Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysning

Herved bekendtgøres lov nr. 410 af 13. juni 1990 om støtte til folkeoplysning, som ændret ved § 4 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, lov nr. 445 af 14. juni 1995 og lov nr. 1130 af 20. december 1995. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. november 1997, idet visse bestemmelser har virkning fra den 1. januar 1996, andre bestemmelser har virkning fra den 1. januar 1997 og en bestemmelse fra den 1. november 1997.


Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Loven skal sikre offentlige tilskud og lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed med respekt for initiativtagernes egenart og egen forvaltning.

Kapitel 2

Generelle regler

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i folkeoplysende virksomhed.

Stk. 2 . Kommunalbestyrelsens forpligtelse i henhold til stk. 1 opfyldes ved, at kommunalbestyrelsen yder tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne og for børn og voksne sammen samt aktiviteter i tilknytning hertil, jf. kapitel 4, yder tilskud til aktiviteter for børn og unge og eventuelt til aktiviteter for voksne, jf. kapitel 5, samt stiller lokaler m.v. til rådighed for folkeoplysende virksomhed og yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til sådan virksomhed, jf. kapitel 6.

§ 3. Tilskud og lokaleanvisning efter § 2, stk. 2, skal med de begrænsninger, der følger af loven, ydes efter følgende kriterier:

 • 1) Enhver kreds af personer, der tilbyder denne virksomhed, er med de begrænsninger, der følger af denne lov, tilskudsberettiget og har adgang til lokaler m.v. Den enkelte kreds' idepolitiske grundlag, organisatoriske struktur, frie emnevalg, frie valg af tilrettelæggelsesform og frie dispositionsret skal respekteres.
 • 2) Støtte til virksomheden ydes efter objektive kriterier, der sikrer lige tilskudsvilkår for virksomhed med samme funktion og indhold. Der skal dog tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning m.v. for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse.
 • 3) Aktiviteter for børn og unge af idebestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for lovens område og om anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg, herunder om opkrævning af gebyr for brug af anviste lokaler og udendørsanlæg.

Tilskudsberettiget kreds

§ 3 a. Ved en kreds forstås i denne lov en sammenslutning af mindst 5 personer, blandt hvilke en person med bopæl i kommunen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af modtagne tilskud og anviste lokaler m.v. samt for regnskab og dokumentation for virksomheden. En kreds kan endvidere udgøres af de i § 4, stk. 3, nævnte initiativtagere.

Stk. 2. En kreds er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler m.v. under følgende betingelser:

 • 1) Den skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
 • 2) den skal være hjemmehørende i kommunen, jf. dog stk. 3,
 • 3) den skal give deltagerne eller medlemmerne i den folkeoplysende virksomhed indflydelse på kredsens ledelse, og
 • 4) eventuelt overskud ved kredsens folkeoplysende virksomhed må ikke tilfalde andre end kredsen selv, og den må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud og anvise lokaler til en kreds, der ikke er hjemmehørende i kommunen.

Stk. 4. Undervisningsministeren (* 1) kan fastsætte nærmere regler om krav til en tilskudsberettiget kreds.

§ 3 b. Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod kredsen som sådan.

Stk. 2. De bag kredsen stående personer hæfter personligt for kredsens virksomhed og økonomi, hvis erstatningsansvaret er opstået ved en retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Pågældende hæfter i øvrigt ikke personligt for kredsens økonomiske forpligtelser.

§ 3 c. Overholder en kreds ikke de regler, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, kan kommunalbestyrelsen både undlade at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en nærmere angiven periode.

Kapitel 3

Fordeling af tilskud

§ 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for tilskud til det samlede område, jf. § 2.

Stk. 2. Til nye initiativer, til udviklingsarbejde, til folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, til samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og til virksomhed af tværgående karakter afsættes mindst 5 pct. af den i stk. 1 nævnte beløbsramme bortset fra den del, der påregnes anvendt til tilskud til private lokaler og lejrpladser.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fordeler den resterende beløbsramme på 2 hovedområder:

 • 1) Oplysningsforbund og andre kredse, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.
 • 2) Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af beløbsrammerne skal anvendes til nærmere angivne formål.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 2 kan ydes til såvel enkeltpersoner som kredse. Tilskud efter stk. 3 kan kun ydes til de i § 3 a nævnte kredse.

Kapitel 4

Tilskud til undervisning m.v.

§ 5. Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil, hvortil er knyttet deltagerbetaling.

Stk. 2. Tilskuddet ydes til aflønning m.v. af lærere og ledere. Aflønning m.v. skal være i overensstemmelse med de regler, der udarbejdes efter § 44.

Stk. 3. Virksomheden skal stå åben for alle, jf. dog § 47, stk. 5, men hvor særlige forhold gør sig gældende, vil virksomheden af folkeoplysningsudvalget kunne godkendes for en bestemt afgrænset deltagerkreds.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning.

§ 6. Ansøgning om tilskud efter § 5 indgives til folkeoplysningsudvalget inden en af udvalget fastsat frist. I forbindelse med ansøgningen gives oplysning om det budgetterede deltagertimetal ved undervisning m.v., herunder det budgetterede deltagertimetal ved undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne og deltagere i instrumentalundervisning. Endvidere gives oplysning om det seneste års deltagertimetal. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte det budgetterede deltagertimetal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgning om tilskud.

§ 7. Den beløbsramme, der er til rådighed til tilskud til undervisning m.v., fordeles som tilskudstilsagn forholdsmæssigt mellem de ansøgende kredse på grundlag af de af folkeoplysningsudvalget godkendte budgetterede deltagertimetal.

Stk. 2. Tilskud udbetales ratevis forud.

§ 7 a. Ved fordeling af tilskudstilsagn til undervisning m.v. af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne svarer 1 deltagertime til 3,5 deltagertimer.

Stk. 2. Ved fordeling af tilskudstilsagn for deltagere i instrumentalundervisning svarer 1 deltagertime til 3 deltagertimer.

Stk. 3. Ved fordeling af tilskudstilsagn indgår foredragsvirksomhed således, at 1 deltager i et foredrag svarer til 3 deltagertimer.

Stk. 4. Fordeling af tilskud til aktiviteter i tilknytning til undervisning m.v. sker efter de regler, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i henhold til § 3, stk. 2.

§ 8. Den enkelte kreds træffer beslutning om deltagerbetalingen, om ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere, om valg af emner og tilrettelæggelsesform, om kursuslængde og om antallet af deltagere på det enkelte hold, jf. dog § 14.

§ 9. (Ophævet)

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes forhøjet tilskud til undervisning m.v., der forudsætter små hold.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. I det omfang et modtaget tilskud til undervisning m.v. efter dette kapitel anvendes til aktiviteter, der ikke er knyttet til undervisning m.v., jf. § 5, stk. 1, skal dette ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 5 om tilskud til aktiviteter.

§ 14. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder om maksimalt deltagerantal på holdene.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsning af emner, hvortil der kan ydes tilskud.

Kapitel 5

Tilskud til aktiviteter,

§ 15. For børn og unge under 25 år yder kommunalbestyrelsen tilskud til aktiviteter, hvortil er knyttet deltagerbetaling.

§ 16. Ansøgning om tilskud efter § 15 indgives til folkeoplysningsudvalget inden en af udvalget fastsat frist. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgning om tilskud.

Stk. 2. Tilskudstilsagn beregnes på grundlag af ansøgningen sammenholdt med de seneste regnskabstal eller anden dokumentation for hidtidig virksomhed.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til f.eks. særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.

Stk. 4. Tilskud udbetales ratevis forud.

§ 17. Den enkelte kreds træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af leder, instruktører og andre medarbejdere samt om anvendelsen af tilskuddet.

§ 18. (Ophævet)

§ 19. For personer over 25 år kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde tilskud til aktiviteter, hvortil er knyttet deltagerbetaling.

§ 20. I det omfang et modtaget tilskud til aktivitet efter dette kapitel anvendes til undervisning m.v., skal dette ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4 om tilskud til undervisning m.v.

§ 21. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til aktiviteter, herunder om afgrænsning af de aktiviteter, hvortil der kan ydes tilskud.

Kapitel 6

Lokaler og udendørsanlæg

Anvisning

§ 22. Ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg, der tilhører kommunen, eller som tilhører amtskommunen eller staten og er beliggende i kommunen, skal anvises til virksomhed inden for denne lovs område.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte lokaler og udendørsanlæg skal kun stilles til rådighed i det omfang, de findes egnede til det anviste formål.

Stk. 3. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg har aktiviteter for børn og unge normalt fortrinsstilling. Anvisning til undervisning m.v. samt aktiviteter i tilknytning hertil, jf. kapitel 4, og anvisning af almindelige lokaler til aktiviteter for personer over 60 år skal ske før anvisning til aktiviteter for voksne i øvrigt.

§ 23. De i § 22, stk. 1, nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Stk. 2. Kommunen afholder eventuelle udgifter til lys, varme og rengøring i forbindelse med benyttelse af lokaler m.v., der tilhører amtskommunen eller staten.

Stk. 3. Lokaler og udendørsanlæg, der stilles til rådighed, skal kunne fungere på samme måde, som når de i øvrigt anvendes.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget beslutte, at der skal opkræves gebyr for brug af de anviste lokaler og udendørsanlæg. Gebyret anvendes inden for hvert af de i § 4, stk. 3, angivne hovedområder til nedbringelse af driftsudgifterne ved brug af egne og lejede private lokaler.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvisning af lokaler og udendørsanlæg samt om opkrævning af gebyr for brug af disse.

Tilskud

§ 24. Der ydes tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2 og 3, til

 • 1) idrætshaller og andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af kredse til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år, og
 • 2) almindelige lokaler, der ejes eller lejes af kredse til brug for undervisning m.v. for voksne, for børn og voksne sammen samt for aktiviteter i tilknytning hertil og for aktiviteter for personer over 60 år. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis den kan anvise et egnet offentligt lokale.

Stk. 2. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1, nr. 1, deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Ved beregning af tilskud til almindelige lokaler nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt for deltagere over 60 år, hvis kredsen har afslået at anvende et anvist offentligt lokale. Nedsættelse foretages dog kun, hvis denne udgør mindst 10 pct. af tilskuddet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

 • 1) egen nyopført hal,
 • 2) nye lejemål vedrørende haller, såfremt lejemålet i forhold til udgifterne ved det eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen til det af kredsen aftalte lejebeløb og til afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn, eller
 • 3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Ved en hal forstås i denne lov idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m2.

Stk. 5. Tilskud til driftsudgifter til private haller og andre private lokaler, der ejes eller lejes af kredse til undervisning m.v., ydes efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 1, nr. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, såfremt den kan anvise et egnet offentligt lokale.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år, jf. dog stk. 1, nr. 2.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til driftsudgifter til haller, andre lokaler og lejrpladser og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifter, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud, samt regler om tilskud ydet i form af anviste lokaler m.v., jf. stk. 1, nr. 2, og stk. 5.

§ 25. De i § 24 nævnte haller, andre lokaler og lejrpladser skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig.

§ 26. (Ophævet)

§ 27. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for en til formålet passende hal, lokale eller lejrplads på egnen.

§§ 28-29. (Ophævet)

§ 30. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte frister for ansøgning om tilskud.

Kapitel 6 a (* 2)

Regnskab og revision m.v.

§ 30 a. Kredsen aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5 og 6, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5.

Stk. 2. Regnskabet skal dokumentere, at kredsen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i eller i henhold til loven.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen.

Stk. 4. For kredse efter § 3 a, stk. 1, 1. pkt., underskrives regnskabet af kredsens ansvarlige person. For kredse efter § 3 a, stk. 1, 2. pkt., underskrives regnskabet efter bestemmelserne i kredsens vedtægt.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af kredsen valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision.

Stk. 6. Revisor kontrollerer kredsens oplysninger, og at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de i loven og i henhold til denne fastsatte regler. Revisor attesterer regnskabet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision m.v.

§ 30 b. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i eller i henhold til loven, eller, for så vidt angår tilskud til aktiviteter, de forudsætninger om virksomhedens omfang, der har været lagt til grund ved beregningen af tilskudstilsagnet, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om kredsen har opfyldt støttebetingelserne.

Afregning af tilskud til undervisning m.v.

§ 30 c. Det samlede tilskud til undervisning m.v. efter kapitel 4 må ikke overstige 2/3 af kredsens samlede udgifter til aflønning m.v. af lærere og ledere, jf. dog §§ 10, 11 og 30 d. Tilskuddet må ikke overstige det beløb, der er givet tilsagn om, jf. § 7, stk. 1, og § 7 a.

§ 30 d. Det samlede tilskud til undervisning og studiekredse for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne må ikke overstige 8/9 af udgifterne til aflønning m.v. af lærere og ledere i forbindelse med denne undervisning.

Stk. 2. Det samlede tilskud til instrumentalundervisning må ikke overstige 6/7 af udgifterne til aflønning m.v. af lærere og ledere i forbindelse med denne undervisning.

Stk. 3. Det samlede tilskud til foredragsvirksomhed må ikke overstige 2/3 af udgifterne til aflønning m.v., og det må højst udgøre et beløb svarende til 2/3 af lønnen for 6 undervisningstimer.

Stk. 4. Afregning af tilskud til aktiviteter i tilknytning til undervisning m.v. sker efter de regler, som er fastsat af kommunalbestyrelsen i henhold til § 3, stk. 2.

Afregning af tilskud til aktiviteter

§ 30 e. Det endelige tilskud til aktiviteter beregnes ud fra den faktiske, dokumenterede virksomhed, dog inden for tilsagnsrammen, jf. § 16.

Afregning af lokaletilskud

§ 30 f. Afregning af lokaletilskud sker efter de regler, som er fastsat af kommunalbestyrelsen i henhold til § 3, stk. 2.

Kapitel 7

Administration

§ 31. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter denne lov, der ikke er henlagt til anden myndighed.

Stk. 2. Alle sager, der er henlagt til folkeoplysningsudvalget, skal forelægges kommunalbestyrelsen til afgørelse, såfremt de medfører forøgede udgifter for kommunen.

Stk. 3. Til brug for oplysning om virksomhed efter denne lov har kommunalbestyrelsen ret til at indhente alle nødvendige oplysninger hos den enkelte kreds.

§ 32. (* 3) Kommunalbestyrelsen nedsætter et folkeoplysningsudvalg på 9-15 medlemmer. Medlemstallet skal være ulige. Folkeoplysningsudvalget består af

 • 1) et mindretal valgt af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer og
 • 2) et flertal, der består af
 • a) en bredt sammensat repræsentation for de i § 4, stk. 3, nævnte hovedområder, og
 • b) en repræsentant for de lokale handicapkredse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at eventuelle klubber, jf. § 4, stk. 3, nr. 2, sikres en rimelig repræsentation i folkeoplysningsudvalget.

Stk. 3. I Københavns Kommune foretages valget efter stk. 1, nr. 1, blandt medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Magistraten.

Stk. 4. En repræsentant for ungdomsskolebestyrelserne deltager i udvalgets møder uden stemmeret, jf. lov om ungdomsskoler.

Stk. 5. En repræsentant for ledere, lærere og medarbejdere ved virksomhed inden for hvert af de i § 4, stk. 3, nævnte hovedområder tilbydes deltagelse uden stemmeret i folkeoplysningsudvalgets møder.

Stk. 6. En repræsentant for den kommunale forvaltning deltager uden stemmeret i folkeoplysningsudvalgets møder.

Stk. 7. For hvert medlem og tilforordnet i folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

Stk. 8. I større kommuner kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at folkeoplysningsudvalget skal have flere end 15 medlemmer.

§ 33. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om udkast til regler for tilskud m.v., jf. § 3.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afgiver forslag til kommunalbestyrelsen om den samlede beløbsramme til området, om rammens fordeling mellem hovedområderne samt om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål.

Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om afgrænsningen af de i § 4, stk. 3, anførte hovedområder samt om afgrænsning af de områder, hvortil der kan ydes tilskud af den i § 4, stk. 2, nævnte beløbsramme.

Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om tilskudsberettiget virksomhed i henhold til kapitel 4 og 5.

Stk. 5. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed for en bestemt afgrænset deltagerkreds, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 6. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om eventuelt gebyr i henhold til § 23, stk. 4.

Stk. 7. Folkeoplysningsudvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om nedsættelse af lokaletilskud i henhold til § 27.

Stk. 8. Folkeoplysningsudvalget påser, at tilskud ydet efter denne lov er anvendt i overensstemmelse med de fastsatte regler.

§ 34. Folkeoplysningsudvalget anviser lokaler m.v. og fordeler tilskud til de enkelte ansøgere, jf. § 4, stk. 2 og 3, efter de af kommunalbestyrelsen fastsatte regler, jf. § 3.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for information om mulighederne for at opnå tilskud m.v. til folkeoplysende virksomhed i kommunen, herunder for udarbejdelse af oversigter over offentlige lokaler m.v. samt for rådgivning, vejledning og administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere samt til andre grupper med behov herfor.

Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget skal støtte og fremkalde private bestræbelser på at tilrettelægge og gennemføre folkeoplysende virksomhed. Såfremt der ikke ad privat vej kan tilbydes sådan virksomhed for børn og unge i tilstrækkeligt omfang, skal udvalget indstille til kommunalbestyrelsen, at der fremsættes kommunale tilbud i fornødent omfang, eventuelt i samarbejde med andre sektorer eller kommuner.

Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om de spørgsmål, der vedrører virksomhed efter kapitel 1-7. Folkeoplysningsudvalget skal afgive erklæring i alle sager om de nævnte spørgsmål, der forelægges det af kommunalbestyrelsen.

§ 35. Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til kommunalbestyrelsen om, at der nedsættes underudvalg. Folkeoplysningsudvalget kan overlade en del af sine beføjelser til disse. Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for folkeoplysningsudvalgets medlemskreds.

§ 35 a. Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg, dog inden 1. februar i det efterfølgende år. Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted. De i § 32, stk. 5, nævnte tilforordnede fungerer 1 år ad gangen.

Stk. 2. Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg til folkeoplysningsudvalget. Personer, der har været medlem af folkeoplysningsudvalget i to hele sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.

Stk. 3. Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om folkeoplysningsudvalgets sammensætning, jf. § 32, og om valg af udvalgets medlemmer samt om udøvelse af folkeoplysningsudvalgets virksomhed.

§ 36. Udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

Stk. 2. For deltagelse i møder i folkeoplysningsudvalget eller dets underudvalg kan der ydes medlemmerne diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter regler om vederlæggelse af folkeoplysningsudvalgenes formænd.

§ 37. Kommunen varetager administrationen i forbindelse med aflønning m.v. af ledere og lærere ved virksomhed efter kapitel 4 for de kredse, der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål.

§ 38. Klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, kredse eller myndigheder, som afgørelsen angår.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse af kommunalbestyrelsens afgørelser kan indbringes for ministeren.

Kapitel 8

Amtskommunale opgaver

§ 39. Amtsrådet anviser lokaler og udendørsanlæg og yder lokaletilskud til foreningsarbejde på amtsplan for børn og unge efter reglerne i §§ 22-30f. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 9

Folkeuniversitetsvirksomhed

§ 40. Ved folkeuniversitetsvirksomhed forstås den undervisnings- og foredragsvirksomhed, som udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater under ansvar over for Folkeuniversitetsudvalget.

§ 41. Undervisningsministeren yder inden for et beløb, der fastsættes på finansloven, tilskud til udgifter til aflønning m.v. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomheden.

Stk. 2. Den samlede deltagerbetaling skal mindst udgøre 1/4 af udgifterne til aflønning m.v. af lærere og 1/3 af udgifterne til aflønning af forelæsere.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud, herunder om udbetaling af forskud samt om regnskab og revision m.v.

§ 42. Folkeuniversitetsudvalget har det overordnede økonomiske og faglige ansvar for den samlede folkeuniversitetsvirksomhed. Folkeuniversitetsudvalgets sammensætning og vedtægter fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan træffe beslutning om, at der ansættes en studierektor ved den samlede folkeuniversitetsvirksomhed.

§ 43. Universiteterne og de øvrige højere læreanstalter stiller lokaler med fornødent udstyr til rådighed for folkeuniversitetsvirksomheden. Udgifterne herved afholdes af de pågældende læreanstalter.

Stk. 2. Såfremt der ikke i henhold til stk. 1, kan tilvejebringes de fornødne lokaler til folkeuniversitetsvirksomheden, skal kommunen anvise lokaler efter reglerne i § 22 og § 23, stk. 1-3.

Kapitel 10

Løn

§ 44. Finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, udarbejder regler om løn- og andre ansættelsesvilkår for lærere og ledere, jf. kapitel 4 og 9.

Kapitel 11

Statstilskud

§ 45. Undervisningsministeren yder tilskud til konsulentvirksomhed, medarbejderuddannelse samt udviklingsarbejde vedrørende virksomhed efter denne lov til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. Tilskud kan også ydes til kurser på voksenpædagogiske centre.

Stk. 2. Undervisningsministeren yder tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter stk. 1 og 2, herunder om regnskabsaflæggelse og revision m.v.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan bemyndige organisationer, der virker inden for lovens område, til at fordele og administrere tilskuddene.

§ 46. Undervisningsministeren yder tilskud til udviklingsarbejde m.m. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom, herunder om regnskabsaflæggelse og revision m.v.

Kapitel 12

Andre bestemmelser

§ 47. Deltagelse i virksomhed efter denne lov er ikke betinget af bopæl i den kommune, i hvilken virksomheden finder sted.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning m.v. efter kapitel 4 fra deltagerens hjemstedskommune. Hjemstedskommunen er den kommune, hvor den pågældende er tilmeldt folkeregistret ved begyndelsen af undervisningen m.v.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling fra en anden kommune for udgifterne til undervisning m.v. efter kapitel 4 af personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, men som ved beregning af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner indgår i folketallet i den anden kommune.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning m.v. efter kapitel 4, herunder regler om opkrævning. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om mellemkommunal udligning.

Stk. 5. En deltager, som tilmelder sig undervisning m.v. efter kapitel 4 i anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v. pligt til at oplyse sit personnummer til kredsen. Kommunalbestyrelsen kan fra de tilskudsmodtagende kredse til brug for opkrævning af godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning m.v. fra deltagerens hjemstedskommune forlange oplysning om navn, adresse og personnummer på deltagere i undervisning m.v.

§§ 48-49. (Ophævet)

§ 50. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige reglerne i denne lov i forbindelse med udviklingsarbejde.

Kapitel 13

Ikrafttræden m.v.

§ 51. Loven træder i kraft den 1. januar 1991. Folkeoplysningsudvalget, jf. § 32, nedsættes dog snarest muligt efter den 1. oktober 1990.

Stk. 2 . (Udeladt)

§§ 52-53. (Udeladt)

§ 54. (Ophævet)

§§ 55-56. (Udeladt)

§ 57. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 385 af 6. juni 1991, hvis § 4 ændrede § 36, stk. 3, trådte i kraft den 1. juli 1991. (* 4)

Lov nr. 445 af 14. juni 1995, hvis § 1 ændrede § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, 1. pkt., § 3, stk. 2, § 4, stk. 2, § 4, stk. 5, § 5, stk. 3, § 14, § 22, stk. 3, § 23, stk. 5, § 24, § 27, stk. 1, § 32, §§ 36-37, § 39, §§ 44-47, indføjede §§ 3 a-c, § 6, stk. 2, § 7 a, § 16, stk. 1, 2.pkt., §§ 30 a-f, § 31, stk. 3, § 35 a, § 41, stk. 3 og ophævede § 3, stk. 3, § 4, stk. 5, hvorved stk. 6 blev stk. 5, § 7, stk. 2, § 9, § 12, § 18, § 26, §§ 28-29, §§ 48-49 og § 54, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. § 1, nr. 25 (* 5), har virkning fra den 1. januar 1997. Tilskud til virksomhed afviklet i 1995 afregnes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. § 1, nr. 27 (* 6), har virkning fra den 1. november 1997.

Stk. 4. Forslag til revision af loven fremsættes for Folketinget i folketingsåret 1999-2000.

Lov nr. 1130 af 20. december 1995, hvis § 1 ændrede § 5, stk. 1, § 15, § 19, § 30 a, stk. 1, § 30 d, stk. 3 og § 32, stk. 4, trådte i kraft den 1. januar 1996.

Undervisningsministeriet, den 20. juni 1996

Ole Vig Jensen

/ Jakob Wandall

Officielle noter

(* 1) Lovbekendtgørelsens angivelse af myndigheder er ændret i overensstemmelse med sagsområdets overførsel til Undervisningsministeriet, jf. kgl. resolutioner af 25. januar og 12. februar 1993.

(* 2) Kapitel 6 a har virkning fra den 1. januar 1997.

(* 3) § 32 har virkning fra den 1. november 1997.

(* 4) Loven ændrede affattelsen af § 36, stk. 3, som senere er ændret ved lov nr. 445 af 14. juni 1995.

(* 5) Hvorved § 30 a-f indsattes.

(* 6) Hvorved § 32 nyaffattedes.