Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ingeniøruddannelserne


I henhold til § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993, og § 6, stk. 1, og § 6a, i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 29. juli 1992, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter diplomingeniøruddannelsen, eksportingeniøruddannelsen og civilingeniøruddannelsen.

Stk. 2. Institutionerne kan udbyde andre uddannelser efter reglerne i kapitel 7.

Kapitel 2

Uddannelsernes formål og struktur

§ 2. Diplomingeniøruddannelsen har en varighed på 31/2 år inkl. 1/2 års integreret praktik, jf. § 19.

Stk. 2. Eksportingeniøruddannelsen har en varighed på 41/2 år inkl. 1/2 års praktik, jf. § 19.

Stk. 3. Civilingeniøruddannelsen har en varighed på 5 år.

§ 3. De anførte uddannelseslængder angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund ved planlægningen af uddannelserne. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

§ 4. Diplomingeniøruddannelsen skal have et afrundet uddannelsesforløb, der kvalificerer de studerende til nationalt og internationalt at varetage erhvervsfunktioner, hvor de

 • 1) skal omsætte tekniske forskningsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk anvendelse ved udviklingsopgaver og ved løsning af tekniske problemer,
 • 2) kritisk skal tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder og selvstændigt skal løse forekommende ingeniørmæssige arbejdsopgaver,
 • 3) skal planlægge, realisere og styre tekniske anlæg og herunder være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer og
 • 4) skal indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig og kulturel baggrund.

Stk. 2. Diplomingeniøruddannelsen skal

yderligere kunne danne grundlag for en kandidatuddannelse og skal derfor tilrettelægges med tilvalgsmuligheder, som giver mulighed for at søge optagelse på civilingeniørstudiet og afslutte dette efter 2 års studium. Optagelsen på civilingeniørstudiet vil bl.a. være betinget af sammensætningen af fagelementer i diplomingeniøruddannelsen.

§ 5. Diplomingeniøruddannelsen tilrettelægges således, at studerende med en videregående teknikeruddannelse kan opnå 1 års formaliseret merit inklusive den integrerede praktik, jf. § 9.

§ 6. Eksportingeniøruddannelsen er en afrundet, tværfaglig ingeniøruddannelse med internationalt projekt- og produktorienteret sigte. Uddannelsen integrerer naturvidenskabelige og tekniske fag med fremmedsprog, økonomi og international markedsføring. Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at varetage erhvervsfunktioner, hvor de

 • 1) skal markedsføre tekniske projekter og produkter og rådgive under fremmede sprog- og kulturforhold,
 • 2) skal anvende og integrere naturvidenskabens, de tekniske og merkantile videnskabers forskningsresultater i forbindelse med projekt- og produktudvikling,
 • 3) gennem tværfagligt projektarbejde skal indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund,
 • 4) skal kommunikere klart og forhandle inden for tekniske og merkantile arbejdsområder på dansk, engelsk og mindst et andet fremmedsprog og
 • 5) skal planlægge, realisere og styrke tekniske projekter (udvikling, produktion m.v.) og herunder være i stand til at inddrage samfundsmæssige, kulturelle, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer.

Stk. 2. Eksportingeniøruddannelsen skal

yderligere kunne danne grundlag for en kandidatuddannelse.

§ 7. Civilingeniøruddannelsen skal kvalificere de studerende til selvstændigt og såvel nationalt som internationalt at varetage erhvervsfunktioner, hvor de

 • 1) skal anvende videnskabelige metoder inden for det teknisk-naturvidenskabelige område og gennemføre teknisk udvikling og forskning,
 • 2) skal løse komplicerede tekniske problemer under inddragelse af naturvidenskabelig og teknologisk viden,
 • 3) skal deltage i planlægning, realisering og styring af komplekse teknologiske systemer og herunder være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer og
 • 4) skal indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig og kulturel baggrund.

Stk. 2. Civilingeniøruddannelsen skal endvidere kvalificere de studerende til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde.

§ 8. På institutioner, hvor der udbydes flere ingeniøruddannelser, kan dele af uddannelserne afvikles fælles.

Stk. 2. I forbindelse med civilingeniøruddannelsen kan en institution tilbyde afrundede uddannelsesdele af indtil 2 års varighed, der kan indgå i eller supplere andre uddannelser ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 9. Det fastsættes i studieordningen for en diplomingeniøruddannelse, hvilke krav med hensyn til tilvalg og eventuel supplering en studerende med en videregående teknikeruddannelse skal opfylde for at opnå merit efter § 5.

§ 10. Det fastsættes i studieordningen for en civilingeniøruddannelse, hvilke adgangskrav med hensyn til fag og niveau den studerende skal have opfyldt på diplomingeniøruddannelsen eller eksportingeniøruddannelsen for at blive optaget på civilingeniøruddannelsen.

§ 11. Det fastsættes i studieordningen for en diplomingeniøruddannelse og for en eksportingeniøruddannelse, hvilke faglige krav en studerende på civilingeniøruddannelsen skal opfylde for at overgå til diplomingeniøruddannelsen eller eksportingeniøruddannelsen.

§ 12. En diplomingeniøruddannelse og en eksportingeniøruddannelse giver ret til betegnelsen henholdsvis diplomingeniør og eksportingeniør og til bachelorgraden B.Sc. Ved oversættelse til engelsk er titlen henholdsvis Bachelor of Science in Engineering og Bachelor of Science in Export Engineering.

§ 13. En civilingeniøruddannelse giver ret til betegnelsen civilingeniør og til betegnelsen cand.polyt. (candidatus/candidata polytechnices). Ved oversættelse til engelsk er titlen Master of Science in Engineering.

Kapitel 3

Uddannelsernes indhold

§ 14. Uddannelsesinstitutionerne samarbejder inden for bekendtgørelsens overordnede rammer, dog således at den enkelte institutions særpræg respekteres med hensyn til uddannelsens tilrettelæggelse, undervisningsformer m.v.

Stk. 2. Det er uddannelsesinstitutionernes fælles ansvar at påse, at det faglige niveau for henholdsvis de færdige diplomingeniører, eksportingeniører og civilingeniører bliver det samme, uanset hvor studierne gennemføres.

§ 15. Ingeniøruddannelserne er opbygget af et antal studieenheder. Herved forstås studiemæssige enheder, der har som mål at give de studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme.

§ 16. Diplomingeniøruddannelsens indhold ligger inden for et eller flere retningsområder eller sektorer, der hver for sig omfatter et antal studieenheder, jf. § 15.

Stk. 2. Undervisningsministeriet godkender oprettelse af nye retningsområder/sektorer.

Stk. 3. Undervisningsministeriet godkender udbudet af retningsområder/sektorer ved den enkelte institutions diplomingeniøruddannelse.

§ 17. Eksportingeniøruddannelsens indhold ligger inden for naturvidenskabelige, tekniske, merkantile og markedsføringsmæssige fag samt sprog.

Stk. 2. Eksportingeniøruddannelsen kan med godkendelse af Undervisningsministeriet udbydes af ingeniørhøjskoler i samarbejde med handelshøjskoler.

Stk. 3. Undervisningsministeriet kan godkende udbud af eksportingeniøruddannelse ved andre institutioner, der meddeler ingeniøruddannelse.

§ 18. Diplomingeniøruddannelsen, eksportingeniøruddannelsen og civilingeniøruddannelsen tilrettelægges således, at de giver mulighed for specialisering inden for forskellige områder.

Stk. 2. Institutionerne kan tillade, at en studerende overgår fra en specialisering til en anden, evt. under forudsætning af, at supplerende studieaktiviteter gennemføres.

§ 19. Diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen kan indeholde værkstedspraktik og skal indeholde integreret praktik.

Stk. 2. Institutionerne kan for studerende uden nødvendige praktiske forudsætninger indlægge kurser med værkstedspraktik af op til i alt 5 ugers varighed i forbindelse med undervisningsfrie perioder.

Stk. 3. Den integrerede praktik udføres som lønnet ingeniørpraktik, jf. dog § 37, i Danmark eller i udlandet. Den skal have et omfang på et semester og skal være placeret i studiets sidste del. Institutionen skal godkende det enkelte praktiksted.

Stk. 4. Studerende med en erhvervsuddannelse inden for det pågældende uddannelsesområde fritages for eventuel værkstedspraktik.

Stk. 5. Studerende ved diplomingeniøruddannelsen med en erhvervsuddannelse inden for det pågældende uddannelsesområde kan vælge at blive fritaget for integreret praktik.

Stk. 6. Nærmere bestemmelser om fritagelse efter stk. 4 og 5 kan fastsættes i studieordningerne, jf. § 26.

§ 20. Diplomingeniøruddannelsen, eksportingeniøruddannelsen og civilingeniøruddannelsen skal afsluttes med et afgangsprojekt.

Stk. 2. Emnet for et afgangsprojekt skal godkendes af institutionen, der samtidig fastsætter en frist for afslutningen af afgangsprojektet. Institutionen skal påse, at fristen overholdes.

§ 21. Afgangsprojektet i diplomingeniøruddannelsen og i eksportingeniøruddannelsen skal have et omfang mindst svarende til 1/4 årsværk og omfatter en selvstændig eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling i tilknytning til uddannelsens centrale emner. Afgangsprojektet skal dokumentere den studerendes evne til at anvende ingeniørmæssige teorier og metoder inden for et fagligt afgrænset emne. Ved eksportingeniøruddannelsen skal den studerende tillige demonstrere evne til at kommunikere på dansk og fremmedsprog med en høj grad af korrekthed og professionalisme samt dokumentere den studerendes evne til at anvende teorier og metoder inden for økonomi og international markedsføring. Afgangsprojektet dokumenteres gennem en rapport og efter bestemmelse i studieordningen eventuelt ved en mundtlig fremlæggelse.

§ 22. Afgangsprojektet i civilingeniøruddannelsen skal have et omfang mindst svarende til 1/2 årsværk og omfatter en selvstændig eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk undersøgelse af en eller flere problemstillinger i tilknytning til uddannelsens centrale emner. Afgangsprojektet skal dokumentere den studerendes evne til at anvende videnskabelige teorier og metoder på et tilstrækkeligt højt niveau. Afgangsprojektet dokumenteres gennem en rapport og en mundtlig fremlæggelse.

Kapitel 4

Bedømmelse

§ 23. Eksamen tilrettelægges og gennemføres efter reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt reglerne i §§ 24 og 25 i denne bekendtgørelse.

§ 24. Hver studieenhed bestås for sig.

Stk. 2. Det kan bestemmes i studieordningerne, at kombinationer af studieenheder bestås samlet. I så fald skal gennemsnittet af de enkelte karakterer være på mindst 6 uden oprunding, og ingen karakter må være under 5 eller være Ikkebestået.

§ 25. Institutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse med angivelse af den betegnelse, uddannelsen giver ret til, herunder eventuel specialiseringsbetegnelse, jf. § 18, samt resultatet af de opnåede bedømmelser. Beviset skal indeholde en beskrivelse af den konkrete uddannelse med redegørelse for dens faglige sammensætning.

Stk. 2. Eksamensbeviset bilægges en fortegnelse over de studieenheder, jf. § 15, der er gennemført under uddannelsen, herunder oplysning om emnet for det udførte afgangsprojekt, jf. §§ 20-22.

Stk. 3. I eksamensbeviset for diplomingeniøruddannelsen skal det angives, på hvilket adgangsgrundlag dimittenden er optaget på uddannelsen.

Stk. 4. I eksamensbeviset for civilingeniøruddannelsen skal det angives, om dimittenden har gennemført alle 5 år af uddannelsen eller er overgået til uddannelsen på grundlag af en diplomingeniøruddannelse, en eksportingeniøruddannelse eller eventuelt en anden uddannelse.

Kapitel 5

Studieordninger

§ 26. Hver institution fastsætter inden for denne bekendtgørelses og eventuelt andre bekendtgørelsers rammer nærmere regler om uddannelserne i en eller flere studieordninger.

Stk. 2. Den enkelte studieordning skal indeholde:

 • 1) Beskrivelse af målet for uddannelsen samt indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte dele heraf, herunder afgangsprojekt og diplomingeniøruddannelsens og eksportingeniøruddannelsens værkstedspraktik og integreret praktik.
 • 2) Fastsættelse - i studieordningen for en diplomingeniøruddannelse - af, hvilke krav med hensyn til tilvalg og eventuel supplering en studerende med en videregående teknikeruddannelse skal opfylde for at opnå merit efter § 5, jf. § 9.
 • 3) Fastsættelse - i studieordningen for en civilingeniøruddannelse - af, hvilke adgangskrav med hensyn til fag og niveau den studerende skal have opfyldt på diplomingeniøruddannelsen eller eksportingeniøruddannelsen for at blive optaget på civilingeniøruddannelsen.
 • 4) Fastsættelse - i studieordningen for en diplomingeniøruddannelse og en eksportingeniøruddannelse - af, hvilke faglige krav en studerende på civilingeniøruddannelsen skal opfylde for at overgå til diplomingeniøruddannelsen eller eksportingeniøruddannelsen.
 • 5) Beskrivelse af eventuelle retnings- og liniedelinger og hertil knyttede krav.
 • 6) Oplysninger om obligatoriske studieaktiviteter og tilvalgsmuligheder.
 • 7) Beskrivelse af specialiseringsmuligheder.
 • 8) Placering af prøverne i uddannelsesforløbet, herunder eventuelle omprøvemuligheder uden for de ordinære eksamensterminer.
 • 9) Tidsfrister for gennemførelsen af uddannelserne samt dele heraf.
 • 10) Regler om prøveformer.
 • 11) Beståelseskrav.
 • 12) Fastsættelse af, hvilke prøver der bedømmes under medvirken af ministerielt beskikkede censorer.
 • 13) Regler om afgangsprojektet.
 • 14) Tilrettelæggelse af eventuel åben uddannelse.
 • 15) Eventuelle regler om kombination af studieenheder, jf. § 24.
 • 16) Eventuelle regler om merit, jf. § 27.
 • 17) Eventuelle regler om fritagelse for værkstedspraktik og integreret praktik, jf. § 19.

Stk. 3. Studieordningerne kan indeholde hjemmel for institutionerne til at dispensere fra de regler i studieordningerne, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning vedtages og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter, herunder censorformanden.

Stk. 5. Studieordningerne og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 6. Studieordningerne og ændringer heri sendes til orientering til censorer, Undervisningsministeriet og relevante uddannelsesinstitutioner. Orientering om ændringer afstemmes efter ændringens indhold.

Kapitel 6

Andre bestemmelser

§ 27. En institution kan i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige bestemmelser i studieordningen godkende, at dokumenterede prøver efter denne bekendtgørelse, bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende prøver ved institutionen.

Stk. 2. Institutionerne kan i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler godkende, at gennemførte studieenheder eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for studieenheder eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1 og 2 træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

§ 28. Institutionerne udgiver og vedligeholder en studievejledning (studiehåndbog) om de enkelte ingeniøruddannelser. En studievejledning skal indeholde en bredere redegørelse for uddannelserne m.v., en praktisk vejledning for de studerende samt oplysning om andre forhold af betydning for de studerendes planlægning af deres uddannelse.

§ 29. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 18, stk. 2, § 20, stk. 2, § 24, stk. 2, § 26, stk. 3, og § 27.

§ 30. Klager over institutionernes afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til den institution, der har truffet afgørelsen. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Eksamensklager behandles efter reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Kapitel 7

Andre uddannelser

§ 31. I forbindelse med ingeniøruddannelserne kan en institution med Undervisningsministeriets godkendelse udbyde en uddannelse til fiskeriteknolog.

Stk. 2. Uddannelsen har en varighed på 1-2 år. jf. § 32.

Stk. 3. Uddannelsen har til formål at give de uddannede fiskeriteknologer erhvervskompetence til løsning af opgaver inden for fiskerisektoren i videste forstand.

Stk. 4. Uddannelsen består af et indledende trin og et fagligt trin.

Stk. 5. Det indledende trin omfatter undervisning i en række grundfag, der tjener til forberedelse til det faglige trin.

Stk. 6. Det faglige trin omfatter fag, der specielt tager sigte på fiskerierhvervet.

§ 32. Optagelse på fiskeriteknologuddannelsen kan ske på det indledende trin eller på det faglige trin afhængig af den studerendes faglige forudsætninger, jf. bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved de videregående uddannelser.

§ 33. Fiskeriteknologuddannelsen afsluttes med en eksamen efter reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, idet dog §§ 12-15 ikke finder anvendelse.

§ 34. Institutionen fastsætter i en studieordning regler om uddannelsen, herunder angivelse af navn, formål, struktur og indhold samt nærmere regler om eksamen, herunder eksamensterminer. I studieordningen fastsættes endvidere regler om adgang til uddannelsen, for så vidt der ikke i bekendtgørelse er fastsat regler herom.

§ 35. Klager over institutionens afgørelser behandles efter reglerne i § 31.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996 og finder anvendelse på studerende, der optages på ingeniøruddannelserne ved sommeroptagelsen 1996 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 796 af 29. august 1994 om ingeniøruddannelserne ophæves.

Stk. 3. Institutionen fastsætter nærmere regler for studerende, der er begyndt på uddannelserne efter de hidtidige regler, og afgør, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter de hidtidige regler.

§ 37. I perioden indtil den 1. august 1998 kan ingeniørpraktik, herunder praktik i udlandet, jf. § 19, stk. 3, undtagelsesvis være ulønnet.

Stk. 2. I perioden indtil den 1. august 1998 kan ingeniørpraktikken ved Aalborg Universitet udføres som projektarbejde i samarbejde med eksterne partnere.

Undervisningsministeriet, den 15. juli 1996

Ole Vig Jensen

/ Jens Bang Nielsen

Redaktionel note
 • Bekendtgørelse nr. 681 af 15. juli 1996 om ingeniøruddannelserne ophæves med virkning fra den 1. august 2002 med hensyn til de bestemmelser, der vedrører diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.