Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Generelle vilkår for forskningsprojekter, der finansieres af Strukturdirektoratets, Forskningssekretariatets tilskudsbevillinger ad § 24.33.02.10.


FINANSIERING

Det er en betingelse for projektets finansiering af Forskningssekretariatets tilskudsbevillinger, at projektet gennemføres indenfor den aftalte tidsplan, og at det er i overensstemmelse med den beskrivelse og de oplysninger, der har været fremlagt som beslutningsgrundlag for Forskningssekretariatet ved ansøgningens behandling.

Tilskud bevilges for et kalenderår ad gangen. Bevilling for de følgende kalenderår sker ved ny bevillingsskrivelse, der bl.a. beror på vedtagelsen af de kommende års finanslove.

Som hovedregel er der ingen mulighed for bevillingsforhøjelse i projektperioden.

Såfremt et projekt forsinkes eller opgives, eller projektplanen ændres væsentligt skal Forskningssekretariatet straks underrettes. Ændringer i projektplanen skal godkendes af Forskningssekretariatet, der forbeholder sig ret til at ændre betingelserne for projektet.

ANDEN FINANSIERING

I de statusrapporter, der skal udarbejdes for det enkelte projekt, anføres andre offentlige eller private midler, der i øvrigt har været bevilget til gennemførelse af projektet.

Såfremt der fra anden side opnås tilskud, der ikke har været indkalkuleret ved behandlingen af projektansøgningen, skal Forskningssekretariatet informeres, og Forskningssekretariatet forbeholder sig ret til ændring af finansieringen i den resterende del af projektperioden.

RAPPORTERING

Projektlederen skal årligt indsende en statusrapport i overensstemmelse med de retningslinier, der anføres i den årlige indkaldelse af statusrapporter.

I statusrapporten redegøres for projektets forløb og resultater samt for projektets forløb i forhold til tidsplanen.

Statusrapporten er samtidig projektansøgning for det kommende år.

Projektlederen er forpligtet til - såfremt Forskningssekretariatet anmoder herom - at give supplerende oplysninger og uddybende redegørelser.

Statusrapporten forelægges for en projektkomite, der vurderer projektets faglige forløb.

Forskningssekretariatet forbeholder sig ret til, hvis projektkomiteen skønner, at projektet ikke forløber tilfredsstillende, at ændre projektplanen eller at undlade yderligere bevilling.

Efter projektets afslutning udarbejdes en slutrapport efter de af Forskningssekretariatet fastsatte retningslinier.

For samarbejdsprojekter udarbejdes en status-/slutrapport for hele projektet.

Slutrapport og regnskab for den sidste bevillingsperiode skal indsendes samlet til Forskningssekretariatet senest 3 måneder efter projektets afslutning.

TILBAGEBETALING.

Såfremt ovennævnte generelle vilkår for rapportering ikke opfyldes, kan tilskudsmodtageren forpligtes til at tilbagebetale tilskudsmidlerne helt eller delvist.

ANDEN OFFENTLIGGØRELSE.

Projektlederen er forpligtet til, såfremt Forskningssekretariatet anmoder herom at forelægge projektet på seminarer eller i anden offentlig tilgængelig form.

ANVENDELSE AF BEVILLING

Tilskuddet skal anvendes i det pågældende kalenderår i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsen. Såfremt tilskudsmodtageren i løbet af året skønner eller konstaterer, at bevillingen ikke vil blive udnyttet fuldt ud, skal Forskningssekretariatet straks underrettes.

Ønskes tilskuddet anvendt på en måde, der afviger med mere end 15 % på den enkelte budgetpost, kan dette kun ske efter forudgående godkendelse af Forskningssekretariatet.

Tilskuddet skal rekvireres inden den 15. november i det år, for hvilket bevillingen er givet.

I de tilfælde, hvor tilskudsmodtageren ikke fuldt ud kan udnytte det for året bevilgede tilskud, og ønsker at anvende den ikke udnyttede del af bevillingen i følgende år, skal tilskudsmod-tageren i god tid inden kalenderårets udløb indgive begrundet ansøgning herom til Forskningssekretariatet. Forskningssekretariatet afgør frit, om ansøgningen kan imødekommes.

Eventuelle uforbrugte beløb skal tilbagebetales til Forskningssekretariatet, så snart det står tilskudsmodtageren klart, at beløbet ikke vil blive anvendt og senest den 20. januar i efter-følgende år. Dette gælder også, hvis der gives fortsat bevilling til projektet.

ANSVAR VED SAMARBEJDSPROJEKTER.

Ved samarbejdsprojekter forstås projekter, der udføres som et samarbejde mellem flere institutioner. Projektdeltagerne udpeger en projektleder, der af Forskningssekretariatet holdes ansvarlig for, at projektet fagligt gennemføres i overensstemmelse med de betingelser under hvilke bevillingen er givet.

For så vidt angår det økonomiske ansvar for projektet, er de deltagende institutioner hver især ansvarlige.

ANSVAR VED ENKELTPROJEKTER.

Ved enkeltprojekter forstås projekter, der udføres af en eller flere afdelinger/institutter ved samme institution.

Projektlederen er ansvarlig overfor Forskningssekretariatet for, at projektet fagligt gennemføres i overensstemmelse med de betingelser under hvilke bevillingen er givet.

Det økonomiske ansvar påhviler institutionen.