Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aftaler om samtrafik i telesektoren (* 1)


I medfør af lov nr. 467 af 12. juni 1996 om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, § 2, stk. 5, § 3, stk. 1-2, og § 4, stk. 4 og lov om visse forhold på telekommunikationsområdet § 3, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som ændret ved lov nr. 469 af 12. juni 1996, fastsættes:

Indgåelse af aftaler om samtrafik

§ 1. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, der vedrører telenet eller teletjenester indenfor følgende områder:

  • 1) Telefoninet og basale telefonitjenester.
  • 2) Datakommunikationsnet og basale datakommunikationstjenester.
  • 3) Mobilkommunikationsnet og basale mobilkommunikationstjenester.
  • 4) Øvrige telenet, herunder kabel- eller radiobaseret transmissionskapacitet, dog ikke satellitkommunikation.

Stk. 2. Ved telenet som nævnt i stk. 1, nr. 1-4, forstås alle transmissionssystemer og, hvor det er relevant, centraler og andet udstyr, som giver mulighed for fremføring og styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter ved hjælp af kabler, radiobølger, lyslederkabler eller ved andre elektromagnetiske fremføringsmåder.

Stk. 3. Ved basale telefonitjenester forstås de grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter, der er nødvendige for udbud af teletjenester til slutbrugere i form af tidstro fremføring af tale, fax, datatransmission via modem eller lignende, gennem offentlige koblede net med en båndbredde på 3,1 kHz samt ISDN-net, således at slutbrugeren får mulighed for via et nettermineringspunkt at kommunikere med andre slutbrugere. Adgang til slutbrugerens nettermineringspunkt forudsættes at ske via et eller flere numre, som indgår i den nationale nummereringsplan. Ved telefoninet forstås telenet, der danner grundlag for formidlingen af telefonitjenester.

Stk. 4. Ved basale datakommunikationstjenester forstås de grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter på datakomunikationsområdet, der er baseret på entydige, fælles tekniske specifikationer og er af væsentlig national og international betydning og udbredelse, som er nødvendige for udbud af teletjenester til slutbrugere i form af datakommunikation. Ved datakommunikationsnet forstås telenet, der danner grundlag for formidlingen af datakommunikationstjenester.

Stk. 5. Ved basale mobilkommunikationstjenester forstås grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter på mobilkommunikationsområdet, der er nødvendige for udbud af teletjenester til slutbrugere i form af tidstro tale, datatransmission eller lignende gennem mobilkommunikationsnet, således at slutbrugeren får mulighed for via en mobilterminal at kommunikere med andre slutbrugere eller modtage information (f.eks. personsøgning). Adgang til slutbrugeren forudsættes at ske via et eller flere numre, som indgår i den nationale nummereringsplan. Ved mobilkommunikationsnet forstås telenet der danner grundlag for formidlingen af mobilkommunikationstjenester.

Stk. 6. Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om hvilke grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter, der er omfattet af stk. 3-5. Afgrænsningen foretages bl.a. på grundlag af gældende EU-regler (ONP og samtrafik).

§ 2. Anmodninger om indgåelse af aftaler om samtrafik i henhold til § 1 kan omfatte:

  • 1) Anmodninger om udveksling af trafik mellem to eller flere telenet og/eller basale teletjenester, via logisk eller fysisk sammenkobling af de pågældende telenet og/eller basale teletjenester. Ved denne type af samtrafikaftaler vil en aftalepart, der ikke har en stærk markedsposition, blive omfattet af bestemmelserne i § 2, stk. 2-3, § 3, stk. 1-2, og §§ 4-6.
  • 2) Adgang til offentlige telenet og basale teletjenester, herunder adgang på andre vilkår og via andre termineringspunkter, end de der udbydes til flertallet af slutbrugerne.

Stk. 2. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal efter anmodning fra en aftalepart tilvejebringe de nødvendige oplysninger vedrørende de enkelte slutbrugeres forbrug, med henblik på taksering heraf. Oplysninger givet med henblik herpå må ikke af den modtagende part anvendes i andre øjemed. Udbydere med en stærk markedsposition er ikke i henhold til § 1 forpligtede til at overtage opgaver vedrørende opkrævning af regningsbeløb, kreditvurdering og kreditrisiko vedr. slutbrugere, kundeservice m.v.

Stk. 3. Samtrafikaftaler må ikke indeholde pakkeløsninger eller bundtning, som tvinger en aftalepart til at betale for ydelser, der ikke vedrører den ønskede samtrafik, eller til at levere eller modtage ydelser, som ikke har relation til samtrafikken.

Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte adgang kan bl.a. omfatte:

  • 1) Adgang til telenet og de dertil hørende basale teletjenester, som nævnt i § 1, herunder adgang på særlige tekniske eller funktionelle vilkår.
  • 2) Adgang til faste kredsløb, herunder faste kredsløb med variabel båndbredde.
  • 3) Adgang til alle former for teleinfrastruktur uden tilhørende centraler og andet udstyr, som giver mulighed for fremføring og styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter.

§ 3. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal give den, der anmoder om indgåelse af aftale om samtrafik i henhold til § 1, adgang til sammenkobling på de geografiske positioner og i det omfang, der fremsættes anmodning herom, jf. dog § 5, stk. 2.

Stk. 2. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal, hvis det er praktisk muligt, give den, der anmoder om indgåelse af aftale om samtrafik, adgang til selv i udbyderens lokaler at placere egne centraler og andet udstyr, som giver mulighed for fremføring og styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter, samt adgang til selv at varetage drift og vedligeholdelse m.v. heraf.

Stk. 3. Hvis det ikke er praktisk muligt at gennemføre bestemmelserne i stk. 2, og den, der anmoder om indgåelse af en aftale om samtrafik, ikke har en stærk markedsposition, påhviler det udbyderen omkostningsfrit at stille den nødvendige transmissionskapacitet til rådighed frem til de lokaler, der ønskes adgang til. Forpligtelsen til at sikre den nødvendige transmissionskapacitet er begrænset til en afstand, der svarer til afstanden mellem de lokaler, der ønskes adgang til, og nærmeste anden tilsvarende adgangsmulighed.

§ 4. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, skal give adgang til samtrafik på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår til priser, der er omkostningsbaserede, med tillæg af en rimelig fortjeneste.

Stk. 2. Vilkår, jf. stk.1, omfatter udover priser bl.a. tilslutningsmuligheder, servicekvalitet, leveringstider, fejlrettelse og information om de net og tjenester, der er omfattet af samtrafik-forpligtelsen. Adgang til indgåelse af samtrafikaftaler på ikke-diskriminerende vilkår indebærer som minimum adgang på vilkår, der ikke er ringere end de vilkår, der gælder for andre, der har indgået tilsvarende aftaler om samtrafik med den pågældende udbyder, eller for de af udbyderens egne forretningsområder, der er baseret på intern anvendelse og afregning af tilsvarende samtrafik-ydelser.

Afvisning af anmodninger om samtrafik

§ 5. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, kan afvise anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, hvis udbyderen kan sandsynliggøre, at indgåelse eller ændring af den pågældende samtrafikaftale vil indebære, at de berørte telenets og teletjenesters driftssikkerhed, integritet og indbyrdes interoperabilitet, eller beskyttelsen af tjeneste- og netinterne data, netudstyr, programmel og lagrede data, herunder personrelaterede data, personoplysninger, fortrolig information og privatlivets fred, ikke kan opretholdes.

Stk. 2. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, kan afvise anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, hvis en samtrafikaftales gennemførelse nødvendiggør udbygninger af geografisk, kapacitetsmæssig eller funktionel art, som ikke kan gennemføres uden væsentlige tekniske eller økonomiske problemer for udbyderen. Der vil som udgangspunkt være tale om væsentlige tekniske problemer, hvis der ikke på markedet findes afprøvede tekniske løsninger. Der vil som udgangspunkt være tale om væsentlige økonomiske problemer, hvis omkostningerne ved udbygningen udgør mere end 25 % af gennemsnittet af de første 2 års garanterede bruttoindkomst ved samtrafikaftalen. I forbindelse med samtrafikaftaler, der som følge af gensidighed med hensyn til trafik ikke indeholder betaling mellem parterne, anvendes den beregnede bruttoindkomst hos udbyderen.

Stk. 3. Sager om adgang til udbyderes lokaler, jf. § 3, stk. 2-3, er ikke omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Afvisning af anmodninger om indgåelse eller ændring af samtrafikaftaler, jf. stk. 1-2, kan indbringes for Telestyrelsen. Telestyrelsen træffer i henhold til § 3, stk. 3-4, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren afgørelse om, hvorvidt afvisninger er berettigede. Ved Telestyrelsens vurdering af om afvisninger efter stk. 2 er berettigede, vil det blive taget i betragtning, om der ud fra en teknisk og økonomisk synsvinkel er alternative muligheder for at gennemføre den ønskede samtrafik.

Afbrydelse af samtrafik

§ 6. Såfremt en aftalepart i en samtrafikaftale med henvisning til de i § 5, stk. 1, nævnte hensyn ønsker at afbryde en allerede iværksat samtrafik, skal der rettes henvendelse til Telestyrelsen herom. Telestyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt det er berettiget at afbryde samtrafikken.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en aftalepart afbryde samtrafik i de områder, der berøres, umiddelbart og uden forudgående inddragelse af Telestyrelsen, hvis det kan dokumenteres, at den anden parts trafik har forårsaget nedbrud af net eller tjenester eller lignende, eller at der er overhængende risiko herfor.

Stk. 3. Klager over afbrydelse af samtrafik i henhold til stk. 2 kan indbringes for Telestyrelsen. Telestyrelsen træffer i henhold til § 3, stk. 3-4, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren afgørelse om, hvorvidt afbrydelse er berettiget.

Andre bestemmelser

§ 7. Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester, der har en stærk markedsposition, kan få internationale samtrafikaftaler eller dele heraf fritaget fra at blive gjort offentligt tilgængelige. Fritagelse vil kunne ske hvis det dokumenteres, at aftaleparten har hjemsted i et andet land, at der reelt er tale om samtrafik ud over Danmarks grænser, og at der ikke kræves offentliggørelse af samtrafikaftaler i aftalepartens hjemland.

Stk. 2. Hvis der i aftalepartens hjemland findes regler om offentliggørelse af samtrafikaftaler, som er mindre omfattende end her i landet, kan fritagelsen som nævnt i stk.1 ikke blive mere vidtgående end disse regler tilsiger.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. august 1996.

Forskningsministeriet, den 25. juli 1996

Frank Jensen

/ Jane Eis Larsen

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/62/EF af 13.12.1995, EFT nr. L321 af 30.12.1995, s. 6, dele af Kommissionens direktiv 96/2/EF af 16.1.1996, EFT nr. L2 af 26.1.1996, s. 59, og dele af Kommissionens direktiv 96/19/EF, EFT nr. L74 af 22.3.1996, s. 13.