Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsøkonomuddannelsen


I medfør af § 1, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 17. juni 1996, fastsættes:

Uddannelsens formål, varighed og struktur

     § 1. Markedsøkonomuddannelsens formål er at kvalificere til at deltage i at tilrettelægge og udføre internationale forretninger og kommercielle arbejdsopgaver i handels-, produktions- og servicevirksomheder.

     Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

     Stk. 3. Uddannelsen skal give grundlag for fortsat videregående uddannelse.

     § 2. Markedsøkonomuddannelsen er en videregående uddannelse, der varer 22 måneder som heltidsuddannelse.

     § 3. Uddannelsen består af 8 obligatoriske fagområder og et profilfag. De obligatoriske fagområder udgør i alt 95 pct. af den samlede markedsøkonomuddannelse.

     Stk. 2. De obligatoriske fagområder vægtes således:

 

 1) International markedsføring ............. ca. 18 pct. 

 2) International økonomi ................... ca. 15 pct. 

 3) Erhvervsøkonomi ......................... ca. 15 pct. 

 4) Engelsk ................................. ca. 12 pct. 

 5) 2. fremmedsprog ......................... ca. 12 pct. 

 6) Statistik ............................... ca. 8 pct. 

 7) Organisation og logistik ................ ca. 8 pct. 

 8) International erhvervsret ............... ca. 7 pct. 

     Stk. 3. Profilfaget vælges af den studerende blandt de fag, skolen udbyder. Skolen kan udbyde lokale profilfag og skal mindst udbyde 2 af følgende fag:

 • 1) Økonomistyring
 • 2) Eksportsalg
 • 3) Logistik
 • 4) Kulturanalyse
 • 5) Innovation
 • 6) Miljøledelse

Uddannelsens indhold

     § 4. Skolen fastsætter studieplaner for fagområderne og profilfagene, hvis krav mindst svarer til kravene i Undervisningsministeriets vejledende studieplaner, jf. dog § 3, stk. 3, om lokale profilfag.

     Stk. 2. Undervisningen skal have baggrund i erhvervspraksis og anvendt teori. Uddannelsens internationale sigte skal afspejle sig i undervisningens tilrettelæggelse og metode. Der skal indgå undervisningsformer, som kan udvikle den studerendes innovative evner, selvstændighed og evner til samarbejde.

     § 5. Skolen kan fritage for dele af undervisningen og tilhørende prøve, hvis den studerende kan dokumentere tilsvarende tidligere opnåede kvalifikationer.

Adgangskrav, tilmelding, optagelse og orlov

     § 6. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens mål og om de krav, uddannelsen stiller til den studerende samt om adgangskrav m.v.

     § 7. Tilmelding til markedsøkonomuddannelsen er omfattet af den koordinerede tilmelding til videregående uddannelser.

     § 8. Skolen optager de bedst egnede blandt de ansøgere, der opfylder adgangskravene, hvis skolen ikke har plads til alle egnede ansøgere.

     Stk. 2. Som bidrag til egnethedsvurderingen kan skolen indkalde ansøgere til en samtale, en vejledende optagelsesprøve eller begge dele.

     Stk. 3. Skolen kan optage ansøgere, efter at uddannelsen er begyndt, hvis det efter skolens skøn må anses for sandsynligt, at vedkommende vil kunne følge og gennemføre uddannelsen på tilfredsstillende måde.

     § 9. Skolen kan bevilge den studerende orlov i op til 1 år. Orlov kan kun bevilges 1 gang i uddannelsen.

Lærerkvalifikationer

     § 10. Lærere ved markedsøkonomuddannelsen skal have en videregående uddannelse på kandidatniveau samt relevant erhvervserfaring. Inden for afgrænsede undervisningsdiscipliner kan skolen anvende specialister med andre kvalifikationer.

     Stk. 2. Lærerne, jf. dog stk. 1, 2. pkt., skal have gennemført en pædagogisk uddannelse for lærere ved erhvervsskoler eller have mindst tilsvarende pædagogiske forudsætninger.

Eksamen

     § 11. I eksamen indgår følgende prøver:

     2. semester

 

 1) International erhvervsret .................. skriftlig prøve 

 2) Engelsk .................................... skriftlig prøve 

 3) 2. fremmedsprog (tysk, fransk 

  eller spansk) .............................. skriftlig prøve 

 4) Organisation og logistik ................... mundtlig prøve 

 4. semester 

 1) Erhvervsøkonomi ............................ skriftlig prøve 

 2) Statistik .................................. skriftlig prøve 

 3) International markedsføring ................ skriftlig prøve 

 4) International økonomi ...................... skriftlig prøve 

 5) 2. fremmedsprog (tysk, fransk 

  eller spansk) .............................. mundtlig prøve 

 6) Engelsk .................................... mundtlig prøve 

 7) Hovedopgave ................................ skriftlig prøve 

 8) Hovedopgave ................................ mundtlig prøve 

     § 12. I 1., 2. og 3. semester afleveres enkeltvis eller gruppevis en obligatorisk temaopgave. Skolen stiller de obligatoriske opgaver og fastsætter fristen for aflevering.

     Stk. 2. De obligatoriske opgaver bedømmes internt med karakteren »Bestået« eller »Ikke bestået«. Hvis en obligatorisk opgave bedømmes »Ikke bestået«, kan fornyet aflevering med rettelser finde sted. Skolen fastsætter fristen for genaflevering.

     § 13. Adgangen til at fortsætte i uddannelsen er betinget af, at den studerende har deltaget i undervisningen i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt, og i øvrigt har opfyldt de krav, der følger af § 12.

     Stk. 2. En bestået temaopgave, jf. § 12, bevarer sin gyldighed, selv om den studerende går om.

     § 14. Undervisningsministeriet stiller opgaverne til skriftlige prøver, jf. § 11. Skolen stiller opgaverne til mundtlige prøver.

     Stk. 2. Emnet for den enkelte hovedopgave fastsættes af den studerende i samarbejde med skolen.

     § 15. Prøverne i 2. semester afvikles således:

 • 1) International erhvervsret

Skriftlig 4 timers prøve, der afholdes ved udgangen af 2. semester. Den studerendes evne til at analysere og vurdere afprøves.

 • 2) Engelsk

Skriftlig 5 timers prøve, der afholdes ved udgangen af 2. semester. På basis af en engelsksproget erhvervstekst besvares et diskussionsspørgsmål. Desuden besvares et spørgsmål inden for kulturanalyse og -teori. Begge spørgsmål besvares i essay-form. Herudover besvares en opgave i forretningskommunikation med udgangspunkt i en dansk erhvervstekst. Den studerendes evne til at analysere og vurdere afprøves.

 • 3) 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk)

Skriftlig 5 timers prøve, der afholdes ved udgangen af 2. semester. Den studerende udfærdiger et resume på dansk på baggrund af en eller flere artikler, brochurer, pressemeddelelser, messeindbydelser eller lignende fremmedsproget materiale. På det pågældende fremmedsprog udarbejdes der en eller flere kommercielle meddelelser. Den studerendes evne til at analysere og vurdere afprøves.

 • 4) Organisation og logistik

Mundtlig prøve, der afholdes ved udgangen af 2. semester. Forberedelse 1 time og eksaminiation 30 minutter. Prøven tager udgangspunkt i en praktisk erhvervssituation. Den studerendes evne til at analysere og vurdere afprøves.

     § 16. Prøverne i 4. semester afvikles således:

 • 1) Erhvervsøkonomi

Skriftlig 5 timers prøve, der afholdes i begyndelsen af 4. semester. Den studerendes evne til at analysere og vurdere afprøves.

 • 2) Statistik

Skriftlig 5 timers prøve, der inddrager anvendelse af informationsteknologiske hjælpemidler, afholdes i begyndelsen af 4. semester. Den studerendes evne til at analysere og vurdere afprøves.

 • 3) International markedsføring

Skriftlig 5 timers prøve, der afholdes i begyndelsen af 4. semester. Den studerendes evne til at analysere og vurdere afprøves i forhold til en praktisk problemstilling.

 • 4) International økonomi

Skriftlig 4 timers prøve, der afholdes i begyndelsen af 4. semester. Den studerendes evne til at analysere og vurdere afprøves.

 • 5) 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk)

Mundtlig prøve, der afholdes i begyndelsen eller i slutningen af 4. semester. Forberedelse 30 minutter og eksamination 30 minutter. Grundlaget for prøven er markedsføring i praksis. Med udgangspunkt i ukendt materiale, der vedrører en virksomhed eller et marked valgt af den studerende, gennemfører den studerende en forhandlingssituation med eksaminator som samtalepartner.

 • 6) Engelsk

Mundtlig prøve, der afholdes i begyndelsen eller i slutningen af 4. semester. Forberedelse 60 minutter og eksamination 30 minutter. På grundlag af en praktisk erhvervssituation skal den studerende selvstændigt identificere og analysere problemstillinger samt præsentere relevante løsningsforslag. Den studerende gennemfører en salgs- eller forhandlingssituation med eksaminator. Emnet skal tage udgangspunkt i den planlagte eller gennemførte hovedopgave. Den studerende udarbejder skriftligt oplæg.

     § 17. Prøven i hovedopgaven afvikles ved udgangen af 4. semester og består af en skriftlig og en mundtlig del.

 • 1) Den studerende udarbejder en tværfaglig, skriftlig opgave, der indeholder centrale problemstillinger fra uddannelsens fag. Profilfag og faget international markedsføring skal indgå. De studerende udarbejder i den forbindelse en problemformulering, der tager sigte på at løse et praktisk orienteret problem. Hovedopgaven udfærdiges selvstændigt og skal demonstrere, at den studerende kan bearbejde, analysere og vurdere indsamlede informationer og kan kombinere den indsamlede viden med teori og metode fra uddannelsens fag. Hovedopgaven skal afsluttes med et resume på engelsk eller det valgte 2. fremmedsprog (ca. 10 pct. af den danske tekst). Hovedopgaven kan skrives på engelsk. I så fald skal resumeet skrives på dansk og omfatte 20 pct. af den engelske tekst.

Besvarelsen bedømmes af de faglærere i merkantile fag, hvis fagområder indgår i opgaven. Der gives en karakter for denne del af besvarelsen. Karakteren indgår med en vægt på 80 pct. i den samlede karakter for hovedopgaven. For hovedopgavens sproglige resume gives der en karakter for struktur, indhold og sprog. Karakteren indgår med en vægt på 20 pct. i den samlede karakter for hovedopgaven.

 • 2) Den skriftlige hovedopgave danner efterfølgende grundlag for en mundtlig eksamination, hvor den studerende skal kunne uddybe og begrunde problemstillinger og løsningsforslag, der er benyttet i besvarelsen af den skriftlige opgave. Eksaminationstiden er 30 minutter.
 • 3) Hovedopgaven kan udarbejdes af to studerende eller enkeltvis.

     § 18. Ved de skriftlige prøver er alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler tilladt.

     § 19. Eksamen er bestået, når det vægtede gennemsnit af eksamenskaraktererne uden afrunding er mindst 6, og ingen medtællende karakterer er under 5.

     Stk. 2. Karakteren for den skriftlige del af hovedopgaven indgår med vægten 2, og øvrige karakterer indgår med vægten 1.

Andre bestemmelser

     § 20. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold eller som led i forsøg.

     § 21. Klager over skolens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet for så vidt angår retlige spørgsmål.

     Stk. 2. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

     § 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juli 1996.

     Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 724 af 20. august 1992 om markedsøkonomuddannelsen ophæves.

     Stk. 3. Studerende, der har påbegyndt markedsøkonomuddannelsen før 20. juli 1996, kan afslutte uddannelsen efter de hidtidige regler indtil udgangen af 1997.

Undervisningsministeriet, den 11. juli 1996

Ole Vig Jensen

    / Jette Petersen