Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat


§ 1

I bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat foretages følgende ændringer:

1. I § 20 indsættes efter nr. 19 som nyt nr.:

  • »20) Tilskud, som Ph.D.-studerende modtager fra stipendiegiver til afholdelse af rejseudgifter til studierejser i Danmark, herunder den godskrevne værdi af billetter og lign., når ydelsen berettiger den Ph.D.-studerende til supplerende stipendium efter § 53 a i lov om statens uddannelsesstøtte.«

Nr. 20-28 bliver herefter nr. 21-29.

2. § 23, stk. 1, 1. punktum, affattes således:

»Den i § 20, nr. 20-22, nævnte A-indkomst indkomstbeskattes i det indkomstår, hvori tilskud, herunder værdi af billetter og lign., godskrives modtageren, henholdsvis formuegodet er til rådighed.«

3. I § 23, stk. 1, 2. punktum og stk. 2, 1. punktum, ændres »nr. 20 og 21« til: »nr. 21 og 22«.

4. I § 23 indsættes som nyt stk. 3 :

»Hvis et tilskud som nævnt i § 20, nr. 20, er modtaget i form af billetter og lign., hvori A-skatten ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet indeholdes, skal denne A-skat indeholdes i nettobeløbet efter sædvanligt A-skattetræk af det supplerende stipendium.«

5. I § 30, stk. 1, 2. punktum, og to steder i § 30, stk. 2, 1. punktum, ændres »nr. 20 og 21« til: »nr. 20-22«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.

Skatteministeriet, den 20. august 1996

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen