Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbud af teleinfrastruktur, der er anlagt til interne driftsformål af virksomheder indenfor jernbanedrift, gas, vand, varme og elektricitet samt af kommuner og offentlige institutioner i øvrigt (* 1)


I medfør af §§ 3 f, 9 a og 10 i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995, som ændret ved lov nr. 469 af 12. juni 1996, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører virksomheder indenfor jernbanedrift, forsyningsvirksomheder indenfor gas, vand, varme og elektricitet, kommuner og kommunale fællesskaber samt offentlige institutioner i øvrigt, der udbyder kapacitet i egen teleinfrastruktur, som er anlagt til interne driftsformål.

Stk. 2. Udskillelse af udbud af ledig kapacitet i egen infrastruktur, der er anlagt til interne driftsformål, i et selvstændigt selskab, medfører ikke fritagelse fra denne bekendtgørelses bestemmelser. Dette gælder også selv om virksomheden ikke har bestemmende indflydelse i det selvstændige selskab.

§ 2. Udbud af teleinfrastruktur, jf. § 1, skal udskilles i et selvstændigt forretningsområde, som er regnskabsmæssigt adskilt fra den øvrige virksomhed.

Stk. 2. Regnskaberne i det selvstændige forretningsområde skal følge principperne i årsregnskabsloven, og der skal opstilles åbningsbalance.

Stk. 3. For kommuner og kommunale fælleskaber gælder de regler om omkostningskalkulation og regnskabsføring, som fremgår af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 28. juni 1995.

§ 3. Overførsler af midler, herunder pengeoverførsler og tilrådighedsstillelse af kapital og udstyr til det selvstændige forretningsområde fra den øvrige virksomhed skal ske på markedsøkonomiske vilkår.

Stk. 2. Intern afregning af ydelser mellem det selvstændige forretningsområde og den øvrige virksomhed skal ske til markedspriser. I mangel af en markedspris skal der der foretages en kalkulation af de omkostninger, inklusive markedsmæssig forrentning, der er knyttet til produktionen af de pågældende ydelser.

Stk. 3. Ved benyttelse af fælles produktionsfaciliteter skal der ske prisfastsættelse til markedspris.

§ 4. Udbud af teleinfrastruktur, jf. § 1, skal ske på ikke-diskriminerende vilkår, og det skal kunne dokumenteres, at priser og andre vilkår for ensartede ydelser er ens for alle, herunder at ydelser leveres til trediemand på samme vilkår og til samme priser som de, der gælder for udbyderens interne afregning af tilsvarende ydelser.

§ 5. Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af de i denne bekendtgørelse fastsatte forskrifter og kan i forbindelse hermed kræve indsendelse af regnskaber og aftaler om udnyttelse af infrastruktur. Telestyrelsen kan udstede påbud og pålægge dagbøder med henblik på gennemførelsen heraf, jf. § 3, stk. 6, i lov om visse forhold på telekommunikationsområdet.

Stk. 2. Klager over Telestyrelsens afgørelser samt udstedelse af påbud og pålæggelse af dagbøder indgives til Teleklagenævnet.

§ 6. Telestyrelsen kan hos virksomheder indenfor jernbanedrift og forsyningsvirksomheder indenfor gas, vand, varme og elektricitet, kommuner og kommunale fællesskaber samt offentlige institutioner i øvrigt, der udbyder kapacitet i egen teleinfrastruktur, som er anlagt til interne driftsformål, opkræve gebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med administrationen forskrifterne i denne bekendtgørelse.

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fælleskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. august 1996.

Forskningsministeriet, den 25. juli 1996

Frank Jensen

/ Jane Eis Larsen

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens direktiv 96/19/EF, EFT nr. L 74 af 22.3.1996, s. 13.