Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen


I medfør af §§ 2 og 3 i lov om statens overtagelse af de sociale

højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg jf.

lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992, og § 2, stk. 1, og § 11,

stk. 2, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27.

maj 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur m.v.

§ 1. Uddannelsen har til formål at kvalificere de studerende til at tilrettelægge og udføre socialt arbejde. Den studerende skal kvalificere sig fagligt og personligt til såvel selvstændigt som i samarbejde med andre at kunne identificere, beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til livsbetingelser og sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations-, og samfundsniveau.

Stk. 2. Uddannelsen retter sig mod:

 • 1) Socialt arbejde baseret på sammenhæng mellem mål og metoder, på koordination med andre faggrupper/indsatsområder, samt på viden om og indsigt i de berørte målgruppers og miljøers situation.
 • 2) Udvikling af socialrådgiverfaget og det sociale arbejde i takt med den socialfaglige, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling.

Stk. 3. Uddannelsen giver kompetence til at varetage socialrådgiveropgaver i såvel offentligt som privat regi.

Stk. 4. Uddannelsen giver ret til betegnelsen socialrådgiver.

§ 2. Den studerende skal gennem uddannelsen tilegne sig viden om og indsigt i

 • 1) de politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for socialt arbejde,
 • 2) sociale problemers årsager, fremtrædelsesformer og konsekvenser,
 • 3) socialt arbejdes mål, metoder, baggrund og udvikling og
 • 4) menneskesyn, etik og værdier i socialt arbejde.

Stk. 2. Den studerende skal endvidere tilegne sig færdigheder i at

 • 1) anvende relevant lovgivning og udøve fagligt skøn,
 • 2) skabe personlig kontakt til og støtte andre mennesker,
 • 3) vejlede og rådgive,
 • 4) udføre planlæggende og forebyggende virksomhed,
 • 5) udføre administrative opgaver, herunder tilrettelægge en social indsats,
 • 6) arbejde projekt- og udviklingsorienteret samt i en konsulentfunktion,
 • 7) medvirke ved forandringsprocesser i organisation og samfund og
 • 8) evaluere effekten af arbejdet.

§ 3. Socialrådgiveruddannelsen er et fuldtidsstudium på 3 år.

Stk. 2. I uddannelsen indgår 5 måneders ulønnet uddannelsespraktik inden for det sociale område. Undervisningsministeriet udsender en vejledning om gennemførelse af uddannelsespraktikken.

Stk. 3. Uddannelseslængden angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelsen. 1 årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 12 måneder.

Kapitel 2

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

§ 4. Uddannelsen består af 4 socialfaglige hovedområder, hvis procentuelle andele af den normerede uddannelsestid, bortset fra praktikken, fastlægges inden for følgende rammer:

 

 1) Socialrådgivning og socialrådgivningsmetodik .....  20-40 pct. 

 2) Menneskers udvikling og interaktion ..............  10-25 pct. 

 3) Retlig regulering ................................  10-25 pct. 

 4) Samfund, politik, økonomi og organisation ........  20-40 pct. 

§ 5. Den studerende skal i uddannelsespraktikken arbejde med at omsætte teoretisk viden til praktisk udøvelse inden for socialt arbejde samt afprøve og udvikle færdigheder i socialrådgivning. Den studerende skal endvidere sættes i stand til at kunne vurdere sine forudsætninger for at arbejde som socialrådgiver.

§ 6. Uddannelsen udgør et samspil mellem teori og praksis og tilrettelægges med et tværfagligt sigte i en kombination af forskellige læringsformer, herunder kurser f.eks. casestudier, forelæsninger og øvelser, problemorienteret projektarbejde og uddannelsespraktik.

Stk. 2. Dele af uddannelsen kan tilrettelægges som en integreret del af forsøgs- og udviklingsarbejde, som uddannelsesinstitutionen indgår i.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 7. Der afholdes 5 eksterne prøver. Hvert socialfaglige hovedområde, jf. § 4, skal indgå i en eller flere af prøverne. Mindst en af prøverne skal tilrettelægges på baggrund af et projektarbejde. Der kan herudover afholdes interne prøver.

Stk. 2. Hver ekstern prøve skal bestås for sig.

Stk. 3. For prøverne, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klager over eksamen m.v., gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Stk. 4. Ved bedømmelse af de eksterne prøver gives karakter efter 13-skalaen jf. bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. Ved interne prøver, som dækker op til 1/6 af uddannelsen, kan der i stedet gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.

§ 8. Der benyttes et fælles censorkorps for socialrådgiveruddannelsen og for socialformidleruddannelsen ved Danmarks Forvaltningshøjskole.

§ 9. Uddannelsespraktikken bedømmes i fællesskab af en af uddannelsesinstitutionen udpeget lærer og en af praktikinstitutionen udpeget praktikvejleder. Er disse ikke enige om bedømmelsen, medvirker en ekstern censor fra det fælles censorkorps ved fornyet bedømmelse. Der gives bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt.

Stk. 2. Har en praktikant været fraværende i mere end 1/5 af den samlede praktiktid, kan der ikke tages stilling til om uddannelsespraktikken kan godkendes.

Stk. 3. Hvis et fravær på mere end 1/5 af den samlede praktiktid skyldes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan institutionen tillade forlængelse af praktikken, hvis praktikinstitutionen er enig heri.

Stk. 4. En studerende kan højst 2 gange begynde en uddannelsespraktik. Institutionen kan dog tillade en studerende at begynde uddannelsespraktikken en 3. gang, når særlige forhold er tilstede.

Stk. 5. Institutionen kan beslutte, at en studerende skal afbryde eller ophøre med uddannelsen, hvis det er åbenbart, at den studerende på grund af vedvarende sygdom, medicin- eller alkoholmisbrug eller lignende ikke kan udsendes i uddannelsespraktikken.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 10. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde bestemmelser om:

1. Indhold, omfang, eksamenskrav, bedømmelseskriterier og placering i studiet af de forskellige studieelementer.

2. Prøveformer, bedømmelse m.v. jf. § 7, stk. 3.

3. Uddannelsespraktikken.

Stk. 3. Studieordningen og ændringer heri træder i kraft ved studieårets begyndelse. Inden en studieordning fastsættes, kontakter institutionen censorformandskabet.

Stk. 4. Studieordningen og ændringer heri sendes til orientering til de øvrige uddannelsesinstitutioner under Fællesudvalget, til formandskabet for censorkorpset og til Undervisningsministeriet.

Stk. 5. Studieordningen kan indeholde hjemmel for uddannelsesinstitutionen til at dispensere fra regler, som er fastsat af institutionen i studieordningen.

§ 11. Bedømmelsen af prøver bestået i henhold til § 7 kan overføres mellem de sociale højskoler, socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet og socialformidleruddannelsen på Danmarks Forvaltningshøjskole.

Stk. 2. Institutionen kan godkende, at gennemførte uddannelseselementer eller dele deraf fra en anden videregående uddannelsesinstitution, herunder udenlandske, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele deraf ved institutionen.

Stk. 3. Ved godkendelse efter stk. 2 anses uddannelseselementer for gennemført, hvis de er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelse overføres som »bestået« eller med karakter efter 13 skalaen. Forudsætning for overførsel med karakter efter 13-skalaen er, at det pågældende studielement bedømmes efter denne skala ved begge uddannelsesinstitutioner, medmindre de involverede institutioner aftaler andet.

§ 12. Undervisningsministeriet kan tillade afvigelser fra bekendtgørelsen som led i et forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 13. Klage over institutionens afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klagen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den studerende.

§ 14. Til at behandle spørgsmål af fælles interesse for de sociale højskoler, Aalborg Universitet og Danmarks Forvaltningshøjskole nedsættes et Fællesudvalg, bestående af rektorer/studieledere.

Stk. 2. Fællesudvalget vælger formand for 2 år ad gangen og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Fællesudvalget har til formål at fremme administrativt og pædagogisk samarbejde institutionerne imellem og mellem institutionerne og offentlige myndigheder.

Stk. 4. Fællesudvalget kan tage ethvert spørgsmål af fælles interesse op til behandling. Beslutninger truffet af Fællesudvalget er vejledende for de enkelte institutioner.

Kapitel 5

Ikrafttræden mv.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996 og har virkning for studerende, som starter på uddannelsen denne dato eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr.191 af 31. marts 1987 om socialrådgiveruddannelsen ved de sociale højskoler og bekendtgørelse nr. 193 af 31. marts 1987 om socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitetscenter ophæves.

Stk. 3. Studerende, der færdiggør uddannelsen efter de hidtidige regler, skal senest afslutte uddannelsen ved sommereksamen 1999. Studerende ved Aalborg Universitet skal dog afslutte uddannelsen senest ved vintereksamen 2000.

Undervisningsministeriet, den 30. juli 1996

Ole Vig Jensen

/ Lone Basse