Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., med de ændringer, der følger af lov nr. 253 af 19. april 1995 og lov nr. 289 af 24. april 1996.


§ 1. Kommuner og amtskommuner kan efter bestemmelserne i § 3 deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber, der med henblik på salg forarbejder og videreudvikler viden samt produkter og tjenesteydelser byggende på kommunal viden, som er oparbejdet i kommunen eller amtskommunen i forbindelse med løsning af kommunale eller amtskommunale opgaver.

Stk. 2. De selskaber, hvori der foretages indskud efter stk. 1, kan ud over kommunal og amtskommunal viden afsætte dermed sammenhængende privat viden samt produkter og tjenesteydelser byggende på denne viden, men må ikke derudover drive anden virksomhed.

§ 2. Kommuner og amtskommuner kan efter bestemmelserne i § 3 deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber, der ud over at varetage kommunale og amtskommunale opgaver vedrørende forsyning af kommuner og amtskommuner med varer og tjenesteydelser driver virksomhed med henblik på salg af varer og tjenesteydelser baseret på kommunal viden til andre end kommuner og amtskommuner.

§ 3. En kommunes eller amtskommunes samlede indskud i kontanter eller andre værdier i de i §§ 1 og 2 omhandlede selskaber må ikke overstige 10 mio. kr.

Stk. 2. Beløbsbegrænsningerne i stk. 1 vedrører værdien af indskuddet på det tidspunkt, hvor indskuddet foretages.

Stk. 3. En kommune eller amtskommune må ikke ved sin deltagelse i de i §§ 1 og 2 omhandlede selskaber opnå bestemmende indflydelse.

Stk. 4. En kommune eller amtskommune som ved lovens ikrafttræden har et samlet indskud i de i §§ 1 og 2 omhandlede selskaber, der overstiger 10 mio. kr., jf. stk. 2, kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og 3 opretholde de indskud, som kommunen eller amtskommunen havde ved lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan efter ansøgning tillade, at en kommune eller amtskommune uanset bestemmelsen i stk. 1 i særlige tilfælde foretager indskud, der overstiger 10 mio. kr., i selskaber som nævnt i §§ 1 og 2. Tilsvarende kan erhvervsministeren efter ansøgning tillade, at en kommune eller amtskommune, der er omfattet af stk. 4, foretager yderligere indskud.

Stk. 6. De i stk. 1 nævnte beløb kan indskydes i aktieselskaber, anpartsselskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar.

Stk. 7. Der kan ikke indskydes midler i selskaber m.v., hvis vedtægter giver andre end selskabsorganerne ret til at udpege medlemmerne af bestyrelsen.

Stk. 8. Kommuner og amtskommuner indsender en gang årligt en redegørelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for deres deltagelse finansielt eller ledelsesmæssigt i erhvervsdrivende selskaber, herunder kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom.

§ 4. De kommunale organisationer kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i de i §§ 1 og 2 omhandlede selskaber, der eksisterer ved lovens vedtagelse, såfremt der ikke herved påføres medlemskommunerne hæftelse for selskabernes forpligtelser.

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 6. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Ophævet) Lov nr. 253 af 19. april 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende(* 1). Lov nr. 289 af 24. april 1996 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende(* 2).

Erhvervsministeriet, den 28. juni 1996

Yvonne Herløv Andersen

/ Niels Henrik Englev

Officielle noter

(* 1) Det pågældende nummer af Lovtidende blev udgivet den 20. april 1995.

(* 2) Det pågældende nummer af Lovtidende blev udgivet den 25. april 1996.