Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nissum Fjord Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, samt § 54, stk. 3, i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Nissum Fjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Nissum Fjord Vildtreservat i Ringkøbing Amt omfatter som beskrevet i bilag 1, jf. kortbilag 1 og 2:

 • 1) Nissum Fjord, Bøvling Fjord, Indfjorden og Felsted Kog.
 • 2) Landarealer ved Bøvling Fjord.
 • 3) Fjandø og Kolling Ø.
 • 4) Tilvækstarealer til de under nr. 2 og 3 nævnte områder samt den delvis bevoksede sandrevle, der fra Fjandø's nordspids strækker sig i nordlig retning.
 • 5) Landarealer i Felsted Kog.

Stk. 2. Reservatets vandområder afgrænses mod land af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i følgende områder, jf. kortbilag 1 og 2:

 • 1) De landarealer ved Bøvling Fjord og Felsted Kog, der er beskrevet i bilag 1, pkt. 2 og 4.
 • 2) Den del af Nissum Fjords vandareal i Bøvling Fjord, der er beliggende nord for en ret linie fra kommuneskellet mellem Klitengene, Bøvling og Sdr. Nissum nord for Torsminde til et punkt på kysten i forlængelse af markvejen fra Store Sandbæk, Nees.
 • 3) Felsted Kog.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe skydevåben på de i stk. 1, nr. 1, nævnte landarealer samt i Felsted Kog og på Bøvling Fjords vandareal nord for en ret linie fra Indfjordens udløb til skellet mellem matr.nr. 90 og 46 æ Klitengene, Bøvling.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke for:

 • 1) Færdsel med afladt skydevåben for ejere og brugere samt disses husstand og personale på egne parceller på de i bilag 1, pkt. 2 nævnte landarealer ved Bøvling Fjord til og fra lovligt etableret bebyggelse i området.
 • 2) Færdsel med afladt skydevåben under gennemsejling af Felsted Kog.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle fra kl. 1200 til næste dags morgen samt at drive jagt fra motordrevet fartøj på de dele af Nissum Fjord og Indfjorden, der er beliggende udenfor de i § 3, stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte områder.

Stk. 2. I den periode af døgnet, hvor det ifølge stk. 1 er forbudt at drive jagt på vandarealet, er færdsel med ladt skydevåben samt udlægning af lokkefugle forbudt.

Færdsel

§ 5. Færdsel er forbudt på følgende områder:

 • 1) De i bilag 1, pkt. 2, litra a-d, nævnte landarealer ved Bøvling Fjord.
 • 2) Den del af Bøvling Fjord, der er beliggende ud for de samme arealer og nord for en ret linie fra skellet mellem matr.nr. 90 og 46 æ Klitengene, Bøvling til et punkt på nordbredden af udløbet fra Indfjorden beliggende 350 meter vest for skellet mellem matr. nr. 1 d og 5 s Brørup By, Bøvling.

Stk. 2. Færdsel og sejlads er forbudt på de i bilag 1, pkt. 4 nævnte områder i Felsted Kog, herunder bevoksninger af siv og tagrør samt damme, søer og kanaler i rørskoven.

§ 6. Færdsel og ophold er forbudt fra 1. april til 31. august på de i bilag 1, pkt. 3 nævnte områder Fjandø, Kolling Ø og revet med tilvækstarealer samt på den del af søterritoriet omkring øerne, der er beliggende indenfor rette linier mellem følgende punkter:

 • 1) 100 meter sydøst for det sydligste punkt på Fjandø.
 • 2) 100 meter sydøst for det sydøstligste punkt på Fjandø.
 • 3) 100 meter øst for det nordligste punkt på Fjandø-rev.
 • 4) 50 meter nord for det nordligste punkt på Fjandø-rev.
 • 5) 100 meter vest for det vestligste punkt på Kolling Ø.
 • 6) 100 meter nordvest for det vestligste punkt på Fjandø.

Stk. 2. Udmålingen til de i stk. 1 nævnte punkter sker fra højeste, daglige vandstandslinie. Grænsen mellem nr. 1 og 6 følger højeste, daglige vandstandslinie omkring den sydvestlige ende af Fjandø.

Stk. 3. Hunde må ikke medtages på Fjandø fra 1. april til 31. august.

§ 7. Sejlads med sejldrevne fartøjer er forbudt i Felsted Kog samt nærmere end 300 meter fra det i § 6, stk. 1 afgrænsede område ved Fjandø og Kolling Ø.

§ 8. Brætsejlads er forbudt i den nordlige del af Bøvling Fjord, i Felsted Kog samt på den del af Nissum Fjord, der er beliggende nærmere end 300 meter fra det i § 6, stk. 1 afgrænsede område ved Fjandø og Kolling Ø. I den øvrige del af Nissum Fjord samt i Indfjorden er brætsejlads forbudt i perioden 1. september til 31. maj.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for brætsejlads på afmærkede områder ved henholdsvis Torsminde og Nørhede i perioden 1. april til 31. oktober.

§ 9. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt i Nissum Fjord udenfor de i § 5, stk. 1, § 6, stk. 1 og § 7 nævnte områder.

§ 10. Det er forbudt at henlægge både, pramme og andre fartøjer i Felsted Kog udenfor Kyttrup bådehavn.

Undtagelser vedrørende færdsel

§ 11. Bestemmelserne i § 5, stk. 1 og 2 samt § 6, stk. 1 gælder ikke for:

Bøvling Fjord og Fjandø:

 • 1) Ejere og brugere samt disses husstand og personales brug og færdsel til egne arealer og lovligt etableret bebyggelse. Løsgående hunde må ikke medtages på landarealer ved Bøvling Fjord jf. bilag 1, pkt. 2, litra a-d.
 • 2) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri på det i § 6, stk. 1 nævnte vandområde omkring Fjandø og Kolling Ø.
 • 3) Ud- og indslæbning af både og pramme fra egne arealer i Bøvling Fjord.

Felsted Kog:

 • 4) Færdsel til fods på digestrækningen i Felsted Kog fra Susgårde til Storåen og derfra til Udstrup.
 • 5) Færdsel til fods langs kanalen fra Kyttrup pumpestation til Felsted Kogs åbne vand.
 • 6) Motordrevet sejlads med højst 5 knob i Gørdingkanalen samt under gennemsejling af Storåens udløb, sejlads i den gravede rende mellem Felsted Kog og den øvrige del af Nissum Fjord samt sejlads i kanalen mellem Kyttrup bådehavn og Felsted Kog.
 • 7) Høstning af tagrør af de dertil berettigede fra 1. oktober til 29. februar. Rørene skal være fjernet fra parcellerne senest den 31. marts.
 • 8) Oparbejdning af tagrør på diger og dæmninger. Fra 1. april til 15. juli må oparbejdning af tagrør på Gørding-dæmningen dog kun finde sted indenfor et afmærket dæmningsafsnit på ca. 600 meter fra Susgårde-diget mod vest.
 • 9) Afbrænding af høstede tagrør på digerne fra 1. oktober til 31. oktober.
 • 10) Benyttelse af Gørding-dæmningen til høslet af de dertil berettigede fra 16. juli til 30. september eller til afgræsning fra 1. maj til indbinding.

Dispensation og tilsyn

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-10.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i §§ 5, 6 og 9 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 13. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Stk. 2. De i § 8, stk. 3 nævnte brætsejladsområder afmærkes af Ulfborg-Vemb Kommune efter nærmere aftale med Skov- og Naturstyrelsen.

Straf og ikrafttrædelse

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10 eller af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 12 straffes med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt betydelig skade på de interesser, som lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1 tilsigter at beskytte, eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1996.

Miljø- og Energiministeriet, den 23. juni 1996

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

Bilag 1

Afgrænsning af områder indenfor reservatet, hvor der ifølge bekendtgørelsen er fastsat regler for jagt, færdsel og sejlads

1. Nissum Fjord

Nissum Fjord, herunder Bøvling Fjord, Felsted Kog og Indfjorden. I udløbet til Vesterhavet afgrænses reservatet af Torsmindeslusen.

2. Landarealer ved Bøvling Fjord

 • a) Følgende arealer på Torsminde Tangen mellem landevejen Torsminde-Fjaltring og fjorden: del af matr.nr. 90 Klitengene, Bøvling, matr.nr. 50, 49 a , 46 aa , 47, 46 bb , 46 cc , 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 34 c , 34 b , 34 d , 32, 27 f , 27 e , 27 d , 27 c , 27 b , 27 a , 26, 25, 24, 23 a , 23 b , 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 c , 13 b , 13 a , 11, 10 a samt 6 smst. ved Ramme Å-diget.
 • b) Ramme Å-diget fra Torsminde-Fjaltring landevejen til 100 meter øst for pumpestationen ved Ramme Å.
 • c) Den del af matr.nr. 34 c Den nordlige Del, Bøvling, der er beliggende sydvest for en ret linie fra et punkt 100 meter øst for pumpestationen ved Ramme Å til grøften i skellet mellem matr.nr. 34 c og 31 e smst. 100 meter syd for Høvsøre-diget.

De dele af matr.nr. 31 e , 28 i , 13 i og 15 a smst., der er beliggende syd for en ret linie fra grøften i skellet mellem matr.nr. 34 c og 31 e smst. til skellet mellem matr.nr. 15 a og 50 e smst. 150 meter sydøst for Høvsøre-diget.

De dele af matr.nr. 50 e , 17 c og 18 f smst., der er beliggende sydøst for en ret linie fra grøften i skellet mellem matr.nr. 15 a og 50 e smst. til skellet mellem matr.nr. 18 f og 43 f smst. 140 meter syd for Høvsøre-diget.

De dele af matr.nr. 43 f , 34 a og 42 a smst., der er beliggende syd for en ret linie fra skellet mellem matr.nr. 18 f og 43 f smst. til kanalen fra Høvsøre Pumpestation 200 meter syd for Høvsøre-diget. Herfra afgrænses vildtreservatet mod øst af en ret linie mod Kølhede Pumpestation til et punkt 100 meter vest for Kølhede-diget. Herfra af en ret linie parallelt med diget og videre i denne linies forlængelse til det punkt, hvor linien skærer Fåre Mølleå.

 • d) De dele af matr.nr. 3 a , 1 a , 1 b, 3 i og 2 b Brørup By, Bøvling, der er beliggende vest for en ret linie fra det under litra c nævnte punkt på Fåre Mølleå til et punkt på nordbredden af udløbet fra Indfjorden (Færgen) beliggende 350 meter vest for skellet mellem matr.nr.1 d og 5 s smst.
 • e) Den del af matr.nr. 15 e Nees by, Nees, der er beliggende vest for en ret linie fra det i litra d beskrevne punkt beliggende på nordbredden af udløbet fra Indfjorden 350 meter vest for skellet mellem matr.nr. 1 d og 5 s Brørup By, Bøvling til det nordvestligste hjørne af matr.nr. 29 a Nees By, Nees, samt matr.nr. 51 smst. Statens tilvækstarealer opstået udenfor den i 1929 fastsatte 0-linie i Nissum Fjord.

3. Fjandø og Kolling Ø

Matr.nr. 22 a , 23 a , 26 a , 27 a , 28, 29 a , 30 a , 31 a , 32 b , 33 f , 44 a , 54 a , 55 d , 102 a og 139 (Fjandø) samt matr.nr. 178 (Kolling Ø) Del af Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum.

4. Landarealer i Felsted Kog

Landarealer i Felsted Kog, herunder dæmninger, øer og opgrødearealer sydøst for en ret linie fra et punkt på Felsted Odde 100 meter vest for oddens nordøstligste punkt, til Sandøens sydvestligste punkt. Herfra vest om Sandøen, langs grænsen mod søterritoriet (højeste, daglige vandstandslinie) til øens nordvestligste punkt og videre herfra i en ret linie til et punkt 100 meter vest for Gørding-dæmningens sydvestligste ende. Herfra følger linien Gørding-dæmningen i en afstand af 100 meter mod Gørding til diget ved Susgårde. Herfra går grænsen langs landsiden af digefoden over Storåens udmunding og videre til Kyttrup-kanalen, Staby Havn og Pallisbjerg-kanalen ligeledes langs digefoden på landsiden til et punkt på diget 500 meter nord for pumpestationen ved Udstrup. Fra dette punkt følger linien skelgrøften mellem statens og private lodsejeres arealer til grøftens udmunding i kanalen 450 meter syd for havnen ved Felsted Odde. Herfra går grænsen i en ret linie til det østligste punkt på den sydlige havnemole og videre i en ret linie i nordvestlig retning til udgangspunktet på Felsted Odde.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)