Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling) (Om eftervederlag m.v.) (* 1)

§ 1 I lov nr. 225 af 31. maj 1979 om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling), som ændret ved § 3 i lov nr. 159 af 11. april 1984 om ændring af lov om valg af danske repræsentanter i Europa-Parlamentet, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 3. pkt., ændres »3 måneder« til: »6 måneder«.

2. I § 2, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»I ganske særlige tilfælde, hvor den pågældendes helbredsmæssige, økonomiske eller sociale forhold i øvrigt taler derfor, kan der dog ved beslutning af finansministeren bevilges eftervederlag i yderligere indtil 12 måneder«.

3. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. De beføjelser, der efter § 85, stk. 1, i lov om valg til Folketinget tilkommer Folketingets præsidium, udøves efter denne lov af finansministeren«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. oktober 1986.

Stk. 2. Loven gælder ikke for repræsentanter i Europa-Parlamentet, hvis hele medlemstid ligger forud for den 1. oktober 1986, samt sådanne repræsentanters efterladte. Med hensyn til pensioner på grundlag af medlemstid i Europa-Parlamentet finder reglerne i lov nr. 311 af 4. juni 1986 om ændring af lov om valg til Folketinget kun anvendelse, hvis medlemstiden eller en del heraf ligger efter 1. oktober 1986.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Palle Simonsen

Officielle noter

(* 1) Europaparlamentet