Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer på affaldsområdet


I medfør af §§ 45 stk. 1 og 80 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994, som senest ændret ved lov nr. 395 af 22. maj 1996 fastsættes:

§ 1. Følgende cirkulærer ophæves:

  • 1) Miljøstyrelsens cirkulære af 23. december 1986 om bekendtgørelse om indsamlinger fra erhvervsvirksomheder.
  • 2) Miljøstyrelsens cirkulære af 9. januar 1987 om bekendtgørelse om kommunale indsamlinger af genanvendelige materialer og produkter fra private husstande.
  • 3) Miljøstyrelsens cirkulære nr. 236 af 25. september 1990 om kommunale indsamlingsordninger for olie- og kemikalieaffald fra erhvervsvirksomheder.
  • 4) Miljøstyrelsens cirkulære af nr. 93 af 21. juni 1995 om kommunale regulativer om forbrændingsegnet affald.

§ 2. Cirkulæret træder i kraft den 30. juni 1996.

Miljøstyrelsen, den 24. juni 1996

Niels Juul Jensen

/ Helge Andreasen

Officielle noter

Ingen