Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om danske skibes deltagelse i obligatoriske meldesystemer for skibe


I medfør af § 5, stk. 1, og § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens

betryggelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 29. september 1988, og

efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995,

fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler pligter for danske skibe under sejlads i de områder, der af den Internationale Maritime Organisation, IMO, er godkendt som områder med obligatorisk meldesystem. Formålet med obligatoriske meldesystemer er at forøge sejladssikkerheden og beskytte havmiljøet.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen vil i »Efterretninger for Søfarende« bekendtgøre hvilke obligatoriske meldesystemer, der bliver godkendt af IMO samt tidspunktet for ikrafttræden.

§ 2. Danske skibe skal under sejlads i de i § 1, nævnte områder deltage i det af en kyststat oprettede meldesystem, samt følge de for meldesystemet fastsatte bestemmelser.

§ 3. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1996.

Søfartsstyrelsen, den 15. august 1996

Niels J. Bagge

/ I. Winkel Smith

Officielle noter

Ingen