Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet


I medfør af § 2, stk. 1, og § 11, stk. 2, i universitetsloven, jf.

lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål, varighed og titel

§ 1. Landinspektøruddannelsen har til formål at uddanne kandidater, der

  • 1) besidder grundlæggende faglige kvalifikationer inden for landinspektørens erhvervsfunktioner,
  • 2) er i stand til at anvende landinspektørfaglige metoder til løsning af praktiske problemer inden for erhvervsfunktionerne,
  • 3) er kvalificeret til selvstændigt at bearbejde komplekse og nye landinspektørfaglige problemstillinger,
  • 4) er kvalificeret til at anvende videnskabelige teorier og metoder til udvikling af landinspektørfagene og
  • 5) er kvalificeret til senere at opnå beskikkelse som praktiserende landinspektør, jf. lov om landinspektørvirksomhed.

§ 2. Landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet varer 5 år. Den består af en basisuddannelse på 1 år (1.-2. semester), og en overbygningsuddannelse. Overbygningsuddannelsen er opdelt i en første del (3.-6. semester) og en anden del (7.-10. semester).

Stk. 2. Om basisuddannelsen henvises til bekendtgørelse om fællesbestemmelser om uddannelserne ved Aalborg Universitetscenter (fællesbekendtgørelsen). Om overbygningsuddannelsen henvises til fællesbekendtgørelsen samt til denne bekendtgørelse.

§ 3. De anførte uddannelseslængder i § 2 angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

§ 4. Den, der har bestået kandidatuddannelsen efter denne bekendtgørelse, betegnes landinspektør, candidatus(a) geometriae (cand.geom.). På engelsk betegnet M.Sc. in Surveying, Planning and Land management.

Kapitel 2

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

§ 5. I første del af overbygningsuddannelsen (3. til 6. semester) lægges hovedvægten på elementerne i § 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 5. Første del omfatter et antal projektenheder, som indeholder de dele af landinspektørfagene, der er fælles for alle studerende.

Stk. 2. Fælles for alle studerende er:

  • 1) Matrikelvæsen og miljøret: Ejendomsre-gistrering, ejendomsdannelsesprocessen,

samt offentlig og privat regulering af fast ejendoms anvendelse.

  • 2) Landmåling: Landmålingsarbejde i forbindelse med ejendomsdannelsesprocessen samt opmåling og kortlægning i stort måleforhold.
  • 3) Planlægning: Fysisk planlægning og arealforvaltning på regionalt og kommunalt niveau.

Stk. 3. De nærmere regler om projektenhedernes indhold, omfang og placering fastsættes i en studieordning.

§ 6. I anden del (7. til 10. semester) vælger de studerende mellem et antal projektenheder inden for matrikelvæsen og miljøret, landmåling samt planlægning. Hovedvægten lægges på elementerne i § 1, nr. 3, nr. 4 og nr. 5.

Stk. 2. Universitetet kan godkende andre videregående uddannelsesforløb af højst 2 semestres varighed inden for landinspektørfagene.

Stk. 3. De nærmere regler om projektenhedernes indhold, omfang og placering fastsættes i en studieordning.

§ 7. I uddannelsen indgår udarbejdelsen af et større selvstændigt arbejde, et afgangsprojekt, med en varighed på mindst et semester.

Stk. 2. Afgangsprojektet skal dokumentere den studerendes færdigheder i, på et tilstrækkeligt højt niveau, at anvende relevante teorier og metoder under arbejdet med en eller flere centrale problemstillinger for faget.

Stk. 3. Nærmere regler for afgangsprojektet, herunder regler for godkendelse af emne samt fastsættelse af afleveringsfrist, fastsættes i en studieordning.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 8. For eksamen herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klager over eksamen m.v. gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Ved bedømmelse gives karakter efter bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

§ 9. Uddannelsen afsluttes med en afgangseksamen. Deltagelse i afgangseksamen er betinget af, at den studerendes forudgående studieaktiviteter er bestået, og at den studerende har fremlagt et afgangsprojekt. Universitetet kan dispensere herfra, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der begrunder dette.

Kapitel 4

Andre regler

§ 10. Universitetet fastsætter inden for rammerne af denne bekendtgørelse og fællesbekendtgørelsen de nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager universitetet kontakt til aftagerrepræsentanterne. Derudover indhentes der udtalelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og Censorformandskabet.

Stk. 3. Studieordninger og ændringer af studieordninger sendes til orientering til censorerne, Kort- og Matrikelstyrelsen samt til Undervisningsministeriet og offentliggøres af universitetet.

§ 11. Klage over universitetets afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse indgives til universitetet. Universitetets afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 12. Undervisningsministeriet kan tillade universitetet at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når der foreligger usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 6, stk. 2, og § 9, sidste pkt.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.m.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 661 af 18. december 1975 om landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitetscenter ophæves.

Stk. 3. Aalborg Universitet fastsætter nærmere regler for studerende, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtidige regler og afgør, hvornår der sidste gang afholdes prøve efter de hidtidige regler.

Undervisningsministeriet, den 22. august 1996

Ole Vig Jensen

/ Pia thor Straten