Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om besætningens sprogfærdigheder i lastskibe (* 1)


I medfør af § 1, stk. 2, § 6, § 11, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 2. maj 1995, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995 fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for lastskibe.

§ 2. Rederen og skibets fører skal sørge for, at de ansatte om bord har sprogfærdigheder, der sætter dem i stand til at efterleve følgende:

  • 1) Om bord i ethvert skib skal der altid være mulighed for effektiv mundtlig kommunikation vedrørende sikkerhed mellem alle medlemmer af skibets besætning, herunder føreren. Navnlig således, at meddelelser og instrukser modtages betids og forstås korrekt.
  • 2) Om bord på olietankskibe, kemikalietankskibe og gastankskibe skal skibsfører, officerer og menige kunne kommunikere med hinanden på et fælles arbejdssprog.
  • 3) Der skal være passende kommunikationsmuligheder mellem skibet og myndighederne på land, enten på et fælles sprog eller på disse myndigheders sprog. Skibe, der opfylder reglerne i det internationale radioreglement, anses for at opfylde dette.

§ 3. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller
  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

----------

  • *) Forskriften indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 94/58/EF, EF-tidende 1992 L 319 s.28.

----------

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 4. Forskriften træder i kraft den 31. december 1995.

Søfartsstyrelsen, den 15. december 1995

Hans Christensen

/Peter Lauridsen

Officielle noter

(* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 11/95