Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Herved bekendtgøres lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 542 af 22. juni 1994 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1090 af 20. december 1995 og § 3 i lov nr. 382 af 22. maj 1996.


Afsnit I

Afgift af videooptagere til fjernsyn samt visse farvefjernsyn og

husholdningsapparater

§§ 1 og 2. (Ophævet)

Afsnit II

Afgift af glødelamper m.v. samt elektriske sikringer

§ 3. Af elektriske glødelamper svares en afgift til statskassen, der for varer med en største bredde (diameter) af over 19 mm eller en største længde af over 35 mm udgør 2 kr. 50 øre pr. stk. og for andre varer 50 øre pr. stk.

Stk. 2. Af damplamper, herunder lysstoflamper, samt af neonrør og tilsvarende lysrør svares en afgift til statskassen på 7 kr. 50 øre pr. stk. Ensoklede lavenergilysstofrør (lavenergipærer) er dog afgiftsfri.

Stk. 3. Af sikringer til stærkstrømsanlæg svares en afgift til statskassen på 50 øre pr. stk. Fritaget for afgift er sikringer til højspændingsanlæg.

§ 4. (Ophævet)

Afsnit III

Afgift af videokassettebånd

§§ 5 og 5a. (Ophævet)

Afsnit IV

Afgift af mineralvand m.v.

§ 6. (Ophævet)

Afsnit V

Afgift af tændstikker

§§ 7-9. (Ophævet)

Afsnit VI

Afgift af cigar- og cigarettændere

§ 10. (Ophævet)

Afsnit VII

Afgift af kaffe, kaffeekstrakter,

kaffeerstatninger m.v.

§ 11. Af følgende varer svares en afgift, der udgør:

 

                    pr. kg nettovægt 

 1. rå kaffe (toldtariffens 

 pos. 0901 11-12) .....................  4 kr. 35 øre 

 2. brændt kaffe (toldtariffens 

 pos. 0901 21-22) .....................  5 kr. 22 øre 

 3. kaffeekstrakter uden indhold af 

 andre bestanddele end kaffe 

 (toldtariffens pos. 2101 10) ......... 11 kr. 31 øre 

Stk. 2. Af varer under toldtariffens pos. 0901 40 og af varer under toldtariffens pos. 2101 10, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter stk. 1, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, svares den i stk. 1 nævnte afgift af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt.

Stk. 3. Ved fortoldning, udlevering eller modtagelse af varer som nævnt i stk. 2 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges. Fremlægges fabrikanterklæringen ikke, svares afgift efter stk. 1 på grundlag af varens fulde nettovægt.

§ 11 a. Af kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af nævnte varer med kaffe, svares en afgift til statskassen på 64 øre pr. kg nettovægt af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

Afsnit VII a

Afgift af te og teekstrakter m.v.

§ 11 b. Af følgende varer svares en afgift, der udgør:

 

                       pr. kg nettovægt 

 1. te (toldtariffens pos. 0902) ...........  5 kr. 00 øre 

 2. teekstrakter og varer fremstillet på 

 basis heraf (toldtariffens pos. 2101 20) .. 12 kr. 50 øre 

Afsnit VIII

Afgift af cigaretpapir

§ 12. (* 1) Der svares afgift til statskassen af cigaretpapir. Afgiften udgør 4 øre for cigaretpapir til en cigaret.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om banderolering af cigaretpapir.

Afsnit IX

Afgift af skrå og snus (røgfri tobak)

§ 13. Der svares afgift til statskassen af skrå og snus (røgfri tobak). Afgiften udgør:

 

                         pr. kg 

 1) for kardusskrå og snus (røgfri tobak) .....  63 kr. 

 2) for anden røgfri tobak .................... 229 kr. 

§ 14. (Ophævet)

Afsnit X

Fællesbestemmelser

§ 14 a. Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

Stk. 2. Afgiften svares ved varernes udlevering fra de registrerede virksomheder.

Stk. 3. Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra andre registrerede virksomheder eller fra udlandet at modtage afgiftspligtige varer.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at afgiftsberigtigelsen af de i §§ 3, 11 og 11 b nævnte varer, der modtages fra udlandet i erhvervsmæssigt øjemed, afregnes efter reglerne i § 16 a, stk. 1-7.

§ 15. De registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 2. De registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere bestemmelser for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

§ 16. Afgiften for en afgiftsperiode skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetalingen af beløbet undlades.

Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om angivelse og indbetaling af afgiften.

§ 16 a. Ved indførsel af varer fra steder uden for EF eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne indføres efter reglerne i § 14 a. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i stk. 3-7 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 14 a. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i måneden. Andre varemodtagere skal angive ved modtagelsen. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

Stk. 5. Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelsen af den i stk. 4 nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan erhvervsdrivende undlade at indbetale beløbet.

Stk. 6. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 7. Bestemmelserne i lovens § 15, stk. 2 og 3, og §§ 17-20 finder tilsvarende anvendelse.

§ 16 b. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse for kortere perioder end en måned.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 16, stk. 1, og § 16 a, stk. 5, nævnte.

Stk. 3. Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

Stk. 4. Er der efter stk. 1 eller 2 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 17. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til at foretage eftersyn i de i henhold til nærværende lov afgiftspligtige virksomheder og af disses regnskaber m.v. Virksomhederne og myndighederne skal på begæring meddele enhver oplysning til brug for kontrollen med afgifterne.

Stk. 2. Leverandører af materialer eller dele til fremstilling af de i henhold til nærværende lov afgiftspligtige varer er efter begæring af de statslige told- og skattemyndigheder pligtige at meddele dem oplysninger om leverancer til de i henhold til nærværende lov afgiftspligtige virksomheder.

Stk. 3. Virksomheder, der forhandler afgiftspligtige varer, er pligtige til efter begæring af de statslige told- og skattemyndigheder at meddele dem oplysninger om deres indkøb af sådanne varer.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 3 og 4 omhandlede virksomheder.

§ 18. I tilfælde, hvor en virksomhed ikke fører de påbudte regnskaber eller ikke fører dem på behørig måde, eller hvor den angivne afgiftspligtige omsætning, udlevering m.v. efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn ikke er overensstemmende med de faktiske forhold, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse. Det skyldige afgiftsbeløb forfalder til betaling 14 dage efter påkrav. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 2. Virksomheden kan indbringe ansættelsen for det efter § 79 i merværdiafgiftsloven nedsatte nævn.

§ 18 a. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 19. Det efter § 79 i merværdiafgiftsloven nedsatte nævn har den endelige administrative afgørelse af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Klager over de skønsmæssige ansættelser, jfr. § 18, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.

§ 19 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 19.

§ 19 b. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

§ 19 c. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.

§ 20. Såfremt skyldig afgift ikke betales senest 14 dage efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil det skyldige beløb er betalt.

§ 21. (* 2) Når indehaveren af en i henhold til nærværende lov afgiftspligtig virksomhed dør, eller hans bo tages under konkursbehandling, skal skifteretten henholdsvis kurator, uopholdelig give de statslige told- og skattemyndigheder meddelelse herom.

Stk. 2. For erlæggelse af afgift i henhold til bestemmelserne i denne lov hæfter såvel virksomhedens ejer som dens bestyrer, forpagter o.lign., samt de i § 16 a, stk. 3, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen.

§ 22. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
 • 2) overtræder § 14 a, stk. 1, eller § 16 a, stk. 3, 2. pkt., eller stk. 4,
 • 3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 16 b, stk. 1,
 • 4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget efter § 20, og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette, eller
 • 5) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 22 a. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 23. Det påhviler politiet at underrette de statslige told- og skattemyndigheder om de til dets kundskab kommende overtrædelser eller omgåelser af denne lov samt på de statslige told- og skattemyndigheders begæring derom at yde bistand til opklaringen heraf.

§ 24. Afgiftspligtige varer, der af registrerede virksomheder leveres til udlandet, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte regler om godtgørelse af afgift af varer, der leveres til udlandet. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 2. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 3. Der svares ikke afgift af varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer.

§ 25. Skatteministeren bemyndiges til at afholde de med lovens gennemførelse forbundne udgifter.

§ 26. Skatteministeriet bemyndiges til at fastsætte de i øvrigt fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.

Afsnit XI

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 27. (Udeladt)

§ 28. Skatteministeriet bemyndiges til at fastsætte de i øvrigt nødvendige overgangsbestemmelser.

§ 29. (Udeladt)

§ 30. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 15. marts 1955.

Stk. 2. (Udeladt)

Skatteministeriet, den 7. august 1996

Carsten Koch

/ Carsten Vesterø Jensen

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 1090 af 20. december 1995 (Forhøjelse af afgiften af røgtobak og cigaretpapir) trådte i kraft den 1. januar 1996.

(* 2) Lov nr. 382 af 22. maj 1996 (Ændring af konkursloven og visse andre love) trådte i kraft den 1. juni 1996.