Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift på pelsskind

 

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Ved salg og ved eksport af ethvert pelsskind, der hidrører fra mink, ilder, farmræve eller finnracoon, produceret i Danmark, skal der betales en afgift.

Stk. 2. Afgiften udgør 0,40 kr. pr. pelsskind.

Stk. 3. Der skal kun betales afgift af pelsskind første gang, skindet afsættes.

§ 2. Det påhviler køberen, eksportøren eller, såfremt salget foregår ved auktion, auktionshuset at indsende indberetning til Pelsdyrafgiftsfonden, c/o Dansk Pelsdyravlerforening, Langagervej 60, Postboks 79, 2600 Glostrup, om antallet af afsatte afgiftspligtige skind siden sidste opgørelse og samtidig at indbetale den herefter skyldige afgift til ovennævnte fond. Indberetningen skal indsendes til Pelsdyrafgiftsfonden inden 3 uger efter henholdsvis købet, eksporten eller auktionens sidste salgsdag.

Stk. 2. Ved hvert års afslutning skal køber, eksportør eller auktionshus indsende en af en statsautoriseret eller registreret revisor attesteret indberetning om den samlede afsætning af dansk producerede pelsskind i det forløbne år til fonden.

§ 3. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter lovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 4. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lovens § 21, herunder for de i § 3 nævnte rentebeløb.

§ 5. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 580 af 21. juni 2001 om produktionsafgift på pelsskind ophæves.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 12. januar 2005

Arent B. Josefsen

/Torben Milthers