Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betalingstelefoner


I medfør af § 2, stk. 3, § 3 og § 10 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som ændret ved lov nr. 469 af 12. juni 1996, samt § 13, stk. 1-2, og § 22, stk. 1 og 3, i lov nr. 466 af 12. juni 1996 om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter vilkårene for udbud af teletjenester, der indebærer udbud, herunder etablering og drift, af betalingstelefoner (i det følgende benævnt betalingstelefontjenester).

§ 2. Ved en betalingstelefon forstås et telefonapparat til samtaler via offentlige telenet, når betaling herfor er indskudt i apparatet og accepteret af det indbyggede debiteringsudstyr (betalingsvalidering), og uanset om betalingen sker ved mønter, betalingskort eller andet brugbart betalingsmiddel.

Stk. 2. En udbyder af en betalingstelefontjeneste er en fysisk eller juridisk person, der varetager kundeforholdet over for det pågældende offentlige telenet vedrørende betalingstelefonens tilslutning.

Kapitel 2

Vilkår for etablering og drift af betalingstelefoner

§ 3. Udbyderen af en betalingstelefontjeneste skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

 • 1) Der skal være mulighed for opkald til og samtale med alarmtjenesten (112 og 000) uden betaling, og uden at der foretages betalingsvalidering.
 • 2) Hvis betalingstelefonen er direkte tilsluttet et offentligt telenet, skal det tydeligt angives, at opkald til alarmtjenesten kan foretages uden betaling.
 • 3) Hvis betalingstelefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg, skal det tydeligt angives, hvordan alarmopkald foretages.

§ 4. Udbyderen af en betalingstelefontjeneste, der indebærer etablering og drift af en betalingstelefon med umiddelbar offentlig adgang, skal desuden sikre, at følgende oplysninger m.v. fremgår i umiddelbar nærhed af betalingstelefonen:

 • 1) Der skal være betjeningsvejledning.
 • 2) Der skal for indenlandske samtaler være oplysning om pris pr. minut.
 • 3) Der skal være oplysning om, hvorvidt der kan foretages opkald til udlandet fra betalingstelefonen.
 • 4) Hvis betalingstelefonens eget kaldenummer ikke er anført, skal adresse (fysisk placering) være anført.
 • 5) Det skal klart fremgå, hvor brugeren kan henvende sig i tilfælde af fejlfunktion eller klager.
 • 6) Der skal lyde et tydeligt og letforståeligt signal, før den betalte samtaletid er udløbet.

Stk. 2. Oplysning om de i stk. 1, nr. 2, nævnte priser for opkald kan gives enten i betjeningsvejledningen eller via gratis opkald til en informationstjeneste.

§ 5. Udbyderen af en betalingstelefontjeneste, der indebærer etablering og drift af udendørs betalingstelefoner på gader, veje eller pladser (herunder udvendigt på bygninger), hvortil offentligheden umiddelbart har adgang, skal endvidere sikre, at følgende krav er opfyldt:

 • 1) Det skal være muligt for brugere af det offentlige telenet, via hvilket den pågældende betalingstelefontjeneste udbydes, at ringe til betalingstelefonen. Oplysning om betalingstelefonens kaldenummer skal fremgå.
 • 2) Der skal være mulighed for tilkobling af høreapparater, som er indrettet hertil (induktiv kobling). Oplysning herom skal klart fremgå.

§ 6. Udbyderen af en betalingstelefontjeneste skal sikre, at alle oplysninger, der er krævet i denne bekendtgørelse, som minimum er angivet på dansk, medmindre de er angivet ved piktogram.

§ 7. I medfør af § 12, stk. 1, i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren har alle udbydere af betalingstelefontjenester pligt til på anmodning fra en kommunalbestyrelse at etablere og drive udendørs betalingstelefoner på gader, veje og pladser, hvortil offentligheden umiddelbart har adgang, hvis den pågældende udbyder i forvejen driver betalingstelefontjenester af denne karakter inden for den pågældende kommune og under forudsætning af kommunens dækning af et eventuelt underskud ved driften heraf, sammenholdt med en på forhånd aftalt minimumsomsætning, der dækker udbyderens omkostninger med tillæg af en rimelig fortjeneste.

Kapitel 3

Oplysningspligt

§ 8. Telestyrelsen kan afkræve en udbyder af en betalingstelefontjeneste alle oplysninger, der skønnes nødvendige for administrationen af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I medfør af § 12, stk. 3, i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren kan Telestyrelsen afkræve en udbyder af en betalingstelefontjeneste alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne træffe afgørelse i medfør af § 9, stk. 2.

Kapitel 4

Klager og sanktioner

§ 9. Klager over overtrædelser af bestemmelserne i §§ 3-6 afgøres af Telestyrelsen.

Stk. 2. Klager over, at en udbyder af en betalingstelefontjeneste nægter at opstille betalingstelefoner, som nævnt i § 7, og tvister om, i hvilket omfang der foreligger driftsunderskud, afgøres af Telestyrelsen i medfør af § 12, stk. 2, i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren.

§ 10. Udbydes en betalingstelefontjeneste i strid med §§ 3-6, kan Telestyrelsen give udbyderen påbud om at foretage de fornødne ændringer.

Stk. 2. Hvis en udbyder af en betalingstelefontjeneste nægter at opstille betalingstelefoner, som nævnt i § 7, kan Telestyrelsen i medfør af § 12, stk. 2, i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren give udbyderen påbud om at opstille betalingstelefoner i overensstemmelse med § 7.

Stk. 3. Hvis en anmodning efter § 8, stk. 1, om udlevering af oplysninger ikke efterkommes, kan Telestyrelsen give udbyderen påbud om at efterkomme anmodningen inden en nærmere angiven frist.

Stk. 4. Hvis en anmodning efter § 8, stk. 2, om udlevering af oplysninger ikke efterkommes, kan Telestyrelsen give udbyderen påbud om at efterkomme anmodningen inden en nærmere angiven frist.

Stk. 5. Telestyrelsen kan pålægge udbyderen af en betalingstelefontjeneste dagbøder, hvis påbud afgivet i medfør af stk. 1, 3 og 4 ikke efterkommes. Der er udpantningsret for beløbene.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder bestemmelserne i §§ 3-6,
 • 2) nægter at give de i § 8, stk. 1, omhandlede oplysninger.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune, en amtskommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommuners styrelse, kan der pålægges staten, kommunen, amtskommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 3. august 1996.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 985 af 11. december 1992 om betalingstelefoner ophæves.

Forskningsministeriet, den 25. juli 1996

Frank Jensen

/ Jane Eis Larsen

Officielle noter

Ingen