. Varen består hovedsagelig af små og/eller brudte korn

Stivelse

1.09

Risfodermel, gult

Biprodukt fra første polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder samt dele af aleuronlaget, endospermen og kimen

Træstof

1.10

Risfodermel, hvidt

Biprodukt fra anden polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af dele af aleuronlaget, endospermen og kimen

Træstof

1.11

Risfodermel med calciumcarbonat

Biprodukt fra polering af afskallede ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen

Træstof

Calciumcarbonat

1.12

Fodermel af parboiled ris

Biprodukt fra polering af afskallede forkogte ris. Varen består hovedsagelig af sølvhinder, dele af aleuronlaget, endospermen og kimen samt varierende mængder calciumcarbonat, der stammer fra poleringsprocessen

Træstof

Calciumcarbonat

1.13

Foderris, formalet

Produkt fremstillet ved formaling af foderris, der enten består af grønne, kridtagtige eller umodne korn, som er sigtet fra ved forarbejdning af afskallet ris, eller af normale afskallede ris, som er gule eller plettede

Stivelse

1.14

Riskimkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af riskim og dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

Råfedt

Træstof

1.15

Riskimskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af riskim og dermed forbundne dele af frøskaller

Råprotein

1.16

Risstivelse

Teknisk ren risstivelse

Stivelse

1.17

Hirse

Korn af Panicum miliaceum L.

 

1.18

Rug

Korn af Secale cereale L.

 

1.19

Rugstrømel1)

Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm og finere skaldele samt nogle kornbestanddele

Stivelse

1.20

Rugklid, fine

Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af skaldele og andre dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for rugklids vedkommende

Træstof

1.21

Rugklid

Biprodukt fra melfremstilling af renset rug. Varen består hovedsagelig af skaldele og andre dele af korn, hvorfra størstedelen af endospermen er fjernet

Træstof

1.22

Milokorn

Korn af Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.

 

1.23

Hvede

Korn af Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. samt andre dyrkede arter af hvede

 

1.24

Hvedestrømel2)

Biprodukt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte andre kornbestanddele

Stivelse

1.25

Hvedeklid, fine

Biprodukt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endosperm end for hvedeklids vedkommende

Træstof

1.26

Hvedeklid3)

Biprodukt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller for avner befriet spelt. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet

Træstof

1.27

Hvedekim

Biprodukt fra melfremstilling bestående hovedsagelig af hvedekim, valset eller i anden form, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af skaller

Råprotein

Råfedt

1.28

Hvedegluten

Tørret biprodukt fra fremstilling af hvedestivelse. Varen består hovedsagelig af gluten fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

1.29

Hvedeglutenfoder

Biprodukt fra fremstilling af hvedestivelse og hvedegluten. Varen består af klid, hvorfra kimen kan være delvis fjernet, og af gluten, hvortil meget små mængder af brudhvede, der stammer fra sigtningen af hveden, og meget små restmængder fra hydrolysen af stivelsen kan være tilsat

Råprotein

Stivelse

1.30

Hvedestivelse

Teknisk ren hvedestivelse

Stivelse

1.31

Hvedestivelse, prægelatineret

Produkt, der består af hvedestivelse, som er kraftigt opsvulmet ved varmebehandling

Stivelse

1.32

Spelt

Korn af spelt Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum

 

1.33

Triticale

Korn af hybrid af Triticum × Secale

 

1.34

Majs

Korn af Zea mays L.

 

1.35

Majsfodermel4)

Biprodukt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for majsklids vedkommende

Træstof

1.36

Majsklid

Biprodukt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Varen består hovedsagelig af skaldele og dele af majskim samt en mindre mængde af endospermen

Træstof

1.37

Majskimkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af tør- eller vådbehandlet majskim, eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

Råfedt

1.38

Majskimskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af tør- eller vådbehandlet majskim, eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

1.39

Majsglutenfoder5)

Biprodukt fra fremstilling af majsstivelse ved vådbehandling. Varen består af klid, gluten og tilsatte rester fra sigtningen af majsen, i et forhold, der ikke overstiger 15 vægtprocent, og/eller rester fra majskvældevandet, som er anvendt til fremstilling af alkohol eller andre stivelsesderivater. Produktet kan desuden indeholde rester af majskimen, der er befriet for olie ved vådbehandling

Råprotein

Stivelse

Råfedt, hvis > 4,5%

1.40

Majsgluten

Tørret biprodukt fra fremstilling af majsstivelse. Varen består hovedsagelig af gluten fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

1.41

Majsstivelse

Teknisk ren majsstivelse

Stivelse

1.42

Majsstivelse, prægelatineret6)

Produkt, der består af majsstivelse, som er kraftigt opsvulmet ved varmebehandling

Stivelse

1.43

Maltspirer

Biprodukt fra maltning. Varen består hovedsagelig af tørrede rodspirer af spiret korn

Råprotein

1.44

Mask, tørret

Biprodukt fra ølbrygning fremkommet ved tørring af rester af umaltet eller maltet korn og andre stivelsesprodukter

Råprotein

1.45

Bærme, tørret7)

Biprodukt fra spritfremstilling fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn

Råprotein

1.46

Bærme, mask8)

Biprodukt fra spritfremstilling fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn. En del af det sirupsagtige restprodukt eller det inddampede kvældevand kan være tilsat

Råprotein

1) Produkter, der indeholder mere end 40% stivelse, kan betegnes som stærkt stivelsesholdige.

2) Produkter, der indeholder mere end 40% stivelse, kan betegnes som stærkt stivelsesholdige.

3) Såfremt varen har været underkastet en finere formaling, kan ordet »fine« føjes til varens navn eller erstattes af en tilsvarende benævnelse.

4) Produkter, der indeholder mere end 40% stivelse, kan betegnes som stærkt stivelsesholdige.

5) Råvaren kan være benævnt »corn gluten feed«.

6) Varen kan også benævnes »majsstivelse, ekstruderet«.

7) Varens navn kan suppleres med kornarten.

8) Dette navn kan erstattes af »Bærme, tørret, tilsat solubles«. Varens navn kan suppleres med kornarten.

 

 

2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

 

2.01

Jordnødkage, delvis afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af delvis afskallede jordnødder (Arachis hypogaea L. og andre arter af Arachis )

(Maksimumindhold af træstof: 16% i tørstof)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.02

Jordnødskrå, delvis afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvis afskallede jordnødder

(Maksimumindhold af træstof: 16% i tørstof)

Råprotein

Træstof

2.03

Jordnødkage,

afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af afskallede jordnødder

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.04

Jordnødskrå,

afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede jordnødder

Råprotein

Træstof

2.05

Rapsfrø1)

Frø af raps Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., af indisk raps Brassica napus L. var. Glauca (Roxb.) O. E. Schulz og af rybs Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Mindste botaniske renhed 94%)

 

2.06

Rapskage1)

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af rapsfrø (Mindste botaniske renhed 94%)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.07

Rapsskrå1)

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af rapsfrø. (Mindste botaniske renhed 94%)

Råprotein

2.08

Rapsskaller

Biprodukt fra afskalling af rapsfrø

Træstof

2.09

Safflorskrå,

delvis afskallede

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvis afskallede frø af safflor ( Carthamus tinctorius L.)

Råprotein

Træstof

 

2.10

Kokoskage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen ( Cocos nucifera L. )

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.11

Kokosskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen

Råprotein

2.12

Palmekage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af oliepalmearterne Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey ( Elaeis melanococca auct.). Frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.13

Palmeskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af frø af oliepalmer. Frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller

Råprotein

Træstof

2.14

Sojabønner, toasted

Sojabønner ( Glycine max L. Merr.) passende varmebehandlet

(Ureaseaktivitet maksimalt 0,4 mg N/g × min.)

 

2.15

Soja(bønne)skrå, toasted

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af sojabønner og efterfølgende varmebehandling

(Ureaseaktivitet maksimalt 0,4 mg N/g × min.)

Råprotein

Træstof, hvis > 8%

2.16

Soja(bønne)skrå, afskallet, toasted

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede sojabønner og efterfølgende passende varmebehandling

(Maksimumindhold af træstof: 8% i tørstof)

(Ureaseaktivitet maksimalt 0,5 mg N/g × min.)

Råprotein

 

2.17

Soja(bønne)proteinkoncentrat

Produkt af afskallede, ekstraherede sojabønner

Råprotein

2.18

Vegetabilsk

olie2)

Olie af planter

Vand, hvis

> 1%

2.19

Soja(bønne)-skaller

Biprodukt fra afskalning af sojabønner

Træstof

2.20

Bomuldsfrø

Frø af bomuldsplanten ( Gossypium spp.), hvorfra frøulden er fjernet

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.21

Bomuldsfrøskrå, delvis afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af bomuldsfrø, hvorfra frøulden og en del af skallerne er fjernet

(Maksimumindhold af træstof: 22,5% i tørstof)

Råprotein

Træstof

2.22

Bomuldsfrøkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af bomuldsfrø, hvorfra frøulden er fjernet

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.23

Nigerkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af nigerplanten ( Guizotia abyssinica (Lf) Cass.)

(Aske, der er uopløselig i HCl: maksimalt 3,4%)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.24

Solsikkefrø

Frø af solsikkeplanten ( Helianthus annuus L.)

 

2.25

Solsikkeskrå

 

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af solsikkefrø

Råprotein

2.26

Solsikkeskrå, delvis afskallet

 

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af solsikkefrø, hvorfra en del af skallerne er fjernet

(Maksimumindhold af træstof: 27,5% i tørstof)

Råprotein

Træstof

2.27

Hørfrø

Frø af hør ( Linum usitatissimum L.) (Mindste botaniske renhed 93%)

 

2.28

Hørfrøkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af hørfrø (Mindste botaniske renhed 93%)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.29

Hørfrøskrå

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af hørfrø (Mindste botaniske renhed 93%)

Råprotein

2.30

Olivenkvas

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion efter presning af oliven ( Ole a europaea L.), der så vidt muligt er befriet for kernedele

Råprotein

Træstof

2.31

Sesamkage

Biprodukt fra olieudvinding ved presning af frø af sesamplanten ( Sesamum indicum L.)

(Aske, der er uopløseligt i HCl: maksimalt 5%)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.32

Kakaoskrå,

delvis afskallet

Biprodukt fra olieudvinding ved ekstraktion af tørrede, ristede kakaobønner ( Theobroma cacao L.) hvorfra en del af skallerne er fjernet

Råprotein

Træstof

2.33

Kakaoskaller

Tørrede, ristede skaller af kakaobønner ( Theobroma cacao L.)

Træstof

1) Benævnelsen kan eventuelt suppleres med »lavt glukosinolatindhold«. »Lavt glukosinolatindhold« er defineret i EF-retsforskrifterne.

2) Navnet skal suppleres med plantearten.

 

 

3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf

 

3.01

Kikærter

Frø af Cicer arietinum L.

 

3.02

Guarmel

Biprodukt fra udvinding af guargummi fra frø af Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Råprotein

3.03

Perlebælg

Frø af Ervum ervilia L.

 

3.04

Fladbælg1)

Frø af Lathyrus sativus L., der har været underkastet passende varmebehandling

 

3.05

Linser

Frø af Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.06

Sødlupiner

Frø af Lupinus ssp., med lavt indhold af bitre frø

 

3.07

Bønner, toasted

Frø af Phaseolus eller Vigna ssp., der har været underkastet passende varmebehandling for at ødelægge toksiske lectiner

 

3.08

Ærter

Frø af Pisum ssp.

 

3.09

Ærtefodermel

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af ærtemel. Varen består hovedsagelig af dele af kimbladene og enkelte skaldele

Råprotein

Træstof

3.10

Ærteklid

Biprodukt fremkommet ved fremstilling af ærtemel. Varen består hovedsagelig af skaller fremkommet ved afskalning og rensning af ærter

Træstof

3.11

Hestebønner

Frø af Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. og var. minuta. (Alef.) Mansf.

 

3.12

Monanthavikke

Frø af Vicia monanthos Desf.

 

3.13

Vikker

Frø af Vicia sativa L. var. sativa og andre arter

 

1) Det skal tilføjes, hvilken varmebehandling der er anvendt.

 

 

4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf

 

4.01

(Sukker)roesnitter, ekstraherede

Biprodukt fra fremstilling af sukker, bestående af ekstraherede, tørrede stykker af sukkerroer ( Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell)

(Maksimumindhold af aske, der er uopløseligt i HCl: 4,5% i tørstof)

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis >3,5% i tørstof

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose, hvis >10,5%

4.02

(Sukker)roemelasse

Biprodukt bestående af det sirupsagtige restprodukt ved fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkerroer

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose

Vand, hvis >28%

4.03

(Sukker)roesnitter, ekstraherede, tilsat melasse

Biprodukt fra fremstilling af sukker, bestående af ekstraherede, tørrede sukkerroesnitter, hvortil der er tilsat melasse

(Maksimumindhold af aske, der er uopløseligt i HCl: 4,5% i tørstof)

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis >3,5%

4.04

(Sukker)roevinasse

Biprodukt fremkommet ved fermentering af sukkerroemelasse under fremstilling af alkohol, gær, citronsyre eller andre organiske stoffer

Råprotein

Vand, hvis >35%

4.05

(Roe)sukker1)

Sukker ekstraheret fra sukkerroer

Saccharose

4.06

Batatsnitter eller batatmel

Knolde af Ipomoea batatas (L.) Poir, uanset præsentationsform

Stivelse

4.07

Maniok2)

Rødder af Manihot esculenta Crantz, uanset præsentationsform

(Maksimumindhold af aske, der er uopløseligt i HCl: 4,5% i tørstof)

Stivelse

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis >3,5% i tørstof

4.08

Maniokstivelse, puffed3)

Stivelse fremstillet af maniokrødder udspilet kraftigt ved passende varmebehandling

Stivelse

4.09

Kartoffelkvas

Biprodukt fra ekstraktion af stivelse fra kartofler ( Solanum tuberosum L.)

 

4.10

Kartoffelstivelse

Teknisk ren kartoffelstivelse

Stivelse

4.11

Kartoffelprotein

Tørret biprodukt fra fremstilling af kartoffelstivelse. Varen består hovedsagelig af proteinholdige bestanddele fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

4.12

Kartoffelflager

Produkt fremkommet ved tromletørring af vaskede, skrællede eller uskrællede dampbehandlede kartofler

Stivelse

Træstof

 

4.13

Kartoffelsaft,

kondenseret

Biprodukt fra fremstilling af kartoffelstivelse, hvorfra proteiner og vand er delvis fjernet

Råprotein

Råaske

4.14

Kartoffelstivelse, prægelatineret

Produkt, der består af kartoffelstivelse, som er kraftigt opsvulmet ved varmebehandling

Stivelse

1) Varen kan også benævnes »saccharose«.

2) Varen kan også benævnes »tapioka«.

3) Varen kan også benævnes »tapiokastivelse«.

 

 

5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

 

5.01

Johannesbrød

Produkt fremkommet ved formaling af tørrede frugter af Johannesbrødtræet, Ceratonia siliqua L., hvorfra kernene er fjernet

Træstof

5.02

Citruskvas

Biprodukt fremkommet ved presning af citrusfrugter ( Citrus ssp.) ved fremstilling af citrussaft

Træstof

5.03

Frugtkvas1)

Biprodukt fremkommet ved presning af kerne- eller stenfrugt ved saftfremstilling

Træstof

5.04

Tomatkvas

Biprodukt fremkommet ved presning af tomater ( Solanum lycopersicum Karst.) ved fremstilling af tomatsaft

Træstof

5.05

Drueskrå

Biprodukt fra forarbejdning af druer. Varen består af ekstraherede kerner, praktisk taget fri for andre bestanddele

Træstof, hvis > 45%

5.06

Druekvas

Presserester fra vindruer, tørret hurtigt efter alkoholudvinding og i størst muligt omfang fri for druestilke og -kerner

Træstof, hvis > 25%

5.07

Druekerner

Kerner ekstraheret af druekvas, ikke-affedtet

Råfedt

Træstof, hvis > 45 %

1) Navnet kan suppleres med frugtarten.

 

6. Tørrede planteprodukter og grovfoder

 

6.01

Lucernegrønmel1)

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af ung lucerne ( Medicago sativa L. og Medicago var. Martyn )

(Mindste botaniske renhed 80%)

 

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis >3,5% i tørstof

6.02

Lucernepresserest

Biprodukt fremkommet ved presning af saft af lucerne

Råprotein

6.03

Lucerneproteinkoncentrat

Produkt fremkommet ved kunstig tørring af fraktioner af lucernepressesaft efter centrifugering og varmebehandling med henblik på udfældning af proteiner

Karoten

Råprotein

 

6.04

Kløvergrønmel1)

Produkt fremstillet ved tørring af ung kløver ( Trifolium spp.) (Mindste botaniske renhed 80%)

 

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis >3,5% i tørstof

6.05

Græsgrønmel1),2)

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af unge fodergræsser

 

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5% i tørstof

6.06

Kornhalm 3)

Halm af korn

 

6.07

Kornhalm, ludet 4)

Produkt fremkommet ved ludning af kornhalm

Natrium ved behandling med NaOH

1) Varen kan benævnes »piller« i stedet for »mel«. Desuden kan navnet suppleres med tørringsmetoden.

2) Navnet kan suppleres med foderplantearten.

3) Navnet skal suppleres med kornarten.

4) Navnet skal suppleres med arten af den kemiske behandling.

 

7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf

 

7.01

Sukkerrørsmelasse

Biprodukt bestående af det sirupsagtige restprodukt, der fremkommer ved fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkerrør ( Saccharum officinarum L.)

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose

Vand, hvis > 30%

7.02

Sukkerrørsvinasse

Biprodukt fremkommet ved fermentering af sukkerrørsmelasse ved fremstilling af sprit, gær, citronsyre eller andre organiske stoffer

Råprotein

Vand, hvis > 35%

7.03

(Rør)sukker 1)

Sukker ekstraheret af sukkerrør

Saccharose

7.04

Algemel

Produkt fremkommet ved tørring og knusning af havalger, især brunalger. Varen kan være vasket for at reducere jodindholdet

Råaske

1) Varen kan også benævnes »saccharose«.

 

8. Mejeriprodukter

 

8.01

Skummetmælkspulver

Produkt fremstillet ved tørring af mælk, hvorfra det meste af fedtet er udskilt

Råprotein

Vand, hvis > 5%

8.02

Kærnemælkspulver

Produkt fremstillet ved tørring af den tilbageblevne væske efter smørkærning

Råprotein

Råfedt

Lactose

Vand, hvis > 6%

8.03

Vallepulver

Produkt fremstillet ved tørring af den tilbageblevne væske efter fremstilling af ost, kvark, kasein eller lignende

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8%

Råaske

8.04

Vallepulver, delvis afsukret

Produkt fremstillet ved tørring af valle, hvorfra en del af mælkesukkeret er fjernet

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8%

Råaske

8.05

Valleproteinpulver1)

Produkt fremkommet ved tørring af proteinforbindelser udskilt af valle eller mælk ad kemisk eller fysisk vej

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

8.06

Kaseinpulver

Produkt fremstillet af skummetmælk eller kærnemælk ved tørring af mælkekasein udfældet ved hjælp af syre eller løbe

Råprotein

Vand, hvis > 10%

 

8.07

Lactosepulver

Sukker udskilt af mælk eller valle ved udfældning og tørring

Lactose

Vand, hvis > 5%

1) Varen kan også benævnes »mælkealbuminpulver«.

 

9. Produkter af landdyr

 

9.01

Kødmel (Frankrig) /

Kødmel (Belgien)1)

Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af hele eller dele af varmblodede landdyr, eventuelt delvis affedtet ad fysisk eller kemisk vej. Varen skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn og hove samt mave- og tarmindhold

(Minimumindhold af råprotein: 50% i tørstof)

(Samlet maksimumindhold af phosphor: 8%)

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8%

 

9.02

Kød- og benmel1)

Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af dele af slagtede varmblodede landdyr, eventuelt delvis affedtet ad fysisk eller kemisk vej. Varen skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn og hove samt mave- og tarmindhold

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8%

 

9.03

Benmel

Produkt fremstillet ved tørring, opvarmning og fin formaling af ben fra varmblodede landdyr, hvorfra det meste af fedtet er fjernet ad fysisk eller kemisk vej. Varen skal være praktisk taget fri for hår, børster, fjer, horn og hove samt mave- og tarmindhold

Råprotein

Råaske

Vand, hvis > 8%

 

 

9.04

Fedtegrever

Restprodukt fra fremstilling af talg, svinefedt eller andet fedtvæv af animalsk oprindelse, hvorfra fedtet er udskilt ad fysisk eller kemisk vej

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 8%

9.05

Fjerkræmel1)

Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af biprodukter fra slagtet fjerkræ. Varen skal være praktisk taget fri for fjer

Råprotein

Råfedt

Råaske

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,3%

Vand, hvis > 8%

9.06

Fjermel, hydrolyseret

Produkt fremstillet ved hydrolyse, tørring og formaling af fjer

 

Råprotein

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,4%

Vand, hvis > 8%

9.07

Blodmel

Produkt fremstillet ved tørring af blod fra slagtede varmblodede dyr. Varen skal være praktisk taget fri for fremmede bestanddele

Råprotein

Vand, hvis > 8%

9.08

Animalsk fedtstof2)

Produkt bestående af fedt af varmblodede landdyr

Vand, hvis > 1%

1) Varer, der indeholder over 13% fedt i tørstof, skal betegnes »fedtrige«

2) Navnet kan suppleres med en mere nøjagtig angivelse af, hvilken type animalsk fedtstof der er tale om, alt efter oprindelse eller forarbejdningsmetode (talg, svinefedt, benfedt, osv.)

 

10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf

 

10.01

Fiskemel1)

Produkt fremstillet ved tilvirkning af hel fisk eller dele deraf, hvorfra en del af olien kan være fjernet, og hvortil der kan være gentilsat fiskesolubel

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20%

Vand, hvis > 8%

10.02

Fiskesolubel, kondenseret

Produkt, der er fremkommet ved fremstilling af fiskemel, og som er blevet udskilt og stabiliseret ved syrning eller tørring

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5%

10.03

Fiskeolie

Olie af fisk eller dele deraf

Vand, hvis > 1%

10.04

Fiskeolie, raffineret, hærdet

Olie af fisk eller dele deraf , raffineret og hærdet

Jodtal

Vand, hvis > 1%

1) Varer, der indeholder over 75% råprotein i tørstof, kan betegnes »proteinrige«.

 

11. Mineralstoffer

 

11.01

Calciumcarbonat1)

Produkt fremstillet ved formaling af f.eks. kalksten, udvasket kridt, østers- eller muslingeskaller eller ved udfældning fra syreopløsning

Calcium

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 5%

11.02

Calciummagnesiumcarbonat

Naturlig forbindelse af calciumcarbonat og magnesiumcarbonat

Calcium

Magnesium

11.03

Kulsur algekalk

Naturligt forekommende produkt af kalkalger, formalet eller granuleret

Calcium

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 5%

11.04

Magnesiumoxid

Teknisk ren magnesiumoxid (MgO)

Magnesium

11.05

Magnesiumsulfat

Teknisk rent magnesiumsulfat (MgSO4 · 7H2 O)

Magnesium

Svovl

11.06

Dicalciumphosphat2)

Udfældet calciumhydrogenphosphat af ben eller af uorganisk oprindelse (CaHPO4 ·xH2 O)

Calcium

Samlet phosphorindhold

11.07

Mono-dicalciumphosphat

Kemisk fremstillet produkt, som består af lige dele dicalciumphosphat og monocalciumphosphat (CaHPO4 -Ca(H2 PO4 )2 ·H2 O

Samlet phosphorindhold

Calcium

11.08

Råphosphat, defluoriseret

Produkt fremstillet ved formaling af renset og passende defluoriseret råphosphat

Samlet phosphorindhold

Calcium

11.09

Benmel, aflimet

Aflimede, autoklaverede og formalede ben, hvorfra fedtet er fjernet

Samlet phosphorindhold

Calcium

11.10

Monocalciumphosphat

Teknisk rent calcium- bis (dihydrogenphosphat) (Ca(H2 PO4 )2 · xH2 O)

Samlet phosphorindhold

Calcium

11.11

Calciummagnesiumphosphat

Teknisk rent calciummagnesiumphosphat

Calcium

Magnesium

Samlet phosphorindhold

11.12

Monoammoniumphosphat

Teknisk rent monoammoniumphosphat (NH4 H2 PO4 )

Samlet kvælstofindhold

Samlet phosphorindhold

11.13

Salt1)

Teknisk rent natriumchlorid eller produkt fremstillet ved formaling af naturligt forekommende sten- eller havsalt

Natrium

 

11.14

Magnesiumpropionat

Teknisk rent magnesiumpropionat

Magnesium

11.15

Magnesiumphosphat

Teknisk rent (dibasisk) magnesiumphosphat (MgHPO4 · xH2 O)

Samlet phosphorindhold

Magnesium

11.16

Natriumcalciummagnesiumphosphat

Produkt af natriumcalciummagnesiumphosphat

Samlet phosphorindhold

Magnesium

Calcium

Natrium

11.17

Mononatriumphosphat

Teknisk rent mononatriumphosphat (NaH2 PO4 · H2 O)

Samlet phosphorindhold

Natrium

11.18

Natriumbicarbonat

Teknisk rent natriumbicarbonat (NaHCO3 )

Natrium

1) Navnet kan erstattes af eller suppleres med angivelse af produktets oprindelse.

2) Fremstillingsmåden kan angives i benævnelsen.

 

12. Diverse produkter

 

12.01

Bageri- og pastaprodukter og biprodukter heraf1)

Produkter eller biprodukter fremkommet ved fremstilling af brød, herunder finere bagværk, kiks og pastaprodukter

Stivelse

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose

12.02

Konfekture og biprodukter heraf1)

Produkter eller biprodukter fremkommet ved fremstilling af sukkervarer, herunder chokolade

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose

12.03

Konditorvarer og Konsumisprodukter og biprodukter heraf1)

Produkter eller biprodukter fremkommet ved fremstilling af konditorvarer eller konsumis

Stivelse

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose

Råfedt

12.04

Fedtsyrer

Biprodukt fremstillet ved neutralisering med lud eller ved destillering af olie og fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse uden nærmere angivelse

Råfedt

Vand, hvis > 1%

12.05

Salte af fedtsyrer2)

Produkt fremstillet ved forsæbning af fedtsyrer med calcium-, natrium eller kaliumhydroxid

Råfedt

Ca (eller Na eller K, alt efter omstændighederne)

1) Navnet skal ændres eller suppleres, så det fremgår, hvilken føde- eller fodervareproduktion fodermidlet er fremkommet ved.

2) Navnet kan suppleres med angivelse af navnet på det udvundne salt.

 Bilag 4, tabel 2

Angivelse af bestanddele i de fodermidler, som ikke er optaget på listen i bilag 4, tabel 1

For fodermidler, der sælges, og som ikke er anført på listen i bilag 4, tabel 1, er det i henhold til bilag 4, I., nr. 2, obligatorisk at angive de bestanddele, som er anført i nedenstående tabels kolonne 2:

Fodermidler, der hører til:

Obligatorisk angivelse af:

1

2

Korn

 

Produkter og biprodukter af korn

Stivelse, hvis > 20 %

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Træstof

Olieholdige frø og frugter

 

Produkter og biprodukter af olieholdige frø og frugter

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Træstof

Bælgplantefrø

 

Produkter og biprodukter af bælgplantefrø

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Knolde og rodfrugter

 

Produkter og biprodukter af knolde og rodfrugter

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 %

Andre produkter og biprodukter fra sukkerroeforarbejdningsindustrien

Træstof, hvis > 15 %

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 %

Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

Råprotein

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

Tørrede planteprodukter og grovfoder

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Andre planter samt produkter og biprodukter heraf

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Produkter og biprodukter fra sukkerrørsforarbejdningsindustrien

Træstof, hvis > 15 %

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose

Mejeriprodukter og biprodukter heraf

Råprotein

Vand, hvis > 5 %

Lactose, hvis > 10 %

Produkter af landdyr

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Vand, hvis > 8 %

Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Vand, hvis > 8 %

Mineralstoffer

Relevante mineraler

Diverse produkter

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

Stivelse, hvis > 30 %

Samlet sukkerindhold udtrykt som saccharose, hvis > 10 %

 Bilag 4, tabel 3

Fodermidler hvis anvendelse er begrænset
(Til § 5, stk. 4)

Fodring med animalsk protein og med foder der indeholder animalsk protein, er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopatier og foder.

I forordningen reguleres

– hvilke typer animalsk protein, der må anvendes, jf.
forordningens bilag IV, nr. 1, litra a), punkt a)-f),
forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit A, punkt i)-iii),
forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit A, litra b), punkt i)-iii), samt
forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit A, litra c);

– hvilke dyrearter, de animalske proteiner må anvendes til, jf.
forordningens artikel 7, stk. 1 og 2, og forordningens bilag IV, nr. 1, litra a) og litra b), og
forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit A, litra a), litra b) og litra c);

– hvilke betingelser de animalske proteiner skal anvendes under. Disse betingelser fremgår af forordningens bilag IV, nr. 3, afsnit A, dog kun de bestemmelser, der vedrører virksomheder, der er godkendt til fremstilling af foder, afsnit B-D, og afsnit F.

For anvendelsen af nedennævnte fodermidler stilles endvidere særlige betingelser i forordningen:

– Fiskemel
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit B, dog ikke afsnit B, litra a) og b)

– Hydrolyserede proteiner
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit C, dog ikke afsnit C, litra a)

– Animalsk dicalciumfosfat
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit D, dog ikke afsnit D, litra a)

– Animalsk tricalciumfosfat
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit D, dog ikke afsnit D, litra a)

– Blodmel
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit E, dog ikke afsnit E, litra a) og b)

– Blodprodukter
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit E, dog ikke afsnit E, litra a) og b)

 

 Bilag 5

Produkter, der tilfører protein eller kvælstof
(Til § 9)

Produkterne nævnt i bilag 5, kolonne 2, kan anvendes til dyrearter nævnt i bilag 5, kolonne 6, hvis produkterne opfylder de betingelser, der er anført i bilag 5, kolonne 3-5.

Ved salg af produkter , der tilfører protein eller kvælstof, skal disse produkter mærkes som angivet i bilag 5, kolonne 7.

Når et produkt, der tilfører protein eller kvælstof, indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer, og som er omfattet af bestemmelserne i

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, og

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF,

skal dette produkt, der tilfører protein eller kvælstof, også være mærket efter bestemmelserne i

Artikel 24, stk. 1 og 2, samt artikel 25 i forordning (EF) 1829/2003, hhv.

Artikel 4, stk. 1-3, samt artikel 4, stk. 6 a), i forordning (EF) nr. 1830/2003. 

1

2

3

4

5

6

7

Benævnelse af
produktgrupper

Benævnelse af
produktet

Den ernæringsfysiologisk aktive
substans eller
mikroorganismens art

Kultursubstrat (eventuelle nærmere angivelser)

Karakteristika for produktets sammensætning

Dyreart

Særlige bestemmelser

1.

Proteiner, som er frembragt på grundlag af følgende grupper af mikroorganismer

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Bakterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Bakterier dyrket på methanol

1.1.1.1.

Proteinholdigt gæringsprodukt fremstillet ved dyrkning af Methylophilus methylotrophus på methanol

Methylophilus methylotrophus, stamme NCIB 10.515

Methanol

- Råprotein

min. 68%

- Reflektionstal:

> 50%

- Svin

- Kalve

- Fjerkræ

- Fisk

Følgende oplyses på produktets etiket eller emballage:

- produktets benævnelse ifølge kolonne 2

- producentens godkendelsesnummer tildelt efter bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- indhold af råprotein

- indhold af råaske

- indhold af råfedt

- indhold af vand

- Brugsanvisning:
Angivelsen: »Undgå inhalering«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:

- produktets andel af foderet

 

 

1.1.2.

Bakterier dyrket på naturgas

1.1.2.1.

Proteinrigt fermenteret produkt fremstillet ved dyrkning på naturgas af: Methylococcus capsulatus (Bath ), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis, Bacillus firmus , hvorefter cellerne er dræbt

 

Methylococcus capsulatus ( Bath ) stamme NCIMB 11132

Alcaligenes acidovorans stamme NCIMB 12387 Bacillus brevis stamme NCIMB 13288

Bacillus firmus stamme NCIMB 13280

Naturgas:

(ca. 91% methan,

5% ethan,

2% propan,

0,5% isobutan,

0,5% n-butan,

1% andre bestanddele), ammonium, uorganiske salte

- Råprotein:

min. 65%

- Slagtesvin på mindst 25 kg og højst 60 kg

- Kalve på mindst 80 kg

- Laks

Følgende skal anføres på produktets etiket eller emballage:

- produktets benævnelse:
»proteinrigt, fermenteret produkt fremstillet ved dyrkning på naturgas af Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acido-vorans, Bacillus brevis og Bacillus firmu

- producentens godkendelsesnummer tildelt efter bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder

- råprotein

- råaske

- vandindhold

- maksimumindholdet af produktet i foderet:

- 8% slagtesvin

- 8% kalve

- 19% laks (ferskvand)

- 33% laks (saltvand)

- angivelse: »Undgå indånding«

Følgende anføres på foderblandingens etiket eller emballage:

- produktets benævnelse »Proteinrigt produkt fremstillet ved bakteriefermentering på naturgas«

- indhold af produktet

 

1.2.

Gær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Gær dyrket på substrater af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

Alle gærsorter

- fremstillet på grundlag af de i hhv. spalte 3 og 4 opregnede mikroorganismer og substrater

- hvis celler er blevet dræbt

Saccharomyces cerevisiae,
Saccharomyces carlsbergensis

Kluyveromyces lactis,
Kluyveromyces fragilis

Melasse, melassebærme, korn og stivelsesholdige pro-dukter, frugtsaft, valle, mælkesyre, hydrolyserede vegetabilske fibre

-

Alle dyrearter

 

 

 

1.2.2.

Gær dyrket på andre substrater end de under 1.2.1 omhandlede

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

1.4.

Alger

 

Laverestående svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Biprodukt fra fremstillingen af antibiotika, frembragt ved fermentering

1.4.1.1.

Mycelium, vådt biprodukt fra fremstillingen af penicillin, ensileret ved hjælp af Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus collonoides, Lactobacillus sake , og Streptococcus lactis, for at inaktivere penicillin. Varmebehandlet.

 

Kvælstofforbindelse Penicillum chrysogenum stamme ATCC 48271

Forskellige kulhydrater og hydrolysater heraf

Kvælstof udtrykt i råprotein:

min. 7 %

Drøvtyggere
Svin

Følgende oplyses på produktets etiket eller emballage:

- angivelsen:

»Ensilage af mycelium frembragt ved fremstilling af penicillin«

- producentens godkendelsesnummer tildelt efter bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder

- indhold af kvælstof, udtrykt i råprotein

- indhold af råaske

- indhold af vand

- dyreart eller dyrekategori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:

- »Ensilage af mycelium fra fremstillingen af penicillin«

 

2.2.

Ammoniumsalte

2.2.1.

Ammoniumlactat, fremstillet ved fermentering med Lactobacillus bulgaricus

CH3 CHOHCOONH4

Valle

Kvælstof, udtrykt i råprotein:

min. 44 %

Drøvtyggere fra drøvtygningens begyndelse

Følgende oplyses på produktets etiket eller emballage:

- angivelsen: »Ammoniumlactat, fremstillet ved fermentering«

- indhold af kvælstof, udtrykt i råprotein

- indhold af råaske

- indhold af vand

- dyreart eller dyrekategori

Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:

- angivelsen: »Ammoniumlactat fremstillet ved fermentering «

- produktets andel af foderet

- indhold af ikke-proteinbundet kvælstof udtrykt i råprotein (% af den samlede mængde råprotein)

- i brugsanvisningen angives det samlede indhold af ikke-proteinbundet kvælstof, der ikke må overskrides i dagsrationen efter dyreart eller dyrekategori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Ammoniumacetat, vandig opløsning

CH3 COONH4

-

Ammoniumacetat:

min. 55 %

Drøvtyggere fra drøvtygningens begyndelse

Følgende oplyses på produktets etiket eller emballage:

- angivelsen:
»Ammoniumacetat«

- indhold af kvælstof

- dyreart eller dyrekategori

Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:

- angivelsen:
»Ammoniumacetat«

- produktets andel af foderet

- indhold af ikke-proteinbundet kvælstof udtrykt i råprotein (% af den samlede mængde råprotein)

- i brugsanvisningen angives det samlede indhold af ikke-proteinbundet kvælstof, der ikke må overskrides i dagsrationen efter dyreart eller dyrekategori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.

Ammoniumsulfat, vandig opløsning

(NH4 )2 SO4

-

Ammoniumsulfat: min. 35 %

Drøvtyggere fra drøvtygningens begyndelse

Følgende oplyses på produktets etiket eller emballage:

- angivelsen:
»Ammoniumsulfat«

- indhold af kvælstof og vand

- dyreart eller dyrekategori

- for unge drøvtyggere må andelen af dagsrationen ikke overstige 0,5 %.

Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:

- angivelsen:

- »Ammoniumsulfat«

- produktets andel af foderet

- indhold af ikke-proteinbundet kvælstof udtrykt i råprotein (% af den samlede mængde råprotein)

- i brugsanvisningen angives det samlede indhold af ikke-proteinbundet kvælstof, der ikke må overskrides i dagsrationen efter dyreart eller dyrekategori

- for unge drøvtyggere må andelen af dagsrationen ikke overstige 0,5 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Biprodukter fra fremstillingen af aminosyrer ved fermentering

2.3.1.

Flydende biprodukter, koncentrerede fra fremstillingen af L-glutaminsyre ved fermentering med Corynebacterium melassecola

Ammoniumsalte og andre kvælstofforbindelser

Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf

Kvælstof, udtrykt i råprotein:

min. 48 %

Drøvtyggere fra drøvtygningens begyndelse

2.3.1.-2.3.2. incl.:

 

Følgende oplyses på produktets etiket eller emballage:

- angivelsen ”Biprodukter fra fremstilling af L-glutaminsyre” for produkt 2.3.1. ”Biprodukter fra fremstilling af L-lysin” for produkt 2.3.2.

- indhold af kvælstof, udtrykt i råprotein

- producentens godkendelsesnummer tildelt efter bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder

- indhold af råaske

- indhold af vand

- dyreart eller dyrekategori

 

 

 

2.3.2.

Flydende biprodukter, koncentrerede, fra fremstillingen af L-lysinhydrochlorid ved fermentering med Brevibacterium lactofermentum

 

Ammoniumsalte og andre kvælstofforbindelser

Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf

Kvælstof, udtrykt i råprotein:

min. 45 %

Drøvtyggere fra drøvtygningens begyndelse

Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:

- indhold af ikke-proteinbundet kvælstof udtrykt i råprotein (% af den samlede mængde råprotein)

- i brugsanvisningen angives det samlede indhold af ikke-proteinbundet kvælstof, der ikke må overskrides i dagsrationen efter dyreart eller dyrekategori.

 

 Bilag 6

Tilladte størsteindhold af uønskede stoffer

(til § 10)

 

Uønskede stoffer

Foderstoffer

Størsteindhold af det uønskede stof er angivet i vægtenheden mg/kg (ppm) af foderstoffet beregnet på basis af et vandindhold på 12 pct. med mindre andet er anført

1

2

3

 

1.

Arsen
Maksimumindholdet henviser til det samlede arsenindhold

Fodermidler med undtagelse af:

2

 

 

 

 

- mel af tørret græs, mel af tørret lucerne og tørret kløver, samt tørrede sukkerroesnitter og tørrede, melasserede sukkerroesnitter

4

 

 

 

 

- palmekage

4

Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm

 

 

 

- fosfater og kursur algekalk

10

 

 

 

 

- calciumcarbonat

15

 

 

 

 

- magnesiumoxid

20

 

 

 

 

- foderstoffer fremstillet ved forarbejdning af fisk eller andre havdyr

15

Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm

 

 

 

- mel af tang og fodermidler fremstillet af tang

40

Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm

 

 

 

Fuldfoderblandinger med undtagelse af:

2

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til fisk og til pelsdyr

6

Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm

 

 

 

Tilskudsfoderblandinger med undtagelse af:

4

 

 

 

 

- mineralsk foder

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bly

Fodermidler med undtagelse af:

10

 

 

 

 

- grøntfoder

40

 

 

 

 

- fosfater og kulsur algekalk

15

 

 

 

 

- calciumcarbonat

20

 

 

 

 

- tørgær

5

 

 

 

 

Fuldfoderblandinger

5

 

 

 

 

Tilskudsfoderblandinger med undtagelse af:

10

 

 

 

 

- mineralsk foder

15

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fluor

Fodermidler med undtagelse af:

150

 

 

 

 

- animalske foderstoffer med undtagelse af marine krebsdyr, f.eks. krill

500

 

 

 

 

- fosfater og marine krebsdyr, f.eks. krill

2.000

 

 

 

 

- calciumcarbonat

350

 

 

 

 

- magnesiumoxid

600

 

 

 

 

- kulsur algekalk

1.000

 

 

 

 

Fuldfoderblandinger med undtagelse af:

150

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til malkekvæg, -får og -geder

30

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til andet kvæg, andre får og andre geder

50

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til svin

100

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til fjerkræ

350

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til kyllinger

250

 

 

 

 

Mineralsk foder til kvæg, får og geder

2.000

 

 

 

 

Andre tilskudsfoderblandinger

125

(beregnet på grundlag af et fosforindhold i foderblandingen på 1 %)

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kviksølv

Fodermidler med undtagelse af:

0,1

 

 

 

 

- foderstoffer forarbejdet af fisk eller andre havdyr

0,5

 

 

 

 

Fuldfoderblandinger med undtagelse af:

0,1

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til hunde og katte

0,4

 

 

 

 

Tilskudsfoderblandinger med undtagelse af tilskudsfoderblandinger til hunde og katte

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Nitrit

Natriumnitrit er reguleret som konserveringsmiddel i bestemmelserne om fodertilsætningsstoffer

Fiskemel

60

(udtrykt som natriumnitrit)

 

 

 

Fuldfoderblandinger (med undtagelse af fuldfoderblandinger til selskabsdyr, bortset fra fuldfoderblandinger til fugle og akvariefisk )

15

(udtrykt som natriumnitrit)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Cadmium

Vegetabilske fodermidler

1

 

 

 

 

Animalske fodermidler med undtagelse af foder til selskabsdyr

2

 

 

 

 

Fosfater

10

 

 

 

 

Fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder bortset fra fuldfoderblandinger til kalve, lam og gedekid

1

 

 

 

 

Andre fuldfoderblandinger med undtagelse af foder til selskabsdyr

0,5

 

 

 

 

Mineralsk foder

5

 

 

 

 

Andre tilskudsfoderblandinger til kvæg, får og geder

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Aflatoxin B1

Alle fodermidler

0,02

 

 

 

 

Fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder med undtagelse af:

0,02

 

 

 

 

- malkekvæg, -får og -geder

0,005

 

 

 

 

- kalve og lam

0,01

 

 

 

 

Fuldfoderblandinger til svin og fjerkræ (med undtagelse af unge dyr)

0,02

 

 

 

 

Andre fuldfoderblandinger

0,01

 

 

 

 

Tilskudsfoderblandinger til kvæg, får og geder (med undtagelse af tilskudsfoderblandinger til mælkeproducerende dyr, kalve og lam)

0,02

 

 

 

 

Tilskudsfoderblandinger til svin og fjerkræ (med undtagelse af unge dyr)

0,02

 

 

 

 

Andre tilskudsforderblandinger

0,005

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Blåsyre

Fodermidler med undtagelse af:

50

 

 

 

 

- hørfrø

250

 

 

 

 

- hørfrøkager

350

 

 

 

 

- maniokprodukter
(Maniokmel kan også være betegnet tapiokastivelse)

100

 

- mandelkager
(Biprodukt fremkommet ved presning af olie fra mandler)

100

 

 

 

 

Fuldfoderblandinger med undtagelse af:

50

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til kyllinger

10

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Fri gossypol

Fodermidler med undtagelse af:

20

 

 

 

 

- bomuldsfrø

5.000

 

 

 

 

- bomuldsfrøkager og
bomuldsfrømel

1.200

 

 

 

 

Fuldfoderblandinger med undtagelse af:

20

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder

500

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til fjerkræ (med undtagelse af æglæggende høner) og til kalve

100

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til kaniner og svin (undtagen smågrise)

60

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Theobromin

Fuldfoderblandinger med undtagelse af:

300

 

 

 

 

- fuldfoderblandinger til fuldvoksent kvæg

700

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Flygtig sennepsolie

Fodermidler med undtagelse af:

100

 

 

 

 

- rapskager

4.000

(udtrykt som allylisothiocyanat)

 

 

 

Fuldfoderblandinger med undtagelse af:

150

(udtrykt som allylisothiocyanat)

 

 

 

- fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder (med undtagelse af unge dyr)

1.000

(udtrykt som allylisothiocyanat)

 

 

 

- fuldfoderblandinger til fjerkræ og svin (undtagen smågrise)

500

(udtrykt som allylisothiocyanat)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Vinylthiooxazolidon (Vinyloxazolidinthion)

Fuldfoderblandinger til fjerkræ med undtagelse af:

1.000

 

 

 

 

- Fuldfoderblandinger til æglæggende høner

500

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Meldrøje ( Claviceps purpurea )

Alle foderstoffer, som indeholder uformalede kornarter

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Ukrudtsfrø og ikke formalede eller knuste frugter, der indeholder alkaloider, glysosider eller andre toksiske stoffer , enkeltvis eller sammen, deriblandt:

Alle foderstoffer

 

3.000

 

 

 

a)

Lolium temulentum L.

 

1.000

 

 

 

b)

Lolium remotum Schrank

 

1.000

 

 

 

c)

Datura stramonium L.

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Ricinusolie Ricinus communis L.

Alle foderstoffer

10

(udtrykt i skaller af ricinus)

 

 

 

 

 

 

 

16.

Crotalaria spp.

Alle foderstoffer

100

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Aldrin

17. og 18.:

Enkeltvis eller sammen, udtrykt som dieldrin

17. og 18.:

Alle foderstoffer,

undtagen:

 

 

0,01

 

 

18.

Dieldrin

- fedtstoffer

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Chlorcampher

(Toxaphen)

Alle foderstoffer

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Chlordan (summen af cis- og trans-isomererne og af oxichlordan, udtrykt som chlordan)

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

0,02
0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

DDT (summen af isomererne DDT, TDE og DDE, udtrykt som DDT)

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

 

0,05

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Endosulfan (summen af a - og b -isomererne og af endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan)

Alle foderstoffer,

undtagen:

0,1

 

- majs og biprodukter fra fremstillingen heraf

0,2

- olieholdige frø og biprodukter fra fremstillingen heraf

0,5

- fuldfoderblandinger til fisk

0,005

 

 

 

 

 

 

 

23.

Endrin (summen af endrin og af deltacetoendrin, udtrykt som endrin)

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

0,01
0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Heptachlor (summen af heptachlor og hepta-
chlor-epoxid, udtrykt som heptachlor)

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

0,01
0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Hexachlorbenzen (HCB)

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

0,01
0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Hexachlorcyclohexan (HCH)

 

 

 

 

 

26.1

a -isomer

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

0,02

0,2

 

 

 

26.2

b -isomer

Foderblandinger, undtagen:

- foderstoffer til malkekvæg

0,01

0,005

 

 

 

 

 

Fodermidler, undtagen:

- fedtstoffer

0,01

0,1

 

 

 

26.3

g -isomer

Alle foderstoffer, undtagen:

- fedtstoffer

 

0,2

2,0

 

 

27.

Dioxin (summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) udtrykt i WHO´s toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factores, 1997))

 

Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.

 

Disse grænseværdier tages første gang op til revision inden den 31. december 2004 på grundlag af nye oplysninger om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB, navnlig med henblik på at også dioxinlignende PCB bliver omfattet af de værdier, der fastsættes, og de tages atter op til revision inden den 31. december 2006 med henblik på markant nedsættelse af grænseværdierne.

Alle vegetabilske fodermidler, herunder vegetabilske olier og biprodukter

 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

 

 

 

 

Mineralstoffer som omhandlet i bilag 4, tabel 1, nr. 11 »Mineralstoffer«, og i bilag 4, tabel 2, »Mineralstoffer«

 

1,0 ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

Kaolinler, calciumsulfatdihydrat, vermiculit, natrolitphonolit, syntetisk calciumaluminat og clinoptiolit af sedimentær oprindelse, der er ”teknologiske tilsætningsstoffer”, og som er tilladt efter bekendtgørelsen om fodertilsætningsstoffer og efter forordninger om fodertilsætningsstoffer

 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEG/kg

 

 

Animalsk fedt, herunder mælkefedt og ægfedt

 

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

Andre produkter fra landdyr, herunder mælk og mejeriprodukter, samt æg og ægprodukter

 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

Fiskeolie

6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

 

Fisk, andre akvatiske dyr samt produkter og biprodukter heraf, undtagen fiskeolie og fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20 % fedt

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fersk fisk, der leveres direkte og anvendes uden mellemliggende forarbejdning til fremstilling af foder til pelsdyr, er undtaget fra grænseværdien, og der gælder en grænseværdi på 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produkt for fersk fisk, der anvendes til direkte fodring af selskabsdyr, dyr fra zoologiske haver og cirkusdyr. Produkterne, forarbejdede animalske proteiner fremstillet af disse dyr (pelsdyr, selskabsdyr, dyr fra zoologiske haver og cirkusdyr) må ikke komme ind i fødekæden, og det er forbudt at anvende disse som foder til husdyr, der holdes, opfedes eller opdrættes med henblik på produktion af fødevarer.

 

 

 

 

Foderblandinger, undtagen foderstoffer til pelsdyr, selskabsdyr og fisk

 

0,75 ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

 

Fiskefoder

Foder til selskabsdyr

 

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

 

 

Fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20 % fedt

 

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg

 

28.

Abrikos Prunus armeniaca L.

28.-39. incl.:

Alle foderstoffer

28.-39. incl.:

Frø af disse plantearter samt følgeprodukter fra deres omdannelse må kun forekomme i foderstoffer i form af sporstoffer, som ikke lader sig bestemme kvantitativt

 

29.

Bitter mandel Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke)

 

30.

Bog, uafskallet Fagus silvatica L.

 

31.

Hørdodder – Camelina sativa (L.) Crantz

 

32.

Mowrah bassia, Madhuca – Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum Engl.) – Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia (Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)

 

33.

Purgérbusk Jatropha curcas L.

 

34.

Purgercroton Croton tiglium L.

 

35.

Indisk sennep Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. Integrifolia (West.) Thell.

 

36.

Sareptasennep Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea

 

37.

Kinesisk sennep Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

 

38.

Sort sennep Brassica nigra (L.) Koch

 

39.

Etiopisk sennep Brassica carinata A. Braun

 Bilag 7

Pakning

(Til § 12 )

I. Generelle bestemmelser

1. Alle foderblandinger skal være pakket i pakninger eller beholdere, der er forsynet med en sådan lukning, at det altid vil være åbenbart, hvis pakningen eller beholderen har været åbnet.

2. Uanset bestemmelsen i nr. 1 kan foderblandinger sælges i løs vægt eller i ikke-lukkede beholdere, men aldrig i ikke-lukkede pakninger , når der er tale om:

a) leverancer direkte fra producenten til den endelige forbruger,

b) foderblandinger bestående af højst 3 fodermidler eller

c) pelleterede foderblandinger.

3. Uanset bestemmelserne i nr. 1 kan foderblandinger sælges i løs vægt eller i ikke-lukkede beholdere eller ikke-lukkede pakninger , når der er tale om:

a) leverancer mellem producenter indbyrdes,

b) leverancer fra producenter til pakningsvirksomheder,

c) foderblandinger, der består af korn, hele frø eller af hele frugter

d) sliksten og

e) foderblandinger i små mængder på højst 50 kg, der er bestemt til den endelige forbruger, og som udtages direkte af en lukket pakning eller lukket beholder, jf. nr. 1.

II. Særlige bestemmelser

1. Visse forarbejdede animalske produkter skal pakkes og leveres, jf. forordning 1774/20021), bilag II, kapitel II, stk. 1 og 3,

2. Forarbejdet animalsk protein skal oplagres og pakkes, jf. forordning 1774/20021) , bilag VII, kapitel II, del B,

3. Tørmælk og tørmælksprodukter skal pakkes, jf. forordning 1774/20021) , bilag VII, kapitel V, stk. 3, litra b),

4. Forarbejdet foder til selskabsdyr skal pakkes, jf. forordning 1774/20021) , bilag VIII, kapitel II, del B, stk. 3.

 

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum.Bilag 8

Mærkning

(Til § 13)

I. Generelle bestemmelser

A. I bilag 8A, bilag 8B, I., A, og II., A, samt i bilag 8C, I., A, og II., A, er anført en række oplysninger, der skal eller kan angives, og som, hvis de anføres, skal angives i et indrammet felt på emballagen, beholderen, mærkningssedlen eller den etiket, der er fastgjort til emballagen eller beholderen.

B. Uanset bestemmelserne i bilag 8, I., A., kan oplysningerne anføres i et indrammet felt i et følgedokument, hvis der er tale om:

1. foderstoffer, der sælges i tankvogn eller lignende køretøj, eller

2. foderstoffer, der i henhold til bilag 7, I., nr. 2 og 3, sælges i løs vægt eller i ikke-lukkede beholdere eller pakninger, eller

3. foderblandinger, der er fremstillet og sælges her i landet, undtagen oplysningerne i:

– bilag 8B, tabellen, nr. 1, nr. 10, nr. 11, nr. 13 og nr. 14, hhv. i bilag 8C, tabellen, nr. 1, nr. 10, nr. 11, nr. 13 og nr. 14, om foderstoffets betegnelse, datoen for mindste holdbarhed, varepartiets referencenummer, navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for den mærkningsansvarlige, og om virksomhedens godkendelses eller registrering tildelt efter bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder samt

– bilag 8B, tabellen, nr. 5, hhv. bilag 8C, tabellen, nr. 5, om at de nøjagtige vægtprocenter skal gives, når kunden anmoder herom for så vidt angår foderblandinger til opdrættede dyr.

C. Uanset bestemmelserne i bilag 8, I., A., kan oplysninger om produkter, der tilfører protein eller kvælstof, jf. § 9, anføres i et følgedokument, når produktet bringes i handelen som bulkvare. De krævede oplysninger fremgår af bilag 5, kolonne 2, med mindre andet er anført i bilag 5, kolonne 7.

II. Særlige bestemmelser

I bilag 8A angives særlige mærkningsbestemmelser for fodermidler.

I bilag 8B angives særlige mærkningsbestemmelser for foderblandinger.

I bilag 8C angives særlige mærkningsbestemmelser for diætetisk foder.Bilag 8A

Mærkning af fodermidler

(Til § 13)

I. Generelle bestemmelser:

1. I bilag 8A, tabellen, er anført en række oplysninger, der skal eller kan angives om fodermidler, enten i et ledsagedokument eller evt. på emballagen, beholderen eller en derpå fastgjort etiket.

2. For fodermiddelmængder på op til 10 kg, som er beregnet til den endelige bruger, kan de krævede og de tilladte mærkningsoplysninger bringes til køberens kendskab ved relevante opslag på salgsstedet.

3. Hvis et parti fodermidler opdeles ved salg, skal mærkningsoplysningerne angives på emballagen, beholderen eller ledsagedokumentet for hver del af partiet sammen med en henvisning til det oprindelige parti.

4. Ændres sammensætningen af et fodermiddel ved salg, har den, der giver de nye oplysninger, ansvaret for, at mærkningsoplysningerne ændres.

II. Undtagelser:

1. Mærkning med påbudte oplysninger kræves ikke, når en landbruger sælger følgende produkter til en opdrætter/bruger, og begge er etableret her i landet: Vegetabilske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, som kan have været underkastet en simpel fysisk behandling, og som ikke indeholder fodertilsætningsstoffer, bortset fra konserveringsmidler.

2. Mærkning med påbudte oplysninger kræves ikke for så vidt angår

– krav om nettovægt,

– analytiske bestanddele, herunder indhold af vand og aske uopløselig i saltsyre, samt

– botanisk renhed,

når der er tale om salg af vegetabilske eller animalske biprodukter, der er fremstillet ved industriel forarbejdning, og som anvendes som fodermidler, og som har et vandindhold på over 50%.

3. Angivelse af indhold af analytiske bestanddele, inkl. angivelse af vandindhold og indhold af aske uopløselig i saltsyre, kræves ikke når køberen inden hver handel skriftligt har givet afkald på disse oplysninger.

4. Angivelse af indhold af analytiske bestanddele, inkl. angivelse af vandindhold og indhold af aske uopløselig i saltsyre, kræves ikke, når vegetabilske fodermidler, friske eller konserverede, som kan have været underkastet en simpel fysisk behandling, i mængder på op til 10 kg beregnet til selskabsdyr, og som leveres direkte til den endelige bruger, bringes i omsætning af en sælger, der er etableret her i landet.Bilag 8A, tabellen

I det indrammede felt skal anføres følgende oplysninger:

 

Nr.

Mærkning

 

I et indrammet felt anføres:

1.

Betegnelsen » Fodermiddel«

2.

Fodermidlets navn, inkl. eventuelle tillægsbetegnelser, jf. bilag 4, I., nr. 1 og 2.

Fodermidler, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer, og som er omfattet af bestemmelserne i

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, og

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF

skal være mærket efter bestemmelserne i

– Artikel 24, stk. 1 og 2, samt artikel 25 i forordning (EF) nr. 1829/2003, hhv.

– Artikel 4, stk. 1-3, samt Artikel 4, stk. 6, a), i forordning (EF) nr. 1830/2003.

3.

For fodermidler optaget i bilag 4, tabel 1: De analytiske bestanddele, der er anført i bilag 4, tabel 1, kolonne 4.
For fodermidler, der ikke er optaget i bilag 4, tabel 1, og som derfor er omfattet af bilag 4, tabel 2: De analytiske bestanddele, der er anført i bilag 4, tabel 2, kolonne 2.

4.

Mærkning, som kræves ifølge:

- bilag 4, I., nr.8, og

- bilag 4, II.

5.

Nettovægt. For flydende produkter nettovægt eller nettovolumen.

6.

Navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for den, der er ansvarlig for oplysningerne i bilag 8A, tabellen, nr. 1-5. Virksomheder, der fremstiller fodermidler, der kræver godkendelse efter bekendtgørelse om bortskaffelse og forarbejdning af animalske biprodukter, skal endvidere anføre deres godkendelsesnummer, partiets referencenummer eller enhver anden oplysning, der gør det muligt at efterspore fodermidlet.

7.

Forarbejdet animalsk protein, som er omfattet af bestemmelserne i bilag II, kapitel I, nr. 2, litra a), i forordning 1774/20021), skal under transport mærkes som anført i forordningens bilag II, kapitel I, nr. 2, litra b), punkt i)

8.

Gelatine, som er omfattet af bestemmelserne i bilag VII, kapitel VI, afsnit A, i forordning 1774/20021) skal mærkes som anført i forordningens bilag VII, kapitel VI, afsnit A, nr. 2, litra c)

9.

Fodertilsætningsstoffer:
For fodermidler, der er tilsat fodertilsætningsstoffer, skal disse fodertilsætningsstoffer anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter bilag 8A, tabellen, nr. 1.- 8. I mærkningen anføres ”Fodertilsætningsstoffer” og den mærkning, der kræves i bekendtgørelse om fodertilsætningsstoffer.

 

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum.

 

Uden for det indrammede felt kan anføres:

Andre oplysninger på emballager, beholdere, etiketter og ledsagedokumenter, hvis de vedrører objektive eller målelige størrelser, som kan dokumenteres, og som ikke kan vildlede køberne.Bilag 8B

Mærkning af foderblandinger

(Til §13)

I. Generelle bestemmelser

A. Mærkning som skal angives i et indrammet felt:

a) I det indrammede felt skal anføres de oplysninger, der er angivet med fed skrift eller med »+«.

b) I det indrammede felt kan angives de oplysninger, der er angivet med almindelig skrift eller med »o«.

c) De indhold, som skal eller kan angives, skal referere til vægten af foderblandingen som sådan, med mindre andet er anført i foderstoflovgivningen, bl.a. vedrørende indhold af fodertilsætningsstoffer og af uønskede stoffer.

d) De oplysninger, der er anført i bilag 8B, tabellen, nr. 2 og 3, er ikke påbudt, hvis foderblandingen højst består af 3 fodermidler, og hvis de anvendte fodermidler klart fremgår af foderblandingens betegnelse.

e) Mærkning efter bilag 8B, tabellen, nr. 7 og 8, samt den påbudte mærkning efter bilag 8B, tabellen, nr. 9, er ikke påbudt for blandinger af helt korn, men kan angives.

f) Uanset bestemmelserne i bilag 8B, tabellen, nr. 1, kan fuldfoder eller tilskudsfoder til andre selskabsdyr end hunde og katte betegnes »Foderblanding«. Hvis denne betegnelse anvendes, skal mærkningen efter bilag 8B, tabellen, nr. 9, Analytiske bestanddele, angives som for fuldfoder i bilag 8, tabel 1.

g) Uanset bestemmelserne i bilag 8B, I., A., a) og b), kan oplysningerne i bilag 8B, tabellen, nr. 4, nr. 10, nr. 11 og nr. 14 om hhv. nettomængden, dato for mindste holdbarhed, referencenummer og virksomhedens godkendelses- eller registreringsnummer tildelt efter bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder, anføres uden for det indrammede felt, hvis der i det indrammede felt henvises til, hvor oplysningerne er anført. Anføres disse oplysninger uden for det indrammede felt, og anføres oplysningerne i bilag 8B, tabellen, nr. 12 om fremstillingsdatoen for foderet, skal denne oplysning ledsages af en henvisning til, hvor datoen for mindste holdbarhed er anført.

B. Mærkning som skal angives uden for et indrammet felt:

Andre oplysninger end nævnt i bilag 8B, I., A., skal anføres uden for det indrammede felt, og

a) må ikke tilsigte at angive tilstedeværelsen eller indholdet af andre analytiske bestanddele i foderblandinger end nævnt i bilag 8, tabel 1,

b) må ikke vildlede brugeren ved f.eks. at tillægge foderet virkninger eller egenskaber, som det ikke har eller ved at antyde, at foderet har særlige egenskaber, når alt lignende foder har samme egenskaber,

c) må ikke henvise til egenskaber med hensyn til forebyggelse, behandling eller helbredelse af sygdom og

d) må kun vedrøre objektive eller målelige størrelser, der kan påvises.

II. Særlige bestemmelser

A. Fodertilsætningsstoffer:

Indhold af fodertilsætningsstoffer skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter bilag 8B, I., A.
I mærkningen anføres »Fodertilsætningsstoffer« og den mærkning, der kræves i bekendtgørelse om fodertilsætningsstoffer.

B. Produkter, der tilfører protein eller kvælstof:

Indhold af produkter, der tilfører protein eller kvælstof, skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter bilag 8B, I., A. I mærkningen skal produktet benævnes som angivet i bilag 5, kolonne 2, med mindre andet er anført i bilag 5, kolonne 7.

Når der i en foderblanding indgår produkter, der tilfører protein eller kvælstof, som indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer, og som er omfattet af bestemmelserne i

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, og

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF,

skal disse produkter, der tilfører protein eller kvælstof, også være mærket efter bestemmelserne i

Artikel 24, stk. 1 og 2, samt artikel 25 i forordning (EF) 1829/2003, hhv.

Artikel 4, stk. 1-3, samt artikel 4, stk. 6 a), i forordning (EF) nr. 1830/2003.

C. Foderlægemidler

Indhold af foderlægemidler skal deklareres efter bestemmelserne i bekendtgørelse om foderlægemidler.

III. Afsluttende bestemmelser

Ved salg af foderblandinger i små partier til den endelige forbruger kan de oplysninger, der er nævnt i bilag 8B, I. og II., A., meddeles ved passende skiltning på salgsstedet.Bilag 8B, tabellen

Mærkning af foderblandinger

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller »+«

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller »o«

Nr.

Mærkning

Opdrættede dyr

Hunde og katte

Andre selskabsdyr end
hunde og katte

 

I et indrammet felt anføres:

 

 

 

1.

Foderstoffets betegnelse: »Fuldfoder«, »Tilskudsfoder«, »Mineralsk foder«, »Melassefoder«, »Mælkeerstatning som fuldfoder« eller »Mælkeerstatning som tilskudsfoder«

+

+

+

2.

Dyreart eller dyrekategori

+

+

+

3.

Brugsanvisning med nøjagtig oplysning om, hvortil foderblandingen er bestemt, så den kan anvendes på hensigtsmæssig måde

+

+

+

4.

Nettomængden udtrykt i vægtenheder for faste produkter og i volumen- eller vægtenheder for flydende produkter

+

+

+

5.

Fodermiddelindhold

 

Når der i en foderblanding indgår fodermidler, som indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer, og som er omfattet af bestemmelserne i

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, og

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF

skal disse fodermidler også være mærket efter bestemmelserne i

– Artikel 24, stk. 1 og 2, samt artikel 25 i forordning (EF) nr. 1829/2003, hhv.

– Artikel 4, stk. 1-3, samt Artikel 4, stk. 6, a), i forordning (EF) nr. 1830/2003

Alle fodermidler, der indgår i foderblandingen, nævnes ved deres artsbetegnelse1).

Mængden af fodermidler anføres udtrykt i vægtprocent. Rækkefølgen angives efter faldende vægt, og der tillades en tolerence på +/- 15 procent af den angivne værdi.

 

I mærkningen anføres:

» De nøjagtige vægtprocenter af de fodermidler, der indgår i denne foderblanding, kan fås ved henvendelse til: «, hvor erstattes af navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted, telefonnummer og e-mail adresse på den, der er ansvarlig for mærkningen.

 

Oplysninger om de nøjagtige vægtprocenter skal gives, når kunden anmoder herom.

Der kan vælges mellem følgende muligheder for at angive fodermiddelindholdet, idet det for andre selskabsdyr end hunde og katte er frivilligt at angive indholdet; men angives det, skal samtlige fodermidler nævnes:

1. Angivelse af artsbetegnelse1) for fodermidler efter faldende vægt

1. Angivelse af artsbetegnelse1) for fodermidler efter faldende vægt

2. Angivelse af indeholdt mængde af fodermidlerne; fodermidlernes artsbetegnelse1) anføres

2. Angivelse af indeholdt mængde af fodermidlerne; fodermidlernes artsbetegnelse1) anføres

3. Angivelse af kategorier2), som fodermidlerne tilhører, efter faldende vægt3)

3. Angivelse af kategorier2), som fodermidlerne tilhører, efter faldende vægt3)

6.

Tilstedeværelsen af visse fodermidler eller et ringe indhold af et eller flere fodermidler, som er af væsentlig betydning for foderets egenskaber, kan fremhæves

 

Minimum- eller maksimumindhold af disse fodermidler (udtrykt i vægtprocent) anføres sammen med angivelsen af disse fodermidler i listen over anvendte fodermidler eller ved anførelsen af fodermidlet og vægtprocenten heraf under den tilsvarende fodermiddelkategori

Minimum- eller maksimumindhold af disse fodermidler (udtrykt i vægtprocent) anføres sammen med angivelsen af disse fodermidler i listen over anvendte fodermidler eller ved anførelsen af fodermidlet og vægtprocenten heraf under den tilsvarende fodermiddelkategori

7.

Vandindhold i

 

 

 

 

a)

Mælkeerstatninger og andre foderblandinger med et mælkeindhold på over 40 %

Over

Højst

7%

7%

+

o

Over

Højst

7%

7%

+

o

Over

Højst

7%

7%

+

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Mineralsk foder uden organiske bestanddele

Over

Højst

5%

5%

+

o

Over

Højst

5%

5%

+

o

Over

Højst

5%

5%

+

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Mineralsk foder med organiske bestanddele

Over

Højst

10%

10%

+

o

Over

Højst

10%

10%

+

o

Over

Højst

10%

10%

+

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Andre foderblandinger

Over

Højst

14%

14%

+

o

Over

Højst

14%

14%

+

o

Over

Højst

14%

14%

+

o

8.

Indhold af aske, uopløselig i saltsyre (i procent af tørstoffet) i

Indholdet angives som procent af foderet som sådant:

Indholdet angives som procent af foderet som sådant:

Indholdet angives som procent af foderet som sådant:

 

a)

Foderblandinger, der indeholder tilladte mineralske bindemidler

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

 

b)

Mineralsk foder

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

 

c)

Foderblandinger med et indhold på over 50 % spåner eller pulp af sukkerroer

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

 

d)

Foderblandinger til fisk med et indhold af fiskemel på over 15%

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

Over
Højst

2,2%
2,2%

+
o

 

e)

Foderblandinger, der hovedsagelig består af biprodukter af ris

Højst

3,3%

o

Højst

3,3%

o

Højst

3,3%

o

 

f)

Øvrige foderblandinger

Højst

2,2%

o

Højst

2,2%

o

Højst

2,2%

o

9.

Analytiske bestanddele
Hvis de anførte oplysninger ikke refererer til vægten af foderblandingen som sådan, skal dette være angivet tydeligt

Analytiske bestanddele, der skal anføres, er angivet med fed skrift i bilag 8, tabel 1

Analytiske bestanddele, der skal anføres, er angivet med fed skrift i bilag 8, tabel 1

Analytiske bestanddele, der skal anføres, er angivet med fed skrift i bilag 8, tabel 1

 

Angivelsen af analytiske bestanddele skal være kvantitativ

Analytiske bestanddele, der kan anføres , er angivet med almindelig skrift i bilag 8, tabel 1

Analytiske bestanddele, der kan anføres , er angivet med almindelig skrift i bilag 8, tabel 1

Analytiske bestanddele, der kan anføres , er angivet med almindelig skrift i bilag 8, tabel 1

10.

Dato for mindste holdbarhed4) for

+

+

+

 

a)

mikrobiologisk meget letfordærveligt foder: »Skal anvendes inden «efterfulgt af datoen (dag, måned og år)

 

 

 

 

b)

andet foder: »Skal helst anvendes inden « efterfulgt af datoen (måned og år)

 

 

 

11.

Varepartiets referencenummer

+

+

+

12.

Fremstillingsdatoen angives således: »Fremstillet (dage, måneder eller år) inden den anførte dato for mindste holdbarhed «

o

o

o

13.

Navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for den ansvarlige for de anførte oplysninger

+

+

+

14.

Godkendelsesnummer eller registreringsnummer for den virksomhed, der er ansvarlig for mærkningen, tildelt efter bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder.

+

+

+

15.

En foderblanding, som er beregnet til andre dyr end drøvtyggere, dog ikke kødædende pelsdyr, og som indeholder et eller flere af følgende fodermidler:

- Fiskemel

- Hydrolyserede proteiner

- Animalsk dicalciumfosfat

- Animalsk tricalciumfosfat

- Blodmel

- Blodprodukter

skal tydeligt mærkes med advarselsmærkning.

Se bilag 4, tabel 3, vedr. anvendelsen af disse fodermidler

 

Advarselsmærkningen for de nævnte fodermidler fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Kommissionens og Rådets forordning (EF) 999/2001 af forordning (EF) 1326/2001 for så vidt angår transsible spongiforme encephalopatier og foder:

- Fiskemel:
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit B, litra d)

- Hydrolyserede proteiner:
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit C, litra c)

- Animalsk dicalciumfosfat:
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit D, litra c)

- Animalsk tricalciumfosfat:
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit D, litra c)

- Blodmel:
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit E, litra d)

- Blodprodukter:
Forordningens bilag IV, nr. 2, afsnit E, litra d)

 

 

16.

Identifikationsmærke eller varemærke for den, der er ansvarlig for de anførte oplysninger

o

o

o

17.

Producentens navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted, hvis producenten ikke er ansvarlig for de anførte oplysninger

o

o

o

18.

Produktions- eller fremstillingsland

o

o

o

19.

Produktets pris

o

o

o

20.

Produktets betegnelse eller varemærke

o

o

o

21.

Oplysninger om foderets fysiske tilstand eller den særlige behandling, det har undergået

o

o

o

22.

Anbefaling af foderblandingen med henvisning til, at den opfylder visse analytiske krav

 

 

 

1) Artsbetegnelserne i bilag 4, tabel 1, må kun anvendes for fodermidler, der svarer til beskrivelsen og kravene til sammensætning. Andre fodermidler skal angives under artsbetegnelser, der ikke kan vildlede køberne.

2) Andre kategoribetegnelser end anført i bilag 8, tabel 2, må ikke benyttes.

3) Hvis sammensætningen af en foderblanding anføres med angivelse af kategorier af fodermidler, må der kun angives fodermidler med artsbetegnelse, hvis disse ikke er omfattet af kategorierne i bilag 8, tabel 2. Disse fodermidler skal anføres i rækkefølge efter faldende vægt i forhold til kategorierne.

4) Hvis flere bestemmelser angiver, at dato for mindste holdbarhed eller udløbsdato for garantien skal angives, må kun anføres én dato, nemlig udløbsdatoen for den korteste frist.Bilag 8C

Mærkning af diætetisk foder

(Til §§ 8 og 13)

I. Generelle bestemmelser

A. Mærkning som skal angives i et indrammet felt:

a) I det indrammede felt skal anføres de oplysninger, der er angivet med fed skrift eller med »+«.

b) I det indrammede felt kan angives de oplysninger, der er angivet med almindelig skrift eller med »o«.

c) De indhold, som skal eller kan angives, skal referere til vægten af foderblandingen som sådan, med mindre andet er anført i foderstoflovgivningen, bl.a. vedrørende indhold af fodertilsætningsstoffer og af uønskede stoffer.

d) De oplysninger om særlige ernæringsformål, der skal anføres efter bilag 8C, tabellen, nr. 3, a), kan erstattes af en henvisning til en patologisk tilstand, hvis denne tilstand svarer til det anførte særlige ernæringsformål.
Det påhviler producenten at dokumentere dette.

e) Uanset bestemmelserne i bilag 8C, tabellen, nr. 1 kan fuldfoder eller tilskudsfoder til andre selskabsdyr end hunde og katte betegnes »Diætetisk foderblanding«. Hvis denne betegnelse anvendes, skal mærkningen efter bilag 8C, tabellen, nr. 9, Analytiske bestanddele, angives som for fuldfoder i bilag 8, tabel 1, og bilag 8, tabel 3, kolonne 4.

f) Uanset bestemmelserne i bilag 8C, I., A., a) og b), kan oplysningerne i bilag 8C, tabellen, nr. 4, nr. 10, nr. 11 og nr. 14 om hhv. nettomængden, dato for mindste holdbarhed, referencenummer og virksomhedens godkendelses- eller registreringsnummer som tildelt efter bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder anføres uden for det indrammede felt, hvis der i det indrammede felt henvises til, hvor oplysningerne er anført. Anføres disse oplysninger uden for det indrammede felt, og anføres oplysningen i bilag 8C, tabellen, nr. 12 om fremstillingsdatoen for foderet, skal denne oplysning ledsages af en henvisning til, hvor datoen for mindste holdbarhed er anført.

g) Skal oprindelsen (oprindelserne) af fodermidlerne eller de analytiske bestanddele efter bilag 8, tabel 3, kolonne 4, angives, skal fabrikanten give præcise oplysninger (f.eks. fodermidlets (fodermidlernes) specifikke navn (navne), dyreart eller dyredel), der gør det muligt at vurdere, om foderstoffet har de tilsigtede væsentlige ernæringsegenskaber.

h) For tilskudsfoder skal der i brugsanvisningen på etiketten gives vejledning om sammensætningen af den daglige ration.

B. Mærkning som skal angives uden for et indrammet felt:

Andre oplysninger end nævnt i bilag 8C, I., A., skal anføres uden for det indrammede felt og må ikke tilsigte at angive tilstedeværelsen eller indholdet af andre analytiske bestanddele i diætetisk foder nævnt i bilag 8, tabel 1, og i bilag 8, tabel 3, kolonne 4.

II. Særlige bestemmelser:

A. Fodertilsætningsstoffer:

a) Er en gruppe fodertilsætningsstoffer angivet i bilag 8, tabel 3, kolonne 2 eller 4, skal de anvendte fodertilsætningsstoffer være godkendte og have de angivne væsentlige ernæringsegenskaber.

b) Indhold af fodertilsætningsstoffer skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter bilag 8C, I., A.

I mærkningen anføres »Fodertilsætningsstoffer« og den mærkning, der kræves i bekendtgørelse om fodertilsætningsstoffer.

c) Kræves der efter bilag 8, tabel 3, kolonne 4, og efterfulgt af ordene »i alt«, angivelse af et stof, der også er godkendt som fodertilsætningsstof, skal indholdet angives med henvisning til den naturligt forekommende mængde, hvis der ikke er tale om tilsætning, eller, uanset bekendtgørelse om fodertilsætningsstoffer, den samlede mængde af det naturligt forekommende stof og den mængde, der er tilsat som fodertilsætningsstof.

d) Angivelser anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 4, med tilføjelsen »hvis tilsat« er obligatoriske, hvis fodertilsætningsstoffet er tilsat, eller indholdet deraf er forøget, for at opfylde det særlige ernæringsformål.

B. Produkter, der tilfører protein eller kvælstof:

Indhold af produkter, der tilfører protein eller kvælstof, skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter bilag 8C, I., A. I mærkningen skal produktet benævnes som angivet i bilag 5, kolonne 2, med mindre andet er anført i bilag 5, kolonne 7.

 

Når der i et diætetisk foder indgår produkter, der tilfører protein eller kvælstof, som indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer, og som er omfattet af bestemmelserne i

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, og

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF,

skal disse produkter, der tilfører protein eller kvælstof, også være mærket efter bestemmelserne i

Artikel 24, stk. 1 og 2, samt artikel 25 i forordning (EF) 1829/2003, hhv.

Artikel 4, stk. 1-3, samt artikel 4, stk. 6 a), i forordning (EF) nr. 1830/2003.

III. Afsluttende bestemmelser

Ved salg af diætetisk foder i små partier til den endelige bruger kan de oplysninger, der er nævnt i bilag 8C, I. og II., A, meddeles ved passende skiltning på salgsstedet.Bilag 8C, tabellen

Mærkning af diætetisk foder

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller »+«

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller »o«

Nr.

Mærkning

Opdrættede dyr

Hunde og katte

Andre selskabsdyr end
hunde og katte

 

I et indrammet felt anføres:

 

 

 

1.

Foderstoffets betegnelse: »Diætetisk fuldfoder«, » Diætetisk tilskudsfoder«, »Diætetisk mineralsk foder«, » Diætetisk melassefoder«, »Diætetisk mælkeerstatning som fuldfoder« eller »Diætetisk mælkeerstatning som tilskudsfoder«

Andre betegnelser må ikke tilføjes, og betegnelsen må kun anvendes om foderblandinger til særlige ernæringsformål nævnt i bilag 8, tabel 3.

+

+

+

2.

Dyreart eller dyrekategori

+

+

+

3.

Brugsanvisning med nøjagtig oplysning om hvortil blandingen er bestemt, så den kan anvendes på hensigtsmæssig måde:

Følgende oplysninger skal angives:

Følgende oplysninger skal angives:

Følgende oplysninger skal angives:

 

 

a)

Det særlige ernæringsformål anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 1

a)

Det særlige ernæringsformål anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 1

a)

Det særlige ernæringsformål anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 1

 

Bemærkninger vedr. b):
Hvis der er anført mere end én gruppe ernæringsegenskaber i bilag 8, tabel 3, kolonne 2, angivet ved »og/eller«, for samme ernæringsformål, kan fabrikanten vælge at anvende den ene eller den anden gruppe væsentlige ernæringsegenskaber eller begge grupper for at opfylde det særlige ernæringsformål, der er angivet i bilag 8, tabel 3, kolonne 1. For hver valgmulighed er de dertil svarende mærkningsoplysninger fastsat i bilag 8, tabel 3, kolonne 4.

 

Hvis det er hensigten, at et foderstof skal opfylde mere end ét særligt ernæringsformål, skal de overholde de tilsvarende angivelser i bilag 8, tabel 3.

b)

De væsentlige ernæringsegenskaber anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 2

b)

De væsentlige ernæringsegenskaber anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 2

b)

De væsentlige ernæringsegenskaber anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 2

 

Bemærkninger vedr. c):

Den anbefalede brugsperiode i bilag 8, tabel 3, kolonne 5, er det interval, inden for hvilket ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt.
Fabrikanterne kan anføre mere præcise brugsperioder inden for de fastsatte grænser.

c)

Anbefalet brugsperiode anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 5

c)

Anbefalet brugsperiode anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 5

c)

Anbefalet brugsperiode anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 5

 

 

d)

Mærkningskrav anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 6

Er det ikke angivet i bilag 8, tabel 3, kolonne 6, at der skal indhentes en udtalelse fra en dyrlæge, før det diætetiske foder anvendes, skal angives:
»Det anbefales at indhente en sagkyndig udtalelse inden anvendelsen«.

d)

Mærkningskrav anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 6

Er det ikke angivet i bilag 8, tabel 3, kolonne 6, at der skal indhentes en udtalelse fra en dyrlæge, før det diætetiske foder anvendes, skal angives:
»Det anbefales at indhente en sagkyndig udtalelse inden anvendelsen«.

d)

Mærkningskrav anført i bilag 8, tabel 3, kolonne 6

Er det ikke angivet i bilag 8, tabel 3, kolonne 6, at der skal indhentes en udtalelse fra en dyrlæge, før det diætetiske foder anvendes, skal angives:
»Det anbefales at indhente en sagkyndig udtalelse inden anvendelsen«.

4.

Nettomængde udtrykt i vægtenheder for faste produkter og i volumen- eller vægtenheder for flydende produkter

+

+

+

5.

Fodermiddelindhold

 

Når der i et diætetisk foder indgår fodermidler, som indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer, og som er omfattet af bestemmelserne i

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, og

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF

skal disse fodermidler også være mærket efter bestemmelserne i

– Artikel 24, stk. 1 og 2, samt artikel 25 i forordning (EF) nr. 1829/2003, hhv.

– Artikel 4, stk. 1-3, samt Artikel 4, stk. 6, a), i forordning (EF) nr. 1830/2003

Alle fodermidler, der indgår i foderblandingen, nævnes ved deres artsbetegnelse1).

Mængden af fodermidler, anføres udtrykt i vægtprocent. Rækkefølgen angives efter faldende vægt, og der tillades en tolerence på +/- 15 procent af den angivne værdi.

I mærkningen anføres:

» De nøjagtige vægtprocenter af de fodermidler, der indgår i dette diætetiske foder, kan fås ved henvendelse til: «, hvor erstattes af navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted, telefonnummer og e-mail adresse på den, der er ansvarlig for mærkningen.

Oplysninger om de nøjagtige vægtprocenter skal gives, når kunden anmoder herom.

Der kan vælges mellem følgende muligheder for at angive fodermiddelindholdet, idet det for andre selskabsdyr end hunde og katte er frivilligt at angive indholdet; men angives det, skal samtlige fodermidler nævnes:

1. Angivelse af artsbetegnelse1) for fodermidler efter faldende vægt

1. Angivelse af artsbetegnelse1) for fodermidler efter faldende vægt

2. Angivelse af indeholdt mængde af fodermidlerne; fodermidlernes artsbetegnelse1) anføres

2. Angivelse af indeholdt mængde af fodermidlerne; fodermidlernes artsbetegnelse1) anføres

3. Angivelse af kategorier2), som fodermidlerne tilhører, efter faldende vægt3)

3. Angivelse af kategorier2), som fodermidlerne tilhører, efter faldende vægt3)

6.

Tilstedeværelsen af visse fodermidler eller et ringe indhold af et eller flere fodermidler, som er af væsentlig betydning for foderets egenskaber, kan fremhæves

Minimum- eller maksimumindhold af disse fodermidler (udtrykt i vægtprocent) anføres sammen med angivelsen af disse fodermidler i listen over anvendte fodermidler.

Minimum- eller maksimumindhold af disse fodermidler (udtrykt i vægtprocent) anføres sammen med angivelsen af disse fodermidler i listen over anvendte fodermidler eller ved anførelse af fodermidlet og vægtprocenten heraf under den tilsvarende fodermiddelkategori

Minimum- eller maksimumindhold af disse fodermidler (udtrykt i vægtprocent) anføres sammen med angivelsen af disse fodermidler i listen over anvendte fodermidler eller ved anførelse af fodermidlet og vægtprocenten heraf under den tilsvarende fodermiddelkategori

7.

Vandindhold i

 

 

 

 

a)

Mælkeerstatninger og andre foderblandinger med et mælkeindhold på over 40 %

Over

Højst

7%

7%

+

o

Over

Højst

7%

7%

+

o

Over

Højst

7%

7%

+

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Mineralsk foder uden organiske bestanddele

Over

Højst

5%

5%

+

o

Over

Højst

5%

5%

+

o

Over

Højst

5%

5%

+

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Mineralsk foder med organiske bestanddele

Over

Højst

10%

10%

+

<