Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer og om ændring af bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til fisk (* 1)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 862 af 10. oktober 1994 om tilsætningsstoffer til foderstoffer, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1020 af 15. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I Bilag 1 (tabellen) side 8, gruppe A, Antibiotika, nr. E 716, Salinomycin natrium , og side 17, gruppe D. Coccidiostatika og andre lægemidler, nr. E 766 Salinomycin natrium, affattes teksten i kolonnen »Kemisk betegnelse« som vist i bilag 1, nr. 1.

2. I Bilag 1 (tabellen), side 19, gruppe A. Antibiotika, tilføjes under »nr. E 717 Avilamycin« teksten i bilag 1, nr. 2.

3. I Bilag 1 (tabellen), side 19, gruppe A. Antibiotika, indsættes efter nr. E 771 som nyt nr. E 772, teksten i bilag 1, nr. 3.

4. I Bilag 1 (tabellen), side 20, gruppe D. Coccodiostatica og andre lægemidler, indsættes efter nr. 23 som nye nr. 26 og 27 teksten i bilag 1, nr. 4.

5. I Bilag 1 (tabellen), side 40, gruppe I. Mikromineralstoffer, affattes teksten til nr. E 2 »Jod-J«, som vist i bilag 1, nr. 5.

6. I Bilag 1 (tabellen), side 46, gruppe J. Vækstfremmende stoffer, nr. E 851 Olaquindox , affattes teksten i kolonnen »Bestemmelser i øvrigt« som vist i bilag 1, nr. 6.

7. I Bilag 1 (tabellen), side 54, gruppe O. Mikroorganismer indsættes efter nr. 2 som nye nr. 3 og 4 teksten i bilag 1, nr. 7.

§ 2

I bekendtgørelse nr. 971 af 1. december 1994 om tilsætningsstoffer til foder til fisk foretages følgende ændring:

I bilag 1, (tabellen), side 19, Mikromineralstoffer , affattes teksten til nr. E2 »Jod-J« , som vist i bilag 2.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juli 1996.

Plantedirektoratet, den 25. juni 1996

Mogens Nagel Larsen

/ Henrik Wanseher

Bilag 1

1.

»C42H69O11Na (Natriumsalt af monocarboxylsyrepolyether produceret af Streptomyces albus)

Indhold af Elaiophylin: mindst 42 mg/kg salinomycin natrium

Indhold af 17-epi-20-desoyx-salinomycin: under 40 g/kg salinomycin natrium«.

2.

 

 ----------------------------------------------------- 

 »Dyreart eller           Mindste  Største 

 dyrekategori  Maksimumsalder   indhold  indhold 

                 -------------------- 

                 mg/kg af fuldfoderet 

 ----------------------------------------------------- 

 »Slagtekyllinger    -       2,5     10« 

 ----------------------------------------------------- 

 3. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »EF-nr.  Tilsætningsstoffer  Kemisk betegnelse,  Dyreart eller 

                 beskrivelse     dyrekategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »E 772   Narasin/nicarbazin  a) C43H72O11     Slagtekyllinger 

      (blanding af       (Monocarboxyl- 

      a) narasin med      syre-polyesther 

      b) nicarbazin i     produceret af 

        forholdet 1:1)    Streptomyces 

                   aureofaciens, i 

                   form af granulater 

                 b) Ækvimolært 

                   kompleks af 1,3 

                   bis (4-nitrophenyl) 

                   og 4,6-dimethyl- 

                   2-pyrimidinol, i 

                   form af granulater 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »EF-nr. Maksimumsalder  Mindste  Største Bestemmelser i øvrigt 

              indhold  indhold 

              ------------------ 

              mg/kg af fuldfoderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »E 772     -      80     100   Anvendelse de sidste 

                        fem døgn før slagt- 

                        ning forbudt. 

                        I brugsanvisningen 

                        anføres 

                        - »Farlig for hov- 

                         bærende dyr«. 

                        - »Dette foderstof 

                         indeholder et til- 

                         sætningsstof af 

                         ionophorgruppen; 

                         det kan være util- 

                         rådeligt at anvende 

                         det samtidigt med 

                         bestemte lægemidler 

                         (f.eks. 

 Thiamulin)»» 

                                   » 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. 

 »Nr.    Tilsætningsstof  Kemisk betegnelse Dyreart Maksimums- 

                Beskrivelse    eller  alder 

                         dyre- 

                         kategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »26     Salinomycin    C42H69O11Na    Fede-    - 

       natrium      (Natriumsalt af  kaniner 

                monocarboxyl- 

                syrepolyether 

                produceret af 

                Streptomyces 

                albus) 

                - indhold af 

                 Elaiophylin: 

                 mindst 42 

                 mg/kg 

                 salinonomy- 

                 cin natrium 

                - Indhold af 

                 17-epi-20- 

                 desoxy- 

                 salinomycin: 

                 under 40 g/kg 

                 salinomycin 

                 natrium 

 27     Diclazuril    2,6 dichloro-   Kalkuner 12 uger 

                alpha-(4-chloro- 

                phenyl)-4-(4,5- 

                dihydro-3,5-dioxo- 

                1,2,4-triazin-2 

                (3H)-yl) benzen- 

                acetonitril 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Nr.    Mindste  Største  Bestemmelser i øvrigt Tilladelsens 

       indhold  indhold              varighed 

       -------------------- 

       Aktivitetsenheder 

       mg/kg af fuldfoderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »26     20     25   Anvendelse de sidste  Foreløbig 

                 fem dage før      godkendt 

                 slagtningen forbudt 

                 Angivelse i 

                 brugsanvisningen: 

                 - »Farlig for hovdyr« 

                 - »Dette foderstof 

                  indeholder et 

                  tilsætningsstof af 

                  ionophorgruppen. 

                  Det kan frarådes at 

                  anvende ddet 

                  samtidig med 

                  bestemte lægemidler 

                  (f.eks. Thiamulin)» 

 27      1     1    Anvendelse de sidste  Foreløbig 

                 fem dage før slagtning godkendt 

                 forbudt 

                                  » 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 » EF-  Grundstof Tilsætningsstof   Kemisk  Største ind- Bestem- 

  nr.                  beteg-  hold af   melser 

                     nelse  grundstoffet i 

                         i mg/kg af  øvrigt 

                         fuldfoderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »E 2   Jod-J   Calciumjodat,   Ca(JO3)  Hovdyr: 4   - 

           hexahydrat     2.6H2O  4 (i alt) 

           Calciumjodat,   Ca(JO3)2 Andre dyre-  - 

           vandfrit           arter eller 

           Natriumjodid    NaJ    dyrekatego-  - 

           Kaliumjodid    KJ    rier:     - 

                         10 (i alt) 

                                   » 

 --------------------------------------------------------------------- 

6.

»Anvendelse de sidste fire uger før slagtning er forbudt.

Maksimal støvmængde afgivet under håndtering bestemt efter Stauber-Heubach-metoden (1): 0,1mg olaquindox.

I mærkningen på tilsætningsstoffer, forblandinger og foderstoffer, sikkerheds- og advarselspåskrifter med det formål af beskytte brugernes sundhed og især undgå enhver eksponering for stoffet, særlig ved berøring eller indånding heraf, med følgende angivelse: »Advarsel: Risiko for fotoallergi hos prædisponerede personer«.'

----------------------

 • (1) Reference: Fresenius Z. Anal. Chem. (1984) 318:522-524, Springer Verlag 1994.

7.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Nr.    Tilsætningsstof  Kemisk betegnelse Dyreart Maksimums- 

                Beskrivelse    eller  alder 

                         dyre- 

                         kategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »3     Sacharomyces   Præparat af    Fedekvæg   - 

       cerevisiae    Saccharomyces 

       (NCYC Se 47)   cerevisiae med 

                indhold af mindst 

                5x109 CFU/g 

                tilsætningsstof 

 4      Bacillus cereus  Præparat af    Fedekaniner  - 

       (ATCC 14893/   Bacillus cereus 

       CIP 5832)     med indhold af 

                mindst 1010 

                CFU/g tilsæt- 

                ningsstof     Avlskaniner  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Nr.       CFU/kg af    Bestemmelser i øvrigt Tilladelsens 

         fuldfoderet               varighed 

       -------------------- 

       Mindst   Højst 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »3     4 x 109  8 x 109  I brugsanvisningen   Foreløbig 

                 angives:        godkendt 

                 »Mængden af 

                 Saccharomyces 

                 cerevisiae i den 

                 daglige foderration 

                 må ikke overstige 

                 2,5 x 1010 

                 CFU pr. kg legems- 

                 vægt. Der tilføjes 

                 0,5 x 1010 CFU pr. 

                 hver yderligere 100 

                 kg legemsvægt« 

 4     0,5 x 109  2 x 109       -       Foreløbig 

                      -       godkendt 

                             Foreløbig 

                             godkendt 

                                  » 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 2 

 EØF- 

 nr.   Grundstof  Tilsætningsstof  Kemisk    Største Bestem- 

                    betegnelse  indhold melser 

                           af    iøvrigt 

                           grund- 

                           stoffer 

                           i mg/kg 

                           af fuld- 

                           foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »E 2  Jod-J    Calciumjodat,   Ca(JO2)         - 

           Hexahydrat     26H2O 

           Calciumjodat,   Ca(JO3)2         - 

           vandfrit 

           Natriumjodid    NaJ     20 (i alt) - 

           Kaliumjodid    KJ            - 

                                  » 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs kommissionsdirektiver 95/37/EF (EFT 1995, L 172, s. 21) og 96/7/EF (EFT 1996, L 51, s. 45).