Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 24. november 1995 med Belarus


Den 24. november 1995 undertegnedes i Oslo en luftfartsoverenskomst

mellem Danmark og Republikken Belarus (Hviderusland).

Overenskomsten har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST

MELLEM

KONGERIGET DANMARKS REGERING OG

REPUBLIKKEN BELARUS' REGERING

VEDRØRENDE LUFTTRAFIK

Kongeriget Danmarks regering og Republikken Belarus' regering, som er parter i Konventionen om International Civil Luftfart og Overenskomsten om Transitrettigheder for Internationale Luftruter, der blev åbnet for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944 og

som nærer ønske om, i overensstemmelse med den nævnte konvention, at afslutte en overenskomst med det hovedformål at etablere regelmæsig lufttrafik mellem deres respektive territorier

er kommet overens om følgende:

Artikel 1

Definitioner

I denne overenskomst skal

 • (a) udtrykket »konvention« betyde Konventionen om international civil luftfart, åbnet for undertegnelse i Chigaco den syvende december 1944, og indbefatte ethvert tillæg vedtaget i henhold til denne konventions artikel 90, og enhver ændring af tillæggene eller af konventionen i henhold til dennes artikel 90 og 94, for så vidt disse tillæg og ændringer er blevet vedtaget af begge kontraherende parter;
 • (b) udtrykket »luftfartsmyndigheder« betyde, for Republikken Belarus' vedkommende, Statens Luftfartskomite, og for Kongeriget Danmarks vedkommende, Trafikministeriet, eller i begge tilfælde enhver person eller ethvert organ der er bemyndiget til at udføre de funktioner der for nuværende udøves af de nævnte myndigheder;
 • (c) udtrykket »udpeget luftfartsselskab« betyde et luftfartsselskab som er blevet udpeget i overensstemmelse med denne overenskomsts artikel 3;
 • (d) udtrykket »territorium«, »lufttrafik«, international lufttrafik', »luftfartsselskab« og »teknisk landing« har de betydninger som er fastsat for dem i konventionens artikler 2 og 96;
 • (e) »overenskomst« betyde denne overenskomst, dens tillæg og alle ændringer heri;
 • (f) »tillæg« betyde tillæggene til denne overenskomst eller som ændret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomsts artikel 17, stk. 2. Tillæggene udgør en integreret del af denne overenskomst og alle henvisninger til overenskomsten skal omfatte henvisning til tillæggene med mindre andet er foreskrevet;
 • (g) udtrykket »takst« betyde de priser, der skal betales for befordring af passagerer, bagage og fragt, samt de betingelser hvorunder disse priser anvendes, heri indbefattet priser og betingelser for andre ydelser udført af luftfartsselskabet i forbindelse med luftbefordringen, og inkluderer betaling og betingelser for agentur, men undtaget betaling og betingelser for befordring af post;
 • (h) udtrykket »brugerafgift« betyde en afgift afkrævet luftfartsselskaber af de kompetente myndigheder for brug af lufthavn eller luftnavigationsfaciliteter for luftfartøjer, besætningen, passagerer og last.

Artikel 2

Trafikrettigheder

1. Hver kontraherende part tilstår den anden kontraherende part de følgende rettigheder med henblik på international lufttrafik af det luftfartsselskab eller de luftfartsselskaber som er udpeget af den anden kontraherende part:

 • (a) ret til at overflyve den anden kontraherende parts territorium uden landing,
 • (b) ret til at foretage tekniske landinger på ovennævnte territorium,
 • (c) ret til at foretage landinger på ovennævnte territorium på de pladser der er angivet i denne overenskomsts tillæg med det formål at optage og afsætte i international trafik passagerer, fragt og post enten hver for sig eller kombineret.

2. Intet i denne artikels stk. 1 skal anses for at give et luftfartsselskab udpeget af en kontraherende part ret til på den anden kontraherende parts territorium at optage passagerer, fragt og post som befordres mod betaling eller vederlag, og som er bestemt for en anden plads på denne kontraherende parts territorium.

3. De kontraherende parters luftfartsselskaber, som ikke er udpeget i henhold til denne overenskomsts artikel 3, tilståes også de rettigheder som er anført i denne artikels stk. 1 (a) og (b).

Artikel 3

Udpegning af luftfartsselskab

1. Hver kontraherende part skal have ret til skriftlig overfor den anden kontraherende part at udpege et luftfartsselskab eller luftfartsselskaber til at drive den aftalte trafik på de angivne ruter, og til at tilbagekalde eller ændre sådanne udpegelser.

2. Ved modtagelse af en sådan udpegelse skal den anden kontraherende part, under forbehold af denne artikels stk. 3 og 4, uopholdeligt give de udpegede luftfartsselskaber den behørige driftstilladelse.

3. En kontraherende parts luftfartsmyndigheder kan pålægge et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab at godtgøre overfor dem, at det er i stand til at opfylde de vilkår som foreskrives i henhold til de love og bestemmelser som normalt og med rimelighed anvendes af sådanne myndigheder på driften af international lufttrafik i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen.

4. a) Kongeriget Danmarks regering skal være berettiget til at nægte at give den driftstilladelse som omtales i denne artikels stk. 2, eller til at opstille sådanne betingelser som de måtte anse for påkrævede, for et udpeget luftfartsselskabs udøvelse af de rettigheder der er angivet i artikel 2, i ethvert tilfælde hvor den ikke finder det godtgjort, at effektiv kontrol af det pågældende luftfartsselskab beror i Belarus, og at luftfartsselskabet er inkorporeret, og har sit primære forretningssted i Belarus.

 • b) Republikken Belarus' regering skal være berettiget til at nægte at give den driftstilladelse som omtales i denne artikels stk. 2, eller at opstille sådanne betingelser som den måtte anse for påkrævede, for et udpeget luftfartsselskabs udøvelse af de rettigheder der er angivet i artikel 2, i ethvert tilfælde hvor den ikke finder det godtgjort, at effektiv kontrol af det pågældende luftfartsselskab beror i Danmark, og at luftfartsselskabet er inkorporeret, og har sit primære forretningssted i Danmark.

5. Når et luftfartsselskab er blevet således udpeget og godkendt kan det påbegynde driften af den aftalte trafik, forudsat at luftfartsselskabet opfylder alle denne overenskomsts bestemmelser.

Artikel 4

Tilbagekaldelse, suspension, samt pålæggelse af betingelser

1. Hver kontraherende part skal være berettiget til at tilbageholde eller tilbagekalde en driftstilladelse, eller til at suspendere det af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskabs udnyttelse af de rettigheder, som er angivet i denne overenskomsts artikel 2, eller til at foreskrive sådanne betingelser, som den måtte anse for påkrævede for udnyttelsen af disse rettigheder:

 • a) (i) i ethvert tilfælde hvor Kongeriget Danmarks regering ikke finder det godtgjort, at effektiv kontrol med pågældende luftfartsselskab beror i Belarus, og at luftfartsselskabet er inkorporeret og har sit primære forretningssted i Belarus.
 • (ii) i ethvert tilfælde hvor Republikken Belarus' regering ikke finder det godtgjort, at effektiv kontrol med pågældende luftfartsselskab beror i Danmark, og at luftfartsselskabet er inkorporeret og har sit primære forretningssted i Danmark.
 • b) i tilfælde hvor det pågældende luftfartsselskab undlader at efterkomme de love og bestemmelser udfærdiget hos den kontraherende part som tilstår disse rettigheder; eller
 • c) i tilfælde hvor det pågældende luftfartsselskab på anden måde undlader at drive virksomheden i overensstemmelse med de i henhold til denne overenskomst foreskrevne bestemmelser.

2. Medmindre øjeblikkelig tilbagekaldelse eller suspension af den driftstilladelse eller pålæggelse af de betingelser, som er omhandlet i denne artikels stk. 1, er nødvendig for at forebygge yderligere overtrædelser af love og bestemmelser, skal sådan ret kun udøves efter drøftelse med den anden kontraherende part.

I så fald skal drøftelsen afholdes indenfor en periode af tredive (30) dage fra den dato, hvor den anden kontraherende part modtager en sådan anmodning i skriftlig form.

Artikel 5

Benyttelse af lufthavne og faciliteter

1. En kontraherende part skal ikke pålægge den anden kontraherende parts udpegede luftfartsselskaber højere brugerafgifter end dem som pålægges dens egne luftfartsselskaber, der opererer mellem de kontraherende parters territorier.

Enhver afgift for luftnavigationsfaciliteter, som pålægges international trafik, udført af luftfartsselskaber der er autoriseret af en kontraherende part, skal stå i rimeligt forhold til omkostningen af den serviceydelse, som det pågældende luftfartsselskab har modtaget, og skal pålignes i overensstemmelse med de relevante retningslinier udstedt af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO).

2. Under driften af den aftalte trafik, skal de samme ensartede betingelser gælde hver kontraherende parts luftfartsselskabers brug af lufthavne, såvel som andre faciliteter under dens kontrol.

3. Hver kontraherende part skal tilskynde drøftelser om brugerafgifter mellem dens kompetente afgiftspålæggende myndigheder og de luftfartsselskaber der benytter tjenesteydelserne og faciliteterne stillet til rådighed af disse afkrævende myndigheder, og, hvor det er praktisk muligt, ved mellemkomst af disse luftfartsselskabers repræsenterende organisationer. Der bør gives rimeligt varsel om ethvert forslag til ændringer af sådanne afgifter til sådanne brugere, for at sætte dem i stand til at udtrykke deres synspunkter, før ændringer udføres. Hver kontraherende part skal desuden tilskynde dens myndigheder som pålægger afgifter og sådanne brugere til at udveksle passende informationer angående sådanne afgifter.

Artikel 6

Toldafgifter

1. Luftfartøjer, der benyttes i international lufttrafik af hver kontraherende parts udpegede luftfartsselskab, såvel som deres sædvanlige udstyr, beholdninger af brændstof og smøreolie og luftfartøjsforråd (herunder levnedsmidler, drikkevarer og tobak) om bord i sådanne luftfartøjer skal ved ankomsten til den anden kontraherende parts territorium være fritaget for samtlige toldafgifter, undersøgelsesgebyrer, og andre afgifter eller skatter, forudsat at sådant udstyr og sådanne forsyninger forbliver om bord i luftfartøjet indtil de genudføres.

2. Med undtagelse af afgifter baseret på omkostningen af ydet tjeneste, er de følgende genstande også fritaget for afgifter, vederlag og gebyrer som er omtalt i denne artikels stk. 1:

 • a) luftfartøjsforråd, importeret til eller leveret på en kontraherende parts teritorium, og taget om bord, indenfor rimeligheds grænser, til brug om bord på et afrejsende luftfartøj der benyttes i international lufttrafik af den anden kontraherende part;
 • b) reservedele, herunder motorer, indført til en kontraherende parts territorium til vedligeholdelse eller reparation af luftfartøjer der benyttes i international lufttrafik af et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab; og
 • c) brændstof, smøreolie, og tekniske forråd indført til eller leveret på en kontraherende parts teritorium til brug om bord på et luftfartøj benyttet i international lufttrafik af et af den anden kontraherende part udpeget luftfartsselskab, selv når disse forsyninger er beregnet til brug på en del af rejsen som overflyver territoriet tilhørende den kontraherende part hvor disse tages ombord.

3. Materiel og forsyninger angivet i denne artikels stk. 1 og 2 kan forlanges opbevaret under opsyn eller kontrol af de passende myndigheder.

4. Fritagelse i medfør af denne artikel er også gældende i situationer hvor luftfartsselskaber udpeget af en kontraherende part har indgået arrangemeneter med et andet luftfartsselskab eller andre luftfartsselskaber om lån eller overførsel af de genstande m.v. som er specificeret i denne artikels paragraf 1 og 2, indenfor den kontraherende parts territorium, forudsat at et sådant andet luftfartsselskab eller luftfartsselskaber nyder lignende lempelser fra den anden kontraherende part.

Artikel 7

Opbevaring af luftfartøjsudstyr og forsyninger

Det sædvanlige luftfartøjsudstyr såvel som de materialer og forsyninger, som beholdes om bord på luftfartøjer tilhørende den ene kontraherende part, må kun udlosses på den anden kontraherende parts territorium efter tilladelse fra dette territoriums toldmyndigheder. I så fald kan de undergives nævnte myndigheders opsyn, indtil de genudføres eller på anden måde afhændes i overensstemmelse med toldbestemmelserne.

Artikel 8

Foreskrifter for klarering ved indrejse

1. Passagerer i transit via en kontraherende parts territorium skal kun underkastes en meget enkel told- og indrejsekontrol. Bagage og fragt i direkte transit skal være fritaget for toldafgifter og andre lignende skatter.

2. En kontraherende parts love og bestemmelser vedrørende indrejse, klarering, gennemrejse, indvandring, pas, told og karantæne, skal efterkommes af det luftfartsselskab eller de luftfartsselskaber den anden kontraherende part har udpeget, og af eller på vegne af dets besætning, passagerer, fragt og post ved overflyvning af, indflyvning på, udflyvning fra, og mens de befinder sig indenfor den pågældende kontraherende parts territorium.

Artikel 9

Bestemmelser vedrørende kapacitet

1. Der skal være rimelig og lige adgang for hver kontraherende parts udpegede luftfartsselskaber til at udføre lufttrafik på enhver rute angivet i tillægget til denne overenskomst.

2. Ved driften af den aftalte trafik på ruterne angivet i tillægget til denne overenskomst skal hver af de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber tage hensyn til de interesser den anden kontraherende parts udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber har, således at den lufttrafik som sidstnævnte luftfartsselskab eller luftfartsselskaber yder på samme rute, ikke påvirkes på en utilbørlig måde.

3. Den aftalte trafik ydet af et udpeget luftfartsselskab skal bevare som sin primære målsætning at stille en kapacitet til rådighed, der er tilstrækkelig til de nuværende og med rimelighed forventede behov for befordring af passagerer, post og fragt, der kommer fra eller har sit mål på den kontraherende parts territorium der udpeger luftfartsselskabet.

Artikel 10

Udveksling af statistisk materiale

Hver af de kontraherende parters luftfartsmyndigheder skal efter anmodning tilsende den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder sådant periodisk eller andet statistisk materiale, som med rimelighed kan kræves med henblik på at vurdere den kapacitet, som af førstnævnte kontraherende parts udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber er indsat i den aftalte trafik.

Sådant materiale skal omfatte alle oplysninger, der er nødvendige for at fastslå omfanget af den trafik som luftfartsselskabet eller luftfartsselskaberne har udført i den aftalte trafik.

Artikel 11

Takster

1. De takster, som skal anvendes af en kontraherende parts udpegede luftfartsselskaber for befordring til eller fra den anden kontraherende parts territorium, skal fastsætters på et rimeligt niveau under behøring hensyntagen til alle i betragtning kommende faktorer, herunder driftsomkostninger, brugernes interesser, rimelig fortjeneste, og andre luftfartsselskabers takster.

De kontraherende parter er enige om at være særligt opmærksomme på takster, som kan afføde protest, fordi de forekommer urimeligt diskriminerende, uberettiget høje eller restriktive, kunstigt lave på grund af direkte eller indirekte tilskud eller støtte, eller ødelæggende.

2. De i denne artikel stk. 1 omhandlede takster kan aftales mellem de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber. Aftaler kan, hvis det er muligt, opnås efter drøftelser med andre luftfartsselskaber, som beflyver ruten eller dele af denne. De udpegede luftfartsselskaber skal imidlertid ikke være udelukket fra at indgive, eller de kontraherende parters luftfartsmyndigheder fra at godkende, nogen takster.

3. De af en kontraherende part udpeget luftfartsselskab foreslåede takster for trafik til og fra den anden kontraherende parts territorium skal forelægges for de kontraherende parters luftfartsmyndigheder i en sådan form som den kontraherende parts luftfartsmyndigheder særskilt måtte forlange. De skal forelægges mindst tredive (30) dage (eller en sådan kortere periode som de kontraherende parters luftfartsmyndigheder måtte aftale) før den foreslåede ikrafttrædelsesdato; i særlige tilfælde kan denne tidsfrist forkortes, forudsat at de nævnte myndigheder samtykker heri. De foreslåede takster skal betragtes som værende forelagt hos en kontraherende parts luftfartsmyndigheder på den dato de modtages af disse luftfartsmyndigheder.

4. Hver kontraherende part skal være berettiget til at godkende eller afvise takster for enkelt eller retur flybefordring mellem de to parters territorier, som begynder på dens eget territorium.

Ingen af parterne skal gribe til ensidig handling for at hindre indførelsen af foreslåede takster eller bibeholdelsen af allerede gældende takster for enkelt eller retur flybefordring mellem de to parters territorier, som begynder på den anden parts territorium.

5. De takster, som skal benyttes af et af en kontraherende part udpeget luftfartsselskab for befordring mellem den anden parts territorium og en tredie stats territorium på ruter dækket under denne overenskomst, skal være underkastet den anden parts godkendelseskrav.

6. Godkendelse af takster i overensstemmelse med stk. 4 ovenfor kan gives af hver kontraherende parts luftfartsmyndigheder til de luftfartsselskaber, der forelægger taksterne. Hvis de pågældende luftfartsmyndigheder imidlertid ikke har givet den anden parts luftfartsmyndigheder skriftlig besked om misbilligelse af sådanne til den anden parts luftfartsselskab hørende takster indenfor enogtyve (21) dage fra forelæggelsesdatoen, skal de pågældende takster anses for godkendt. I tilfælde hvor forelæggelsesperioden er forkortet i overensstemmelse med stk. 3 ovenfor, kan de kontraherende parters luftfartsmyndigheder enes om, at den periode, indenfor hvilken misbilligelse skal tilkendegives, forkortes tilsvarende.

7. Hvor en kontraherende part finder at taksten for befordring til dens territorium falder indenfor kategorierne der er beskrevet i stk. 1, andet afsnit ovenfor, skal denne part tilkendegive utilfredshed over for den anden part indenfor enogtyve (21) dage fra takstens forelæggelsesdato, og kan gøre brug af de konsultationsprocedurer, der er beskrevet i stk. 9 nedenfor.

8. Tilkendegivelserne af misbilligelse og utilfredshed nævnt ovenfor skal anses for at være forelagt den anden kontraherende part på den dag de modtages af den part.

9. Hver kontraherende part kan udbede sig konsultationer angående enhver takst benyttet af en parts luftfartsselskab på en rute dækket af denne overenskomst, også hvor taksten har været underkastet tilkendegivelse af misbilligelse eller utilfredshed. Sådanne konsultationer skal holdes ikke senere end tredive (30) dage efter modtagelse af anmodningen. Parterne skal samarbejde om at sikre sig den nødvendige information til en gennemtænkt løsning af problemerne. Hvis parterne når til en aftale, skal hver part udfolde de største bestræbelser på at udføre aftalen. Hvis ingen aftale opnåes, skal beslutningen af den part fra hvis territorium befordringen udgår, være gældende.

10. Taksterne fastsat i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser skal forblive i kraft indtil nye takster er blevet fastsat i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Ved godkendelse af takster kan en kontraherende parts luftfartsmyndigheder imidlertid knytte sådanne udløbsdatoer til deres godkendelse som de måtte finde passende. Hvor en takst har en udløbsdato, skal den forblive i kraft indtil udløbsdatoen, medmindre den bliver tilbagekaldt af pågældende luftfartsselskab eller luftfartsselskaber, eller medmindre en erstattende takst forelægges og godkendes forud for udløbsdatoen.

Når en takst er blevet godkendt uden en udløbsdato, og hvor ingen ny takst er blevet forelagt og godkendt, skal denne takst forblive i kraft, indtil den pågældende kontraherende parts luftfartsmyndigheder indgiver varsel overfor pågældende luftfartsselskaber om ophævelse af denne godkendelse. Sådant varsel skal gives mindst halvfems (90) dage før takstens planlagte udløbsdato.

11. De kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber skal være berettigede til at matche (dvs. prisniveau, betingelser og udløbsdato) enhver takst, der er behørigt godkendt og benyttet af et af en kontraherende part udpeget luftfartsselskab for rejse mellem det/de samme par byer på en rute mellem de kontraherende parter.

12. Begge kontraherende parters luftfartsmyndigheder skal tilstræbe at sikre at (A) de takster som opkræves og indkasseres svarer til de godkendte takster, og at (B) intet luftfartsselskab reducerer nogen del af sådanne takster på nogen måde, direkte eller indirekte.

Artikel 12

Overførsel af indtjening

Hvert udpegede luftfartsselskab skal have ret til at omveksle og på begæring overføre lokale indtægter udover beløb udbetalt lokalt, til sit eget land. Omveksling og overførsler skal tillades uden restriktioner på grundlag af valutamarkedets gældende kurser for løbende betalinger på tidspunktet hvor sådanne midler fremlægges til omveksling og overførsel, og skal ikke underkastes nogen afgifter bortset fra de almindelige vederlag banker opkræver for at udføre sådanne omvekslinger og overførsler.

Artikel 13

Luftfartsselskabernes repræsentation

1. Hver kontraherende part skal på grundlag af gensidighed tilstå den anden kontraherende parts udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber ret til at opretholde repræsentanter på dens territorium, herunder kontorer, det administrative, forretningsmæssige og tekniske personale, der er fornødent til at opfylde det pågældende udpegede luftfartsselskabs behov.

2. Begge kontraherende parters udpegede luftfartsselskab eller luftfartsselskaber skal have ret til at være involveret i salg af luftbefordring på den anden kontraherende parts territorium, enten direkte eller gennem agenter. De kontraherende parter skal ikke indskrænke det udpegede luftfartsselskabs eller luftfartsselskabers ret til at sælge, eller nogen person til at købe, sådan befordring i den lokale eller nogen anden frit vekselbar valuta. Ejheller skal de kontraherende parter indskrænke det udpege luftfartsselskabs ret til at betale i lokal eller anden frit vekselbar valuta, deres lokalt pådragne udgifter.

Artikel 14

Godkendelse af fartplaner

1. Luftfartsselskabet eller luftfartsselskaberne udpeget af en kontraherende part skal forelægge dets eller deres trafikprogram til den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheders godkendelse mindst femogfyrre (45) dage forud for påbegyndelsen af driften. Trafikprogrammet skal i særdeleshed indeholde tidstabeller, trafikfrekvensen, og de typer luftfartøjer, der vil blive anvendt.

2. Enhver ændring foretaget i et godkendt lufttrafikprogram på et senere tidspunkt skal også forelægges til godkendelse.

Artikel 15

Luftfartssikkerhed

1. Hver kontraherende part bekræfter at deres gensidige forpligtelse til at beskytte den civile luftfarts sikkerhed mod handlinger, som udgør ulovlig forstyrrelse, udgør en integrerert del af denne overenskomst. Hver kontraherende part skal især handle i overensstemmelse med luftfartssikkerhedsbestemmelserne i »Konventionen angående lovovertrædelser og visse andre handlinger begået ombord i luftfartøjer«, undertegnet i Tokyo den 14. september 1963, »Konventionen om Bekæmpelse af Ulovlig Bemægtigelse af Luftfartøjer«, undertegnet i Haag den 16. december 1970, og »Konventionen til Bekæmpelse af Ulovlige Handlinger mod den Civile Luftfarts Sikkerhed«, undertegnet i Montreal den 23. september 1971, og »Protokollen for Bekæmpelse af Ulovlige Voldshandlinger i Lufthavne som betjener International Civil Luftfart, Supplerende Konventionen for Bekæmpelse af Ulovlige Handlinger mod den Civile Luftfarts Sikkerhed«, udfærdiget i Montreal den 23. september 1971, og undertegnet i Montreal den 24. februar 1988.

2. De kontraherende parter skal efter anmodning tilstå hinanden al nødvendig bistand for at hindre ulovlig bemægtigelse af civile luftfartøjer og andre ulovlige handlinger rettet mod sådanne luftfartøjers sikkerhed, disses passagerer og besætning, lufthavne og luftnavigationsanlæg, og enhver anden trussel mod den civile luftfarts sikkerhed.

3. De kontraherende parter skal, i deres gensidige relationer, handle i overensstemmelse med de gældende bestemmelser om luftfartssikkerhed, der er fastsat af den Internationale Civile Luftfartsorganisation, og som er indføjet i tillæg til »Konvention om international Civil Luftfart«, åbnet for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944. Hver kontraherende part skal forlange, at de som driver luftfartsvirksomhed med luftfartøjer og som har deres primære forretningssted eller fast bopæl på partens territorium, og de som driver lufthavne på dens territorium, handler i overensstemmelse med sådanne bestemmelser om luftfartssikkerhed.

4. Hver kontraherende part anerkender, at deres luftfartsoperatører kan blive pålagt at overholde de luftfartssikkerhedsbestemmelser, som omhandles i denne artikels stk. 3, som er fastlagt af den anden kontraherende part for indflyvning på, udflyvning fra, eller under ophold på den anden kontraherende parts territorium. Hver kontraherende part skal sikre, at der indenfor dens territorium er taget passende effektive forholdsregler for at beskytte luftfartøjet og til at undersøge passagerer, besætning, håndbagage, bagage, fragt, post og luftfartøjsforråd, forud for samt under ombordstigning eller lastning. Hver kontraherende part skal også positivt overveje enhver anmodning fra den anden kontraherende part om rimelige særlige sikkerhedsforanstaltninger til imødekommelse af en særskilt trussel.

5. Ved ulovlig bemægtigelse af civile luftfartøjer, eller trussel herom, eller andre ulovlige handlinger rettet mod sådanne luftfartøjers sikkerhed, disses passagerer og besætning, lufthavne eller luftnavigationsanlæg, skal de kontraherende parter bistå hinanden ved at lette udvekslingen af oplysninger og ved andre passende forholdsregler med henblik på hurtig og sikker afslutning på sådan hændelse eller trussel herom.

Artikel 16

Konsultation

Hver kontraherende part kan nårsomhelst anmode om konsultationer om gennemførelsen, fortolkningen eller anvendelse af denne overenskomst, eller dens efterlevelse. Sådanne konsultationer, som kan være mellem luftfartsmyndigheder, skal begynde indenfor en frist på tres (60) dage fra den dato den anden kontraherende part modtager en skriftlig anmodning, medmindre de kontraherende parter opnår enighed om noget andet.

Artikel 17

Ændringer

1. Såfremt en af de kontraherende parter finder det ønskeligt at ændre nogen bestemmelse i denne overenskomst, kan den anmode om konsultation med den anden kontraherende part. En sådan konsultation, som kan finde sted mellem luftfartsmyndighederne, og som kan foregå mundtligt eller skriftligt, skal påbegyndes indenfor et tidsrum af tres (60) dage fra datoen for modtagelse af anmodningen, medmindre de kontraherende parter enes om noget andet. Enhver sådan aftalt ændring skal træde i kraft når den er godkendt i overensstemmelse med begge kontraherende parters forfatningsmæssige krav, og bekræftet ved udveksling af diplomatiske noter.

2. Ændringer i denne overenskomsts tillæg kan foretages efter direkte aftale mellem de kontraherende parters luftfartsmyndigheder.

Artikel 18

Bilæggelse af tvister

1. Såfremt der mellem de kontraherende parter opstår nogen tvist angående fortolkningen eller anvendelsen af denne overenskomst, skal de kontraherende parter først søge at bilægge den ved forhandling.

2. Dersom det ikke lykkes de kontraherende parter at bilægge tvisten ved forhandling, kan de enten enes om at henvise tvisten til afgørelse af en person eller institution, eller tvisten kan efter anmodning af en af de kontraherende parter indbringes til afgørelse for en voldgiftsdomstol, bestående af tre voldgiftsmænd, hvoraf en udpeges af hver kontraherende part, og den tredie vælges af de således udpegede. Hver af de kontraherende parter skal udpege en voldgiftsmand indenfor et tidsrum af tres (60) dage fra den dato, hvor den ene kontraherende part ad diplomatisk vej har modtaget en anmodning fra den anden part om tvistens afgørelse ved en sådan voldgiftsdomstol, og den tredie voldgiftsmand skal udpeges indenfor et tidsrum af yderligere tres (60) dage. Hvis en af de kontraherende parter undlader at udpege en voldgiftsmand inden for det angivne tidsrum, eller hvis den tredie voldgiftsmand ikke udpeges indenfor det angivne tidsrum, kan enhver af de kontraherende parter anmode præsidenten for rådet i Organisationen for International Civil Luftfart om efter behov at udpege en eller flere voldgiftsmænd, alt efter hvad situationen påkræver. I alle tilfælde skal den tredie voldgiftsmand være statsborger i et tredie land, og skal fungere som formand for voldgiftsdomstolen, og skal bestemme hvor voldgiften skal finde sted. Hvis formanden finder, at han er borger i et land, som ikke kan betragtes som værende neutralt i forhold til tvisten, skal den mest erfarne næstformand, som ikke på dette grundlag er inhabil, foretage udnævnelsen. Voldgiftsdomstolen skal nå sin afgørelse ved stemmeflerhed.

3. Voldgiftsdomstolens udgifter skal deles ligeligt mellem de kontraherende parter.

4. De kontraherende parter forpligter sig til at efterkomme enhver kendelse afsagt i medfør af denne artikels stk. 2.

5. Hvis, og i givet fald så længe, en af de kontraherende parter ikke efterkommer en kendelse i medfør af denne artikels stk. 2, kan den anden kontraherende part begrænse, tilbageholde eller tilbagekalde enhver rettighed eller ethvert privilegium, som den i medfør af denne overenskomst har tilstået den forsømmende kontraherende part eller det/de forsømmende udpegede luftfartsselskab(er).

Artikel 19

Registreringer

Denne overenskomst og dens tillæg, samt enhver senere ændring heri skal registreres i Organisationen for International Civil Luftfart.

Artikel 20

Opsigelse

Hver kontraherende part kan når som helst meddele den anden kontraherende part om sin beslutning om at bringe denne overenskomst til ophør; sådan meddelelse skal samtidigt videregives til Organisationen for International Civil Luftfart. I så fald ophører overenskomsten tolv (12) måneder efter datoen for den kontraherende parts modtagelse af meddelelsen, medmindre opsigelsen efter aftale er trukket tilbage inden udløbet af denne tidsfrist. Såfremt den anden kontraherende part undlader at anerkende modtagelsen, skal opsigelsen anses for modtaget fjorten (14) dage efter, at Organisationen for International Civil Luftfart har modtaget meddelelsen.

Artikel 21

Ikrafttræden

Denne overenskomst træder i kraft fra dato for undertegnelsen. Til bekræftelse heraf har de undertegnede, som er behørigt bemyndiget hertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne overenskomst.

Udfærdiget i to eksemplarer, i Oslo den 24. november 1995 på engelsk, dansk og belarussisk, hver med samme gyldighed. I ethvert tilfælde af fortolkningsdivergens, skal den engelske tekst lægges til grund.

For Kongeriget Danmarks Regering

Ole F. Jørgensen

For Republikken Belarus' Regering

Grigorij Fjodorov

 • (Danmark)

TILLÆG A

1. Ruter som skal drives af det af Kongeriget Danmarks regering udpegede luftfartsselskab

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kolonne 1          Kolonne 2 

 Pladser i Danmark      Minsk 

 --------------------------------------------------------------------- 

2. Intet vil hindre et af hver kontraherende part udpeget luftfartsselskab at betjene andre pladser end dem, der er specificeret i dette tillæg, forudsat ingen kommercielle rettigheder udøves mellem disse pladser og den anden kontraherende parts territorium. (Danmark)

TILLÆG B

1. Ruter som skal drives af det af Republikken Belarus' regering udpegede luftfartsselskab

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kolonne 1          Kolonne 2 

 Pladser i Belarus      København 

 --------------------------------------------------------------------- 

2. Intet vil hindre et af enhver kontraherende part udpeget luftfartsselskab at betjene andre pladser end dem, der er specificeret i dette tillæg, forudsat ingen kommercielle rettigheder udøves mellem disse pladser og den anden kontraherende parts territorium.

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 21 i kraft den 24. november 1995.

Udenrigsministeriet, den 27. juni 1996

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen