Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 729 af 24. august 1992 om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 367 af 9. juni 1993 og nr. 96 af 8. februar 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: »Et fags omfang kan undtagelsesvis fastsættes til 25 pct.«.

2. I § 8, stk. 2, indsættes efter »6 fag«: »a 12,5 pct.«.

3. I § 8, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvor et af fagene har et omfang svarende til 25 pct. af et arbejdsår, nedsættes antallet af fag.«.

4. § 17, stk. 1, affattes således:

» § 17. Opgaver til de skriftlige prøver stilles af Undervisningsministeriet eller af skolerne, jf. bilag 3. Ministeriet fastsætter tidspunktet for afholdelse af de skriftlige prøver i fag, hvor opgaverne stilles af ministeriet. Skolen fastsætter tidspunktet for mundtlige prøver.«.

5. I § 20 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I de fag, der er opført i bilag 3, er skolerne ansvarlige for udarbejdelse af skriftlige opgaver.«.

6. Bilag 1 og bilag 2 af januar 1995 erstattes af bilag 1 og bilag 2 af juli 1996.

7. I bekendtgørelsen indsættes et bilag 3 af juli 1996, som vist i bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1996.

Undervisningsministeriet, den 3. juli 1996

P.M.V.

Sten Grambye

/ Jette Petersen

Juli 1996

Bilag 1

Oversigt

over

merkonomuddannelsens og teknonomuddannelsens uddannelseslinjer, uddannelsernes fag fordelt på linjer, datoen for de enkelte vejledende fagplaner, de fag, hvortil der er knyttet studiekredsarbejde (angivet med »S« ud for faget), og suppleringsfagene.

---------------------------------------------------------------------

MERKONOM

 

                 UDDANNELSESLINJER 

       -------------------------------------------------------- 

       DATO   Studie- Butiks- Drifts- Eks- Finan- Ind- 

       FOR    kreds  ledelse ledelse port sie-  køb 

       VEJ-                   ring 

       LEDENDE 

       FAGPLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og 

 samarbejde 01/12-1992       *    *   *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksom- 

 hedsorgani- 

 sation   01/09-1992       *    *   *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksom- 

 hedsøkonomi 13/02-1991       *    *   *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret 

 I      19/02-1982           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English I  15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English II 15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English III 15/05-1990  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiks- 

 drift 1)  29/05-1987  S     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detail- 

 handels- 

 ledelse   15/11-1995  S     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura 05/04-1990           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg 

 på konsu- 

 ment- 

 markeder  03/05-1988  S            2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg 

 på pro- 

 ducent- 

 markeder  03/05-1988  S            2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt 

 regnskabs- 

 væsen    01/12-1992  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel 

 planlægning 

 og in- 

 vestering  08/02-1989  S               (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansie- 

 ring    08/02-1989  S               (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial 

 I      23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial 

 II     23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial 

 III     23/05-1990  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT i 

 virk- 

 somheden  27/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT- 

 system- 

 anskaf- 

 felse    27/11-1995  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT- 

 system- 

 udvikling  27/11-1995  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I  18/02-1991           *          * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II  03/04-1991                      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III 03/04-1991  S                    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Infor- 

 matik1)   13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation 

 ((*     15/09-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Inter- 

 nationali- 

 sering   15/05-1990               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt 

 regnskabs- 

 væsen    01/12-1992  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Logistik  06/04-1995  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 analyse   15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 føring I  29/05-1987       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 føring II  30/12-1987  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 føring III 30/12-1987  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 plan- 

 lægning   15/05-1990  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 styring   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 økonomi   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 regnskab  15/07-1995  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 revision  15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 National- 

 økonomi   06/04-1995                  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisa- 

 tion og 

 strategi  01/12-1992  S         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 admini- 

 stration  12/03-1990  S     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 udvikling 

 a)     15/11-1995  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produkt- 

 udvikling 

 i turist- 

 virksomhed 

 1)     14/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisions- 

 teknik   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret 

 I      15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret 

 II     15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System- 

 anskaf- 

 felse 1)  13/03-1989  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System- 

 udvikling1) 13/03-1989  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport- 

 jura    05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport  15/03-1994 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme I  12/01-1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme II 12/01-1996  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turist- 

 virksom- 

 hed 1)   14/05-1990  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirt- 

 schafts- 

 deutsch I  23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirt- 

 schafts- 

 deutsch II 23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirt- 

 schafts- 

 deutsch III 23/05-1990  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning 

 til Virk- 

 somheds- 

 økonomi   01/12-1992  Kursus 

 --------------------------------------------------------------------- 

                 UDDANNELSESLINJER 

       -------------------------------------------------------- 

       DATO   Infor-  Markeds- Organi- Per- Regn- Trans- 

       FOR    matik  føring  sation  so- skabs- port 

       VEJ-                 na- væ- 

       LEDENDE               le- sen 

       FAGPLAN               ad- 

                          mi- 

                          ni- 

                          stra- 

                          tion 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og 

 samarbejde 01/12-1992  *     *    *   *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksom- 

 hedsorgani- 

 sation   01/09-1992  *     *    *   *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksom- 

 hedsøkonomi 13/02-1991  *     *    *   *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret 

 I      19/02-1982           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English I  15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English II 15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English III 15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiks- 

 drift 1)  29/05-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detail- 

 handels- 

 ledelse   15/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura 05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg 

 på konsu- 

 ment- 

 markeder  03/05-1988 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg 

 på pro- 

 ducent- 

 markeder  03/05-1988 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt 

 regnskabs- 

 væsen    01/12-1992                      (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel 

 planlægning 

 og in- 

 vestering  08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansie- 

 ring    08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial 

 I      23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial 

 II     23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial 

 III     23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT i 

 virk- 

 somheden  27/11-1995  *         *      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT- 

 system- 

 anskaf- 

 felse    27/11-1995  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT- 

 system- 

 udvikling  27/11-1995  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I  18/02-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II  03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III 03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Infor- 

 matik1)   13/03-1989  *         *      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation 

 ((*     15/09-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Inter- 

 nationali- 

 sering   15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt 

 regnskabs- 

 væsen    01/12-1992                  (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Logistik  06/04-1995                      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 analyse   15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 føring I  29/05-1987       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 føring II  30/12-1987       (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 føring III 30/12-1987       (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 plan- 

 lægning   15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 styring   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 økonomi   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 regnskab  15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 revision  15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 National- 

 økonomi   06/04-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisa- 

 tion og 

 strategi  01/12-1992           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 admini- 

 stration  12/03-1990           *   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 udvikling 

 a)     15/11-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produkt- 

 udvikling 

 i turist- 

 virksomhed 

 1)     14/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisions- 

 teknik   15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret 

 I      15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret 

 II     15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System- 

 anskaf- 

 felse 1)  13/03-1989  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System- 

 udvikling1) 13/03-1989  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport- 

 jura    05/04-1990                      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport  15/03-1994 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme I  12/01-1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme II 12/01-1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turist- 

 virksom- 

 hed 1)   14/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirt- 

 schafts- 

 deutsch I  23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirt- 

 schafts- 

 deutsch II 23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirt- 

 schafts- 

 deutsch III 23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning 

 til Virk- 

 somheds- 

 økonomi   01/12-1992 

 --------------------------------------------------------------------- 

                 UDDANNELSESLINJER 

       -------------------------------------------------------- 

       DATO   Turisme Revision Inter-  Mil- Inno- 

       FOR             natio-  jø- vation 

       VEJ-            nal   le- 

       LEDENDE           Marke-  del- 

       FAGPLAN           ting   se 

                     *)) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og 

 samarbejde 01/12-1992 *      *       *   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksom- 

 hedsorgani- 

 sation   01/09-1992 *      *       *   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksom- 

 hedsøkonomi 13/02-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret 

 I      19/02-1982           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English I  15/05-1990           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English II 15/05-1990           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English III 15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiks- 

 drift 1)  29/05-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detail- 

 handels- 

 ledelse   15/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura 05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg 

 på konsu- 

 ment- 

 markeder  03/05-1988 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg 

 på pro- 

 ducent- 

 markeder  03/05-1988 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt 

 regnskabs- 

 væsen    01/12-1992       (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel 

 planlægning 

 og in- 

 vestering  08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansie- 

 ring    08/02-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial 

 I      23/05-1990           *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial 

 II     23/05-1990           *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial 

 III     23/05-1990           *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT i 

 virk- 

 somheden  27/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT- 

 system- 

 anskaf- 

 felse    27/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT- 

 system- 

 udvikling  27/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I  18/02-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II  03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III 03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Infor- 

 matik1)   13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation 

 ((*     15/09-1995                  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Inter- 

 nationali- 

 sering   15/05-1990           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt 

 regnskabs- 

 væsen    01/12-1992       (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Logistik  06/04-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 analyse   15/05-1990           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 føring I  29/05-1987  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 føring II  30/12-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 føring III 30/12-1987 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markeds- 

 plan- 

 lægning   15/05-1990           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 styring   15/07-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 økonomi   15/07-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 regnskab  15/07-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljø- 

 revision  15/07-1995               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 National- 

 økonomi   06/04-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisa- 

 tion og 

 strategi  01/12-1992                  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 admini- 

 stration  12/03-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 udvikling 

 a)     15/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produkt- 

 udvikling 

 i turist- 

 virksomhed 

 1)     14/05-1990  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisions- 

 teknik   15/07-1995       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret 

 I      15/07-1995       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret 

 II     15/07-1995       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System- 

 anskaf- 

 felse 1)  13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 System- 

 udvikling1) 13/03-1989 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport- 

 jura    05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport  15/03-1994 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme I  12/01-1996  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme II 12/01-1996  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turist- 

 virksom- 

 hed 1)   14/05-1990  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirt- 

 schafts- 

 deutsch I  23/05-1990           *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirt- 

 schafts- 

 deutsch II 23/05-1990           *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirt- 

 schafts- 

 deutsch III 23/05-1990  S         *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning 

 til Virk- 

 somheds- 

 økonomi   01/12-1992 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Anvendes sidste gang i skoleåret 1995/96.
 • 2) Der læses et af fagene Eksportsalg på konsumentmarkeder eller Eksportsalg på producentmarkeder.
 • *) I International marketing vælges et sprog - engelsk, fransk eller tysk - på niveau I, II og III.

(* I nedennævnte uddannelseslinjer gælder der særlige regler for studiekredsarbejdet i følgende fag:

I uddannelseslinjen Finansiering udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Finansiel planlægning og investering og Finansiering,

i uddannelseslinjen Markedsføring udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Markedsføring II og Markedsføring III, og

i uddannelseslinjen Regnskabsvæsen udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Eksternt regnskabsvæsen og Internt regnskabsvæsen.

Disse regler gælder, selv om de nævnte fagpar ikke læses som led i en uddannelseslinje.

 • *)) Deltagere på uddannelseslinjen International marketing skal højst udføre to studiekredsarbejder, uanset hvornår de er begyndt på uddannelseslinjen.

((* Faget har et omfang på 25 pct. af et arbejdsår.

 • a) For skoleåret 1995/96 anvendes dog fagplan af 05/04 1990.

MERKONOM

 

           Suppleringsfag 

                       Dato for vejledende 

                      fagplan 

 Arbejdsret II .........................  25/04-1983 

 Erhvervsjura I ........................  01/03-1994 

 Erhvervsjura II .......................  01/03-1994 

 Etablering af egen virksomhed .........  15/04-1987 

 Insolvensret ..........................  02/10-1995 

 Konkurs, akkord og andre former 

 for kreditorforfølgning*) .............  15/10-1985 

 Landbrugets indkøb og afsætning .......    10-1977 

 Markedsføring af serviceydelser .......  07/12-1983 

 Markedsføring af transport ............  16/10-1984 

 Organisatorisk-administrativ 

 kvalitetsstyring .....................   01/12-1992 

 Personligt salg ......................   25/04-1983 

 Produktansvar ........................   04/03-1985 

 Projektstyring .......................   02-1978 

 Reklame ..............................   04/09-1987 

 Statistik I ..........................    04-1975 

 Statistik II .........................    02-1976 

 Virksomhedens forsikringer ...........    02-1978 

 Virksomhedsstyring ...................    02-1980 

Suppleringsfag indgår ikke i den samlede merkonomuddannelse.

Omfang

Følgende suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 6,25 pct. af et arbejdsår:

Arbejdsret II.

Konkurs, akkord og andre former for kreditorforfølgning.

Produktansvar.

Projektstyring.

Statistik I.

Statistik II.

Virksomhedens forsikringer.

Suppleringsfaget Virksomhedsstyring har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 25 pct. af et arbejdsår.

Suppleringsfaget Insolvensret har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 7,5 pct. af et arbejdsår.

De øvrige suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

TEKNONOM

 

                  UDDANNELSESLINJER 

         DATO   Studie- Drifts-  Hånd-  Kvali- Ledel- 

         FOR   kreds  teknisk-  værks- tets-  ses- 

         VEJ-       linje   linje  sty-  teknisk- 

         LEDEN-               rings- linje 

         DE                 linje 

         FAG- 

         PLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Virk- 

    som- 

    heds- 

    organi- 

    sation  01/09-1992      *     *    *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Virk- 

    som- 

    heds- 

    økonomi 13/02-1991      *     *    *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 S   Ar- 

 P   bejds- 

 E   psyko- 

 C   logi I 01/09-1992      *     *        * 

 I   -------------------------------------------------------------- 

 A   Indu- 

 L   striel 

 E   EDB   13/03-1989  S 

 F   -------------------------------------------------------------- 

 A   Infor- 

    ma- 

 I   tions- 

    tek- 

    nologi 13/03-1989      *         *    * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Kva- 

    litets- 

    styring 

    I    02/06-1986  S   (*)        * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Produk- 

    tions- 

    teknik 01/09-1992  S    *         * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Produk- 

    tions- 

    styring 

    I    15/02-1994      (*) 

    -------------------------------------------------------------- 

    Markeds- 

    føring 

    af 

    service- 

    ydelser 02/05-1986  S    * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Miljø- 

    styring 15/10-1995 

    -------------------------------------------------------------- 

    Miljø- 

    tekno- 

    logi   15/10-1995  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Miljø- 

    rappor- 

    tering  15/10-1995  S 

    -------------------------------------------------------------- 

    Miljø- 

    ledel- 

    ses- 

    systemer 15/10-1995 

    -------------------------------------------------------------- 

    Arbejds- 

    psyko- 

    logi II 01/09-1992  S                 * 

    -------------------------------------------------------------- 

 S   Arbejds- 

 P   ret I    03-1982                   * 

 E   -------------------------------------------------------------- 

 C   EDB- 

 I   under- 

 A   støttet 

 L   konstruk- 

 E   tion I 

 F   (CAD I) 13/03-1989  S 

 A   -------------------------------------------------------------- 

 G   EDB- 

    under- 

 II   støttet 

    kon- 

    struk- 

    tion II 

    (CAD II) 13/03-1989  S 

    -------------------------------------------------------------- 

    EDB- 

    under- 

    støttet 

    produk- 

    tion I 

    (CAM I) 13/03-1989  S 

    -------------------------------------------------------------- 

    EDB- 

    under- 

    støttet 

    pro- 

    duktion 

    II 

    (CAM II) 13/03-1989  S 

    -------------------------------------------------------------- 

    Erhvervs- 

    ret   05/06-1987           * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Kvali- 

    tets- 

    styring 

    II    02/06-1986  S             * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Arbejds- 

    studie- 

    teknik  15/02-1994  S 

    -------------------------------------------------------------- 

    Produk- 

    tions-, 

    lager- 

    og en- 

    trepri- 

    sesty- 

    ring   02/05-1986           * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Produk- 

    tions- 

    styring 

    II    15/02-1994  S 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Etable- 

    ring af 

    egen 

    virksom- 

    hed   15/04-1987  ---------------suppleringsfag ---------- 

    -------------------------------------------------------------- 

    Indled- 

    ning til 

    Virk- 

    som- 

    heds- 

    økonomi 01/12-1992  Kursus 

    -------------------------------------------------------------- 

                  UDDANNELSESLINJER 

         DATO              Produktions- 

         FOR              teknisk 

         VEJ-              edb-linje 

         LEDEN- 

         DE 

         FAG- 

         PLAN   Miljø-  Pro-  Pro-  CAD  CAD/ CAM 

              ledel-  duk-  duk-     CAM 

              ses-   tions- tions- 

              linje  tek-  sty- 

                  nisk  rings- 

                  linje linje 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Virk- 

    som- 

    heds- 

    organi- 

    sation  01/09-1992 *     *   *   *   *   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Virk- 

    som- 

    heds- 

    økonomi 13/02-1991 *     *   *   *   *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 S   Ar- 

 P   bejds- 

 E   psyko- 

 C   logi I 01/09-1992      * 

 I   -------------------------------------------------------------- 

 A   Indu- 

 L   striel 

 E   EDB   13/03-1989             *   *   * 

 F   -------------------------------------------------------------- 

 A   Infor- 

    ma- 

 I   tions- 

    tek- 

    nologi 13/03-1989      *   *   *   *   * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Kva- 

    litets- 

    styring 

    I    02/06-1986 

    -------------------------------------------------------------- 

    Produk- 

    tions- 

    teknik 01/09-1992      *   * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Produk- 

    tions- 

    styring 

    I    15/02-1994          * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Markeds- 

    føring 

    af 

    service- 

    ydelser 02/05-1986 

    -------------------------------------------------------------- 

    Miljø- 

    styring 15/10-1995 * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Miljø- 

    tekno- 

    logi   15/10-1995(* 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Miljø- 

    rappor- 

    tering  15/10-1995(* 

    -------------------------------------------------------------- 

    Miljø- 

    ledel- 

    ses- 

    systemer 15/10-1995 * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Arbejds- 

    psyko- 

    logi II 01/09-1992 

    -------------------------------------------------------------- 

 S   Arbejds- 

 P   ret I    03-1982 

 E   -------------------------------------------------------------- 

 C   EDB- 

 I   under- 

 A   støttet 

 L   konstruk- 

 E   tion I 

 F   (CAD I) 13/03-1989            *   * 

 A   -------------------------------------------------------------- 

 G   EDB- 

    under- 

 II   støttet 

    kon- 

    struk- 

    tion II 

    (CAD II) 13/03-1989            * 

    -------------------------------------------------------------- 

    EDB- 

    under- 

    støttet 

    produk- 

    tion I 

    (CAM I) 13/03-1989               *   * 

    -------------------------------------------------------------- 

    EDB- 

    under- 

    støttet 

    pro- 

    duktion 

    II 

    (CAM II) 13/03-1989                   * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Erhvervs- 

    ret   05/06-1987 

    -------------------------------------------------------------- 

    Kvali- 

    tets- 

    styring 

    II    02/06-1986 

    -------------------------------------------------------------- 

    Arbejds- 

    studie- 

    teknik  15/02-1994      * 

    -------------------------------------------------------------- 

    Produk- 

    tions-, 

    lager- 

    og en- 

    trepri- 

    sesty- 

    ring   02/05-1986 

    -------------------------------------------------------------- 

    Produk- 

    tions- 

    styring 

    II    15/02-1994         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

    Etable- 

    ring af 

    egen 

    virksom- 

    hed   15/04-1987  ---------------suppleringsfag ---------- 

    -------------------------------------------------------------- 

    Indled- 

    ning til 

    Virk- 

    som- 

    heds- 

    økonomi 01/12-1992 

    -------------------------------------------------------------- 

 • (*) I driftsteknisk linje er der valgfrihed mellem kvalitetsstyring I og produktionsstyring I.

(* I uddannelseslinjen Miljøledelse udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Miljøteknologi og Miljørapportering.

Suppleringsfaget har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

Juli 1996

Bilag 2

Regler om prøvernes form, afvikling og tilladte hjælpemidler

1. Prøvernes form

I alle fag, bortset fra de under afsnit 2 nævnte, er prøverne skriftlige. I Sprog II og III er prøverne mundtlige. Skriftlige prøver varer 4 timer. De mundtlige prøver varer 20 minutter inklusive vurdering, og der er 30 minutters forberedelsestid. I virksomhedsstyring afholdes ingen prøve. I stedet udarbejdes en hovedopgave.

2. Afvikling af prøverne

 

 Sprog I:  Skriftlig prøve 

      På grundlag af en autentisk tekst på ca. 2.000 ord på 

      det pågældende sprog med kulturelt, sociologisk og/eller 

      kommercielt indhold besvares 3-4 kommenteringsspørgsmål 

      fyldigt og selvstændigt på det pågældende sprog. 

 Sprog II:  Mundtlig prøve 

      1. På grundlag af en række oplysninger på det pågældende 

        sprog gennemføres en situativ dialog. 

      2. En ekstemporaltekst på 1.000-1.500 ord med 

        erhvervsrelateret indhold refereres, kommenteres og 

        diskuteres. 

      Eksaminationen foregår på det pågældende sprog. 

 Sprog III: Mundtlig prøve 

      1. Studiekredsrapporten præsenteres, kommenteres og 

        diskuteres. 

      2. En ekstemporaltekst på 1000-2.000 ord med markeds- 

        føringsmæssigt indhold refereres, kommenteres og 

        diskuteres. 

      Eksaminationen foregår på det pågældende sprog. 

 Innovation: Mundtlig prøve 

      Eksaminationen sker med udgangspunkt i projektrapporten, 

      medens fagplanens øvrige emner inddrages, hvor det falder 

      naturligt ind i samtalen. Der lægges vægt på, at 

      eksaminanden kan præstere og fremlægge projektrapportens 

      hovedresultater for lærer og censor og kan indgå i en 

      kvalificeret dialog omkring problemstilling, resultater, 

      beslutninger og overvejelser undervejs i 

      projektforløbet. 

 Virksomhedsstyring (suppleringsfag): 

      Hovedopgave 

      Omfanget af arbejdet i forbindelse med hovedopgaven 

      svarer til 30 pct. af det samlede arbejde i faget. 

3. Tilladte hjælpemidler

Til samtlige skriftlige prøver må medbringes retskrivningsordbog (ordbog uden forklaringer), lommeregner, regnestok, skabeloner og symboloversigt.

Såfremt regnestok benyttes, skal det bemærkes i besvarelsen.

Herudover må der til skriftlige prøver eller forberedelse til mundtlige prøver medbringes hjælpemidler i overensstemmelse med efterfølgende oversigt.

MERKONOM

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag        Hjælpemidler, der       Særlige blanketter, 

          medbringes af eksaminanden  der skal forefindes 

                         i eksamenslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Ledelse og 

 samarbejde    Ingen             Ingen 

          Fra undervisningsåret 

          1996/97: Alle skriftlige 

          hjælpemidler. 

 Virksomheds- 

 organisation   Ingen             Ingen 

 Virksomheds- 

 økonomi      Rentetabeller. Formelsamling Millimeterpapir 

 SPECIALEFAG: 

 Arbejdsret I   Ukommenterede love og/eller  Ingen 

          ukommenterede lovsamlinger 

          samt følgende ukommenterede 

          aftaler: 

          Hovedaftale af 31. oktober 

          1973 mellem DA og LO med 

          ændringer pr. 1. marts 1987. 

          Norm for regler for 

          behandling af faglig strid 

          (vedtaget af fællesudvalget 

          af 17. august 1908). 

          Samarbejdsaftale af 9. juni 

          1986 indgået mellem DA og LO. 

 Business English 

 I-II-III     Se under Sprog I, II og III 

 Butiksdrift    Ingen             Ingen 

 Detailhandels- 

 ledelse      Ingen             Ingen 

 Eksportjura    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Eksportsalg på 

 konsumentmarkeder Ingen             Ingen 

 Eksportsalg på 

 producentmarkeder Ingen             Ingen 

 Eksternt regn- 

 skabskabsvæsen  Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark 

                         (afslutningsark) 

 Finansiel     Alle skriftlige hjælpemidler Milimeterpapir 

 planlægning og  incl. evt. brugervejledning 

 investering    og programmer til lommeregner 

 Finansiering   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

          incl. evt. brugervejledning 

          og programmer til lommeregner 

 Francais 

 Commercial 

 I-II-III     Se under Sprog I, II og III 

 IT i virksomheden Alle skriftlige hjælpemidler Såfremt de har været 

                         anvendt i under- 

                         visningen: 

                         Blanketindhold, 

                         dataliste, 

                         datasammenhænge, 

                         diagrammering, 

                         edb-udskrift eller 

                         print-layout, 

                         skærmbillede eller 

                         skærm-layout 

 IT-System- 

 anskaffelse    Alle skriftlige hjælpemidler Som til IT i 

                        virksomheden 

 IT-System- 

 udvikling     Alle skriftlige hjælpemidler Som til IT i 

                        virksomheden 

 Indkøb I     Incoterms (seneste udgave)  Ingen 

          og ukommenterede udgaver af 

          aftaleloven og købeloven 

 Indkøb II     Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Indkøb III    Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Informatik    Alle skriftlige hjælpemidler Såfremt de har været 

                        anvendt i undervis- 

                        ningen: Blanket- 

                        indhold, dataliste, 

                        datasammenhænge, 

                        diagrammering, edb- 

                        udskrift eller print- 

                        layout, skærmbillede 

                         eller skærm-layout 

 Innovation    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Internationali- 

 sering      Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvadreret A4- 

                        papir 

 Internt 

 regnskabsvæsen  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

          incl. evt. brugervejledning 

          og programmer til lommeregner 

 Logistik     Ingen             Linieret/kvadreret 

                         A4-papir 

 Markedsanalyse  Ingen             Linieret/kvadreret 

                         A4-papir 

 Markedsføring 

 I-II-III     Ingen             Ingen 

 Markedsplan- 

 lægning      Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvadreret 

                         A4-papir 

 Miljøstyring   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøøkonomi   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøregnskab   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljørevision   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Nationaløkonomi  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Organisation og 

 strategi     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Personale- 

 administration  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Personaleud- 

 vikling      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktudvikling 

 i turist- 

 virksomhed    Ingen             Ingen 

 Revisionsteknik  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Skatteret I    Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark 

                         (afslutningsark) 

 Skatteret II   Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark 

                         (afslutningsark) 

 Sprog I      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Sprog II     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Sprog III     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Systemanskaffelse Alle skriftlige hjælpemidler Som til Informatik 

 Systemudvikling  Alle skriftlige hjælpemidler Som til Informatik 

 Transport     Dansk/Engelsk ordbog     Linieret/ 

          Engelsk/Dansk ordbog     kvadreret A4-papir 

 Transportjura   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Turisme I     Ingen             Ingen 

 Turisme II    Ingen             Ingen 

 Turistvirksomhed Ingen             Ingen 

 Wirtschafts- 

 deutsch I-II-III Se Sprog I-II-III 

 Suppleringsfag: 

 Arbejdsret II   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Erhvervsjura I-II Ukommenterede love og/eller  Ingen 

          ukommenterede lovsamlinger 

 Etablering af   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 egen virksomhed 

 Insolvensret   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Konkurs, akkord  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 og andre former 

 for kreditor- 

 forfølgning 

 Landbrugets    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 indkøb og 

 afsætning 

 Markedsføring af Ingen             Ingen 

 serviceydelser 

 Markedsføring af Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 transport 

 Organisatorisk-  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 administrativ 

 kvalitetsstyring 

 Personligt salg  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktansvar   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Projektstyring  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Reklame      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Statistik I    Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir, 

                         sandsynlighedspapir, 

                         A4, ordinat efter 

                         Gauss' abscisse 

                         250 mm. 

 Statistik II   Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Virksomhedens   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 forsikringer 

 Virksomheds- 

 styring      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 TEKNONOM 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag        Hjælpemidler, der       Særlige blanketter, 

          medbringes af eksaminanden  der skal forefindes 

                         i eksamenslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Virksomheds- 

 organisation   Ingen             Ingen 

 Virksomheds-   Rentetabeller.        Millimeterpapir 

 økonomi      Formelsamling 

 SPECIALEFAG I: 

 Arbejdspsykologi 

 I         Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Industriel EDB  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Informations- 

 teknologi     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Kvalitetsstyring 

 I         Alle skriftlige hjælpemidler Alm. teknisk 

                         millimeterpapir 

                         (fx AGF 247), 

                         sandsynlighedspapir 

                         (fx AGF 2110), 

                         ex-kort (fx ex- 

                         kontrol-kort, 

                         Teknisk Forlag) 

 Markedsføring af 

 serviceydelser  Ingen             Ingen 

 Miljøstyring   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøteknologi  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktionsteknik Alle skriftlige hjælpemidler Kvadreret papir. 

                         Millimeterpapir 

 Produktions- 

 styring I     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 SPECIALEFAG II: 

 Arbejdspsykologi 

 II        Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Arbejdsret I   Ukommenterede love og/eller  Ingen 

          ukommenterede lovsamlinger 

          samt følgende ukommenterede 

          aftaler: 

          Hovedaftale af 31. oktober 

          1973 mellem DA og LO med 

          ændringer. 

          Norm for regler for 

          behandling af faglig strid 

          (vedtaget af fællesudvalget 

          af 17. august 1908). 

          Samarbejdsaftale af 9. juni 

          1986 indgået mellem DA og 

          LO med ændringer. 

 Arbejdsstudie- 

 teknik      Alle skriftlige hjælpemidler Kvadreret papir. 

                         Millimeterpapir 

 EDB-understøttet Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 konstruktion I 

 (CAD I) 

 EDB-understøttet Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 konstruktion II 

 (CAD II) 

 EDB-understøttet Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 produktion I 

 (CAM I) 

 EDB-understøttet Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 produktion II 

 (CAM II) 

 Erhvervsret    Ukommenterede love og/eller  Ingen 

          ukommenterede lovsamlinger 

 Kvalitetsstyring Alle skriftlige hjælpemidler Alm. teknisk 

 II                       millimeterpapir 

                         (fx AGF 247), 

                         sandsynlighedspapir 

                         (fx AGF 2110), 

                         ex-kort (fx ex- 

                         kontrol-kort, 

                         Teknisk Forlag) 

 Miljørapportering Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøledelses- 

 systemer     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktions-,   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 lager- og 

 entreprisestyring 

 Produktions- 

 styring II    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Suppleringsfag: 

 Etablering af 

 egen virksomhed  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

Juli 1996

Bilag 3

Fag, hvori der ved prøverne i november og december 1996 og april og maj 1997

stilles opgaver af skolerne:

Merkonomuddannelsen

Suppleringsfag

Landbrugets indkøb og afsætning

Markedsføring af serviceydelser

Markedsføring af transport

Organisatorisk-administrativ kvalitetsstyring

Personligt salg

Produktansvar

Reklame

Statistik I

Statistik II

Virksomhedens forsikringer

Virksomhedsstyring (Hovedopgave)

Redaktionel note
 • Lovtidende A, hæfte 113, er omtrykt den 31.07.1996 på grund af en håndteringdfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af bekendtgørelsen.