Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0090
 
31992L0105
 
31993L0017
 
31993L0050
 
31998L0034
 
31998L0095
 
31998L0096
 
32000L0029
 
32002L0036
 
32002L0056
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl. 1)

 

I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, og §§ 1 og 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 18. juli 1996, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Autorisation

§ 1. Kartoffelavlere, der agter at avle læggekartofler, skal være autoriseret som læggekartoffelavler af Plantedirektoratet. Samme læggekartoffelavler kan kun indgå i eller have én autorisation.

Stk. 2. Autorisation kan meddeles ejere eller brugere af en jordbrugsbedrift. En autorisation kan ikke sælges eller overdrages. Kun den autoriserede læggekartoffelavler eller en person, der overfor direktoratet udpeges som driftsansvarlig, kan ved sin underskrift forpligte sig over for direktoratet.

Stk. 3. Ansøgning om autorisation skal være direktoratet i hænde inden den 1. april det år, avlen etableres. Ansøgningen skal være ledsaget af de oplysninger, der er anført i bilag 1, afsnit A. Ved autorisation meddeles ansøgeren et autorisationsnummer.

§ 2. Autorisationen omfatter alle jordbrugsbedriftens arealer og tilhørende driftsbygninger samt eventuelle øvrige arealer, som læggekartoffelavleren har råderet over ifølge det Generelle LandbrugsRegister (GLR).

Stk. 2. Ansøgning om ændring af autorisationen skal indgives inden den 1. april det år, avlen etableres.

Stk. 3. Enhver ændring vedrørende de jordbrugsarealer, der er omfattet af autorisationen, ved salg, køb, udleje, leje, til- og bortforpagtning eller lignende skal meddeles Plantedirektoratet senest den 1. april det år, avlen etableres.

§ 3. Autorisationen gælder, indtil den skriftligt afmeldes over for Plantedirektoratet. Direktoratet kan tilbagekalde autorisationen, hvis det konstateres, at betingelserne i bilag 1, afsnit B, for opretholdelse af autorisationen ikke længere er opfyldt.

§ 4. Autorisation efter § 1 kan meddeles til avl af

1) meristemstiklinger (meristemudtager og meristemstiklingeproducent),

2) meristemknolde og -planter (meristemknoldprocent eller forsøgsinstitution),

3) præ-basis læggekartofler (præ-basis avler),

4) basis og certificerede læggekartofler på grundlag af egen opformering (basisavler med opformering) eller

5) basis og certificerede læggekartofler på grundlag af indkøbt læggemateriale (basisavler uden opformering).

Stk. 2. Avlere, der er autoriseret til avl af læggekartofler i medfør af stk. 1, nr. 4 og 5 kan tillige have samtidig avl af konsumkartofler.

§ 5. Virksomheder, herunder autoriserede avlere af læggekartofler, der agter at opbevare, sortere, pakke og sælge læggekartofler, jf. § 4, stk. 1 samt egne konsumkartofler, jf. § 4, stk. 2, skal være autoriseret som sorterevirksomhed for læggekartofler af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Avlere af spisekartofler, der agter at sortere, pakke og mærke spisekartofler af egen avl og indtil to andre avleres spisekartofler af egen avl, skal være autoriseret som sorterevirksomhed for spisekartofler af direktoratet.

Stk. 3. Autorisation kan meddeles virksomheder, der opfylder kravene i bilag 2, afsnit A. Ved autorisation meddeles virksomheden et autorisationsnummer.

Stk. 4. Autorisationen gælder, indtil den skriftligt afmeldes over for direktoratet. Direktoratet kan tilbagekalde autorisationen, hvis det konstateres, at betingelserne i bilag 2 for autorisationen m.m. ikke længere er opfyldt.

Stk. 5. Virksomheder omfattet af stk. 2, samt sorterecentraler for spisekartoffel, autoriseret af Fødevarestyrelsen, kan endvidere autoriseres til at indkøbe godkendte læggekartofler i forseglede pakninger og ompakke og videresælge dem i småpakninger, jf. bilag 5, nr. 5.1.2, litra b.

Stk. 6. Stk. 1 - 3 gælder ikke for virksomheder, der udelukkende

1) køber og videresælger godkendte læggekartofler i forseglede pakninger, eller

2) køber godkendte læggekartofler i forseglede pakninger på op til 50 kg og videresælger dem direkte til den endelige forbruger i åbne, mindre pakninger.

Stk. 7. Virksomheder, der er autoriseret i medfør af stk. 1, kan efter ansøgning godkendes til udstedelse af plantepas.

Stk. 8. Plantedirektoratet kan begrænse eller fratage virksomheder godkendelse til at udstede plantepas, såfremt virksomheden undlader at udfylde plantepassene i overensstemmelse med retningslinierne fastsat af Plantedirektoratet.

§ 6. Autorisation til de i § 5 nævnte virksomheder meddeles virksomheden ved den person, der over for Plantedirektoratet udpeges som driftsansvarlig, og kun denne samt ejeren kan ved sin underskrift forpligte sig over for direktoratet. En læggekartoffelavler, der er autoriseret som sorterevirksomhed, for så vidt angår egen avl, kan ikke godkendes som ejer eller driftsansvarlig for en anden autoriseret sorterevirksomhed. En autorisation kan ikke sælges eller overdrages.

Stk. 2. Skifter en autoriseret sorterevirksomhed ejer eller driftansvarlig, skal direktoratet underrettes skriftligt herom.

§ 7. Autoriserede læggekartoffelavlere og sorterevirksomheder for kartofler skal overholde betingelserne til driften i hhv. bilag 1, afsnit B, og bilag 2, afsnit B. De skal føre regnskab over deres beholdninger og over deres køb og salg af kartofler, der skal kunne dokumenteres. Regnskabet skal for hvert køb og salg indeholde oplysninger om dato, kartoffelsort, oprindelse, eventuel klasse, sælger hhv. køber, pakningsenheder og mængde. Regnskabet skal opbevares i mindst to år.

Stk. 2. Virksomheder autoriseret efter bilag 2, afsnit A, nr. 2.1. skal føre et sortereregnskab. Regnskabet skal indeholde oplysninger om dato, tidspunkt, kartoffelsort, oprindelse, mængder af råvare, renvare samt affald (incl. over- og understørrelser) til foder eller lignende.

Registrering

§ 8. Virksomheder, der erhvervsmæssigt køber og sælger kartofler, som ikke er omfattet af mærkningskravene i § 18, stk. 1, eller § 20, stk. 1, nr. 2, samt virksomheder, der erhvervsmæssigt forarbejder kartofler, skal være registreret i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over køb og salg af kartofler med angivelse af mængde, sort (hvor muligt), dato for køb og salg samt navn og adresse på sælger og køber af henholdsvis ind- og udgående partier. Regnskab over kartoffelpartierne skal opbevares i mindst 3 år og på begæring forevises direktoratet.

Avlsbestemmelser

§ 9. Autoriserede læggekartoffelavlere skal hvert år senest den 1. april skriftligt oplyse Plantedirektoratet om, på hvilke arealer de agter at avle kartofler det pågældende år. De øvrige oplysninger om den planlagte avl, der er nødvendige for kontrol og godkendelse af avlen, skal meddeles direktoratet skriftligt senest den 25. maj.

Stk. 2. Er anmeldelse af arealer ikke modtaget senest den 1. april og de øvrige oplysninger senest den 25. maj, afvises anmeldelsen.

Stk. 3. Direktoratet kan afvise at godkende et anmeldt areal, hvis der konstateres uoverensstemmelse mellem oplysningerne i anmeldelsen og de faktiske forhold.

§ 10. Til erhvervsmæssig avl af kartofler må kun anvendes kartofler af sorter, der

1) er optaget på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplanter- og grønsagsarter (sortslisten), på en officiel sortsliste i en anden medlemsstat af Den europæiske Union eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste over landbrugsplanter, eller

2) er godkendt i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, og hele avlen udføres til denne stat.

Stk. 2. Til avl af præ-basis læggekartofler kan tillige anvendes kartofler af sorter, der er anmeldt til afprøvning med henblik på godkendelse til optagelse på sortsliste i en medlemsstat af Den Europæiske Union. Avlen må kun med tilladelse fra Plantedirektoratet sælges, før sorten er optaget på sortsliste.

§ 11. Erhvervsmæssig avl af læggekartofler hos autoriserede læggekartoffelavlere af de kategorier, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2 – 5 samt stk. 2, skal ske efter bestemmelserne i bilag 3, bilag 6, afsnit A og bilag 8.

Stk. 2. Autoriserede læggekartoffelavlere må på jordbrugsarealer omfattet af § 2, stk. 1, eller arealer i samdrift ikke have anden avl af kartofler end den, de er autoriseret til og har anmeldt, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 3. Erhvervsmæssig avl af konsumkartofler, hvor der ikke samtidig er avl af læggekartofler, skal ske efter bestemmelserne i bilag 6, afsnit A.

Stk. 4. Dokumentation for indkøb af læggemateriale skal opbevares i 3 år. Som dokumentation skal anvendes plantepas og en faktura, der angiver sorterevirksomhedens og læggekartoffelavlerens autorisationsnummer, sortsnavn, klassebetegnelse og partiets størrelse. Som dokumentation vedrørende arealstørrelse, jf. bilag 6, afsnit A, nr. 6.1, litra c skal anvendes gødningsplan eller hektarstøtteansøgning.

§ 12. Affald i form af jord, sten, affaldsknolde og andet vegetabilsk affald (frugtsaft m.m.) fra virksomheder, der sorterer, vasker eller forarbejder kartofler, samt kildesorteret affald og spildevandsslam er underlagt de i stk. 2-4 nævnte restriktioner ved udbringning, med mindre affaldet har været underkastet kontrolleret kompostering eller hygiejnisering.

Stk. 2. Affald nævnt i stk. 1 må ikke udbringes på arealer omfattet af en autorisation til avl af læggekartofler, jf. § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, med mindre affaldet udelukkende stammer fra den pågældende bedrift og efter Plantedirektoratets vurdering kan anvendes uden plantesundhedsmæssig risiko.

Stk. 3. På et areal, hvor der er udbragt jord, sten eller affaldsknolde fra en virksomhed omfattet af stk. 1, må der ikke avles kartofler i de derpå følgende 3 år. Ved første kartoffelavl på arealet derefter skal anvendes en sort, der er resistent mod kartoffelcystenematoder, og avlen kan ikke anvendes som læggemateriale.

Stk. 4. Uanset stk. 2 må frugtsaft fra stivelsesfremstilling, herunder vaskevand, udbringes på de nævnte arealer, men der kan derefter ikke etableres avl af læggekartofler på arealet for de følgende 12 måneder. Tilsvarende bestemmelser gælder for udbringning af overfladevand fra vandløb og søer m.m.

Avlskontrol, godkendelse og salg

§ 13. Kontrollen med, at arealer med kartofler, der er anmeldt til avlskontrol hos autoriserede præ-basis avlere, jf. § 4, nr. 3, overholder kravene i bilag 1 samt avlsnormerne i bilag 3, varetages af Dansk Landbrug efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet. Avlskontrollen i øvrigt varetages af direktoratet. Al øvrig kontrol af læggekartofler jf. § 4 stk. 1 og konsumkartofler jf. § 4, stk. 2 udføres af Plantedirektoratet.

§ 14. Avlen af kartofler, der opfylder bestemmelserne i § 10, § 11, stk. 1-2, og § 12, godkendes som læggekartofler i følgende avlsklasser:

Produktion under beskyttede forhold i væksthus eller lign.:

Klasse:

præ-basis læggemateriale

MK

1. markgeneration:

 

præ-basis læggekartofler.

S1

Opformering til egen anvendelse hos basisavler med opformering

 

F1

2. markgeneration:

 

præ-basis læggekartofler

S2

Opformering til egen anvendelse hos basisavler med opformering

 

F2

3. markgeneration:

 

Præ-basis læggekartofler

S3

Opformering til egen anvendelse hos basisavler med opformering

 

F3

4. markgeneration:

 

præ-basis læggekartofler

S4

5. markgeneration:

 

præ-basis læggekartofler

S5

6. markgeneration:

 

basis læggekartofler

E1

7. markgeneration

 

basis læggekartofler

E2

8. markgeneration:

 

basis læggekartofler

E3

9. markgeneration:

 

certificerede læggekartofler

A

Stk. 2. Uanset generation godkendes læggekartofler højst i klassen under læggematerialets klasse.

Stk. 3. Kartofler godkendt som certificerede læggekartofler klasse A kan kun anvendes til avl af konsumkartofler.

Stk. 4. Plantedirektoratet kan anerkende læggemateriale, der svarer til de i stk. 1 nævnte klasser, avlet i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en anden stat, hvis avl af læggekartofler, det er besluttet at ligestille med avl her i landet.

§ 15. Læggekartofler som råvare må kun opbevares på avlsejendommen og på sorterevirksomheder, der er autoriseret hertil.

Stk. 2. Læggekartofler, der er fjernet fra avlsejendommen, må ikke føres tilbage til avlsejendommen, medmindre der er tale om kølerumsopbevaring på en sorterevirksomhed, der er autoriseret hertil, og læggekartoflerne er forblevet i lukkede, mærkede kasser under transport og opbevaring.

§ 16. Endelig godkendelse som læggekartofler meddeles på grundlag af en undersøgelse for forekomst af de virussygdomme, der er nævnt i bilag 3, afsnit A, nr. 3.8 (vinterafprøvning). Plantedirektoratet kan årligt fritage visse dele af læggekartoffelavlen fra vinterafprøvningen (dog ikke præ-basis avl til salg). Direktoratet fastsætter årligt antallet af stikprøver af præ-basis læggekartofler, der undersøges for forekomst af virus A, M, S og X. Undersøgelsen for virussygdomme foretages af Plantedirektoratet eller et af Plantedirektoratet godkendt laboratorium efter retningslinier fastsat af direktoratet.

Stk. 2. Kartofler, der sælges som læggekartofler, før resultatet af vinterafprøvningen foreligger, må kun sælges som certificerede læggekartofler klasse A i pakningsenheder under 100 kg. Den endelige modtager skal forinden skriftligt orienteres om, at resultatet af vinterafprøvningen og den endelige klassificering af partiet endnu ikke foreligger, men vil blive oplyst af sælger, så snart det foreligger.

§ 17. Den samlede avl fra adskilte arealer med samme sort af læggekartofler, dog ikke præ-basis avl, godkendes til salg i den laveste af de klasser, som avlen fra et af disse arealer godkendes i. Dog kan læggekartofler godkendt i klasse F1 – F3 til egen avl højst omsættes som basislæggekartofler.

Stk. 2. Præ-basis læggekartofler godkendt i klasse S1 - S5 kan sælges som præ-basis læggekartofler i klasse S eller SE, som basis læggekartofler eller som certificerede læggekartofler afhængig af resultatet af undersøgelsen for virusindhold (vinterafprøvning) jf. bilag 3, afsnit A, nr. 3.8.

Stk. 3. Basis læggekartofler, der overholder avlsbestemmelserne i bilag 3, afsnit A, nr. 3.1, 3.2 eller 3.3, og bestemmelserne i nr. 3.4 og 3.5 samt de særlige normer i afsnit B, kan godkendes til salg i hhv. »EF-klasse 1«, »EF-klasse 2« og »EF-klasse 3«.

Stk. 4. Ved salg skal læggekartofler af dansk avl samt udenlandsk avl sorteret, pakket m.v. i Danmark, jf. bilag 2, nr. 2.3.7, opfylde kvalitetsnormerne i bilag 4.

Stk. 5. Stk. 4 gælder ikke ved salg direkte fra avlsejendommen til en autoriseret sorterevirksomhed, hvis det sker under betegnelsen »usorterede kartofler«.

Stk. 6. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde tillade salg af præ-basis læggekartofler, der ikke opfylder kvalitetsnormerne i bilag 4, nr. 4.2-4.

Stk. 7. Kartofler behandlet med spiringshæmmende midler må ikke sælges som læggekartofler.

§ 18. Læggekartofler af dansk og udenlandsk avl, der er sorteret, pakket m.v. i Danmark, jf. bilag 2, nr. 2.3.7, må kun sælges i forseglede pakninger, der opfylder bestemmelserne i bilag 5 om pakning, forsegling og mærkning.

Stk. 2. For læggekartofler af en genetisk modificeret sort skal på etiketter, dokumenter, salgsmateriale m.m. anføres: »Genetisk modificeret«.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for læggekartofler, der af ikke autoriserede virksomheder købes i forseglede pakninger og videresælges i åbne, mindre pakninger direkte til den endelige forbruger.

Stk. 4. Pakninger med læggekartofler, dog ikke småpakninger, skal være mærket med et plantepas, der er godkendt af Plantedirektoratet, og kun autoriserede sorterevirksomheder kan godkendes til at forsyne pakningerne med plantepas. Småpakninger undtages fra kravet om plantepas, hvis de opfylder bestemmelserne i bilag 5, nr. 5.5.3.

Stk. 5. Plantepasset skal opfylde bestemmelserne i bilag 5, nr. 5.5.2 og nr. 5.6. Alle oplysninger skal trykkes på plantepasset og skal være klart læselige, uden rettelser og må ikke kunne udviskes.

Stk. 6. Et plantepas må kun anvendes til den pakning, det oprindeligt er udstedt til.

Stk. 7. Opdeles en pakning med læggekartofler, skal hver af de nye pakninger af en godkendt virksomhed forsynes med et nyt plantepas. Pakningerne må kun forsynes med nyt plantepas, hvis de fortsat overholder betingelserne for godkendelse.

Stk. 8. Godkendelsen til udfærdigelse af plantepas kan tilbagekaldes, hvis direktoratet konstaterer, at betingelserne for anvendelsen af plantepas overtrædes.

Stk. 9. Plantepas må kun fortrykkes på trykkerier, der er godkendt hertil af direktoratet.

Stk.10. Fejltrykte plantepas samt plantepas fjernet fra endeligt kasserede partier af læggekartofler skal opbevares på den autoriserede sorterevirksomhed i mindst 2 år. Plantepassene kan dog destrueres under officiel kontrol.

Stk. 11. Regnskab over plantepas udvisende detaljer omkring modtagelse, anvendelse samt beholdning skal opbevares på den autoriserede sorteringsvirksomhed i mindst 2 år.

Stk. 12. Stk. 1 gælder ikke for læggekartofler, der er godkendt i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, og som opfylder bestemmelserne om kvalitet, pakning, forsegling og mærkning i denne stat.

Stk. 13. Læggekartofler, der er godkendt i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, men som ikke opfylder bestemmelserne i rådsdirektiv 2002/56/EF om pakning, forsegling og mærkning, må ikke sælges uden Plantedirektoratets skriftlige tilladelse.

§ 19. Autoriserede sorterevirksomheder skal senest ved forsegling af pakningerne anmelde hvert parti læggekartofler af dansk avl samt udenlandsk avl sorteret, pakket m.v. i Danmark, jf. bilag 2, nr. 2.3.7, på en særlig anmeldelsesformular til Plantedirektoratet med henblik på partikontrol. Et parti læggekartofler kan højst anmeldes i den klasse, som avlen er godkendt til.

Stk. 2. Et parti kartofler, der kasseres af direktoratet, kan efter omsortering påny anmeldes til partikontrol. Årsagen til og tidspunktet for kassationen samt nummer på den første anmeldelsesformular skal meddeles direktoratet skriftligt ved anmeldelsen.

Stk. 3. Kasseres et parti kartofler endeligt som læggekartofler, kan kartoflerne sorteres, mærkes og sælges som konsumkartofler, såfremt der indsendes dokumentation i form af faktura for salget. Forsegling og plantepas på alle pakninger med kartofler af det kasserede parti skal fjernes snarest muligt.

§ 20. Kartofler kan sælges som henholdsvis spisekartofler klasse I og klasse II eller som nye kartofler, hvis de

1) opfylder kvalitetsnormerne i bilag 6, afsnit B, og

2) er pakket og mærket efter bestemmelserne i bilag 7.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for

1) Kartofler, der sælges til en autoriseret sorterevirksomhed.

2) Kartofler, der sælges fra en jordbrugsbedrift, forudsat,

a) at kartoflerne er avlet på denne bedrift eller på nærliggende bedrifter,

b) at ejerne eller brugerne af bedrifterne ikke er autoriseret efter § 1 eller § 5, og

c) at salg sker til den endelige forbruger, der selv medtager kartoflerne til brug i egen privat husholdning.

§ 21. Plantedirektoratet fører kontrol med, at lægge- og spisekartofler, der sælges, opfylder bestemmelserne i §§ 17-20. Kontrollen med spisekartofler, jf. § 20, udføres i samarbejde med Fødevarestyrelsen og fødevareregionerne. Efter § 2, stk. 1, i lov om frø, kartofler og planter kan direktoraterne vederlagsfrit udtage prøver af kartoffelknolde og -planter til undersøgelse.

Stk. 2. Bryder Plantedirektoratet eller fødevareregionen forseglingen af en pakning i forbindelse med kontrol af læggekartofler, skal pakningen genforsegles under Plantedirektoratets eller fødevareregionens tilsyn. Plantepasset forsynes af direktoratet med stempel, dato, signatur og eventuel plombe, der tilkendegiver, at pakningen har været åbnet i forbindelse med officiel kontrol.

Stk. 3. Resultaterne af kontrollen med overholdelsen af avlsbestemmelserne for læggekartofler og kvalitetsnormerne for spisekartofler offentliggøres.  

Stk. 4. Indsigelser over marksynsrapporter samt klage over afgørelser efter bekendtgørelsen skal indsendes snarest muligt med henblik på at sikre, at grundlaget for en eventuel fornyet kontrol er uændret.

§ 22. Bekendtgørelsens bestemmelser om salg gælder også for udbud til salg, fordeling, levering eller anden form for overdragelse til andre.

§ 23. Plantedirektoratet kan efter ansøgning og på nærmere fastsatte betingelser tillade, at bekendtgørelsens bestemmelser fraviges ved forsøg, forskning og planteforædling.

Stk. 2. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til salg af kartofler af en genetisk modificeret sort meddeles kun, hvis der på grundlag af en officiel miljørisikovurdering er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 3. Direktoratet kan efter ansøgning og på nærmere fastsatte betingelser tillade, at virksomheder, der er autoriseret efter § 4, samtidig foretager forædling af kartofler.

Stk. 4. Direktoratet kan efter ansøgning og på nærmere fastsatte betingelser tillade produktion af meristemstiklinger, jf. § 4, nr. 1.

Transport

§ 24. Andre kartofler end læggekartofler kan kun føres ind i landet fra en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, hvis partiet ikke indeholder mere end én vægtprocent jord.

Stk. 2. Uanset indholdet af jord kan et parti kartofler bestemt til forarbejdning føres ind i landet, hvis det sker direkte til en forarbejdningsvirksomhed.

§ 25. Ved transport af et parti kartofler, dog ikke læggekartofler, uden for dyrkningsområdet skal emballagen eller, ved transport i løs vægt, transportmidlet være forsynet med avlerens eller sorterevirksomhedens autorisationsnummer. Ved transport af kartofler fra en avler, der ikke er autoriseret efter denne bekendtgørelse, skal avlerens CVR-nr. anføres.

Stk. 2. Andre kartofler end læggekartofler må kun føres ind i landet fra en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, hvis emballagen eller transportmidlet er forsynet med avlerens eller sorterevirksomhedens registreringsnummer.

Overtrædelse og ikrafttræden

§ 26. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2, § 2, stk. 3, § 5, stk. 1, 2 og 5, § 6, § 7, § 8, § 10, stk. 2, 2. led, § 11, § 12, § 15, § 16, stk. 2, § 17, stk. 4 og 7, § 18, stk. 1, 2, 4 – 7 og 9 - 11, § 19, stk. 1 og 3, § 20 og §§ 24-25 straffes med bøde.

Stk. 2. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges strafansvar efter bestemmelserne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 3, § 9, stk. 3, §10, § 11, stk. 1 og 2, jf. bilag 3 og 8, § 12, og § 15 kan medføre, at avlen nedklassificeres eller ikke godkendes som læggekartofler.

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 124 af 1. marts 1999 om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl ophæves.

Plantedirektoratet, den 30. december 2004

Ole P. Kristensen

/Pernille Balslev-ErichsenBilag 1

Autorisation til avl af læggekartofler
(Til §§ 1, 2, 3 og 4)

A

Krav til ansøgningen

1.1.

Ved ansøgning om autorisation skal medsendes en målfast skitse over jordbrugsbedriftens arealer. På skitsen skal anføres ejerens navn, adresse og CVR-nr. samt antal hektar og marknummer for hver enkelt mark.

1.2.

For alle marker skal anføres det seneste årstal for avl af kartofler. Ejeren af arealet skal på skitsen attestere rigtigheden af oplysningerne.

1.3.

Bestemmelsen i nr. 1.1 og 1.2 gælder tilsvarende ved erhvervelse af arealer eller jordbrugsbedrifter ved leje, forpagtning etc.

1.4.

Alle autoriserede avlere skal oplyse deres CVR-nr. til Plantedirektoratet.

 

 

B.

Betingelser for opretholdelse af autorisation

1.5.

Alle autoriserede avlere skal anmelde arealer til avlskontrol hvert år.

1.6.

Ved anmeldelse af arealer det enkelte år til avl af læggekartofler skal indsendes skitse over de enkelte avlsarealer med angivelse af avlsår, marknummer og areal (i ha).

1.7.

Alle læggekartoffelpartier skal holdes adskilt og skal under avlen være mærket med sortsnavn, klasse, oprindelse samt areal og under opbevaring og transport yderligere mærket med mængde.

1.8.

Alle partier af konsumkartofler skal under avl, transport og opbevaring være mærket med sortsnavn og opformeringsklasse.

1.9.

Autoriserede avlere må på avlsejendommen kun opbevare kartofler af egen avl og kartofler indkøbt til eget brug.

 

 

1.10.

Autoriserede læggekartoffelavlere

1.10.1.

Maskiner, redskaber og containere, der har været anvendt udenfor avlsejendomme, kan anvendes til håndtering af kartofler, hvis de

 

1)

for maskiner og redskaber til lægning af kartofler kun har været anvendt hos andre autoriserede læggekartoffelavlere, og for øvrige maskiner og redskaber kun har været anvendt hos andre autoriserede læggekartoffelavlere det pågældende kalenderår, og

 

2)

inden de anvendes på avlsejendommen, er rengjort og desinficeret med et middel, med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

 

Maskinejer eller -fører skal afgive en skriftlig, dateret og underskrevet erklæring om, at bestemmelserne i nr. 1 og 2 er overholdt. Erklæringen skal angive avlernummer, marknummer, maskin- eller redskabstype, anvendt desinfektionsmiddel samt dato for rengøring og desinfektion. Erklæringen skal opbevares på avlsejendommen i mindst to år.

1.11.

Bestemmelsen i 1.10 gælder ikke for anvendelsen af maskiner og redskaber til flytning af kartofler fra avlsejendommen direkte til en sorterevirksomhed.

 

 

1.12 .

Præ-basis avlere

1.12.1.

Præ-basis avlere skal selv opbevare, sortere, pakke og mærke deres avl af præ-basis læggekartofler og skal være autoriseret som sorterevirksomhed.

1.12.2.

Præ-basis avlere skal anvende egne maskiner, redskaber og containere til lægning, pleje, optagning, opbevaring og håndtering af læggekartofler. Maskiner, redskaber og containere må ikke anvendes uden for avlsejendommen.

1.12.3.

Bestemmelsen i 1.12.2 gælder ikke for håndtering i forbindelse med flytning af kartofler fra avlsejendommen direkte til en sorterevirksomhed.

 

 

1.13.

Basisavlere med opformering

1.13.1.

Ved indkøb af MK til egen opformering skal basisavlere med opformering anvende egne maskiner, redskaber og containere, til lægning, pleje, optagning, opbevaring og håndtering af læggekartofler. Maskiner, redskaber og containere må ikke anvendes udenfor avlsejendommen.

1.13.2

Bestemmelsen i 1.13.1 gælder ikke for håndtering i forbindelse med flytning af kartofler fra avlsejendommen direkte til en sorterevirksomhed.Bilag 2

Autorisation m.m. af sorterevirksomheder
(Til § 5)

A.

Betingelser for autorisation

2.1.

Sorterevirksomheder for læggekartofler

2.1.1.

Autorisation kan meddeles

 

a)

meristemknoldproducenter til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl,

 

b)

præ-basis avlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl. Præbasislæggekartofler skal leveres direkte til endelig forbruger,

 

c)

basisavlere med eller uden opformering til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl af lægge- og konsumkartofler,jfr. Bilag 5 og 7, og

 

d)

virksomheder til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af avl af læggekartofler fra præ-basis avlere og basis avlere med eller uden opformering, herunder egen avl af lægge- og konsumkartofler(dog undtaget præ-basis læggekartofler).

2.1.2.

Der skal forefindes tilstrækkeligt store bygninger, der er egnede til formålet, herunder opbevaringsrum, så de enkelte kartoffelpartier kan holdes adskilt.

2.1.3.

Sortererummet skal være udstyret med sortereanlæg, vægt, der er beregnet til de paktningsenheder, der omsættes af virksomheden og sortererullebord med en belysning på mindst 800 lux.

2.1.4.

Plantedirektoratets kontrollører skal have adgang til håndvask.

2.1.5.

Virksomhedens CVR-nummer skal meddeles direktoratet.

 

 

2.2.

Sorterevirksomheder for spisekartofler

2.2.1.

Autorisation kan meddeles

 

a)

spisekartoffelavlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af spisekartofler af egen avl og af indtil to andre spisekartoffelavleres egen avl,

 

b)

virksomheder, autoriseret efter litra a samt sorterecentraler for spisekartofler, autoriseret af Fødevarestyrelsen, til ompakning i småpakninger af læggekartofler indkøbt i forseglede og mærkede pakningsenheder.

2.2.2

Bestemmelserne i afsnit A, nr. 2.1.2-5 gælder tilsvarende. Dog gælder kravet om sortereanlæg i nr. 2.1.3 ikke for sorterevirksomheder, der kun pakker nye kartofler.

 

 

B.

Betingelser for opretholdelse af autorisation

2.3.1.

Oplags- og sortererum samt maskiner m.v. skal holdes rengjort og i samme stand som på autorisationstidspunktet. Indretningen af rummene, jf. nr. 2.1.2 og 2.1.3, må ikke ændres uden Plantedirektoratets godkendelse.

2.3.2.

Lokaler og maskiner m.v. må kun anvendes til andet formål, hvis Plantedirektoratet forinden har godkendt dette

2.3.3.

På sorterevirksomheden må kun opbevares, sorteres, pakkes og mærkes kartofler omfattet af autorisationen, jf. nr. 2.1.1 og 2.2.1.

2.3.4.

Lokaler samt maskiner m.m. skal hvert år være tømt for kartofler, rengjort og desinficeret inden indtagning af ny avl, dog senest den 30. juni. Desinfektion skal ske med et middel med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

2.3.5.

Sorterevirksomheder, der er autoriseret til avl af kartofler, jf, nr. 2.1.1, litra d, skal sortere egen avl af læggekartofler, der ikke skal sælges, enten

 

a)

på et separat sortereanlæg, der ikke anvendes til andre formål, eller

 

b)

før sortering på samme anlæg af kartofler til salg af andres eller egen avl. Sortereanlægget skal rengøres og desinficeres før sortering af kartofler til salg. Desinfektion skal ske under Plantedirektoratets kontrol og med et middel med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

2.3.6.

Sorterevirksomheder med autorisation til avl af kartofler, jf., nr. 2.1.1, litra d, må kun sortere egen avl af konsumkartofler, enten

 

a)

på et separat sortereanlæg, der ikke anvendes til andre formål, eller

 

b)

på samme anlæg før sortering på samme anlæg af kartofler til salg. Sortereanlægget skal rengøres og desinficeres før sortering af kartofler til salg. Desinfektion skal ske under Plantedirektoratets kontrol og med et middel med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

2.3.7.

Sorterevirksomheder for læggekartofler, der er autoriseret, jf. nr. 2.1.1, litra d kan desuden opbevare, sortere, pakke og mærke avl af læggekartofler fra andre avlere (herunder udenlandske læggekartoffelavlere) på særlige betingelser til sikring af partiets oprindelse og plantesundhedsmæssige forhold.

2.3.8.

Sorterevirksomheder for spisekartofler, der er autoriseret til pakning af læggekartofler i småpakninger, jf. nr. 2.2.1, litra b, skal holde læggekartofler klart adskilt fra spisekartofler. Pakkeudstyret skal også rengøres og desinficeres, før hver pakning af læggekartofler indledes, med mindre pakning sker med udstyr, der ikke anvendes til pakning af spisekartofler. Desinfektion skal ske under Plantedirektoratets kontrol og med et middel med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

2.3.9.

Jordaffald m.v. skal bortskaffes, jf. § 12. Kartofler af foregående års avl skal fjernes inden indtagning af ny avl, dog senest den 15. juni.

2.3.10

Alle læggekartoffelpartier skal under opbevaring, sortering og pakning være mærket med sortsnavn, avlernummer eller navn og adresse, klasse og mængde.

2.3.11

Alle partier af konsumavl skal under opbevaring, sortering og pakning være mærket med sortsnavn samt opformeringsklasse.Bilag 3

Avl af læggekartofler

samt konsumavl hos autoriserede læggekartoffelavlere

(Til §§ 11-16)

A.

Avlsbestemmelser

3.1.

A vl hos præ-basis avlere

3.1.1.

Der må kun indkøbes præ-basis læggemateriale af klasse MK af dansk avl eller læggemateriale af udenlandsk avl, der af Plantedirektoratet er anerkendt som ligestillet hermed, jf. dog nr. 3.1.5.

3.1.2.

Der må hvert år kun indkøbes læggemateriale af én oprindelse af hver sort, jf. dog nr. 3.1.5.

3.1.3.

Der må ikke have været avlet eller oplagret kartofler på avlsarealet de fire foregående vækstsæsoner.

3.1.4.

Der skal på avlsejendommen anvendes præ-basis læggekartofler godkendt i klasse S4 eller højere.

3.1.5.

Avlere, der indleder avl af præ-basis læggekartofler, kan det første år indkøbe præ-basis læggekartofler af samme sort fra én præ-basis avler.

3.1.6.

Læggekartofler af forskellig oprindelse eller klasse skal holdes klart adskilt under avl, transport og opbevaring.

 

 

3.2.

Avl hos basisavlere med opformering

3.2.1.

Der må ikke have været avlet eller oplagret kartofler på avlsarealet for læggekartofler de foregående tre vækstsæsoner.

3.2.2.

Til avl af læggekartofler må der det enkelte år højst anvendes indkøbt læggemateriale af én oprindelse for hver sort, dog tillades indkøb af MK og S/SE samme år. Der må ikke indkøbes S/SE samme år, hvor der er avl på F3 i samme sort.

3.2.3

Der må det enkelte år anvendes følgende klasser for hver sort, MK, F1–F3, S/SE, E1-E3.

3.2.4.

Der må kun indkøbes præ-basis læggemateriale klasse MK, præ-basis læggekartofler klasse S-SE eller andet læggemateriale, der i henhold til EU-mærkningsregler for læggekartofler kan anerkendes som ligestillet hermed.

3.2.5.

Der skal på avlsejendommen anvendes læggekartofler godkendt i klasse E3 eller højere.

3.2.6.

Læggekartofler af forskellig oprindelse og klasse skal holdes klart adskilt under avl, transport og opbevaring.

3.2.7.

Der må det enkelte år ikke avles læggekartofler og konsumkartofler af samme sort. Dog er det tilladt ved overgang fra avl af konsumkartofler til avl af læggekartofler i en given sort, i overgangsåret at indkøbe præ-basis, kun godkendt til egen anvendelse.

3.2.8.

Til avl af konsumkartofler skal der det enkelte år indkøbes min.S/SE eller andet læggemateriale, der i henhold til EU-mærkningsregler for læggekartofler kan anerkendes som ligestillet hermed.Der kan max. avles 2 år på det indkøbte læggemateriale, Ko1-Ko2. Der må det enkelte år højst anvendes 3 klasser for hver sort (S/SE, Ko1, Ko2).

3.2.9

Ved overflytning af en sort med henblik på avl af konsumkartofler klassificeres avlen som Ko1.

 

 

3.3.

Avl hos basisavlere uden opformering

3.3.1.

For avlen gælder nr. 3.2.1 tilsvarende.

3.3.2.

Til avl af læggekartofler må der det enkelte år højst anvendes indkøbt læggemateriale af én oprindelse for hver sort

3.3.3.

Der må kun indkøbes præ-basis læggemateriale klasse MK, præ-basis læggekartofler klasse S-SE eller basis læggekartofler fra læggekartoffelavlere autoriseret efter § 4, nr. 4, dog min. Klasse E3 eller andet materiale, der i henhold til EU-mærkningsregler for læggekartofler kan anerkendes som ligestillet hermed.

3.3.4.

Til avl af konsumkartofler skal hvert år indkøbes læggekartofler godkendt i klasse A eller højere eller andet læggemateriale, der i henhold til EU-mærkningsregler for læggekartofler kan anerkendes som ligestillet hermed, og efter avlsreglerne i bilag, 6, 6.1

3.3.5.

Der må det enkelte år ikke avles læggekartofler og konsumkartofler af samme sort.

 

 

3.4.

Krav til avlsarealet for læggekartofler

3.4.1.

Avlsarealet skal være fri for gengroninger.

3.4.2.

For bortlugede kartoffelplanter gælder, at disse medregnes som planter af afvigende type, jf. nr. 3.6.1, litra e og nr. 3.6.2., litra e, hvis der findes efterladte knolde fra den bortlugede plante.

3.4.3.

Avlsarealet må ikke være ukrudtsbefængt, tørkeskadet, sprøjteskadet, over- eller undergødet, skadet af skadedyrsangreb o.lign. så vækstforholdene hindrer en bedømmelse af avlsarealet.

3.4.4.

På grund af risikoen for overførsel af virus skal der mindst være følgende afstand til andre kartoffelarealer:

 

a)

for arealer til godkendelse som præ-basis læggekartofler klasse S1, S2, S3, S4 og S5: 50 meter til arealer med anden kartoffelavl,

 

b)

for arealer til godkendelse som basis læggekartofler klasse E1, E2 og E3: 25 meter til ikke avlskontrollerede kartofler, herunder egne konsumkartofler,

 

c)

for arealer til godkendelse som certificerede læggekartofler klasse A: 15 meter til ikke avlskontrollerede kartofler, herunder egne konsumkartofler.

3.4.5.

På grund af risiko for sammenblanding skal der være mindst 1 meter mellem rækker med avl af forskellige klasser eller sorter, dog undtaget arealer udlagt med klasse MK og S1 hos præ-basis avlere og MK og F1 hos basisavlere med opformering. For enden af hver række skal der være mindst 6 meter til avl af anden klasse eller sort.

3.4.6

Bestemmelsen i 3.4.5. gælder ikke såfremt kartoflerne lægges og høstes manuelt.

 

 

3.5.

Frihed for planteskadegørere

3.5.1.

Nedennævnte planteskadegørere må ikke findes på jordbrugsbedriften, på arealer i samdrift, på avlsarealer eller på planterne. Dette gælder dog ikke planteskadegørere nævnt i litra d og e, der forekommer på andre arealer end avlsarealer, hvis der på disse arealer gennemføres et bekæmpelsesprogram godkendt af Plantedirektoratet.

 

a)

Clavibacter michiganensis (Smith)Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al.

 

 

Kartoffelringbakteriose

 

b)

Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum (Smith) Yabuuchi et al

Kartoffelbrunbakteriose

 

c)

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

Kartoffelbrok

 

d)

Globodera pallida (Stone) Mul. et Stone

Hvid kartoffelcystenemato d

 

e)

Globodera rostochiensis (Woll.) Mul. et Stone

Gul

kartoffelcystenematod

 

f)

Leptinotarsa decemlineata Say

Coloradobille

 

g)

Tomato spotted wilt virus

Tomatbronzetopvirus

 

h)

Ditylenchus destructor Thorne

Kartoffelrådnematod

 

i)

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og M. fallax Karssen

Rodgallenematod

 

j)

Potato stolbur mycoplasm (MLO)

Stolbur

3.5.2.

Plantedirektoratet fastsætter årligt antallet af prøver af kartofler, der skal undersøges for forekomst af skadegørere nævnt i nr. 3.5.1, litra a og b.

3.5.3.

Plantedirektoratet udtager jordprøver til undersøgelse for forekomst af kartoffelcystenematoder. Undersøgelsen foretages af Plantedirektoratet eller et af Plantedirektoratet godkendt laboratorium efter retningslinier fastsat af direktoratet.

3.5.4.

For arealer anmeldt til godkendelse til avl af præ-basis læggekartofler skal undersøgelsen for forekomst af kartoffelcystenematoder være foretaget inden avlssæsonen efter retningslinier fastsat af direktoratet.

 

 

3.6.

Mindstekrav til sortsrenhed og tilladte tolerancer for forekomst af andre planteskadegørere (pct. af planterne):

 

 

3.6.1.

 

Tolerancer ved indledende marksyn

Præ-basis

læggekartofler

Basis

læggekartofler

Certificerede

læggekartofler

a.

Fremmed sort

0,01

0,05

0,1

b.

Bladrullesyge

0,1

0,5

1,0

c.

Synlig symptomer på virus A, M, S, X, Y i alt

 

0,1

 

0,5

 

1,0

d.

Sortbensyge (Erwinia spp.)

0,02

0,4

1,0

e.

Afvigende typer

0,02

0,1

0,5

 

 

3.6.2.

 

Tolerancer ved afsluttende marksyn

Præ-basis

læggekartofler

Basis

læggekartofler

Certificerede læggekartofler

a.

Fremmed sort

0,00

0,01

0,05

b.

Bladrullesyge

0,1

0,2

0,5

c.

Synlig symptomer på virus A, M, S, X, Y i alt

 

0,1

 

0,2

 

0,5

d.

Sortbensyge (Erwinia spp.)

0,01

0,2

0,5

e.

Afvigende typer

0,01

0,05

0,25

 

3.7.

Tilladte tolerancer for forekomst af virus X ved bladprøveundersøgelse (pct.af planterne):

 

 

Præ-basis

læggekartofler

Basis

læggekartofler

Certificerede

læggekartofler

Virus X

0

1

4

 

3.8.

Tilladte tolerancer for forekomst af virus ved vinterafprøvning (pct. af planterne ):

 

3.8.1.

Præ-basis

læggekartofler

Basis læggekartofler klasse E1, E2, E3

Certificerede læggekartofler klasse A

 

Klasse

S

Klasse

SE

 

 

 

 

Virus X ..................

0,0

0,0

Undersøges ikke

Virus A, M og S i alt ..........................

0,0

2,0

Undersøges ikke

Virus Y og bladrullevirus i alt ..........

0,0

1,0

2

8

 

3.8.2.

Fra avlsarealer til godkendelse som præ-basis læggekartofler til omsætning udtages af hver sort og klasse prøver til undersøgelse for forekomst af virussygdomme, nævnt i 3.8.1, efter retningslinier fastsat af direktoratet.

3.8.3.

For øvrige avlsarealer med læggekartofler omfattet af § 16, stk. 1, andet led, udtages prøver til undersøgelse for forekomst af virussygdomme, nævnt i 3.8.1, efter retningslinier fastsat af direktoratet

 

 

B.

Særlige normer for basis læggekartofler EF-klasse 1-3

3.9.

Læggematerialet skal have oprindelse i materiale,der overholder følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

 

a)

Erwinia carotovora var. atroseptica

0

b)

Erwinia chrysanthemi

0

c)

Bladrullevirus

0

d)

Kartoffelvirus A

0

e)

Kartoffelvirus M

0

f)

Kartoffelvirus S

0

g)

Kartoffelvirus X

0

h)

Kartoffelvirus Y

0

 

 

 

 

3.10.

Læggematerialet skal stamme direkte fra arealer, der ved to officielle markinspektioner har overholdt følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

 

a)

Sortbensyge:

 

 

EF-klasse 1

0

 

 

EF-klasse 2 og 3

0,25

 

b)

Synligt virussyge planter i alt

0,1

 

 

 

 

3.11.

Arealerne til godkendelse som basis læggekartofler skal ved to officielle markinspektioner overholde følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

 

a)

Sortbensyge:

 

 

EF-klasse 1

0

 

 

EF-klasse 2

0,5

 

 

EF-klasse 3

1,0

 

b)

Synligt virussyge planter i alt:

 

 

 

EF-klasse 1 og 2

0,5

 

 

EF-klasse 3

1,0Bilag 4

Kvalitetsnormer for læggekartofler
(Til § 17, stk. 4)

4.1.

P lanteskadegørere:

 

 

 

Læggekartofler skal være fri for de skadegørere, der er nævnt i bilag 3, afsnit A, nr. 3.5.1.

 

 

4.2.

Partiets almindelige tilstand:

4.2.1.

Knoldene skal være

 

-

fri for frost- og varmeskader

-

tørre - fri for kondensvand

-

faste - ikke udtørrede og rynkede

-

fri for spirer længere end 3 mm

-

i en sådan stand, at de kan kontrolleres

4.2.2.

Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetsnormerne hos den endelige forbruger.

4.2.3.

Partiet skal være således sorteret og pakket, at det er af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

 

 

4.3.

Kvalitetstolerancer.

4.3.1.

Der må i et parti højst være nedennævnte indhold af kartofler med sygdomsangreb og andre fejl

 

 

 

 

 

Vægtprocent:

a)

Vådforrådnelse

højst 0,1 pct.

b)

Kartoffelskimmel og anden tørforrådnelse

højst 0,5 pct.

c)

Kartoffelskurv (dybe sår over 3 mm) på mere end 1/10 af overfladen

højst 1,0 pct.

d)

Kartoffelskurv (overfladiske sår under 3 mm) på mere end 1/5 af overfladen

højst 3,0 pct.

e)

Rodfiltsvamp (sklerotier) på mere end 1/20 af overfladen

højst 2,0 pct.

f)

Fejl (genvækst, vækstrevner og andre misdannelser dybere end 3 mm) heraf dog mekaniske beskadigelser dybere end 3 mm højst 2 pct.

højst 3,0 pct.

g)

Fremmed sort:

 

 

Præ-basis og basis læggekartofler

0,0 pct.

 

Certificerede læggekartofler

højst 0,05 pct.

h)

Jord og andre fremmede stoffer

højst 1,0 pct.

i)

Fejl a-h i alt

højst 6,0 pct.

j)

Rustpletter og rustringe

højst 5,0 pct.

 

 

 

4.3.2.

Plantedirektoratet kan efter anmodning fra sorterevirksomheder for læggekartofler i særlige tilfælde godkende partier af læggekartofler, hvor nr. 4.3.1, litra c og d, erstattes af følgende:

 

k)

kartoffelskurv (kartofler angrebet af skurv på mere end 1/3 af overfladen) højst 5,0 pct. og nr. 4.3.1, litra e, erstattes af følgende:

l)

rodfiltsvamp (sklerotier på mere end 1/20 af overfladen), højst 5,0 pct.

 

De øvrige kvalitetstolerancer skal være opfyldt for partiet.

 

 

4.4.

Størrelseskrav:

4.4.1.

Mindstestørrelsen af læggekartofler skal være sådan, at de ikke kan passere et sold med kvadratisk maskevidde på 25 mm.

4.4.2.

For kartofler over 35 mm udtrykkes mindste og største kartoffelstørrelse i mangefold af 5. Forskellen mellem mindste og største kartoffelstørrelse må ikke overstige 25 mm. Ved udførsel til stater uden for Den Europæiske Union kan disse bestemmelser fraviges ved aftale mellem køber og sælger.

4.4.3.

Et parti læggekartofler må ikke indeholde mere end 3 vægtprocent kartofler under den angivne mindste kartoffelstørrelse og 3 vægtprocent kartofler over den angivne største kartoffelstørrelse.

4.4.4.

Inden for det størrelsesinterval, der er angivet ved mærkningen, skal samtlige kartoffelstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.Bilag 5

Paknings- og mærkningsbestemmelser for læggekartofler

(Til § 18, stk. 1)

5.1.

Pakningsenheder:

5.1.1.

Som pakningsenheder kan kun godkendes enheder, der kan transporteres og forblive lukket, forseglet og mærket helt frem til levering hos den endelige forbruger.

5.1.2.

Der skelnes imellem:

 

a)

sække, kasser, containere, storsække, vogne o.lign. med et indhold på over 10 kg netto, og

 

b)

småpakninger (poser, sække o.lign.) med et indhold på højst 10 kg netto.

5.1.3.

 

Præ-basis læggekartofler må kun sælges i sække, kasser eller storsække.

5.2.

 

Kasser, containere, storsække o.lign. kan af Plantedirektoratet godkendes til genanvendelse efter rengøring og desinfektion. Sække og emballage til småpakninger skal være nye.

5.3.

 

Hver pakningsenhed må kun indeholde læggekartofler af samme sort fra én avler.

 

 

5.4.

Forsegling:

5.4.1.

Pakningsenheder på over 10 kg netto, skal forsegles, så plantepasset fastgøres ved lukningen. Lukningen skal ske ved maskinsyning eller ved ubrudt snor/bånd samt plombe.

5.4.2.

Forsegling og plantepas skal være fastgjort således, at de ødelægges eller skades ved åbning af pakningsenheden og ikke kan genanvendes.

 

 

5.5.

Mærkning:

5.5.1.

Pakninger over 10 kg netto, skal være forsynet med et plantepas.

5.5.2.

Følgende tekst i litra a-r skal være fortrykt på plantepasset inden salg til sorterevirksomheden:

 

a)

»1.EF-plantepas«

b)

»2.Danmark«

c)

»3.Plantedirektoratet«

d)

»4.Avlers aut.nr.:«

e)

»5.Løbenr.:«

f)

»6.Botanisk navn: Solanum tuberosum«

g)

»7.Nettovægt:«

h)

»8.ZP, godkendt til beskyttet zone:«

i)

»9.RP, erstatningspas:«

j)

»10. Avlsland:«

k)

»EF-regler og -normer«

l)

»Uge/år eller dato for pakning/lukning:«

m)

»Sortsnavn:«

n)

»Kategori og klasse:«

o)

»Sorteringsstørrelse:«

p)

»Sorterevirksomhedens aut.nr.:«

q)

»Dyrkningsår:«

r)

»Kemisk behandling:«

 

 

 

 

ad litra e og p:

 

Oplysningerne i disse felter skal være fortrykt på plantepasset inden salg til sorterevirksomheden.

 

 

 

ad litra d,, g-j og l-o, q-r:

 

Her skal anføres de relevante oplysninger om den pakning, plantepasset gælder for.

 

 

 

ad litra m:

 

For en genetisk modificeret sort skal efter sortsnavnet anføres: »Genetisk modificeret«.

 

 

 

ad litra p og q:

 

Felterne p og q findes ikke på plantepas til afprøvningsmateriale eller krydsningsmateriale.

 

 

5.5.3.

Småpakninger, jf. nr. 5.1.2, litra b:

 

Følgende oplysninger skal være anført på småpakningen:

 

a)

Kategori og/eller klasse

 

b)

Sortsnavn

 

c)

Nettovægt

 

d)

Sorterevirksomhedens aut.nr.

 

e)

Avlers aut.nr.

 

f)

Avlsland

 

g)

Kemisk behandling

 

 

 

 

ad litra b:

 

For en genetisk modificeret sort skal efter sortsnavnet anføres: »Genetisk modificeret«.

 

 

5.6.

Plantepassets udformning:

5.6.1.

Præ-basis læggemateriale

hvid med violet diagonalstribe

Basis læggekartofler

hvid

Certificerede læggekartofler

blå

Afprøvningsmateriale

gul

Krydsningsmateriale

gul

5.6.2.

Størrelse : mindst 110 x 67 mm.

 

 

5.7.

Plantepassets anvendelse:

5.7.1.

Plantepassene skal være nummereret fortløbende, jf. nr. 5.5.2, litra e, og skal anvendes i nummerrækkefølge.Bilag 6

Avlnormer for konsumkartofler og kvalitetsnormer for spisekartofler
(Til § 11, stk. 3, og § 20, stk. 1, nr. 1)

A.

Avlsnormer

6.1.

Til avl af spise og konsumkartofler kan anvendes

 

a)

godkendte læggekartofler indkøbt hvert år,

 

b)

kartofler avlet på godkendte læggekartofler indkøbt året før, på egen ejendom eller forpagtede arealer, for hvilke der foreligger en skriftlig forpagtningsaftale,

 

c)

kartofler af egen fortsat avl, forudsat

 

 

1)

at der hvert år indkøbes godkendte læggekartofler af den pågældende sort svarende til mindst 10 pct. af det areal og mindst 10 pct. af den mængde, der skal anvendes til lægning året efter

2)

at det indkøbte læggemateriale opformeres særskilt, og at avlen heraf opbevares adskilt fra andre kartofler,

3)

at det indkøbte læggemateriale lægges, og at avlen heraf så vidt muligt optages inden andre kartofler lægges og optages, og

4)

at maskiner og redskaber rengøres og desinficeres med et middel, med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

6.2

Bestemmelserne i 6.1. gælder ikke konsumavl hos basisavlere med opformering, jfr. Bilag 3 A. 3.2.8. og 3.2.9

 

 

B.

Kvalitetsnormer for spisekartofler, herunder nye kartofler

 

Ved nye kartofler forstås kartofler, der er høstet, før de er fuldstændigt modne, og hvis overhud let kan gnides af.

 

 

6.3.

Partiets almindelige tilstand:

6.3.1.

Knoldene skal være

 

a)

praktisk taget fri for jord og ethvert andet fremmedstof

b)

fri for fremmed lugt og smag

c)

faste, ikke udtørrede eller rynkede

d)

fri for spirer, der er længere end 3 mm

e)

tørre, fri for unormal ydre fugtighed.

6.3.2.

Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetskravene på bestemmelsesstedet.

6.3.3.

Partiet skal være af ensartet kvalitet og knoldstørrelse.

 

Kravet om ensartet knoldstørrelse gælder ikke for nye kartofler.

6.3.4.

Særlige bestemmelser for de enkelte klasser:

6.3.4.1.

Klasse I og nye kartofler:

 

Knoldene skal være velformede og sortstypiske.

6.3.4.2.

Klasse II:

 

Knoldene skal være sortstypiske.

 

 

6.4.

Størrelsessortering:

6.4.1.

Knoldene, dog ikke nye kartofler og ikke sorten«Asparges» og andre langagtige sorter, skal sorteres inden for følgende intervaller med hensyn til mindste- og størstemål/tværmål:

 

a)

25-35 mm

b)

30-45 mm

c)

40-65 mm

d)

60- mm

 

For pakninger med kartofler over 40 mm må forskellen mellem mindste og største knoldstørrelse ikke overstige 20 mm.

 

Knolde med mindre tværmål end det mindste tværmål anført ovenfor godkendes i den pågældende størrelsessorteringsklasse, hvis knoldenes længde er mindst:

 

a)

32 mm

b)

40 mm

c)

50 mm

d)

75 mm

6.4.2.

Inden for det størrelsesinterval, der er angivet på mærkningen, skal samtlige knoldstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

6.4.3.

For sorten «Asparges» og andre langagtige sorter anvendes ingen størrelsesangivelse.

 

 

6.5.

Tolerancer:

6.5.1.

Kvalitet :

 

Der må i et parti højst være følgende indhold af knolde med de nævnte fejl eller mangler (vægtprocent):

 

 

 

 

Klasse I

Klasse II

Nye

a)

råd samt indre fejl

2

4

2

b)

grønne knolde

2

4

2

c)

fejl a + b, ialt max.

3

6

3

d)

tryk- og stødpletter, beskadigelser, larvegnav, deforme knolde, dyb skurv, vækstrevner o.lign.

10

20

20

e)

fejl c+d, ialt max.

10

20

20

f)

fremmed sort

2

4

2

g)

kartoffelskurv, pulverskurv, netskurv og rodfiltsvamp

8

8

h)

rust

3

6

3

 

 

Bemærkninger:

ad a)

Under råd henregnes tør- og blødråd med et tværsnit på over 5 mm. Indre fejl omfatter «kerneråd» og«hule» kartofler.

ad b)

En grønfarvning, der dækker mindre end 1/8 af kartoffelknoldens overflade, og som kan fjernes ved normal skrælning, betragtes ikke som en fejl.

ad d)

Ved tryk- og stødpletter forstås grå, blå eller sorte pletter, der er dybere end 5 mm. Ved beskadigelser forstås redskabsbeskadigelser, insekt- og larvegnav samt andre knolddefekter dybere end 5 mm. Dyb skurv er skurv dybere end 5 mm.

 

En knold betegnes som deform, såfremt der efter en normal skrælning med kartoffelskrællekniv og med en skrælletykkelse på op til 5 mm sidder skrællerester tilbage. Vækstrevner er overfladerevner, der er dybere end 5 mm.

ad e)

Summen af konstaterede fejl eller mangler i et parti kartofler må ikke overstige de under e angivne vægtprocenter.

ad g)

En knold er angrebet af kartoffelskurv, netskurv og/eller rodfiltsvamp, når mindst 1/4 af overfladen er dækket heraf. En knold angrebet af skurv dybere end 5 mm tæller i tolerancerne med under både d og g.

ad h)

Rustpletter med et tværsnit på over 1 mm anses for en fejl. Ved bedømmelsen deles knolde på langs i 4 lige store både. Kun både med fejl tælles med i tolerancen.

 

 

6.5.2.

Størrelse:

 

Der må i et parti højst være 5 vægtprocent knolde i klasse I og 10 vægtprocent knolde i klasse II, der ikke svarer til den angivne størrelse. Ingen knold må endvidere være mere end 5 mm større eller mindre end den angivne størrelse.Bilag 7

Pakning og mærkning af spisekartofler

(Til § 20, stk. 1, nr. 2)

7.1.

Pakning:

7.1.1.

Emballagen skal være fremstillet af et materiale, der ikke påvirker kartoflernes kvalitet, udseende, lugt eller smag.

7.1.2.

Emballagen skal være ny. For pakningsenheder over 25 kg kan emballagen genanvendes, hvis den er rengjort.

 

 

7.2.

Mærkningens indhold:

.

Spisekartofler skal være mærket på dansk med følgende oplysninger

 

a)

»Spisekartofler«

b)

Oprindelsesland

c)

Sortsnavn

d)

Kvalitetsklasse. For nye kartofler skal anføres «Nye kartofler».

e)

Sorteringsstørrelse. For sorten Asparges og andre langagtige sorter anføres ingen størrelsessortering.

f)

Nettovægt, medmindre knoldene let kan ses og tælles gennem indpakningen.

 

g)

Autorisationsnummer, navn og adresse på den autoriserede sorterevirksomhed, der har pakket kartoflerne.

7.3.

Mærkningens udførelse.

7.3.1.

Mærkningen skal anføres på alle pakningsenheder med et påbindings- eller klæbemærke, forsvarligt fastgjort til pakningsenheden, eller påtrykt direkte på emballagen.

7.3.2.

Trykning af mærkningen skal udføres med typer af en højde på min. 4 mm. Teksten skal fremstå tydeligt.

7.3.3.

For spisekartofler, der sælges i pakningsenheder på mere end 10 kg direkte fra en autoriseret sorterevirksomhed til fælleshusholdninger (kostskoler, plejehjem, sygehuse, hoteller og lignende) eller til detailhandlen med henblik på udvejning i løs vægt, jf. nr. 7.4., kan de oplysninger, der er krævet i mærkningen, i stedet gives på en faktura eller følgeseddel.

 

 

7.4.

Detailsalg af spisekartofler i butikspakninger eller løs vægt:

 

På salgsstedet skal skiltes tydeligt med oplysningerne i nr. 7.2., litra a-e.

 Bilag 8

Krav ved avl af meristemknolde og -planter.
(Til § 11, stk.1)

8.1.

Faciliteterne til produktionen skal være godkendt af Plantedirektoratet.

8.2.

Til avlen må kun anvendes plantemateriale (f.eks. in-vitro stiklinger), der har oprindelse i materiale, der opfylder betingelserne i bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter m.m., og som er godkendt af Plantedirektoratet. Andre arter af Solanaceae (Natskyggefamilien) end Solanum tuberosum L. må ikke forefindes på produktionsstedet.

8.2.1.

Der må det enkelte år kun anvendes én oprindelse pr. sort.

8.2.2.

Oprindelsesmateriale (fx in-vitro stiklinge) må højst vedligeholdes i 4 år.

8.3.

Formering af plantemateriale in-vitro skal gennemføres i faciliteter og efter interne arbejdsregler for laboratorierutiner etc., som Plantedirektoratet har godkendt.

8.4.

Der skal foreligge en ajourført logbog over produktionen, udvisende detaljer om hver enkelt klon.

8.5.

Der skal foreligge et sæt interne arbejdsregler, som er godkendt af Plantedirektoratet.

8.6.

De anvendte vækstmedier skal være fri for skadegørere, der angriber kartofler.

8.7.

Planter og faciliteter skal være fri for bladlus, og bladlusenes adgang skal forhindres bedst muligt.

8.8.

Faciliteter, vækstmedier, plantemateriale og evt. arealer skal være fri for skadegørere nævnt i bilag 3, nr. 3.5.1.

 

Produktionen af meristemknolde samt -planter skal desuden være fri for:

 

-

kartoffelvirus A, M, S, X, Y og bladrullevirus

-

andre væsentlige vira (Mop-top, Rattle virus etc.)

-

Erwinia carotovora var. atroseptica

-

Erwinia chrysanthemi

-

Phoma exigua var. foveata

 

-

afvigende typer

 

-

fremmed sort

8.9.

Plantedirektoratet kan udtage prøver af produktionen specielt af nye sorter til kontroldyrkning for sikring af sortsægthed samt frihed for afvigende typer og fremmed sort.

8.10.

Sorter skal under avl, opbevaring etc. holdes klart adskilt. Nye sorter skal holdes klonvis adskilt, indtil Plantedirektoratet meddeler, om kloner kan slås sammen.

8.11.

Ved salg skal partier af meristemknolde i øvrigt overholde kvalitetsnormerne for partier af læggekartofler. Hvis et parti af meristemknolde ikke overholder bestemmelserne omkring størrelseskrav, skal modtageren inden levering skriftligt orienteres herom.

8.12.

Ved salg skal partier af meristemknolde i øvrigt overholde bestemmelserne i §§ 18 og 19. Partier af meristemknolde må kun sælges i godkendte nye pakninger. Plantepasset skal som kategori angive: »Meristemknolde«, jf. bilag 5, nr. 5.5.2, litra n. Meristemknolde kan også omsættes i lavere klasser på almindeligt gældende betingelser.

8.13.

Ved salg skal partier af meristemplanter i øvrigt overholde bestemmelserne i §§ 18 og 19. Partier af meristemplanter må kun sælges i godkendte nye pakninger. Plantepasset skal som kategori angive: »Meristemplanter«, jf. bilag 5, nr. 5.5.2, litra n.

8.14.

Partier af meristemknolde/-planter skal leveres til den endelige modtager direkte og uden åbning/opsplitning af pakninger.

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 2002/56/EF (EUT 2002, L 193, s. 0060), kommissionsdirektiv 93/17/ EØF (EFT 1993, L 106, s. 7), rådsdirektiv 2000/29/EF (EUT 2000, L 169, s. 001), kommissionsdirektiv 92/90/EØF (EFT 1992, L 344, s. 38), kommissionsdirektiv 92/105/ EØF (EFT 1993, L 4, s. 22) og kommissionsdirektiv 93/50/EØF (EFT 1993, L 205, s. 22). Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 98/95/EF (EFT 1999, L 25, s.1) og rådsdirektiv 98/96/EF (EFT 1999, L 25, s.27) for så vidt angår læggekartofler. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2002/36/EF af 29. april 2002 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT 2002, L 116, s. 16).
Bekendtgørelsen er notificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/34/EF, EF-Tidende L 204 s. 37, om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.