Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om disponering og tildeling af numre, nummerserier og adresser til brug for offentlige telenet og teletjenester (* 1)


I medfør af §§ 3 og 10 i lov om visse for-hold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som ændret ved lov nr. 469 af 12. juni 1996, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter disponering og tildeling af numre, nummerserier og adresser i forbindelse med offentlige telenet og teletjenester der omfatter telefoni via faste net, ISDN-tjenester, mobilkommunikation, samt datakommunikation der udnytter nummerplaner eller adresser fastlagt i ITU's anbefalinger.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på

 • 1) den nummerering og adressering, der anvendes i abonnentgrænsefladen ved brugernes adgang til telenettene, og
 • 2) den nummerering og adressering, der anvendes i grænsefladen mellem de enkelte telenet.

Stk. 3. Ved offentlige telenet og teletjenester forstås telenet og teletjenester, som offentligheden har adgang til.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved disponering af numre, nummerserier og adresser forstås udarbejdelsen af de generelle rammer for, hvorledes nummer- og adresseplanerne opbygges, og anvendelsen af de enkelte numre, nummerserier og adresser.

Stk. 2. Ved udlandspræfiks forstås en cifferkombination, der vælges af den kaldende abonnent ved internationale kald samt ved kald til Færøerne og Grønland.

Stk. 3. Ved et lands landekode forstås det unikke 1-, 2- eller 3-cifrede nummer, som hvert land er tildelt af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) i overensstemmelse med ITU's anbefaling E.164.

Stk. 4. Ved en langdistanceoperatør forstås en udbyder af telenet og teletjenester, der tilbyder transport af teletrafik mellem kunder i danske net og andre kunder i danske net eller i udenlandske net.

Stk. 5. Ved frit operatørvalg forstås den enkelte kundes mulighed for selv at vælge langdistanceoperatør. Dette kan ske enten gennem en fast aftale om, at kunden generelt ønsker at anvende en anden udbyder af telenet eller teletjenester, end den udbyder kunden i øvrigt har sit kundeforhold hos, til dele af kundens teletrafik (fast operatørvalg), eller ved, at kunden for det enkelte opkald vælger den ønskede langdistanceoperatør gennem anvendelse af operatørforvalgskode (operatørforvalg).

Stk. 6. Ved operatørforvalgskode forstås en særlig cifferkombination, der vælges umiddelbart foran abonnentnummeret, henholdsvis det internationale præfiks, og som er bestemmende for hvilken langdistanceoperatør, som medvirker ved gennemførelsen af det enkelte opkald som nævnt i stk. 5.

Stk. 7. Ved alarmnummer forstås et nummer, der i en nød- og katastrofesituation sætter offentligheden i stand til at kalde alarmtjenesten.

Stk. 8. Ved servicenummer forstås et 3- eller 4-cifret nummer, der giver adgang til tjenester, som udbydere tilbyder kunderne.

Kapitel 3

Vilkår for tildeling af numre, nummerserier og adresser

§ 3. Administration af nummerområdet, herunder disponering og tildeling af numre, nummerserier og adresser, varetages af Telestyrelsen.

§ 4. Udbud af offentlige telenet eller teletjenester der omfatter telefoni via faste net, ISDN-tjenester, mobilkommunikation, samt datakommunikation der udnytter nummerplaner eller adresser fastlagt i ITU's anbefalinger, må alene ske på grundlag af numre, nummerserier og adressser, der er tildelt af Telestyrelsen.

Stk. 2. Udbydere af telenet eller teletjenester, der er tildelt numre, nummerserier eller adresser i den danske nummerplan, eller som får tildelt numre, nummerserier eller adresser i medfør af denne bekendtgørelse, eller som har fået overladt brugen af bestemte numre, nummerserier eller adresser fra andre udbydere, jf. stk. 3, skal sikre at numre, nummerserier eller adresser anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5-7 og under respekt af den tildeling af numre, nummerserier eller adresser, der er foretaget til andre udbydere af telenet eller teletjenester.

Stk. 3. Udbydere af telenet eller teletjenester, der er tildelt numre, nummerserier eller adresser i den danske nummerplan, eller som får tildelt numre, nummerserier eller adresser i medfør af denne bekendtgørelse, er overfor Telestyrelsen ansvarlig for anvendelsen af de tildelte numre, nummerserier og adresser og for betalingen herfor, uanset at brugen af de pågældende numre, nummerserier og adresser enkeltvis eller i blokke er overladt til enkeltkunder eller andre udbydere af telenet og teletjenester.

§ 5. Telestyrelsen tildeler efter anmodning numre, nummerserier eller adresser til enhver der udbyder eller agter at udbyde offentlige telenet eller teletjenester inden for telefoni via faste net, ISDN-tjenester, mobilkommunikation, samt datakommunikation der udnytter nummerplaner eller adresser fastlagt i ITU's anbefalinger, i Danmark. Tildeling foretages i overensstemmelse med de i kapitel 5-7 fastlagte retningslinier.

Stk. 2. Telestyrelsen kan i forbindelse med tildeling som nævnt i stk. 1 kræve, at den pågældende udbyder af offentlige telenet eller teletjenester afgiver oplysninger om kvantitative og kvalitative karakteristika for de enkelte teletjenester, der ønskes tildelt numre, nummerserier eller adresser, med henblik på at give Telestyrelsen mulighed for at sikre nummerplanlægningshensyn ved den konkrete tildeling af numre, nummerserier eller adresser og for at vurdere, i hvilket omfang nummer- og adressetildeling skal ske.

Stk. 3. Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke numre, nummerserier eller adresser den enkelte udbyder af offentlige telenet eller teletjenester, skal tildeles. Telestyrelsen tager ved sådanne afgørelser i videst muligt omfang hensyn til udbyderens ønsker, idet de i stk. 2 nævnte nummerplanlægningshensyn dog kan hindre imødekommelse heraf.

Stk. 4. Telestyrelsen træffer afgørelse om, i hvilket omfang tildeling af numre, nummerserier eller adresser skal ske. Telestyrelsen tager ved sådanne afgørelser udgangspunkt i udbyderens oplysninger som nævnt i stk. 2, og den sandsynliggørelse der herved er sket af, om de pågældende numre, nummerserier eller adresser vil blive taget i anvendelse af udbyderen. Telestyrelsen kan afvise anmodninger om tildeling af numre, nummerserier og adresser eller dele heraf, i det omfang anmodningen alene fremsættes med henblik på videreoverdragelse af de pågældende numre, nummerserier og adresser til andre udbydere af telenet eller teletjenester, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 5. Telestyrelsen kan i forbindelse med tildeling af numre, nummerserier og adressser fastsætte vilkår om,

 • 1) at de tildelte numre, nummerserier eller adresser alene må anvendes for udbud af teletjenester i Danmark,
 • 2) at de tildelte numre, nummerserier eller adresser alene må anvendes til den type af tjenester, hvortil numrene, nummerserierne eller adresserne er disponeret i medfør af kapitel 5,
 • 3) at ibrugtagning af de pågældende numre, nummerserier eller adresser skal påbegyndes senest 12 måneder fra tildelingsdatoen, og
 • 4) at ibrugtagning skal ske udfra hensynet til at sikre en effektiv udnyttelse af den samlede kapacitet i de til enhver tid værende danske nummerplaner.

Stk. 6. Telestyrelsen kan tilbagekalde numre, nummerserier eller adresser,

 • 1) hvis bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse og eventuelle vilkår for tildelingen ikke overholdes,
 • 2) hvis det udfra kapacitetsmæssige hensyn eller generelle nummerplanlægningshensyn skønnes nødvendigt, og de tildelte numre, nummerserier eller adresser ikke er taget i anvendelse, eller
 • 3) hvis den efter § 20 fastsatte ydelse ikke betales.

Stk. 7. Telestyrelsen kan med mindst 3 års varsel ændre i allerede tildelte numre, nummerserier eller adresser, eller erstatte allerede tildelte numre, nummerserier eller adresser med andre, hvis det udfra kapacitetsmæssige hensyn eller generelle nummerplanlægningshensyn skønnes nødvendigt eller hvis det af hensyn til at sikre en effektiv udnyttelse af den samlede kapacitet i de til enhver tid værende danske nummerplaner ud fra en helhedsbetragtning skønnes formålstjenligt. Staten kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for de omkostninger, udbydere af telenet og teletjenester måtte have som følge af ændringer i de tildelte numre, nummerserier og adresser.

§ 6. Udbydere af telefoni-, ISDN- eller mobilkommunikationsnet og -tjenester tildeles blokke a 10.000 eller 100.000 8-cifrede abonnentnumre indenfor den eksisterende danske nummerplan. I nummerserier 70, 80 og 90 kan endvidere tildeles blokke a 1.000 numre.

Stk. 2. Udbydere af telefoni-, ISDN- eller mobilkommunikationsnet og -tjenester tildeles 4-cifrede servicenumre inden for den eksisterende danske nummerplan.

Stk. 3. Langdistanceoperatører tildeles 4- og 5-cifrede operatørforvalgskoder inden for den eksisterende danske nummerplan.

Stk. 4. Udlandspræfikset 00, alarmnummeret 112, det gamle alarmnummer 000 samt nummerserien 19 i nummerplanen for telefoni-, ISDN- og mobilkommunikationsnet og -tjenester tildeles ikke, men skal af udbyderen anvendes i overensstemmelse med det i kapitel 5 anførte.

§ 7. Udbydere af datakommunikationsnet eller -tjenester tildeles numre og adresser inden for de rammer, der er fastlagt i ITU's anbefalinger X.121 og X.400/F.401.

§ 8. Telestyrelsen skal i forbindelse med ibrugtagning af blokke af numre til brug for operatørforvalgskoder gennem offentlig annoncering indhente eventuelle ønsker om koder fra langdistanceoperatører. Telestyrelsen kan i forbindelse med hver enkelt annoncering fastsætte en frist for fremsættelse af ønsker.

Stk. 2. Såfremt der i tilfælde nævnt under stk. 1 forekommer sammenfald af ønsker om operatørforvalgskoder, vil Telestyrelsen tildele koderne på baggrund af lodtrækning ved notarius publicus.

Stk. 3. Ved tildelingen af numre, nummerserier eller adresser, som ikke er omfattet af stk. 1, vil Telestyrelsen foretage tildelingen i den rækkefølge udbydernes anmodninger registreres i Telestyrelsens journal.

Kapitel 4

Oplysningspligt

§ 9. Telestyrelsen kan, jf. § 3, stk. 2, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, afkræve en udbyder, der er tildelt numre, nummerserier eller adresser, alle oplysninger, der skønnes nødvendige for administrationen af denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Nummerplan for telenet der benyttes til telefoni-, ISDN- og

mobilkommunikationstjenester

§ 10. I net, der benyttes til telefoni-, ISDN- og mobilkommunikationstjenester, anvendes en 8-cifret nummerplan.

Stk. 2. Opkald mellem kunder i samme net eller mellem kunder i forskellige net sker ved valg af 8-cifret abonnentnummer, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Opkald fra kunder i danske net til kunder i udenlandske samt færøske og grønlandske net sker ved valg af udlandspræfiks efterfulgt af det pågældende lands landekode samt de kaldte kunders nationale abonnentnumre, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Valg af langdistanceoperatør sker ved valg af operatørforvalgskode umiddelbart foran de i stk. 2 og 3 beskrevne opkaldsprocedurer.

Stk. 5. Som udlandspræfiks anvendes i overensstemmelse med rådsbeslutning af 11. maj 1992 (92/264/EØF) 00.

Stk. 6. Som alarmnummer anvendes i overensstemmelse med rådsbeslutning af 29. juli 1991 (91/396/EØF) 112. Opkald til 000 skal dog i dirigeringsmæssig henseende behandles som opkald til 112.

Stk. 7. Nummerserien 19 kan af den enkelte udbyder anvendes efter eget valg til internt brug i eget net. Nummerserien kan således ikke anvendes til formål, hvortil der er adgang for kunderne.

Stk. 8. Som abonnentnumre anvendes 8-cifrede numre i nummerserierne 20-99.

Stk. 9. 8-cifrede numre i 70-serien tildeles til brug for tjenester, hvor nettet skal foretage en særlig behandling af opkaldene, som forudsætter en genkendelighed på nummeret.

Stk. 10. 8-cifrede numre i 80-serien tildeles til brug for tjenester, hvor opkaldene er gratis for den kaldende kunde.

Stk. 11. 8-cifrede numre i 901-905 - serien tildeles til tjenester, hvor den kaldende kunde ud over trafikafgiften opkræves en betaling, som udbyderen opkræver på vegne af den kaldte kunde for en ydelse stillet til rådighed af den kaldte kunde i henhold til service 900-bekendtgørelsen.

Stk. 12. 8-cifrede numre i 909 - serien tildeles til offentlige betalingstelefontjenester.

§ 11. Ved opkald til udbyderens egne tjenester, hvor udbyderen leverer en ydelse, der må betragtes som et naturligt led i snæver tilknytning til det at tilbyde sammenkobling mellem telefon-, ISDN- og mobilkunder, benyttes 4-cifrede servicenumre i 18-serien.

Stk. 2. Som eksempel på tjenester, der er omhandlet i stk. 1, kan nævnes nummeroplysning, fejlmelding og klokken, men ikke telefonavis, vejrmelding samt træfpunktlignende tjenester.

Stk. 3. De 3- og 4-cifrede servicenumre i 11 - 18-serierne, der pr. 30. juni 1996 anvendes af Tele Danmark A/S og Dansk MobilTelefon I/S til formål, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, kan indtil videre anvendes uændret.

§ 12. En ajourført oversigt over, hvordan nummerplanen er disponeret, og hvilke numre og nummerserier, der er tildelt den enkelte udbyder, kan fås ved henvendelse til Telestyrelsen.

Kapitel 6

Nummer- og adresseplaner for datakommunikation

§ 13. For datanet, der anvender en nummerplan baseret på ITU's anbefaling X.121, an-vendes Data Network Identifikation Code (DNIC) inden for de nummerressourcer, som Danmark får stillet til rådighed af ITU.

Stk. 2. For datatjenester, der anvender en adresseplan baseret på ITU's anbefalinger X.400/F.401 anvendes Administration Management Domain-adresser (ADMD-adresse) efter de retningslinier, der udstedes af ITU.

§ 14. En ajourført oversigt over, hvorledes DNIC'er og ADMD'er er disponeret, og hvilke DNIC'er og ADMD'er, der er tildelt den enkelte udbyder, kan fås ved henvendelse til Telestyrelsen.

Kapitel 7

Intern nummerering og adressering i telenettene

§ 15. Sammenkobling af telenet, der opbygges på grundlag af anbefalinger fra ITU og standarder udarbejdet af European Telecommunications Standards Institute (ETSI), sker under anvendelse af de nummer- og adressesystemer, ITU og ETSI har specificeret herfor.

Stk. 2. I det omfang der i sådanne nummer- og adressesystemer er forudset en national udfyldning af de af ITU og ETSI udstukne overordnede rammer for disponeringen, vil Telestyrelsens disponering og tildeling efter bestemmelserne i kapitel 3 også omfatte disse numre og adresser.

Stk. 3. Fra 1. juli 1996 disponerer og tildeler Telestyrelsen følgende:

 • 1) International Signalling Point Code (ISPC), jf. ITU's anbefaling Q.708, og
 • 2) Mobil Network Code (MNC), der er en del af International Mobile Subscriber Identity (IMSI), jf. ITU's anbefaling E.212 og ETSI's standard ETS 300 523, March 1995, Second Edition.
 • 3) Issuer Identification Number (IIN), jf. ITU's anbefaling E. 118.

§ 16. En ajourført oversigt over, hvordan ISPC'er, MNC'er og IIN'er er disponeret, og hvilke ISPC'er, MNC'er og IIN'er der er tildelt den enkelte udbyder, kan fås ved henvendelse til Telestyrelsen.

Kapitel 8

Operatørforvalg

§ 17. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenesterfor telefoni, ISDN og mobilkommunikation, som er tildelt numre eller nummerserier, skal give kunder tilsluttet den pågældende udbyders telenet eller teletjenester adgang til operatørforvalg med henblik på dirigering af opkald til den eller de udbydere af telenet eller teletjenester, kunden ønsker at anvende.

Kapitel 9

Klager og sanktioner

§ 18. Klager over overtrædelser af bekendtgørelsens bestemmelser rettes til Telestyrelsenefter § 3, stk. 4, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet.

§ 19. Telestyrelsen kan efter § 3, stk. 4, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet meddele påbud til udbydere af telenet eller teletjenester, hvis et telenet eller en teletjeneste udbydes i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller i strid med vilkår fastsat i medfør af § 5, stk. 5.

Stk. 2. Efterkommes en anmodning om udlevering af oplysninger, jf. § 9, ikke, kan Telestyrelsen efter § 3, stk. 4, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet give udbyderen påbud om at efterkomme anmodningen inden en nærmere angivet frist.

Stk. 3. Telestyrelsen kan efter § 3, stk. 4, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet pålægge udbyderen af et telenet eller en teletjeneste dagbøder, hvis påbud givet i medfør af stk.1 og 2 ikke efterkommes. Der er udpantningsret for beløbene.

Kapitel 10

Betaling for tildelte numre, nummerserier og adresser

§ 20. I medfør af § 3g i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet opkræver Telestyrelsen hos udbydere af offentlige telenet og teletjenester, som Telestyrelsen har tildelt numre, nummerserier eller adresser eller som tildeles numre, nummerserier eller adresser i medfør af denne bekendtgørelses § 5, en omkostningsdækkende ydelse. Ydelsen fastsættes således, at den dækker omkostninger til administration m.v. af §§ 2 og 3 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet og administrative forskrifter udstedt med hjemmel heri samt i den forbindelse omkostninger vedrørende beredskabsopgaver m.v., omkostninger til administration af lov om forsyningspligt og forbrugerforhold inden for telesektoren og administrative forskrifter udstedt med hjemmel heri, samt omkostninger til administration i medfør af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren og administrative forskrifter udstedt med hjemmel heri.

Stk. 2. Ydelsen fastsættes af Telestyrelsen og betales årligt pr. tildelt nummer, nummerserie og adresse, herunder 8-cifrede telefonnumre, servicenumre og operatørforvalgskoder, jf. dog § 23.

§ 21. Den i § 20 nævnte ydelse tager udgangspunkt i et bestemt beløb pr. tildelt 8-cifret abonnentnummer.

Stk. 2. For hvert tildelt 3-, 4- og 5-cifret nummer, herunder operatørforvalgskoder fastsættes ydelsen forholdsmæssigt ud fra, hvor megen kapacitet i nummerplanen nummeret beslaglægger. For et 3cifret nummer er ydelsen således 100.000 gange prisen for et 8-cifret nummer, for et 4-cifret nummer 10.000 gange prisen, osv.

Stk. 3. Pr. DNIC er ydelsen den samme som for et 4-cifret nummer. Ved tildeling af 1/10 DNIC er ydelsen som for et 5-cifret nummer.

Stk. 4. Pr. ADMD-adresse er ydelsen den samme som for et 5-cifret nummer.

Stk. 5. Pr. ISPC er ydelsen den samme som for et 3-cifret nummer.

Stk. 6. Pr. MNC er ydelsen den samme som for et 4-cifret nummer.

Stk. 7. Pr. IIN er ydelsen den samme som for et 4-cifret nummer.

§ 22. Den i § 20 nævnte ydelse opkræves første gang ved tildelingen og i øvrigt hvert år pr. 1. januar. Der sker ikke nogen tilbagebetaling af ydelsen ved ophør af brugen af tildelt nummer, nummerserie eller adresse, eller hvis tildelingen i øvrigt ændres eller tilbagekaldes.

Stk. 2. Den ydelse, der betales pr. 1. januar eller, hvis tildelingen sker i årets løb på dette tidspunkt, består af en a contoydelse, der senest 3 måneder efter udløbet af det enkelte år reguleres med henblik på at afstemme den foretagne betaling med de samlede omkostninger, jf. § 20, stk. 1.

Stk. 3. Den regulerede ydelse efter stk. 2 fastsættes ud fra hvor mange numre, nummerserier eller adresser udbyderen var tildelt ved udløbet af hvert af årets kvartaler.

Stk. 4. For numre, nummerserier eller adresser, der allerede er tildelt pr. 1. juli 1996, opkræves a conto-ydelsen for perioden 1. juli 1996-31. december 1996 umiddelbart efter bekendtgørelsens ikrafttræden. I alle andre tilfælde opkræves a contoydelsen for perioden 1. juli 1996-31. december 1996 ved tildeling i løbet af denne periode.

§ 23. Den i § 20 nævnte ydelse opkræves ikke for de 8-cifrede abonnentnumre, som tildeles indehavere af en tilladelse udstedt efter lov om offentlig mobilkommunikation, og som anvendes til tjenester omfattet af tilladelsen.

Stk. 2. Den i § 20 nævnte ydelse opkræves ikke for de 8cifrede abonnentnumre, som er tildelt GSM-operatører til brug for tjenester omfattet af tilladelser til etablering og drift af GSM-net.

Stk. 3. Telestyrelsens udgifter i forbindelse med administrationen af de i stk. 1 og 2 nævnte nummerserier indgår som en del af den omkostningsdækkende ydelse, som Telestyrelsen i medfør af lov om offentlig mobilkommunikation opkræver hos tilladelsesindehaveren til dækning af de udgifter, som er forbundet med Telestyrelsens administration m.v. af lov om mobilkommunikation og administrative regler udstedt i medfør heraf.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 24. Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder §§ 4 og 17,
 • 2) overtræder vilkår, som er fastsat i medfør af § 5, stk. 5, eller
 • 3) nægter at give de i § 9 omhandlede oplysninger.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. august 1996.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 504 af 22. juni 1995 om disponering af numre og nummerserier til brug for offentlige teletjenester ophæves.

Stk. 3. § 17 finder ikke anvendelse for kunder tilsluttet analoge centraler, der er oprettet og ibrugtaget før den 1. juli 1996.

Forskningsministeriet, den 25. juli 1996

Frank Jensen

/ Jane Eis Larsen

Officielle noter

(* 1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/62/EF, EFT nr. L 321 af 30.12.1995, s. 6, samt Kommissionens direktiv 96/19/EF, EFT nr. L 74 af 22.3.1996, s. 13.