Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder

Herved bekendtgøres lov nr. 2 af 3. januar 1992 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 284 af 27. april 1994, lov nr. 406 af 14. juni 1995 og § 8 i lov nr. 1101 af 20. december 1995.


§ 1. Der kan gives statstilskud til foranstaltninger og aktiviteter, der

  • 1) medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser, herunder reduktioner i kuldioxid- og svovldioxidemissioner, i erhvervsvirksomheder eller
  • 2) fremmer erhvervsvirksomheders omstilling til mere energieffektive teknologier og produktionsmetoder.

§ 2. Tilskud kan ydes til

  • 1) gennemførelse af energieffektiviserende foranstaltninger i erhvervsvirksomheder,
  • 2) gennemførelse af energisyn samt anden rådgivning m.v.,
  • 3) udarbejdelse af standardløsninger, brancheenergianalyser og anden kortlægning af energieffektiviseringspotentialer,
  • 4) udbredelse af udstyr eller komponenter, der er særligt energieffektive,
  • 5) udviklings-, forsøgs- og demonstrationsprojekter m.v. samt
  • 6) informationsaktiviteter, kampagner, uddannelse og brug af energirådgivere og medarbejdere, m.v.

Stk. 2. Tilskud til formål som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, samt til brug af energirådgivere og -medarbejdere, jf. stk. 1, nr. 6, kan ydes til momsregistrerede erhvervsvirksomheder, der ejer, driver eller bruger de omfattede anlæg. Tilskud til disse formål ydes ikke til virksomheder, der ikke kan betragtes som egentlige erhvervsvirksomheder.

Stk. 3. Tilskud til formål som nævnt i stk. 1, nr. 3-5 og nr. 6, bortset fra brug af energirådgivere og -medarbejdere, kan ydes til virksomheder, grupper af virksomheder, branche- og erhvervsorganisationer eller lignende.

Stk. 4. Der ydes kun tilskud til landplaceret virksomhed. Tilskud ydes ikke vedrørende transportmidler. Forsyningsvirksomheder kan ikke opnå tilskud.

§ 3. Tilskud til projekter vedrørende gennemførelse af energieffektiviserende foranstaltninger kan ydes med indtil 30 pct. af investeringsomkostningerne og udgifterne vedrørende rådgivning, projektering og konsulentbistand m.v. Miljø- og energiministeren fastsætter nærmere regler om størrelsen af tilskud til de øvrige i § 2, stk. 1, nævnte foranstaltninger og aktiviteter. De tilskudsberettigede udgifter opgøres med fradrag af merværdiafgift. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at udgifter opgøres inklusive merværdiafgift.

Stk. 2. Er afgørelsen om tilskudsudbetaling truffet af Energistyrelsen, kan tilskud på mindre end 10.000 kr. ikke udbetales.

Stk. 3. Tilskud kan kun ydes til foranstaltninger, der udføres af virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift.

Stk. 4. Tilskud kan ikke ydes til foranstaltninger, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning, medmindre Energistyrelsen særligt tillader dette.

§ 4. Ansøgning om tilskud bilagt redegørelse for de påtænkte aktiviteter indsendes til Energistyrelsen.

Stk. 2. På grundlag af ansøgningen kan Energistyrelsen meddele tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Energistyrelsen udbetaler tilskud efter ansøgning på grundlag af dokumentation af de udgifter, der er forbundet med aktiviteterne. Energistyrelsen kan stille krav om, at der skal foreligge et revideret regnskab. Tilskud kan ikke udbetales med større beløb end anført i tilsagnet.

Stk. 4. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at arbejdet først påbegyndes, efter at skriftligt tilsagn om tilskud er givet, og at arbejdet er afsluttet og ansøgning om udbetaling indsendt til Energistyrelsen inden en nærmere fastsat frist.

Stk. 5. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

Stk. 6. Ydelse af tilskud kan betinges af vilkår om, at tilskudsmodtageren afgiver rapport om de energimæssige konsekvenser af støttede foranstaltninger.

Stk. 7. Op til 20 pct. af tilskuddet kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

§ 5. Energistyrelsens afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, om udgifter, rentabilitetskrav, energisyn, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse, beregning og udbetaling, tidsfrister efter § 4, stk. 4, m.v.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at ydelse af tilskud til projekter efter § 2, stk. 1, nr. 1, kan betinges af, at virksomheden har fået foretaget energisyn.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan bestemme, at Energistyrelsens beføjelser til at træffe afgørelser efter § 4 helt eller delvis kan henlægges til andre. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Miljø- og energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Energistyrelsen kan opdele de årlige tilsagnsrammer mellem forskellige støttekategorier.

§ 8. Den, der giver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 284 af 27. april 1994 fastsætter i § 20, stk. 2, at reglen om modregning i § 4, stk. 7, har virkning for tilskudsbeløb i henhold til støttetilsagn, som meddeles fra den 1. juli 1994.

Lov nr. 406 af 14. juni 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, dog tidligst den 1. januar 1996.(* 1)

Lov nr. 1101 af 20. december 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 8, der dog tidligst kan træde i kraft den 1. januar 1996.(* 2)

Miljø- og Energiministeriet, den 9. august 1996

Svend Auken

/ Merete Eldrup

Officielle noter

(* 1) Lovændringen vedrører lovens titel samt §1, § 2, stk. 1-2 og 4, § 3, stk. 1-2 og 4, § 4, stk. 3 og 6, § 6, stk. 1 og 3, og § 7, stk. 2. Loven trådte i kraft den 1. januar 1996, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 848 af 13. november 1995. Tilskud til brug af energirådgivere og -medarbejdere, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 6, ydes dog først fra den 1. juli 1996.

(* 2) Lovændringen vedrører § 2, stk. 2-4, § 3, stk. 2, og § 5. Loven træder i kraft den 11. august 1996, jf. bekendtgørelse nr. 738 af 9. august 1996.