Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Ordningens formål og indhold
  Kapitel 2Definitioner
  Kapitel 3Administration
  Kapitel 4Generelle betingelser for tilsagn om tilskud
  Kapitel 5Betingelser for tilsagn om tilskud, kombination af foranstaltninger under miljøvenligt landbrug
  Kapitel 6Betingelser for tilsagn om tilskud, anden regulering
  Kapitel 7Betingelser for tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen
  Kapitel 8Betingelser for tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder
  Kapitel 9Betingelser for tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer
  Kapitel 10Betingelser for tilsagn om tilskud til etablering af ekstensive randzoner
  Kapitel 11Betingelser for tilsagn om tilskud til etablering af braklagte randzoner
  Kapitel 12Fastsættelse af tilskud
  Kapitel 13Udbetaling af tilskud
  Kapitel 14Ændring af tilsagn om tilskud
  Kapitel 15Underretningspligt
  Kapitel 16Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
  Kapitel 17Force majeure
  Kapitel 18Klageadgang
  Kapitel 19Straffebestemmelser
  Kapitel 20Ikrafttrædelse
Bilag 1 Kriterier for prioritering af arealer og af antal hektar efterafgrøder
Bilag 2 Definition af agerjord
Bilag 3 Definition af flerårige kulturer
Bilag 4 Definition af frø til udsæd
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 1)

 

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, § 16, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1, 2, 4 og 5, § 20, stk. 1, § 22, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1 og 2, og § 26, stk. 2, i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004, og efter bemyndigelse fra ministeren fastsættes:

Kapitel 1

Ordningens formål og indhold

§ 1. Formålet med de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger er at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturen og dermed bidrage til at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed i og omkring særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder), der er udpeget af amtsrådet, jf. § 10.

§ 2. Inden for de på de årlige finanslove afsatte rammer kan der efter ansøgning gives tilsagn om tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter. Tilsagn om tilskud kan omfatte arealer, der er beliggende inden for SFL-områder, og gives til følgende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger:

1) Nedsættelse af kvælstoftilførslen.

2) Etablering af efterafgrøder.

3) Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer.

4) Etablering af ekstensive randzoner.

5) Etablering af braklagte randzoner.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. Ved en jordbrugsbedrift forstås i denne bekendtgørelse en bedrift, som defineret i enkeltbetalingsordningen, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003.

§ 4. Ved en tilsagnsperiode forstås i denne bekendtgørelse en periode, hvor en miljøvenlig jordbrugsforanstaltning skal gennemføres.

Stk. 2. Ved et tilsagnsår forstås en periode på 12 måneder, der begynder ved tilsagnsperiodens begyndelse eller ved udløbet af et foregående tilsagnsår.

§ 5. Ved en dyreenhed (DE) forstås i denne bekendtgørelse en dyreenhed, som defineret i Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

§ 6. Ved pyntegrønt i kort omdrift, juletræer i kort omdrift og energiskov i kort omdrift forstås i denne bekendtgørelse en produktion, hvor træerne fældes senest det 10. kalenderår efter udplantning på tilsagnsarealet eller senest det 14. kalenderår efter udsåning på tilsagnsarealet.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder

§ 7. Amtsrådets opgaver efter denne bekendtgørelse udøves på Bornholm af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune. I denne bekendtgørelse skal ved ”amtsråd” for Bornholms vedkommende derfor forstås ”kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune”.

§ 8. Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse, medmindre det fremgår af bekendtgørelsens bestemmelser, at amtsrådet træffer afgørelse.

Stk. 2. Amtsrådet udfærdiger bindende indstilling til Direktoratet for FødevareErhverv om afgørelse af ansøgninger om tilsagn om tilskud. Amtsrådet udfærdiger endvidere bindende indstilling om afgørelse af ansøgninger om ændring af tilsagn om tilskud. I forbindelse med indstillingen foretager amtsrådet de vurderinger, der fremgår af bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 3. Amtsrådet underretter ansøger om Direktoratet for FødevareErhvervs afgørelse.

Stk. 4. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter aftale med vedkommende amtsråd udøve amtsrådets beføjelser efter denne og tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

§ 9. Direktoratet for FødevareErhverv og amtsrådet foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet og fødevareregionen forestår den fysiske kontrol efter bemyndigelse fra ministeren.

Stk. 3. Til brug for den i stk. 1-2 nævnte kontrol indhentes fornødne oplysninger fra andre myndigheder.

Stk. 4. Direktoratet for FødevareErhverv, Plantedirektoratet og fødevareregionen udøver de i landdistriktsstøttelovens § 20, stk. 2 og 3, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 4, litra a, nævnte beføjelser.

SFL-områder

§ 10. Amtsrådet udpeger særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder) efter retningslinier udstedt af Direktoratet for FødevareErhverv.

Stk. 2. For de udpegede SFL-områder fastlægger amtsrådet,

1) hvilke af foranstaltningerne, der kan ydes tilskud til inden for områderne,

2) de landskabselementer, langs hvilke der kan etableres ekstensive randzoner, jf. § 52, stk. 1, nr. 1, og

3) om der kan ydes tilskud til vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, jf. § 92, stk. 4, eller tilsvarende bestemmelser om vådområder i senere bekendtgørelser.

Stk. 3. Amtsrådet kan

1) fastsætte minimumsarealet, som ansøgning om tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder skal omfatte, og

2) for de udpegede SFL-områder fastsætte minimumsarealet, som ansøgning om tilsagn om tilskud til hver enkelt af de øvrige foranstaltninger skal omfatte.

Stk. 4. For de udpegede SFL-områder kan amtsrådet fastlægge et mere detaljeret grundlag for amtsrådets vurdering af de betingelser for tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer, der er behov for af hensyn til at beskytte, bevare, forbedre eller pleje miljøet eller naturen eller af hensyn til landskabet, jf. § 44, stk. 3.

§ 11. Amtsrådet kan i perioden mellem 1. maj og 1. januar, jf. dog stk. 2, ændre udpegningen af SFL-områder, herunder ændre de i medfør af § 10, stk. 2, stk. 3, nr. 2, og stk. 4, fastlagte forhold og ændre det i medfør af § 10, stk. 3, nr. 1, fastlagte minimumsareal. Ændringerne får virkning for ansøgninger, der modtages efter den periode, hvor ændringerne er foretaget, og som vedrører nye tilsagn. Ændringerne får endvidere virkning for tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder, jf. § 41, stk. 6.

Stk. 2. Ændringer, der skal have virkning for ansøgningsperioden i 2005, skal gennemføres i perioden mellem 1. juni 2004 og 12. marts 2005.

Særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer

§ 12. Direktoratet for FødevareErhverv udpeger særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende inden for SFL-områder, jf. § 66, stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv kan i tidsrummet mellem to ansøgningsperioder ændre arealudpegningen. Areal udpegningen og ændringer heraf sker på grundlag af en faglig vurdering fra Skov- og Naturstyrelsen. Ændringer får virkning for ansøgninger, der modtages efter offentliggørelse, som omhandlet i stk. 2, og som vedrører nye tilsagn.

Stk. 2. Forud for en ansøgningsperiodes begyndelse underretter Direktoratet for FødevareErhverv amtsrådet om den arealudpegning, der skal være gældende for ansøgningsperioden. Amtsrådet offentliggør arealudpegningen senest ved ansøgningsperiodens begyndelse.

Ansøgning

§ 13. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til amtsrådet på skemaer, der fås ved henvendelse til amtsrådet.

Stk. 2. Ansøgning kan indgives fra den 1. februar i det år, hvor tilsagnsperioden ønskes påbegyndt, og skal være amtsrådet i hænde senest den 1. maj samme år. I 2005 kan ansøgning dog indgives fra den 12. marts og skal være amtsrådet i hænde senest den 1. maj 2005.

Stk. 3. I tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsfristen efter stk. 2 er en lørdag, søndag eller helligdag, udløber ansøgningsfristen den første hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. Amtsrådet kan i særlige tilfælde tillade, at den i stk. 2 fastsatte ansøgningsfrist fraviges.

§ 14. Hvis ansøger skriftligt tilkendegiver, at betingelser for tilsagn om tilskud ikke vil blive overholdt, giver Direktoratet for FødevareErhverv afslag på ansøgningen.

Prioritering

§ 15. Direktoratet for FødevareErhverv prioriterer arealer og antal hektar efterafgrøder, der er omfattet af ansøgning om tilsagn om tilskud eller af ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud. Prioriteringen gennemføres på markniveau og inden for den enkelte amtskommune på grundlag af de kriterier, der er fastsat i bilag 1, og med særskilt tilsagnsramme for foranstaltningen med etablering af braklagte randzoner.

Stk. 2. Areal er og antal hektar efterafgrøder, der er omfattet af ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud, hvor ændringen indebærer et uændret eller et mindre forbrug af tilsagnsmidler, er ikke omfattet af den i stk. 1 anførte prioritering.

Stk. 3. Ved ansøgning om omdannelse til eller udskiftning med nyt tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, hvor ansøgningen ikke er omfattet af stk. 2, prioriteres ansøgningen om nyt tilsagn som en ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud.

Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan direktoratet forud for prioriteringen imødekomme ansøgninger om ændring af tilsagn om tilskud og ansøgninger om nyt tilsagn om tilskud, der er en følge af ansøgninger om omdannelse af tilsagn om tilskud. Det er en betingelse herfor, at det godtgøres, at ansøgningen for de pågældende arealer er begrundet i ganske særlige forhold på arealerne, der ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for ansøgninger om ændring af tilsagn om tilskud, der vedrører tilsagn i medfør af tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Kapitel 4

Generelle betingelser for tilsagn om tilskud

Tilsagn

§ 16. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver Direktoratet for FødevareErhverv tilsagn om tilskud, jf. § 8.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud er betinget af, at ansøger underskriver tilsagnet og indgiver det underskrevne tilsagn til amtsrådet. Det underskrevne tilsagn skal være amtsrådet i hænde senest 4 uger efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. Direktoratet for FødevareErhverv kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist.

Tilsagnsperioden

§ 17. Tilsagnsperiodens længde er

1) 5 år for tilsagn om tilskud til etablering af braklagte randzoner og

2) 5 eller 10 år for tilsagn om tilskud til de øvrige foranstaltninger.

Stk. 2. Tilsagnsperioden begynder 1. september i ansøgningsåret.

Stk. 3. For de i stk. 1, nr. 2, omhandlede foranstaltninger kan Direktoratet for FødevareErhverv med virkning for en ansøgningsperiode bestemme, at der alene gives 5-årige tilsagn, dog med mulighed for 10-årige tilsagn i særlige tilfælde, eller at der alene gives 10-årige tilsagn, dog med mulighed for 5-årige tilsagn i særlige tilfælde.

Ansøger, jordbrugsbedriften og god landbrugspraksis

§ 18. Tilsagn om tilskud er betinget af, at tilsagnshaver i tilsagnsperioden som ejer eller forpagter driver tilsagnsarealerne.

§ 19. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at ansøgeren i den senest afsluttede planperiode forud for ansøgningsperiodens begyndelse, jf. § 13, har opfyldt kravene til god landbrugspraksis for jordbrugsbedriften. Ved planperiode forstås en planperiode for gødningsplanlægning samt gødningsregnskab i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2004.

Stk. 2. Ved god landbrugspraksis forstås i denne bekendtgørelse,

1) at forbruget af kvælstof ikke har oversteget jordbrugsbedriftens kvote for kvælstof, jf. kapitel 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække,

2) at der for så vidt angår planperioden 2003/2004 har været etableret plantedække i overensstemmelse med kapitel 3 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og at der har været udlagt efterafgrøder i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af kapitel 3 i nævnte lov, jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 676 af 16. juli 2003 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2003/2004,

3) at der for så vidt angår planperioden 2004/2005 og efterfølgende planperioder har været etableret plantedække i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af kapitel 3 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. for planperioden 2004/2005 § 24 i bekendtgørelse nr. 795 af 13. juli 2004 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005,

4) at der for så vidt angår planperioden 2003/2004 er udarbejdet markplan og gødningsplan samt udarbejdet og indsendt gødningsregnskab i overensstemmelse med kapitel 4 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i medfør af kapitel 4 i nævnte lov, jf. § 25 og § 26 i bekendtgørelse nr. 676 af 16. juli 2003 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2003/2004,

5) at der for så vidt angår planperioden 2004/2005 og efterfølgende planperioder er foretaget gødningsplanlægning og udarbejdet samt indsendt gødningsregnskab i overensstemmelse med kapitel 4 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i medfør af kapitel 4 i nævnte lov, jf. for planperioden 2004/2005 § 25 og § 26 i bekendtgørelse nr. 795 af 13. juli 2004 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005,

6) at der har været ført journal over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med §§ 1-4 i bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget,

7) at dyreholdet har været i overensstemmelse med § 28 i bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.,

8) at avl og opfedning af kalve er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af kalve,

9) at avl og opfedning af svin er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af svin, og

10) at hold af æglæggende høner m.v. er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner.

SFL-områder

§ 20. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at arealerne på ansøgningstidspunktet er beliggende inden for SFL-områder, hvor den ansøgte foranstaltning kan anvendes, jf. § 10, stk. 2, nr. 1. For etablering af efterafgrøder er tilsagn om tilskud dog betinget af, at de årligt etablerede arealer med efterafgrøder placeres inden for SFL-områder, som anført i § 41, stk. 6.

Stk. 2. Fastsatte minimumsarealer for ansøgning om tilsagn om tilskud, jf. § 10, stk. 3, skal være opfyldt.

Stk. 3. De i stk. 2 anførte minimumsarealer kan fraviges, hvis dette efter amtsrådets vurdering indebærer klare fordele for miljøet eller naturen.

§ 21. For arealer, der er beliggende inden for SFL-områder til vådområder, jf. § 10, stk. 2, nr. 3, kan Direktoratet for FødevareErhverv som betingelse for tilsagn om tilskud fastsætte, at tilsagnet helt eller delvis efterfølgende skal omdannes til et nyt tilsagn om tilskud til etablering af vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller tilsvarende bestemmelser om vådområder i senere bekendtgørelser. Betingelsen fastsættes og får virkning, hvis det efter amtsrådets vurdering er nødvendigt for en gennemførelse af projekter efter nævnte bekendtgørelser.

Markstørrelse

§ 22. Den enkelte mark skal bestå af et sammenhængende areal. Marken skal mindst udgøre 0,30 ha, medmindre den på grund af naturlige afgrænsninger, SFL-områdernes afgrænsning eller naboskel ikke kan sammenlægges med andre marker. Bestemmelserne finder ikke anvendelse for foranstaltningerne med etablering af ekstensive randzoner og etablering af braklagte randzoner.

Stk. 2. Den i stk. 1 anførte markstørrelse kan fraviges, hvis dette efter amtsrådets vurdering indebærer klare fordele for miljøet eller naturen.

Udarbejdelse og opbevaring af gødningsplanlægning m.m.

§ 23. For tilsagn om tilskud gælder følgende betingelser:

1) I tilsagnsperioden skal der udarbejdes kortskitser, gødningsplanlægning og gødningsregnskaber efter reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Betingelsen gælder, uanset om jordbrugsbedriften er registreret i Plantedirektoratet s register over virksomheder, der er omfattet af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Betingelsen gælder dog ikke, hvis der for jordbrugsbedriften udelukkende er meddelt tilsagn om tilskud til etablering af ekstensive randzoner, til etablering af braklagte randzoner eller til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer uden mulighed for tilførsel af gødning udover den gødning, der efterlades af græssende husdyr.

2) Kortskitser, gødningsplanlægning og gødningsregnskaber, der skal udarbejdes i medfør af nærværende bekendtgørelse, samt skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.

Erklæring

§ 24. Tilsagn om tilskud er betinget af, at tilsagnshaver årligt afgiver erklæring om, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt, jf. § 72, og at erklæringen er amtsrådet i hænde senest den 1. august. Hvis den 1. august er en lørdag, søndag eller en helligdag, udløber fristen den første hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Kapitel 5

Betingelser for tilsagn om tilskud, kombination af foranstaltninger under miljøvenligt landbrug

§ 25. Tilsagn om tilskud til en miljøvenlig jordbrugsforanstaltning efter denne bekendtgørelse kan for samme areal ikke kombineres med tilsagn om tilskud til samme eller anden foranstaltning efter denne eller en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bortset fra de i stk. 2 anførte muligheder.

Stk. 2. Samme areal kan være omfattet af

1) tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen efter denne eller en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, og

2) tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder efter denne eller en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller tilsagn om tilskud til udlæg af rajgræs i kornafgrøder m.v. efter en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, og

3) tilsagn om tilskud til etablering af ekstensive randzoner efter denne eller en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, dog for tilsagn i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 eller af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 kun på niveau 1 ved kombination med det i nr. 1 anførte tilsagn, eller tilsagn om tilskud til etablering af sprøjtefrie randzoner eller til dyrkning uden brug af plantebeskyttelsesmidler efter en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

§ 26. Tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger kan for samme areal ikke kombineres med tilsagn om tilskud til vådområder i medfør af bestemmelser i senere bekendtgørelser, og hvor bestemmelserne svarer til bestemmelserne om etablering af vådområder i bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til andre miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger end etablering af efterafgrøder kan for samme areal ikke kombineres med tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion i medfør af bekendtgørelse om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med forpligtelse til udtagning af produktion, jf. § 44, stk. 1, nr. 3, eller til etablering af braklagte randzoner kan for samme areal ikke kombineres med tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug.

Stk. 4. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer, til etablering af ekstensive randzoner eller til etablering af braklagte randzoner kan for samme areal ikke kombineres med tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud.

Stk. 5. Tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen kan ikke omfatte arealer, der indgår i en jordbrugsvirksomhed, for hvilken der ydes tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til reduktion af kvælstofkvoten.

 

Kapitel 6

Betingelser for tilsagn om tilskud, anden regulering

Fredskovspligtige arealer m.v.

§ 27. Tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger kan ikke omfatte arealer, der inden for tilsagnsperioden eller for så vidt angår etablering af efterafgrøder inden for det pågældende tilsagnsår

1) er pålagt fredskovspligt eller

2) hvorpå der er skovetablering i henhold til en ordning, der er medfinansieret af EU.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer omfatte lovligt ubevoksede fredskovspligtige arealer, der i hele tilsagnsperioden drives med forpligtelse til afgræsning, til slæt, til afgræsning og slæt, til afgræsning eller slæt eller til afpudsning uden mulighed for skovetablering.

Kriteriebekendtgørelsen om vådområder

§ 28. Tilsagn om tilskud til andre miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger end miljøvenlig drift af græs- og naturarealer kan ikke omfatte arealer, for hvilke der med virkning inden for tilsagnsperioden, dog inden for tilsagnsåret for så vidt angår etablering af efterafgrøder, foreligger aftale eller servitut i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder. Bliver arealerne, efter at der er meddelt tilsagn om tilskud, omfattet af en sådan aftale eller servitut med virkning inden for tilsagnsperioden, dog inden for tilsagnsåret for så vidt angår etablering af efterafgrøder, bortfalder tilsagn om tilskud til andre miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger end miljøvenlig drift af græs- og naturarealer, jf. § 84, stk. 1, nr. 5, og § 83, stk. 2. Tilsagnet bortfalder med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, inden for hvilket aftalen eller servitutten får virkning.

Udtagning i medfør af anden regulering

§ 29. Tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen, til etablering af ekstensive randzoner og til etablering af braklagte randzoner kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til udtagning af produktion i medfør af aftale eller servitut eller i medfør af anden lovgivning end bestemmelserne for enkeltbetalingsordningen, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder og til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer uden forpligtelse til udtagning af produktion kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden, dog ved tilsagnsårets begyndelse og med virkning inden for tilsagnsåret for så vidt angår etablering af efterafgrøder, foreligger forpligtelse til udtagning af produktion i medfør af aftale eller servitut eller i medfør af anden lovgivning.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med forpligtelse til udtagning af produktion kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til udtagning af produktion som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning end bestemmelserne for enkeltbetalingsordningen,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) servitut eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 4. Tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder og til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer uden forpligtelse til udtagning af produktion kan endvidere ikke omfatte arealer, der inden for tilsagnsperioden, dog inden for tilsagnsåret for så vidt angår etablering af efterafgrøder, anmeldes som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen. Tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder kan dog omfatte arealer med efterafgrøder, der i samme tilsagnsår efterfølges af en forårssået afgrøde, der dyrkes som non-food afgrøde på udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen.

Nedsættelse af kvælstoftilførslen

§ 30. Tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen kan ikke omfatte arealer, der indgår i en jordbrugsbedrift, hvor der for planperioden forud for tilsagnsperioden eller for en planperiode, der udløber inden for tilsagnsperioden, udbringes husdyrgødning efter § 28, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., herunder i medfør af § 28, stk. 5, i nævnte bekendtgørelse, eller tilsvarende bestemmelser i senere bekendtgørelser herom.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen kan endvidere ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forbud mod eller begrænsning på mængden af tilførsel af kvælstof som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) servitut eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan tilsagn om tilskud omfatte de i stk. 2 anførte arealer, når der alene er tale om regulering som følge af

1) lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække,

2) bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække,

3) bestemmelserne for enkeltbetalingsordningen, jf. § 29, stk. 1, eller

4) bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud.

Stk. 4. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse om tilskud til reduktion af kvælstofkvoten omdannes til et tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen, når omdannelsen opfylder de i § 74, stk. 1, anførte betingelser.

Etablering af efterafgrøder

§ 31. Tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder kan ikke omfatte arealer, hvor der i tilsagnsåret udlægges efterafgrøder i medfør af en regulering, der foreligger ved tilsagnsårets begyndelse i form af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning,

2) aftale, der indebærer betaling for udlægget af efterafgrøder,

3) servitut eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer

§ 32. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med forpligtelse til udtagning af produktion kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at gennemføre afgræsning eller slæt i medfør af aftale eller servitut eller i medfør af anden lovgivning. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med forpligtelse til udtagning af produktion kan endvidere ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at gennemføre afpudsning som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) servitut eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer uden forpligtelse til udtagning af produktion kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at gennemføre afgræsning, slæt eller afpudsning som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) servitut eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 3. Uanset stk. 1, sidste pkt., og stk. 2 kan tilsagn om tilskud omfatte de i stk. 1, sidste pkt., og stk. 2 anførte arealer, når

1) den anførte regulering efter amtsrådets vurdering ikke eller kun i begrænset omfang tilgodeser formålet med de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger,

2) der alene er tale om regulering som følge af enkeltbetalingsordningens regler om god landbrugs- og miljømæssig stand, eller

3) der alene er tale om regulering som følge af, at arealerne indgår i et projekt til demonstration af miljøvenligt landbrug eller græsningsselskaber, og hvor der ikke ydes tilskud for arealerne til afgræsning, slæt eller afpudsning.

§ 33. Tilsagn om tillæg for rydning kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at gennemføre rydning af bevoksninger som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) servitut eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Etablering af ekstensive randzoner

§ 34. Tilsagn om tilskud til ekstensive randzoner kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at undlade brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler som følge af

1) tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning,

2) aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering,

3) servitut eller

4) pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan tilsagn om tilskud omfatte de i stk. 1 anførte arealer, når der alene er tale om regulering som følge af

1) bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter,

2) bestemmelserne for enkeltbetalingsordningen, jf. § 29, stk. 1,

3) bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion,

4) bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, eller

5) tilsagn i medfør af bekendtgørelse om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v., og hvor nævnte tilsagn ikke omfatter tilsagnsarealer for etablering af ekstensive randzoner, jf. § 26, stk. 2.

Etablering af braklagte randzoner

§ 35. Tilsagn om tilskud til etablering af braklagte randzoner kan ikke omfatte arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden er forpligtelse til at gennemføre afgræsning eller slæt i medfør af aftale eller servitut eller i medfør af anden lovgivning.

Tilsagn efter tidligere bekendtgørelser

§ 36. Følgende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 og tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger finder fra nærværende bekendtgørelses ikrafttræden alene anvendelse for den del af tilsagnsperioden, der ligger forud for nærværende bekendtgørelses ikrafttræden:

1) § 44, nr. 2, 3 og 5, i bekendtgørelse nr. 251 af 11. april 1994.

2) § 38, nr. 3, 4, 5 og 7, i bekendtgørelse nr. 229 af 4. april 1995.

3) § 30, stk. 1, nr. 3, 4, 5 og 6, og stk. 2, § 39, nr. 3 og 4, § 57, nr. 3, 4 og 7, og § 68 a, nr. 3, 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 225 af 25. marts 1997.

4) § 30, stk. 1, nr. 2, 3, 4 og 5, og stk. 2, § 38, nr. 2 og 3, § 56, nr. 2, 3 og 6, og § 69, nr. 2, 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 198 af 27. marts 1998.

5) § 15, nr. 2, § 19, nr. 2, § 24, nr. 2, § 30, stk. 1, nr. 2, 3, 4 og 5, og stk. 2, § 38, nr. 2 og 3, § 56, nr. 2, 3 og 6, og § 69, nr. 2, 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 193 af 26. marts 1999.

6) § 25, nr. 2 og 3, § 29, nr. 2, § 34, nr. 2, § 40, stk. 1, nr. 2, 3, 4 og 5, og stk. 2, § 48, nr. 2 og 3, § 62, nr. 2, 3 og 5, og § 75, nr. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 221 af 28. marts 2001.

7) § 25, stk. 1, nr. 2 og 3, § 29, stk. 1, nr. 2, § 34, stk. 1, nr. 2, § 40, stk. 1, nr. 2, 3, 4 og 5, og stk. 2, § 48, nr. 2 og 3, § 62, nr. 2, 3 og 5, og § 75, nr. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002.

8) § 28 i bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 for så vidt angår tilsagn om tilskud til anden miljøvenlig jordbrugsforanstaltning end etablering af efterafgrøder, jf. § 37, stk. 1, nr. 4.

9) § 29, stk. 1, nr. 1, § 31, § 32, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, og § 33 i bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003.

Stk. 2. For tilsagn om tilskud, der er meddelt i medfør af en af de i stk. 1 anførte bekendtgørelser, finder følgende bestemmelser anvendelse:

1) Det årlige tilskud til udtagning af agerjord, til udtagning af græsarealer uden for omdriften, til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med forpligtelse til udtagning af produktion og til etablering af vådområder med forpligtelse til udtagning af produktion udgør 0 kr. pr. ha for arealer, der inden for tilsagnsåret er anmeldt som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen.

2) Det årlige tillæg til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med forpligtelse til udtagning af produktion og til etablering af vådområder med forpligtelse til udtagning af produktion udgør 0 kr. pr. ha for arealer, der inden for tilsagnsåret er anmeldt som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen.

3) Tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græsarealer uden for omdriften, til pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning eller høslæt, til ændret afvanding, til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer uden forpligtelse til udtagning af produktion og til etablering af vådområder uden forpligtelse til udtagning af produktion kan ikke omfatte arealer, der inden for tilsagnsperioden anmeldes som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen.

§ 37. Følgende bestemmelser finder med virkning for tilsagnsår, der begynder efter nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, alene anvendelse for den regulering, der foreligger ved tilsagnsårets begyndelse, og som har virkning inden for tilsagnsåret:

1) § 50, nr. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 193 af 26. marts 1999 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

2) § 58, nr. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 221 af 28. marts 2001 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

3) § 58, nr. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

4) § 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i særligt følsomme landbrugsområder for så vidt angår tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder og § 30 i nævnte bekendtgørelse.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til udlæg af rajgræs i kornafgrøder m.v. eller til etablering af efterafgrøder, der er meddelt i medfør af en af de i stk. 1 anførte bekendtgørelser, kan ikke omfatte arealer, der inden for tilsagnsåret anmeldes som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen. På arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud til udlæg af rajgræs i kornafgrøder m.v., og hvor rajgræsset opretholdes efter tilsagnsårets udløb, vil rajgræsset dog kunne anvendes som plantedække på arealer, der braklægges under enkeltbetalingsordningen for en udtagningsperiode, der begynder inden for tilsagnsåret. Tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder kan dog omfatte arealer med efterafgrøder, der i samme tilsagnsår efterfølges af en forårssået afgrøde, der dyrkes som non-food afgrøde på udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen.

Kapitel 7

Betingelser for tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen

§ 38. Tilsagn om tilskud kan omfatte arealer, som i tilsagnsperiodens 1. vækstsæson

1) lovligt dyrkes som agerjord, jf. definitionen af agerjord i bilag 2,

2) er braklagt inden for omdriften, eller

3) er anmeldt som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen, herunder udtagne arealer til non-food, jf. § 29, stk. 1.

§ 39. I tilsagnsperioden må kvælstoftilførslen til hver enkelt mark, som tilsagnet omfatter, ikke overstige 60 pct. af markens kvælstofkvote inklusiv regulering på grundlag af kvælstofprognosen og uden mulighed for forhøjelse af kvoten på grund af bortfygning eller udvaskning som følge af ekstreme vejrligstilfælde i henhold til bekendtgørelser om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og om kvælstofprognosen.

Kapitel 8

Betingelser for tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder

§ 40. I tilsagnsperioden skal der på jordbrugsbedriften etableres plantedække, herunder efterafgrøder, efter bestemmelserne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Etablering af vintergrønne marker til erstatning af kravet om etablering af pligtige efterafgrøder kan dog ikke anvendes.

§ 41. Udover det i § 40 anførte areal med plantedække skal der hvert år i tilsagnsperioden være etableret arealer med efterafgrøder nævnt i stk. 2, og som mindst udgør den arealstørrelse, der er omfattet af tilsagn om tilskud, og som opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Følgende afgrøder kan anvendes ved etablering af arealer med efterafgrøder:

1) Udlæg af græs i renbestand, korsblomstrede afgrøder og cikorie forud for tilsagnsårets begyndelse.

2) Græs i renbestand sået efter høst, dog sået senest den 1. august forud for tilsagnsårets begyndelse eller for så vidt angår 1. tilsagnsår senest ved tilsagnsperiodens begyndelse.

3) Korsblomstrede afgrøder sået efter høst, dog sået senest den 20. august forud for tilsagnsårets begyndelse eller for så vidt angår 1. tilsagnsår senest ved tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 3. I perioden fra høst af den afgrøde, som efterafgrøden er udlagt i eller sået efter, og til den efterfølgende 15. februar må arealerne med efterafgrøder

1) ikke tilføres gødning, udover den gødning, der efterlades af græssende husdyr, og

2) ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 4. Efterafgrøderne må ikke anvendes til frøproduktion.

Stk. 5. Efterafgrøderne må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den efterfølgende 15. februar. Areal er med efterafgrøder skal i samme tilsagnsår efterfølges af en forårssået afgrøde.

Stk. 6. Areal erne med efterafgrøder kan placeres inden for

1) SFL-områder, der på ansøgningstidspunktet er gældende, omfatter arealer, der indgår i jordbrugsbedriften ved tilsagnsperiodens begyndelse, og har tilknyttet foranstaltningen med etablering af efterafgrøder, og

2) SFL-områder, der i ansøgningsperioden forud for tilsagnsårets begyndelse er gældende og har tilknyttet foranstaltningen med etablering af efterafgrøder.

Stk. 7. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra seneste tidspunkt for såning i stk. 2, nr. 2 og 3, og fra stk. 3, nr. 2.

§ 42. Uanset § 39, stk. 2, nr. 3, sidste pkt., i bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 og § 35, stk. 2, nr. 3, sidste pkt., i bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 gælder for tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder i medfør af nævnte bekendtgørelser og med virkning for tilsagnsår, der begynder den 1. september 2005 eller senere, at korsblomstrede afgrøder, der efter høst er sået rettidigt, men efter den 1. august, indgår med en faktor på 1 i opgørelsen af arealet med efterafgrøder.

Kapitel 9

Betingelser for tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer

§ 43. Tilsagn om tilskud kan omfatte arealer, hvor amtsrådet forud for udfærdigelse af bindende indstilling, jf. § 8, stk. 2, har vurderet, at der er behov for regulering vedrørende ekstensiv jordbrugsproduktion med afgræsning eller slæt, afpudsning eller udtagning af produktion for at tilgodese hensyn til at beskytte, bevare, forbedre eller pleje miljøet eller naturen. Anden regulering, der foreligger for arealerne og som vedrører afgræsning, slæt, afpudsning eller udtagning af produktion, kan ikke indgå i grundlaget for vurderingen.

§ 44. Den miljøvenlige drift i tilsagnsperioden skal mindst omfatte

1) forpligtelse til ekstensiv jordbrugsproduktion med årlig afgræsning eller slæt,

2) forpligtelse til årlig afpudsning med mulighed for ekstensiv jordbrugsproduktion med afgræsning eller slæt, når forpligtelse til afpudsning ikke er kombineret med forpligtelse som anført i nr. 1 eller 3, eller

3) forpligtelse til udtagning af produktion.

Stk. 2. For arealer, der skal eller kan anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, gælder § 45, § 46, § 47, stk. 1 og 4, og § 48 og for så vidt angår arealer, der skal anvendes til afgræsning, § 47, stk. 3. For arealer, der skal være udtaget af produktion, gælder § 45, § 46, § 47, stk. 1, 2 og 4, og § 48.

Stk. 3. Inden for rammerne af stk. 1 og af §§ 49-50 fastsættes yderligere betingelser for den miljøvenlige drift. Den miljøvenlige drift og betingelserne fastsættes i overensstemmelse med den miljøvenlige drift og de betingelser, der efter amtsrådets vurdering er behov for af hensyn til at beskytte, bevare, forbedre eller pleje miljøet eller naturen eller for så vidt angår § 49, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, og § 50, stk. 3, af hensyn til landskabet.

§ 45. I tilsagnsperioden kan arealerne ikke anvendes til at opfylde en forpligtelse som følge af et påbud om retablering af permanente græsarealer, der er givet i medfør af reglerne for enkeltbetalingsordningen.

§ 46. I tilsagnsperioden skal arealerne være udlagt og opretholdt som græs- eller naturarealer, jf. dog § 49, stk. 2.

Stk. 2. Når arealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden har været udlagt som græs- eller naturarealer, skal et eksisterende plantedække være opretholdt ved tilsagnsperiodens begyndelse. Når det efter amtsrådets vurdering er en fordel for miljøet eller naturen, vil der i medfør af § 50, stk. 1, kunne blive fastsat bestemmelser om ændringer af et eksisterende plantedække og om rydning af bevoksninger, herunder med virkning fra tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 3. Areal er, der ikke er omfattet af stk. 2, herunder arealer med skov forud for tilsagnsperioden, og hvor afvandingsforholdene ikke hindrer plantedække, skal være udlagt med græs, der er udsået med højst 25 pct. kvælstoffikserende planter. Græsarealerne skal være etableret senest en måned efter tilsagnsperiodens begyndelse. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, når det efter amtsrådets vurdering er en fordel for miljøet eller naturen med andre bestemmelser om plantedække, der fastsættes i medfør af § 50, stk. 1, og som træder i stedet for 1. og 2. pkt.

Stk. 4. Areal er, hvor afvandingsforholdene ikke hindrer plantedække, skal holdes plantedækket, og plantedækket skal fastholdes i tilsagnsperioden.

Stk. 5. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra stk. 3, 2. pkt., og kan uanset stk. 4 i særlige tilfælde tillade, at plantedækket på arealerne midlertidigt ikke opretholdes.

§ 47. I tilsagnsperioden må arealerne

1) ikke omlægges,

2) ikke anvendes til frøproduktion,

3) ikke anvendes til skovdrift, jf. dog § 49, stk. 2,

4) ikke anvendes til energiskov eller lignende eller til dyrkning af prydvækster, pyntegrønt og juletræer,

5) ikke gøres til genstand for udnyttelse, der er uforenelig med betingelser vedrørende plantedækket, jf. dog § 46, stk. 5,

6) ikke vandes, bortset fra vanding med engvandingsanlæg af arealer, der skal eller kan anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, og bortset fra tiltag, der er i overensstemmelse med betingelser i medfør af § 50, stk. 1, nr. 5, og

7) ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 2. Areal er, der skal være udtaget af produktion, må i tilsagnsperioden endvidere

1) ikke, jf. dog § 49, stk. 2, anvendes til nogen form for jordbrugsproduktion, herunder ikke plejes ved afgræsning,

2) ikke gøres til genstand for indtægtsgivende udnyttelse, der er uforenelig med dyrkning af markafgrøder, jf. dog § 49, stk. 2,

3) ikke tilføres gødning, bortset fra i det tidsrum, hvor plantedækket etableres, og

4) ikke tilføres jordforbedringsmidler, bortset fra i det tidsrum, hvor plantedækket etableres.

Stk. 3. Areal er, der skal anvendes til afgræsning, og hvor der ikke er fastsat et minimumsgræsningstryk i medfør af § 50, stk. 2, nr. 2, skal hvert år i tilsagnsperioden afgræsses med mindst 0,3 DE pr. ha i udbindingsperioden. Antallet af dyr i gennemsnit over udbindingsperioden omregnes i denne bekendtgørelse til DE pr. ha ved at omregne antallet af græssende dyr i perioden til det antal DE, som dyrene ville udgøre over en 1-årig periode.

Stk. 4. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra stk. 1, nr. 6 og 7.

§ 48. Aktiviteter, som tilsagnshaver i tilsagnsperioden iværksætter eller tillader på den del af arealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinier, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. 1. pkt. finder alene anvendelse for den del af udførelsen, der ikke er reguleret i andre betingelser for tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Den i stk. 1 anførte afstand regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinier fra årets normale højeste vandstandslinie.

Stk. 3. Amtsrådet kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om undtagelser fra stk. 1, 1. pkt.

§ 49. Der fastsættes betingelser med hensyn til:

1) Hvorvidt arealerne skal, kan eller ikke må afpudses. For arealer, der skal eller kan afpudses, fastsættes endvidere betingelser med hensyn til tidsrum for afpudsning.

2) Hvorvidt der er mulighed for etablering af småbeplantninger og mindre vildtremiser. For arealer med nævnte mulighed fastsættes det maksimale omfang af småbeplantninger og mindre vildtremiser i alt på det enkelte areal og den maksimale størrelse af de enkelte småbeplantninger og mindre vildtremiser, der etableres.

Stk. 2. For arealer, der skal være udtaget af produktion, fastsættes, hvorvidt arealerne kan anvendes til skovetablering, hvor arealerne ikke pålægges fredskovspligt, og hvor skovetableringen ikke gennemføres i henhold til en ordning, der er medfinansieret af EU, jf. § 27.

Stk. 3. For arealer, der skal eller kan anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, fastsættes betingelser vedrørende gødningstilførsel i medfør af følgende nummer 1 eller 2, der finder tilsvarende anvendelse for arealer, der ikke anvendes til afgræsning:

1) Betingelse om, at kvælstof udover den kvælstof, der efterlades af græssende husdyr, kun kan tilføres i det omfang, den samlede tilførsel af kvælstof til arealet ikke vil overstige en fastsat procentdel af arealets kvælstofkvote inklusiv regulering på grundlag af kvælstofprognosen og uden mulighed for forhøjelse af kvoten på grund af bortfygning eller udvaskning som følge af ekstreme vejrligstilfælde i henhold til bekendtgørelser om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og om kvælstofprognosen. Procentdelen skal fastsættes til 90 procent eller derunder.

2) Forbud mod tilførsel af gødning bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr, og bortset fra i det tidsrum, hvor plantedækket etableres.

Stk. 4. For arealer, der skal anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, fastsættes hvorvidt der er forpligtelse til afgræsning, til slæt, til afgræsning og slæt, eller til afgræsning eller slæt. Det fastsættes endvidere, hvorvidt der er mulighed for henholdsvis afgræsning og slæt, når dette ikke fremgår af den forpligtelse, der er fastsat for arealet.

Stk. 5. For arealer, der kan anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, fastsættes hvorvidt der er mulighed for henholdsvis afgræsning og slæt.

Stk. 6. For arealer, der skal eller kan anvendes til afgræsning, fastsættes betingelser med hensyn til:

1) Tidsrum for afgræsning. For arealer, der skal anvendes til afgræsning, fastsættes endvidere tidsrum, hvor arealerne skal fremstå som afgræsset.

2) Det maksimale græsningstryk, der fastsættes i DE pr. ha i udbindingsperioden, og som højst kan fastsættes til 1,4 DE pr. ha i udbindingsperioden, og hvor omregning til DE pr. ha foretages som anført i § 47, stk. 3, sidste pkt.

3) De husdyrarter, der kan anvendes til afgræsning.

Stk. 7. For arealer, der skal eller kan anvendes til slæt, fastsættes betingelser med hensyn til tidsrum for slæt.

Stk. 8. For arealer, der skal eller kan anvendes til slæt eller afpudses, og hvor der er forbud mod slæt eller afpudsning i et fastsat tidsrum, ophæves forbuddet mod slæt og afpudsning i det fastsatte tidsrum i tilfælde af forekomst af brandbæger eller andre giftige ukrudtsarter. Det er dog en betingelse, at der forinden slæt eller afpudsning foretages, foreligger en skriftlig erklæring fra en planteavlskonsulent om, at bekæmpelse af ukrudtsarten er nødvendig på det pågældende areal. Konsulenterklæringen skal med henblik på forevisning for kontrolmyndigheden opbevares af tilsagnshaveren i 5 år eller i den resterende del af tilsagnsperioden. Bestemmelserne finder ikke anvendelse for arealer, der skal være udtaget af produktion.

Stk. 9. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra de betingelser, der er fastsat i medfør af stk. 1 og stk. 4-7. Amtsrådet kan dog ikke tillade et maksimalt græsningstryk, der overstiger 1,4 DE pr. ha i udbindingsperioden. Omregning til DE pr. ha foretages som anført i § 47, stk. 3, sidste pkt.

§ 50. Når det efter amtsrådets vurdering er en fordel for miljøet eller naturen, fastsættes endvidere betingelser med hensyn til:

1) Plantedækket, herunder om bekæmpelse af uønskede plantearter. Betingelser, der giver mulighed for plantedække i form af skov, kan kun fastsættes for arealer, der skal være udtaget af produktion og som kan anvendes til skovetablering, jf. § 49, stk. 2, og som dermed er uden skov forud for tilsagnsperioden.

2) Rydning af bevoksninger på arealerne.

3) Omfanget og udførelsen af afpudsninger.

4) Afvandingsforholdene.

5) Offentlige myndigheders, offentlige virksomheders og kommunale fællesskabers adgang til inden for tilsagnsperioden at lade arealerne oversvømme med åvand eller drænvand.

Stk. 2. Når det efter amtsrådets vurdering er en fordel for miljøet eller naturen, fastsættes endvidere betingelser for arealer, der skal eller kan anvendes til ekstensiv jordbrugsproduktion, med hensyn til:

1) Hegning.

2) Minimumsgræsningstryk, der fastsættes i DE pr. ha i udbindingsperioden. Omregning til DE pr. ha foretages som anført i § 47, stk. 3, sidste pkt.

3) Tilskudsfodring.

4) Omfanget og udførelsen af slæt.

5) Jordforbedringsmidler.

Stk. 3. Når det efter amtsrådets vurdering er en fordel for miljøet, naturen eller landskabet, fastsættes endvidere betingelser med hensyn til:

1) Skovetablering, herunder anvendelse af træarter, for arealer, der skal være udtaget af produktion og som kan anvendes til skovetablering, jf. § 49, stk. 2.

2) Etablering af småbeplantninger og mindre vildtremiser, herunder anvendelse af træarter, for arealer, hvorpå nævnte etablering kan foretages, jf. § 49, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra de betingelser, der er fastsat i medfør af stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2-3.

§ 51. Hvis et ansøgt areal grænser op til vandløb, sø eller kystlinie, og der i medfør af § 50, stk. 2, nr. 1, er fastsat betingelse, der ved afgræsning af arealet indebærer hegn inden for en afstand af 5 meter eller derunder fra vandløbet, søen eller kystlinien, betragtes arealet som én sammenhængede mark. For den del af marken, der er beliggende mellem hegnet og vandløbet, søen eller kystlinien, kan der med virkning for hele eller en del af tilsagnsperioden fastsættes yderligere betingelser. Yderligere betingelser fastsættes i overensstemmelse med de betingelser, der efter amtsrådets vurdering er behov for af hensyn til at sikre pleje af nævnte del af marken.

Stk. 2. Afstanden fra vandløb og søer regnes fra vandløbets eller søens øverste kant. Afstanden fra kystlinier regnes fra årets normale højeste vandstandslinie.

Kapitel 10

Betingelser for tilsagn om tilskud til etablering af ekstensive randzoner

§ 52. Tilsagn om tilskud kan omfatte arealer, der opfylder følgende:

1) Arealerne skal være beliggende langs særlige landskabselementer, der er fastlagt af amtsrådet og kan omfatte vandløb, vandhuller, søer, levende hegn, diger, småbeplantninger, arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og andre lignende biotoper.

2) Arealerne skal være 10 eller 12 meter brede, jf. § 53, stk. 1.

3) Arealerne skal i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden:

a) have været anvendt til dyrkning af agerjordsafgrøde, som defineret i bilag 2, eller flerårig kultur, som defineret i bilag 3, eller til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov eller lignende i kort omdrift,

b) have været anvendt til afgræsning eller slæt,

c) have været braklagt inden for omdriften,

d) have været udtaget af produktion i medfør af aftale eller servitut eller i medfør af anden lovgivning, og hvor udtagningsforpligtelsen ophører inden tilsagnsperiodens begyndelse, medmindre der er tale om udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen, jf. § 29, stk. 1,

e) have været omfattet af tilsagn om tilskud i henhold til denne eller en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og som ikke er skovtilplantede, eller

f) have været udlagt som græs- eller naturarealer, der ikke er omfattet af litra a, b, c, d eller e, eller med småbiotoper, hvor nævnte græs- og naturarealer og småbiotoper tilsammen maksimalt udgør 25 pct. af arealet, der i øvrigt har været anvendt som anført under litra a, b, c, d eller e.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 3, litra f, anførte procentstørrelse kan fraviges, hvis dette efter amtsrådets vurdering indebærer klare fordele for miljøet eller naturen.

§ 53. I tilsagnsperioden skal den ekstensive randzone være etableret som

1) 10 meter bred, når randzonen er beliggende langs vandløb og søer, langs hvilke der i medfør af lov om vandløb skal være udlagt en bræmme på 2 meter (dyrkningsfri bræmme), jf. § 69 i lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004, og

2) 12 meter bred, når randzonen er beliggende langs landskabselementer, der ikke er omfattet af nr. 1.

Stk. 2. Langs vandløb og søer med dyrkningsfri bræmme, jf. stk. 1, nr. 1, skal den ekstensive randzone være etableret op til og langs med den dyrkningsfrie bræmme. Langs vandløb og søer uden dyrkningsfri bræmme skal den ekstensive randzone være etableret op til og langs med vandløbets eller søens øverste kant. Langs kystlinier skal den ekstensive randzone være placeret op til og langs med årets normale højeste vandstandslinie.

§ 54. I tilsagnsperioden må ekstensive randzoner ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler med undtagelse af bejdset udsæd og rodhalsbehandlet udplantningsmateriale.

Stk. 2. For ekstensive randzoner langs vandløb, søer og kystlinier gælder endvidere i tilsagnsperioden, at jordbrugsmæssig udnyttelse skal ske under størst muligt hensyn til at undgå erosion af arealerne, og at øvrige aktiviteter, som tilsagnshaver iværksætter eller tillader, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af arealerne.

Stk. 3. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra stk. 1 og kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om undtagelser fra stk. 2.

Kapitel 11

Betingelser for tilsagn om tilskud til etablering af braklagte randzoner

§ 55. Tilsagn om tilskud kan omfatte arealer,

1) der er beliggende langs vandløb og søer,

2) der er 10 meter brede, regnet fra vandløbets eller søens øverste kant, og

3) som i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden har været anvendt som anført i § 52, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Den i § 52, stk. 1, nr. 3, litra f, anførte procentstørrelse kan fraviges, hvis dette efter amtsrådets vurdering indebærer klare fordele for miljøet eller naturen.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud er betinget af, at de i § 57 anførte betingelser kan opfyldes samtidig med overholdelse af bestemmelserne om udlæg af bræmme på 2 meter (dyrkningsfri bræmme) langs visse vandløb og søer i lov om vandløb, jf. § 69 i lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. august 2004.

§ 56. I tilsagnsperioden kan braklagte randzoner ikke anvendes til at opfylde en forpligtelse som følge af et påbud om retablering af permanente græsarealer, der er givet i medfør af reglerne for enkeltbetalingsordningen.

§ 57. Braklagte randzoner skal i tilsagnsperioden være udlagt med tæt, lavt plantedække.

Stk. 2. Når arealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperioden har været udlagt som græsarealer eller som naturarealer med plantedække, der er eller ved slåning forud for tilsagnsperioden kan blive tæt og lavt, skal det eksisterende plantedække opretholdes.

Stk. 3. Areal er, der ikke er omfattet af stk. 2, skal være udlagt med græs, der er udsået med højst 25 pct. kvælstoffikserende planter. Græsarealerne skal være etableret senest en måned efter tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 4. Småbiotoper, der var på arealerne i vækstsæsonen forud for tilsagnsperiodens begyndelse, kan opretholdes i tilsagnsperioden. Amtsrådet kan efter ansøgning tillade, at der i tilsagnsperioden etableres småbeplantninger.

Stk. 5. Plantedække kan undlades i en bredde af højst 2 meter (barjordsstribe), der ved mekanisk bearbejdning kan holdes plantefrit hele året. Barjordsstriben skal placeres op til og langs med den braklagte randzones afgrænsning. Barjordsstribe kan dog ikke etableres på den del af den braklagte randzone, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m², kystlinier og fortidsminder, som er beskyttet i medfør af museumslovens § 29 e. Afstanden fra vandløb og søer regnes fra vandløbets eller søens øverste kant, og afstanden fra kystlinier regnes fra årets normale højeste vandstandslinie.

Stk. 6. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra stk. 3, sidste pkt., og stk. 5, 2. pkt., og kan uanset stk. 1 i særlige tilfælde tillade, at plantedækket på arealerne midlertidigt ikke opretholdes.

§ 58. Braklagte randzoner skal hvert tilsagnsår afpudses mindst en gang.

Stk. 2. Afpudsning må ikke foretages i perioden fra 1. maj og til og med 30. juni. Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal afpudsning dog foretages inden blomstring på anmodning fra den berørte planteavler. Afpudsning må endvidere foretages i forbindelse med bekæmpelse af flyvehavre, hejrearter eller giftige ukrudtsarter, hvis en offentlig myndighed har udstedt påbud herom, eller der forinden er indsendt en erklæring til amtsrådet om behovet herfor. Erklæringen skal være underskrevet af en planteavlskonsulent. Afpudsning må foretages hele året, hvis plantedækket igennem hele foråret ved afpudsning med jævne mellemrum holdes helt kort.

Stk. 3. Der skal foretages bekæmpelse af rød hestehov på arealerne, hvis amtsrådet meddeler tilsagnshaver, at en sådan bekæmpelse skal finde sted af hensyn til at forhindre erosion.

§ 59. I tilsagnsperioden må arealerne

1) ikke omlægges,

2) ikke anvendes til nogen form for jordbrugsproduktion, herunder ikke anvendes til frøproduktion og ikke plejes ved afgræsning,

3) ikke gøres til genstand for udnyttelse, der er uforenelig med betingelser vedrørende plantedækket,

4) ikke gøres til genstand for indtægtsgivende udnyttelse, der er uforenelig med dyrkning af markafgrøder,

5) ikke vandes,

6) ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler,

7) ikke tilføres gødning, bortset fra i det tidsrum, hvor plantedækket etableres, og

8) ikke tilføres jordforbedringsmidler, bortset fra i det tidsrum, hvor plantedækket etableres.

Stk. 2. Amtsrådet træffer afgørelse om undtagelser fra stk. 1, nr. 5 og 6.

§ 60. Aktiviteter, som tilsagnshaver i tilsagnsperioden iværksætter eller tillader, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af arealerne. 1. pkt. finder alene anvendelse for den del af udførelsen, der ikke er reguleret i andre betingelser for tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Amtsrådet kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om undtagelser fra stk. 1, 1. pkt.

Kapitel 12

Fastsættelse af tilskud

Areal anvendelsen forud for tilsagnsperiodens begyndelse

§ 61. Ved ansøgning om tilsagn om tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen eller til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer kan anvendelsen af arealet, jf. § 63 og § 65, forud for tilsagnsperioden for et tidligere meddelt tilsagn for arealet anvendes, når

1) det tidligere tilsagn er meddelt i medfør af denne eller en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v., bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug eller bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud, og

2) arealet i hele perioden fra begyndelsen af tilsagnsperioden for det tidligere meddelte tilsagn og indtil begyndelsen af tilsagnsperioden for det nye tilsagn har været omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af en bekendtgørelse, som anført i nr. 1.

Dokumentation for arealanvendelse m.v.

§ 62. Tilsagn om tilskud på grundlag af de i § 63, nr. 4, og § 65, stk. 2-4 og 6, anførte beløb er betinget af, at der foreligger fyldestgørende dokumentation for arealanvendelsen. Tilsagn om tilskud på grundlag af de i § 63, nr. 4, og § 65, stk. 2-3, anførte beløb er endvidere betinget af, at dyrkning af den pågældende afgrøde ikke har været i uoverensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, museumsloven, regler udstedt i medfør af nævnte love eller afgørelser i medfør af nævnte love og regler. Tilsagn om tilskud på grundlag af det i § 65, stk. 5, anførte beløb er betinget af, at der foreligger fyldestgørende dokumentation for, at arealet er omfattet af den anførte undtagelsesregel.

Nedsættelse af kvælstoftilførslen

§ 63. Det årlige tilskud til nedsættelse af kvælstoftilførslen udgør

1) 0 kr. pr. ha for arealer, der inden for tilsagnsåret dyrkes med en afgrøde, der ikke må tilføres kvælstof, jf. § 39,

2) 0 kr. pr. ha for arealer, der inden for tilsagnsåret er udtaget af produktionen, og hvor arealerne ikke er udtagne arealer til non-food under enkeltbetalingsordningen,

3) 600 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, og som er omfattet af tilsagn om tilskud i henhold til bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud,

4) 1.870 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2 eller 3, og som i mindst en vækstsæson inden for en periode på 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse har været anvendt til dyrkning af flerårig kultur, som defineret i bilag 3, eller til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov eller har været udlagt med frø til udsæd, som defineret i bilag 4, sukkerroer til fabrik, kartofler eller frilandsgrønsager, og

5) 1.130 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1, 2, 3 eller 4.

Etablering af efterafgrøder

§ 64. Det årlige tilskud til etablering af efterafgrøder udgør 920 kr. pr. ha.

Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer

§ 65. Det årlige tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer udgør 0 kr. pr. ha for

1) arealer, for hvilke der er forpligtelse til udtagning af produktion, og som inden for tilsagnsåret er anmeldt som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen, og

2) arealer, der med virkning inden for tilsagnsåret er omfattet af aftale eller servitut i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder.

Stk. 2. Det årlige tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer udgør 1.620 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som i mindst en vækstsæson inden for en periode på 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse har været anvendt til dyrkning af flerårig kultur, som defineret i bilag 3, eller til dyrkning i kort omdrift af pyntegrønt, juletræer eller energiskov.

Stk. 3. For arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som i mindst en vækstsæson inden for en periode på 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse har været udlagt med en agerjordsafgrøde, som defineret i bilag 2, og som ikke i hele perioden har været udlagt som græsarealer, udgør det årlige tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer

1) 1.620 kr. pr. ha, når agerjordsafgrøden har været frø til udsæd, som defineret i bilag 4, sukkerroer til fabrik, kartofler eller frilandsgrønsager, og

2) 1.380 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 2 eller stk. 3, nr. 1.

Stk. 4. Det årlige tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer udgør 1.380 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som i 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse

1) udelukkende har været braklagt under hektarstøtteordningen eller enkeltbetalingsordningen eller

2) dels har været braklagt under hektarstøtteordningen eller enkeltbetalingsordningen dels udlagt som græs- eller naturarealer, der har været jordbrugsmæssigt udnyttet i mindst en vækstsæson.

Stk. 5. Det årlige tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer udgør 1.380 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som umiddelbart forud for tilsagnsperiodens begyndelse er udlagt som græs- eller naturarealer og omfattet af undtagelsesreglen (1 års-reglen) i § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, og som ikke i medfør af § 61 er omfattet af stk. 2 eller stk. 3, nr. 1.

Stk.   6. Det årlige tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer udgør 280 kr. pr. ha for

1) arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, og som i 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse udelukkende har været udlagt som græs- eller naturarealer, som ikke er omfattet af stk. 4 eller 5, og som i mindst en af vækstsæsonerne har været jordbrugsmæssigt udnyttet, og

2) arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, 2, 3, 4, 5 eller stk. 6, nr. 1, herunder arealer med skov i de 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse, og som har været jordbrugsmæssigt udnyttet i mindst en vækstsæson inden for en periode på 5 vækstsæsoner forud for tilsagnsperiodens begyndelse.

Stk. 7. Det årlige tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer udgør 0 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af stk. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.

§ 66. Der ydes et årligt tillæg for afpudsning for arealer, for hvilke der er forpligtelse til afpudsning, og et årligt tillæg for rydning af bevoksninger for arealer, for hvilke der er forpligtelse til rydning af bevoksninger. Der ydes endvidere et årligt tillæg for arealer, for hvilke der er forpligtelse til afgræsning, til slæt, til afgræsning og slæt, eller til afgræsning eller slæt. Det årlige tillæg udgør

1) 280 kr. pr. ha for afpudsning, dog 0 kr. pr. ha for arealer, for hvilke der er forpligtelse til udtagning af produktion, og som inden for tilsagnsåret er anmeldt som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen,

2) 720 kr. pr. ha for rydning af bevoksninger, dog 0 kr. pr. ha for arealer, for hvilke der er forpligtelse til udtagning af produktion, og som inden for tilsagnsåret er anmeldt som udtagne arealer under enkeltbetalingsordningen, og

3) 1.420 kr. pr. ha for afgræsning, for slæt, for afgræsning og slæt, og for afgræsning eller slæt.

Stk. 2. For arealer, der på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, jf. § 12, og for hvilke der er forpligtelse til afgræsning, ydes et årligt tillæg, der udgør 5.080 kr. pr. ha, og som ikke kan kombineres med det i stk. 1, nr. 3, anførte tillæg.

Stk. 3. For den del af en mark, der er beliggende mellem hegnet og vandløbet, søen eller kystlinien, som omhandlet i § 51, ydes der i hele tilsagnsperioden samme tillæg som for den øvrige del af marken. Tillæg fastsættes på grundlag af den miljøvenlige drift for den øvrige del af marken.

Etablering af ekstensive randzoner

§ 67. Det årlige tilskud til etablering af ekstensive randzoner udgør

1) 0 kr. pr. ha for arealer, der inden for tilsagnsåret er udtaget af produktionen, og hvor arealerne ikke er udtagne arealer til non-food under enkeltbetalingsordningen, og

2) 690 kr. pr. ha for arealer, der ikke er omfattet af nr. 1.

Etablering af braklagte randzoner

§ 68. Det årlige tilskud til etablering af braklagte randzoner udgør 750 kr. pr. ha.

Det maksimale tilskud

§ 69. Det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug kan beregnet i forhold til tilsagnsarealet ikke overstige det beløb, der kan medfinansieres af EU. Ved det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug forstås alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af kapitel VI (miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd) i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne samt alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje.

Stk. 2. I opgørelsen af nedsættelser af tilskud efter stk. 1 vil de tilskud, der indgår i beregningen, være tilskud før fradrag som følge af eventuelle sanktioner.

Kapitel 13

Udbetaling af tilskud

§ 70. Direktoratet for FødevareErhverv udbetaler tilskuddet én gang årligt.

Stk. 2. Tilskuddet udbetales senest 3 måneder efter udløbet af tilsagnsåret. Direktoratet kan i særlige tilfælde fravige denne frist.

§ 71. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at tilsagnshaver anviser en konto i et pengeinstitut, hvortil tilskuddet kan overføres.

§ 72. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud for et tilsagnsår, at tilsagnshaver

1) har erklæret, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt, og

2) har indberettet de oplysninger om udnyttelsen af tilsagnsarealerne, der forlanges til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet.

Stk. 2. Erklæring og indberetning indgives til amtsrådet på et skema, der i tilsagnsåret fremsendes til tilsagnshaver. Frist for amtsrådets modtagelse af skemaet fastsættes i skemaet eller i et følgebrev og kan ikke fastsættes til senere end 1. august, jf. § 24. I tilfælde, hvor sidste dag af fristen er en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den første hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Kapitel 14

Ændring af tilsagn om tilskud

Ansøgning

§ 73. Ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud indgives til amtsrådet.

Stk. 2. Ansøgning i medfør af §§ 74-76 kan indgives fra den 1. februar i det år, hvor ændringen ønskes påbegyndt, og skal være amtsrådet i hænde senest den 1. maj samme år. I 2005 kan ansøgning dog indgives fra den 12. marts og skal være amtsrådet i hænde senest den 1. maj 2005. Ansøgning om omdannelse af tilsagn om tilskud, hvor der ansøges om nyt tilsagn om tilskud til etablering af vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004, jf. § 92, stk. 4, eller om nyt tilsagn om tilskud i medfør af bestemmelser i en senere bekendtgørelse, hvor bestemmelserne svarer til bestemmelserne om etablering af vådområder i bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004, kan dog indgives i den ansøgningsperiode, der er fastsat for projektet.

Stk. 3. Ansøgning i medfør af § 78 indgives til amtsrådet umiddelbart efter indgåelse af aftalen om ejer- eller brugerskiftet.

Stk. 4. I tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsfristen efter stk. 2 er en lørdag, søndag eller helligdag, udløber ansøgningsfristen den første hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 5. Amtsrådet kan i særlige tilfælde tillade, at den i stk. 2 anførte ansøgningsfrist fraviges.

Stk. 6. Stk. 2, 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse for ansøgninger om ændring af tilsagn om tilskud, der indgives i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 eller af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Omdannelse til andet tilsagn under landdistriktsprogrammet

§ 74. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud til en miljøvenlig jordbrugsforanstaltning for alle eller en del af tilsagnsarealerne omdannes til et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, hvis

1) omdannelsen efter amtsrådets vurdering indebærer klare fordele for miljøet eller naturen, og

2) den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt.

Stk. 2. Ved omdannelse til tilsagn om tilskud til skovrejsning udgår arealerne af tilsagn om tilskud til den miljøvenlige jordbrugsforanstaltning med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, inden for hvilket fredskovspligten pålægges.

Ændringer for den resterende del af tilsagnsperioden

§ 75. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at forpligtelser for den miljøvenlige drift af arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer, tilpasses med virkning fra begyndelsen af et tilsagnsår og for den resterende del af tilsagnsperioden, når tilpasningen efter amtsrådets vurdering er berettiget under hensyntagen til forpligtelsens formål.

Nye arealer

§ 76. Tillægges der i tilsagnsperioden for en miljøvenlig jordbrugsforanstaltning jordbrugsbedriften nye arealer, der ikke er omfattet af tilsagn om tilskud i henhold til denne eller en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, kan Direktoratet for FødevareErhverv efter ansøgning tillade følgende:

1) Det oprindelige tilsagn udskiftes med et nyt tilsagn om tilskud til den samme miljøvenlige jordbrugsforanstaltning for alle de berørte arealer. Det er en betingelse, at bestemmelserne for udnyttelsen af arealerne i den nye tilsagnsperiode er mindst lige så strenge som under det oprindelige tilsagn. Det er endvidere en betingelse, at den samlede periode, hvor arealerne vil være omfattet af tilsagn om tilskud, ikke bliver af kortere varighed end den oprindelige tilsagnsperiode.

2) Det oprindelige tilsagn opretholdes, og de nye arealer bliver omfattet af nyt tilsagn om tilskud til en miljøvenlig jordbrugsforanstaltning.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for arealer, der blev drevet under jordbrugsbedriften ved tilsagnsperiodens begyndelse, men som ikke blev omfattet af tilsagn om tilskud. Stk. 1, nr. 1, finder endvidere tilsvarende anvendelse for nye arealer, hvor den nye ejer eller bruger er indtrådt i et tilsagn om tilskud for arealerne, jf. § 78, til samme foranstaltning, dog således at de i stk. 1, nr. 1, anførte betingelser skal være opfyldt i forhold til samtlige tilsagn, der udskiftes.

Areal er udgår af tilsagn, særlige tilfælde

§ 77. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at arealer udgår af tilsagn om tilskud til en miljøvenlig jordbrugsforanstaltning, hvis det dokumenteres

1) at jordbrugsbedriften er genstand for en jordfordeling eller andre lignende offentlige indgreb som led i fysisk planlægning, og

2) at betingelserne for tilsagn om tilskud til den miljøvenlige jordbrugsforanstaltning ikke samtidig kan opfyldes.

Stk. 2. Ændring af tilsagnet får virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud til den miljøvenlige jordbrugsforanstaltning ikke kan opfyldes for hele tilsagnsåret.

Ny ejer eller bruger

§ 78. Ændres ejer- eller brugerforholdene for arealer, der er omfattet af et tilsagn om tilskud, kan Direktoratet for FødevareErhverv efter ansøgning tillade, at den nye ejer eller bruger helt eller delvist indtræder i tilsagnet for arealerne med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealerne og for den resterende del af tilsagnsperioden.

Stk. 2. For tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder kan direktoratet efter ansøgning tillade, at en ny ejer eller bruger helt eller delvist indtræder i tilsagnet, uanset om det ændrede ejer- eller brugerforhold omfatter arealer med efterafgrøder på tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealerne til den nye ejer eller bruger, eller dette ikke er tilfældet. Ny ejers eller brugers indtræden i tilsagnet kan ske med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealerne til den nye ejer eller bruger, eller fra begyndelsen af det efterfølgende tilsagnsår, afhængig af fra hvilken dato den nye ejer eller bruger kan opfylde betingelserne for tilsagn om tilskud. Ny ejers eller brugers indtræden i tilsagnet med virkning fra begyndelsen af det efterfølgende tilsagnsår er endvidere betinget af, at betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat kan opfyldes af den tidligere ejer eller bruger indtil denne dato.

Stk. 3. Direktoratet kan betinge tilladelse til indtræden i tilsagnet af, at retten til modtagelse af tilskud for arealerne overføres til den, der indtræder i tilsagnet.

Tilsagn efter tidligere bekendtgørelser m.v.

§ 79. Uanset § 75, stk. 1, nr. 1, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, i bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003 og uanset § 58, stk. 9, § 61, stk. 9, § 70, stk. 1, nr. 1, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, og § 73, stk. 1, nr. 2, sidste pkt., og nr. 3-5, i bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger udgår muligheden for at søge om udvidelse med nye arealer af tilsagn om tilskud, der er meddelt i medfør af nævnte bekendtgørelser.

§ 80. § 74, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse for omdannelse til tilsagn i medfør af denne bekendtgørelse af de aftaler, som amterne har indgået efter Kommissionens beslutning af 16. april 1996 om godkendelse af et program for miljøvenligt jordbrug i Danmark (Amternes program) i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92.

Kapitel 15

Underretningspligt

§ 81. Tilsagnshaver skal på forlangende af amtsrådet eller Direktoratet for FødevareErhverv afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

§ 82. Tilsagnshaver er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give amtsrådet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud.

Kapitel 16

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 83. Bestemmelserne om tilbagebetaling af tilskud i dette kapitel finder normalt ikke anvendelse i tilfælde af force majeure, jf. kapitel 17.

Stk. 2. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, som omhandlet i § 28 stilles der ikke krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, når Direktoratet for FødevareErhverv i medfør af § 77 har tilladt, at arealerne udgår af tilsagnet.

Stk. 3. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5.

§ 84. Direktoratet for FødevareErhverv kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist,

1) hvis ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hvis tilsagnshaveren tilsidesætter sine pligter efter lovens § 20, stk. 3, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3,

3) hvis der indtræder ændrede ejer- eller brugerforhold for arealer omfattet af et tilsagn om tilskud, medmindre den nye ejer eller bruger indtræder i tilsagnet for arealerne, jf. § 78,

4) hvis tilsagnshaveren ikke opfylder sin underretningspligt efter § 81 eller § 82 eller

5) hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke opfyldes.

Stk. 2. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, jf. stk. 1, kan direktoratet bestemme, at udbetalte tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales.

§ 85. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis

1) tilsagnshaver ophører endeligt med jordbrugsvirksomhed, og der er afviklet mindst 3 år af tilsagnsperioden for det pågældende areal, dog 6 år for 10-årige tilsagn,

2) jordbrugsbedriften ved salg eller bortforpagtning overdrages til en ny ejer eller bruger eller alle jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer overdrages til en ny ejer eller bruger, og jordbrugsbedriften i øvrigt nedbringes til 2 ha eller derunder, og

3) det sandsynliggøres, at indtræden i tilsagnet af den nye ejer eller bruger ikke er muligt.

Stk. 2. Hvis der gives tilladelse efter stk. 1, og tilsagnshaver senere igen personligt eller via et selskab eller en anden juridisk enhed påbegynder jordbrugsvirksomhed, kan direktoratet kræve tilbagebetaling af et beløb svarende til det tilbagebetalingskrav, der skulle være rejst, hvis der ikke var opnået tilladelse efter stk. 1. Kravet tillægges renter, jf. § 83, stk. 3.

Stk. 3. Selskaber og andre juridiske enheder, der har tilsagn om tilskud, kan ikke få tilladelse efter stk. 1.

Stk. 4. Direktoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, nr. 2, og stk. 3. Direktoratet kan betinge en dispensation fra bestemmelsen i stk. 3 af, at samtlige deltagere i den juridiske enhed forpligter sig til at ophøre endeligt med jordbrugsvirksomhed.

§ 86. Indtræder en ny ejer eller bruger helt eller delvist i et tilsagn om tilskud, jf. § 78, og træffer Direktoratet for FødevareErhverv herefter afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af den nye ejers eller brugers forhold, kan direktoratet bestemme, at tilskud, der inden tilladelse er givet er udbetalt for de arealer, hvor tilsagnet bortfalder, helt eller delvist skal tilbagebetales af den nye ejer eller bruger.

§ 87. Hvis der i henhold til § 74 eller § 76 er givet tilladelse til, at et tilsagn omdannes til eller udskiftes med et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, og det nye tilsagn herefter bortfalder, kan Direktoratet for FødevareErhverv bestemme, at udbetalte tilskud i medfør af det tidligere meddelte tilsagn om tilskud til en miljøvenlig jordbrugsforanstaltning eller de tidligere meddelte tilsagn, hvis der er sket flere på hinanden følgende omdannelser eller udskiftninger, helt eller delvist skal tilbagebetales, herunder tilskud, der er udbetalt til tidligere ejere eller brugere.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for tilbagebetaling af tilskud, der er udbetalt i medfør af bekendtgørelse om tilskud til reduktion af kvælstofkvoten, jf. § 30, stk. 4, og for tilbagebetaling af tilskud, der er udbetalt i medfør af en aftale, som omhandlet i § 80.

Kapitel 17

Force majeure

§ 88. Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Bortforpagters død.

3) Tilsagnshavers langvarige uarbejdsdygtighed.

4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse.

5) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører jordbrugsbedriftens landbrugsareal.

6) Ødelæggelse af stalde på jordbrugsbedriften ved ulykkestilfælde.

7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1123 af 22. november 2004 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr, bilag 3, eller af en epizooti.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 89. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles amtsrådet skriftligt senest 30 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 18

Klageadgang

§ 90. Klager over afgørelser truffet af Direktoratet for FødevareErhverv efter denne bekendtgørelse indgives efter reglerne i bekendtgørelse om Direktoratet for FødevareErhvervs opgaver og beføjelser.

Stk. 2. Amtsrådets afgørelser kan for så vidt angår retlige spørgsmål af den, som afgørelsen er rettet til, påklages til Direktoratet for FødevareErhverv. Klagen indgives gennem amtsrådet og skal være amtsrådet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, der ønskes påklaget. Amtsrådet kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Kapitel 19

Straffebestemmelser

§ 91. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen,

2) handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse,

3) i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller denne bekendtgørelse,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til jordbrugsbedriften eller virksomheden efter lovens § 20, stk. 2, eller

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 20, stk. 3.

Stk. 2. Med bøde straffes endvidere den, der overtræder bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af loven eller denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan Direktoratet for FødevareErhverv tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på tilkendegivelser fra Direktoratet for FødevareErhverv. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 20

Ikrafttrædelse

§ 92. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. marts 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger ophæves. § 86, stk. 3, 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 finder dog fortsat anvendelse, idet dog tillige § 15, stk. 5, § 36, § 37, § 42, § 73, stk. 6, og § 79 i nærværende bekendtgørelse finder anvendelse for de deri omhandlede ansøgninger og tilsagn.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 finder endvidere fortsat anvendelse for ansøgninger, der vedrører tilsagn om tilskud i medfør af nævnte bekendtgørelse, og som er modtaget efter nævnte bekendtgørelses ikrafttræden og inden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, idet dog tillige § 42 og § 79 i nærværende bekendtgørelse finder anvendelse for de deri omhandlede tilsagn.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 finder endvidere fortsat anvendelse for ansøgninger om tilsagn om tilskud til etablering af vådområder for arealer, der indgår i projekter, som omhandlet i Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder, idet dog tillige § 79 i nærværende bekendtgørelse finder anvendelse for tilsagn i medfør af de nævnte ansøgninger.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 finder endvidere fortsat anvendelse for ansøgninger om dispensation og om ændring af tilsagn om tilskud, der vedrører tilsagn i medfør af nævnte bekendtgørelse, idet dog tillige § 15, stk. 5, og § 73, stk. 6, i nærværende bekendtgørelse finder anvendelse for de nævnte ansøgninger om ændring af tilsagn om tilskud.

§ 93. § 87 i bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 finder endvidere fortsat anvendelse for ansøgninger om tilskud til demonstrationsprojekter af betydning for miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 10. marts 2005

Arent B. Josefsen

/Steen BondeBilag 1

Kriterier for prioritering af arealer og af antal hektar efterafgrøder

Kriterierne finder anvendelse ved prioritering af arealer og af antal hektar efterafgrøder, som omhandlet i § 15.

 

A. Hovedgrupper

 

Areal er og antal hektar efterafgrøder henføres til en af 4 hovedgrupper svarende til følgende hovedkriterier, der er angivet i prioriteret rækkefølge:

1.

Beliggenhed inden for SFL-områder i Natura 2000-områder.

2.

Beliggenhed inden for SFL-områder, hvor hovedformålet med områdeudpegningen ikke omfatter beskyttelse af grundvandet.

3.

Beliggenhed inden for SFL-områder, hvor hovedformålet med områdeudpegningen er beskyttelse af grundvandet.

4.

Areal er, uanset SFL-områdernes beliggenhed og hovedformål, når arealerne er omfattet af en ansøgning fra en offentlig myndighed, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab eller er ejet af en offentlig myndighed, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab.

 

A.1 Henføring af arealer til hovedgruppe 1-3

Til hovedgruppe 1-3 kan alene henføres arealer, der ikke er omfattet af en ansøgning fra en offentlig myndighed, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab, og som ikke er ejet af en offentlig myndighed, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab.

Et areal kan alene henføres til hovedgruppe 1, hvis over halvdelen af arealet er beliggende inden for Natura 2000-områder. Tilsvarende kan et areal alene henføres til hovedgruppe 2, hvis over halvdelen af arealet er beliggende inden for SFL-områder, hvor hovedformålet med områdeudpegningen ikke omfatter beskyttelse af grundvandet, eller inden for Natura 2000-områder.

 

A.2 Henføring af antal hektar efterafgrøder til hovedgruppe 1-3

Antal hektar efterafgrøder henføres til hovedgruppe 1-3 på grundlag af beliggenhed af de arealer, der ifølge ansøgningen indgår i jordbrugsbedriften ved tilsagnsperiodens begyndelse, og som på ansøgningstidspunktet anvendes som agerjord. Antal hektar agerjorder, der kan henføres til en hovedgruppe, angiver det maksimale antal hektar efterafgrøder, der kan henføres til den pågældende hovedgruppe.

 

A.3 Henføring af antal hektar efterafgrøder til hovedgruppe 4

Hvis antal hektar agerjorder, der kan henføres til hovedgruppe 1-3, er mindre end det samlede antal hektar efterafgrøder, henføres det resterende antal hektar efterafgrøder til hovedgruppe 4.

 

B. Undergrupper

 

Inden for hver af de 4 hovedgrupper henføres arealer og antal hektar efterafgrøder til en af 4 undergrupper svarende til følgende kriterier, der er angivet i prioriteret rækkefølge:

1.

Areal er, der er omfattet af ansøgning om tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer. Areal erne skal i medfør af en tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger være omfattet af tilsagn om tilskud til ændret afvanding, hvor arealerne i hele tilsagnsperioden anvendes til græsproduktion, eller være omfattet af tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græsarealer uden for omdriften eller til pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning eller høslæt, og hvor tilsagnsperioden udløber den 31. august i det kalenderår, hvor den nye tilsagnsperiode begynder.

 

Det er en betingelse for at henføre arealer til denne undergruppe, at amtsrådet vurderer, at tilsagn til arealerne vil have en væsentlig effekt med hensyn til at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturen, herunder til at bidrage til at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed. Amtsrådet foretager vurderingen på samme grundlag som angivet for amtsrådets vurdering under punkt C i nærværende bilag.

2.

Areal er og antal hektar efterafgrøder, der er omfattet af ansøgning om ændring af tilsagn om tilskud, hvor ændringen indebærer et merforbrug af tilsagnsmidler.

3.

Særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, jf. § 12, der er omfattet af ansøgning om tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med forpligtelse til afgræsning.

4.

Øvrige arealer og antal hektar efterafgrøder inden for hovedgruppen.

 

C. Prioritering inden for undergruppen

Inden for den undergruppe, hvor der for en del af de omhandlede arealer eller antal hektar efterafgrøder skal gives afslag på ansøgningen på grund af den tilsagnsramme, der er afsat for ansøgningsperioden, prioriteres efter størst mulig effekt med hensyn til at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturen, herunder at bidrage til at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed. Prioriteringen foretages i overensstemmelse med amtsrådets vurdering af effekterne.

 

Amtsrådet vurderer effekterne på følgende grundlag:

1.

Betydningen af arealerne med den pågældende miljøvenlige jordbrugsforanstaltning og af antal hektar efterafgrøder for opfyldelse af målsætningerne i Vandmiljøplan III, Pesticidhandlingsplan II og Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 2004-2009.

2.

Betydningen af arealerne og af antal hektar efterafgrøder med hensyn til at skabe sammenhæng med andre arealer og andre antal hektar med efterafgrøder eller udlæg af rajgræs i kornafgrøder m.v., der er eller forventes at blive omfattet af tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

 

 Bilag 2

Definition af agerjord

Ved agerjord forstås i denne bekendtgørelse jord, der indgår i omdriften, som defineret i afsnit D i bilag I til Kommissionens beslutning 83/461/EØF, med undtagelse af jord, som omhandlet under bilagets punkt D/15, D/17 (kulturer under glas) og D/21 (brakjord).

 

Afsnit D i bilag I til Kommissionens beslutning 83/461/EØF1)

D.

AGERJORD

I.

Jord, der indgår i omdriften

II.

Bedriftens samlede areal med undtagelse af køkkenhaver, varige græsmarker, flerårige kulturer og »andre arealer« (E til H)

 

D/01-08

Kornafgrøder til fremstilling af korn (herunder også såsæd)

II.

Undtagen korn, der er grønthøstet eller anvendt umodent til foder (D/18)

 

D/01

Blød hvede og spelt

 

D/02

Hård Hvede

 

D/03

Rug

I.

Herunder også vinterblandsæd

 

D/04

Byg

 

D/05

Havre

I.

Herunder også vårblandsæd

 

D/06

Majs

 

D/07

Ris

 

D/08

Andre kornsorter

 

D/09

Bælgsæd (inklusive frø og blandinger af bælgsæd og korn)

 

D/10

Kartofler (inklusive tidlige kartofler og læggekartofler)

 

D/11

Sukkerroer (eksklusive frø)

 

D/12

Rodfrugtplanter til foder (eksklusive frø)

 

D/13

Industriplanter (inklusive olieholdige planter til frø, eksklusive tekstilplanter, humle, tobak og andre industriplanter til frø)

D/13

a) Tobak

D/13

b) Humle

D/13

c) Bomuld

D/13

Andre olieholdige planter eller tekstilplanter og andre industriplanter

 

D/13d i) Andre olieholdige planter eller tekstilplanter

 

D/13d ii) Andre industriplanter

 

D/14 og 15

Grønsager, meloner, jordbær

II.

Undtagen champignonkulturer (I/02)

 

D/14

Grønsager, meloner, jordbær på friland

D/14

a) Markafgrøder

I.

Grønsager, meloner og jordbær, der dyrkes på jorder i vekseldrift med andre landbrugsafgrøder

D/14

b) Gartneriafgrøder

I.

Grønsager, meloner og jordbær, der dyrkes på jorder i vekseldrift med andre gartneriafgrøder

 

D/15, D/17
og G/07

Kulturer under glas

I.

Kulturer, som i hele deres vækstperiode eller i størstedelen af den dyrkes i faste eller mobile væksthuse eller i drivhuse af glas eller af stiv eller bøjelig plastic etc.

II.

Dette omfatter ikke plasticstykker lagt direkte på jorden, ej heller kulturer under glaskupler eller tunneler af plastic, som ikke er tilgængelige, eller kulturer under drivbænke.
Ved mobile drivhuse opgøres alle arealerne, som adderes for at nå til det samlede areal med kulturer under glas. (Man opgør altså ikke kun anlæggenes grundareal).
Kulturer, som dyrkes dels under glas og dels på friland, henregnes til arealer under glas, forudsat at perioden under glas ikke er meget kort.
Hvis det samme areal under glas anvendes mere end én gang, medregnes det kun én gang.
For drivhuse med flere etager er det kun grundarealet, der tælles.

 

D/16, 17

Blomster og prydplanter (eksklusive planteskoler)

 

D/18

Foderplanter

I.

Alle grønne foderkulturer, der dyrkes i vekseldrift, og som findes på det samme areal i mindre end fem år (etårige eller flerårige foderafgrøder).

II.

Medregnes: korn og industriplanter, som er grønthøstet og/eller anvendt umodent til foder.

 

Medregnes ikke: Rodfrugtplanter til foder (D/12).

D/18

a) Midlertidige engarealer og græsgange.

I.

Areal er, som i mindst et høstår eller mindre end fem år er tilsået med foderafgrøder, hvor udsæden består af rene eller blandede frøsorter.

D/18

b) Andre

I.

Andre foderafgrøder, især etårige (f.eks. vikker, majs, korn, som er grønthøstet og/eller anvendt umodent til foder, lucerne).

 

D/19

Frø og sætteplanter på agerjord (eksklusive korn, bælgfrugter, kartofler og olieholdige planter)

I.

Areal er, hvorpå der dyrkes planter, hvis frø og sætteplanter er bestemt til salg, med undtagelse af korn, ris, bælgplanter, kartofler og olieholdige planter. Bedriftens eget forbrug af frø og sætteplanter (f.eks. planter til salat og kål) er medregnet under de respektive kulturers positioner.

II.

Hertil hører frø af grønne foderplanter.

 

D/20

Andre agerjordskulturer

I.

Kulturer på agerjord, som ikke er medregnet under D/01 til D/19 og under D/21.

 

D/21

Brakjord

I.

Areal er, som indgår i omdriften, men hvorpå der ikke høstes i løbet af driftsåret.

II.

Brakjord må ikke forveksles med dyrkning af mellemafgrøde (I/01) eller med jord, som ikke udnyttes landbrugsmæssigt (H/01). Det væsentligste kendetegn ved brakjord er, at jorden normalt hviler i en vækstperiode for at blive forbedret.
Brakjord kan forekomme i følgende former:

1. Areal er uden nogen form for vegetation.

2. Areal er med tilfældig vegetation; denne vegetation kan i visse tilfælde anvendes som foder til kvæg eller til nedpløjning.

3. Areal er, som udelukkende anvendes til grøngødning.

1) EF-Tidende 1983 nr. L 251, side 100.

 Bilag 3

Definition af flerårige kulturer

Ved flerårige kulturer forstås i denne bekendtgørelse kulturer uden for omdriften (bortset fra varige græsarealer) som dyrkes på arealerne over en længere periode og giver udbytte i flere år, som defineret i afsnit G i bilag I til Kommissionens beslutning 83/461/EØF, med undtagelse af kulturer, som omhandlet under bilagets punkt G/07 (flerårige kulturer under glas).

 

Afsnit G i bilag I til Kommissionens beslutning 83/461/EØF 2)

G.

FLERÅRIGE KULTURER

I.

Kulturer uden for omdriften (bortset fra varige græsarealer) som dyrkes på arealerne over en længere periode og giver udbytte i flere år.

II.

Hertil hører også planteskoler (med undtagelse af de ikke erhvervsmæssige skovplanteskoler, som er medtaget under skovarealer) samt de planter, som anvendes til flettearbejder (vidjer, rør, siv etc. – G/06).
Flerårige kulturer, der betragtes som grønsager eller prydplanter eller industriplanter medregnes derimod ikke herunder (f.eks. asparges, roser, prydstauder, jordbær og humle).

 

G/01

Plantager med frugttræer og –buske

I.

Plantager, som er anlagt med produktion af frugt for øje. Hertil regnes såvel plantager med lille som med stor afstand mellem træerne, hvor der kan være tale om at dyrke andre kulturer i forbindelse med frugtdyrkningen.

II.

Hertil hører spisekastanier.

Citruslunde, olivenlunde og vinmarker er ikke inkluderet her (jf. G/02, 03, 04).

G/01

a) Friske frugter inklusive bær

G/01

b) Nødder

 

G/02

Citruslunde

 

G/03

Olivenlunde

 

G/04

Vinmarker

G/04

a) Vinmarker, hvor der normalt produceres kvalitetsvin

I.

Dyrkning af forskellige druesorter, der normalt anvendes til produktion af kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder (k.v.b.d.) iht. bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 817/70 af 28. april 1970 (EFT nr. L99 af 5.5.1970 s. 20) og bestemmelserne, der er fastsat i medfør heraf samt fastsat i nationale forskrifter.

G/04

b) Vinmarker, hvor der normalt produceres andre vine

I.

Dyrkning af forskellige vinsorter til produktion af andre vine end k.v.b.d.

G/04

c) Vinmarker, hvor der normalt produceres druer til spisebrug

G/04

d) Vinmarker, hvor der normalt produceres tørrede druer

 

G/05

Planteskoler

I.

Areal er med unge træagtige planter på friland, der er beregnet til udplantning:

 

a) Vinplanteskoler og vinplanteskoler for podestammer

 

b) Planteskoler for frugttræer

 

c) Planteskoler for prydplanter

 

d) Skovplanteskoler (eksklusive planteskoler, der drives i skov til dækning af bedriftens eget forbrug)

 

e) Træer og buske til tilplantning af haver, parker, vejkanter, skråninger, f.eks. planter til hække, rosenbuske og andre prydbuske, prydnåletræer samt podestammer og unge planter heraf.

II.

Erhvervsmæssige skovplanteskoler – i eller uden for skov – opføres her, ligesom de ikke erhvervsmæssige skovplanteskoler uden for skov, der drives for at dække bedriftens eget forbrug. Skovplanteskoler i skov til dækning af bedriftens eget forbrug (normalt af ringe betydning) er ikke inkluderet. De er anført under skovarealer (H/02). 3)

 

G/06

Andre flerårige kulturer

I.

Permanente frilandskulturer, som ikke er indeholdt i G/01 til G/05 især kurve- og flettemateriale (0.11.93).

 

G/07

Flerårige kulturer under glas

2) EF-Tidende 1983 nr. L 251, side 100.

3) Ovennævnte er illustreret i tabelform, som ikke er gengivet i denne bekendtgørelses bilag 3.

 Bilag 4

Definition af frø til udsæd

Ved frø til udsæd forstås i § 63, nr. 4, og § 65, stk. 3, nr. 1, følgende afgrøder, når afgrøden dyrkes til produktion af udsæd:

 

 

Type

Afgrøde

Græsmarksbælgplanter

Rødkløver

 

Hvidkløver

 

Humlesneglebælg

 

Alsikekløver

 

Lucerne

 

Andre græsmarksbælgplanter

 

 

Frøgræs

Alm. rajgræs

 

Italiensk rajgræs

 

Hybrid rajgræs

 

Westerwoldisk rajgræs

 

Timoté

 

Almindelig hundegræs

 

Engsvingel

 

Rød svingel

 

Stivbladet svingel

 

Strandsvingel

 

Alm. rapgræs

 

Engrapgræs

 

Andre græsfrø

 

 

Industrifrø

Vårraps

 

Vinterraps

 

Sennep

 

Oliehør

 

Valmue

 

Kommen

 

 

Andet frø til udsæd

Grønsagsfrø

 

Blomsterfrø

 

Frø af rodfrugter (f.eks. sukkerroer)

 

Krydderplantefrø

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der er nødvendige for anvendelsen af følgende forordninger: Rådets forordning (EF) Nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), (EF-Tidende 1999 nr. L 160, side 80) og Kommissionens forordning (EF) Nr. 817/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) Nr. 1257/1999 (EF-Tidende 2004 nr. L 153, side 30).