Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift


I medfør af § 16, stk. 2, og § 26, stk. 3, i lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 5. februar 1996, og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Indehaveren af rettighederne til en plantenyhed (sortsejeren) kan kræve afgift af enhver, der som led i den erhvervsmæssige udnyttelse af sin bedrift formerer plantenyheden og planter, udsår eller lægger udbyttet på bedriften.

Stk. 2. For arter nævnt i bilaget gælder stk. 1 kun, hvis formeringen sker med henblik på anvendelse til de formål, der er nævnt i bilaget.

Stk. 3. Sortsejeren fastsætter afgiften, der skal være rimelig og ens for alle. Afgiften for plantenyheder af arter nævnt i bilaget, nr. 2-6, må dog ikke overstige 50 pct. af afgiften for certificeret udsæd, hhv. certificeret læggemateriale, af samme sort. Afgiften for sorter af arter nævnt i bilaget skal fastsættes som et beløb pr. tilplantet arealenhed eller pr. kilo anvendt udsæd, hhv. læggemateriale.

Stk. 4. Afgiften forfalder til betaling ved plantning, udsåning eller lægning, med mindre anden forfaldstid er aftalt med sortsejeren.

Stk. 5. Lovens § 19, stk. 1, om indbringelse for Vilkårsnævnet for Plantenyheder af vilkår, der findes urimelige m.m., finder tilsvarende anvendelse.

§ 2. Den, der formerer en plantenyhed, skal senest samtidig med udsåning, plantning eller lægning af formeringsmaterialet meddele sortsejeren de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af licensafgiften.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal den, der formerer en plantenyhed af en art nævnt i bilaget, nr. 2-4, først efter anmodning fra sortsejeren meddele denne de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af licensafgiften.

§ 3. Den, der overtræder § 2, straffes med bøde. Overtrædelsen er efter lovens § 26, stk. 3, undergivet privat påtale.

Stk. 2. Efter lovens § 26, stk. 4, kan der for overtrædelser begået af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, pålægges selskabet som sådant bødeansvar, og for overtrædelser begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 4. §§ 1-3 finder kun anvendelse på formering af plantenyheder af kornarter, arter af olie- og fiberplanter samt arter af foderplanter nævnt i bilaget, nr. 2-4, hvis formeringen sker på en bedrift, der uanset anden planteavl har et samlet areal på over 17,6 ha med disse afgrøder. Arealer, til hvilke der ydes tilskud eller godtgørelse til jordudtagning, skal medregnes under det nævnte areal.

Stk. 2. §§ 1-3 finder kun anvendelse på formering af plantenyheder af arter af foderplanter nævnt i bilaget, nr. 5, hvis formeringen sker på en bedrift, der uanset anden planteavl har et samlet areal på over 17,6 ha med disse afgrøder.

Stk. 3. §§ 1-3 finder kun anvendelse på formering af plantenyheder af Solanum tuberosum L. (kartoffel), jf. bilaget, nr. 6, hvis formeringen sker på en bedrift, der uanset anden planteavl har et samlet areal med kartoffelavl på over 5,3 ha.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1996.

Stk. 2. Uanset stk. 1 gælder §§ 1 og 2 først fra den 1. juli 2001 for jordbrugere, der før den 1. august 1996 og uden at betale afgift herfor til sortsejeren anvendte en plantenyhed af en art nævnt i bilaget, nr. 2-6, som anført i § 1, stk. 1, og efter denne dato fortsat anvender plantenyheder således.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 670 af 16. oktober 1987 om forædlerafgift for formering af visse plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift ophæves.

Plantedirektoratet, den 22. juli 1996

Mogens Nagel Larsen

/ Henrik Wanscher

Bilag

  • 1) Salix L. (pil):
  • a) produktion af flis til industriel anvendelse, og
  • b) produktion med henblik på salg til anvendelse som flethegn eller som faskiner langs vandløb o.l.
  • 2) Kornarter

Avena sativa L. (havre),

Hordeum vulgare L. (byg),

Phalaris canariensis L. (kanariegræs),

Secale cereale L. (rug),

X Triticosecale Wittm. (triticale),

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. (hvede),

Triticum durum Desf. (durum-hvede) og

Triticum spelta L. (spelt):

Produktion af frø til såning.

  • 3) Olie- og fiberplanter

Brassica napus L. (partim) (raps),

Brassica rapa L. (partim) (rybs),

Linum usitatissimum L. (oliehør):

Produktion af frø til såning.

  • 4) Foderplanter, jf. § 4, stk. 1

Lupinus luteus L. (gul lupin),

Pisum sativum L. (partim) (foderært),

Vicia faba L. (hestebønne):

Produktion af frø til såning.

  • 5) Foderplanter, jf. § 4, stk. 2

Medicago sativa L. (Lucerne),

Trifolium alexandrinum L. (aleksandriner-kløver),

Trifolium resupinatum L. (omvendt kløver),

Vicia sativa L. (foder-vikke):

Produktion af frø til såning.

  • 6) Kartofler

Solanum tuberosum L. (kartoffel):

Produktion af kartofler til lægning.